Thursday, May 2, 2013

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲႏွင့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ စကား၀ုိင္း


(၁)

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တတ္စြမ္းသူအားလံုးက မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္ျဖစ္၏။ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌ ပုဂၢလိကအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖဲြ႔စည္း ထားေသာ အဖဲြ႔မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း မိမိစဥ္းစားမိသည့္အတိုင္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါ သည္။ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ အဆင္ေျပသလို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္လည္း မိမိတို႔ အစြမ္းကုန္ အားထည့္လုပ္သည့္တိုင္ ထိေရာက္မႈနည္းပါလိမ့္မည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျပႆနာေျဖရွင္းေရး (Problem Solving) အတြက္သံုးေသာ Fish Bone Analysis ႏွင့္စဥ္းစားလွ်င္ 4M+1E ဟုရပါသည္။ ၎တို႔မွာ စက္ (Machine)၊ နည္းလမ္း (Method)၊ ပစၥည္း (Material)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ (Environmental)၊ လူသား (Man) စသည္တို႔ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မည္မွ်ပင္ စက္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားရိွေနေစကာမူ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လူသားတို႔၏ ေမာင္းႏွင္အားမပါပါက မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
            ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စက္၊ နည္းလမ္း၊ ပစၥည္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ ရယူရန္ ခဲယဥ္းစရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို အေႏွးႏွင့္အျမန္ ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူသားအရင္းအျမစ္ကိုမူ ေငြျဖင့္၀ယ္ယူ၍ မရႏိုင္ သကဲ့သို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖန္တီးယူ၍လည္း မရႏိုင္ပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လူသားရင္းျမစ္ႀကီးတစ္ခု ရႏိုင္ရန္ ေငြအရင္းအႏွီး ေျမာက္မ်ားစြာစိုက္ထုတ္၍ ေရရွည္ထူေထာင္ယူမွ ရပါမည္။
            သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အထက္ပါအလြန္အေရးႀကီးလွေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ႀကီးကို အဆင္သင့္ရရန္ အခြင့္အလမ္းရိွေနပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုလူသားရင္းျမစ္ကို ျမန္မာျပည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ မည္သုိ႔မည္ပံု အသံုးခ်မည္နည္း ဟူသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္၏။ ဤနည္းလမ္းရွာေဖြေရးမွာ အလြန္သိမ္ေမြ႔ၿပီး လြယ္ကူလွ မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္စရာမရိွပါ။ မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္ လမ္းစရွာရန္သာ လိုပါသည္။

(၂) ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

            စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေသာ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႔ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ( ၁၃ - ၁၁ - ၁၂) ေန႔က National Library ရိွ Hanis Café တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာတတ္/သိပညာရွင္မ်ားအားလံုးကို အဖဲြ႔လိုက္ ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႔မရိွလွ်င္ တစ္ဦးခ်င္း ပါ၀င္လွ်က္ျဖစ္ေစ စုစည္းကာ ေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမို ထိေရာက္အက်ိဳးမ်ားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာတတ္/သိ ပညာရွင္မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ “ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၏ အခန္း က႑” (Myanmar Transitional Platform - MTP) ကို ဖဲြ႔စည္းပါမည္။ MTP ၌ စင္ကာပူရိွ ျမန္မာ တတ္/သိ ပညာရွင္ မ်ားအား မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ စည္းရံုးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္အစိုးရပိုင္းမွေရာ၊ အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္းမွ မဟုတ္သူမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား (MTP) ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက၏။

ဤ “တတ္သိပညာေပါင္းကူးပဲြ” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။
(၁) ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွ မိမိတို႔ လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္ရရိွထားေသာ ျပည္ပအေတြ႔အႀကံဳ၊ နည္းပညာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ဖလွယ္၍ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းရွာေဖြၾကရန္
(၂) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လိုအပ္ခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခံစား နားလည္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ေရးရာမ်ားကို အတူတကြ ေျဖရွင္းၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ရွင္သန္ေစရန္

            ထို႔ေနာက္ ဤစကား၀ိုင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရံပံုေငြရွာေဖြေရး ကိစၥ၊ ျမန္မာျပည္မွ အစိုးရအဖဲြ႔ အရာရိွမ်ား၊ ျပင္ပပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားေရး၊ ပဲြခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ေနထိုင္သြားလာေရး၊ စကား၀ိုင္းက်င္းပမည့္ေနရာ ႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃၊ ၁၈၊ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စည္းေ၀းပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့၏။
မူလက ဤစကား၀ုိင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဇဲြမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ဘက္မွ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္သည့္ ၀န္ႀကီး ႏွင့္ လူႀကီးမင္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးသူအားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကြေရာက္လာသူ ဧည့္ပရိသတ္အားလံုးကိုလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲႏွင့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ စကား၀ုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔

No comments: