Thursday, May 2, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္


(၁) စင္ကာပူရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း မ်ား

ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚၾကဳံေတြ႔ေနေသာ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေရးၾကီးေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြက္ အသုံးတည့္ႏိုင္ေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားကို တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးတို႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ထိုဥပေဒကို အသက္ဝင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ခိုင္ခန္႔စိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ Building and Construction Authority ျဖစ္ၿပီး BCA ဟုလူသိမ်ားသည္။ BCA သည္ Ministery of Nation Development (MND) (အမ်ိဳးသား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) ၏လက္ေအာက္မွ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။

BCA ၏အဓိကတာဝန္မ်ားမွာ -
v  အေဆာက္အအုံမ်ားအား လုံျခဳံစိတ္ခ်ရမႈ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ပုံစံတြက္ခ်က္ ေရးဆြဲေစရန္ ႏွင့္ ထိုပုံစံအတိုင္း အမွန္တကယ္ေဆာက္လုပ္ေစရန္
v  ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္
v  လက္ရွိအေဆာက္အအုံမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသခ်ာစြာ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းရန္
v  စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ရန္
v  ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း
v  ျမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး အေရးေပၚခိုနားရန္ေနရာမ်ားအတြက္ ပုံစံထုတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း
-       တို႔ျဖစ္သည္။
-        
BCA မွအဓိက ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္ေနေသာ ဥပေဒသုံးရပ္မွာ -
v  Building Control Act
v  Building Maintenance and Strata Management Act
v  Building and Construction Authority Act
-       တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုတင္ျပလိုသည္မွာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ Building Control Act ျဖစ္သည္။
            Building Control Act ကို လႊတ္ေတာ္မွျပဌာန္းထားၿပီး ထိုဥပေဒ၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ Commissioner of Building Control (CBC) ကို MND ၏ ဝန္ၾကီးမွ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားေပးသည္။ သူသည္ BCA ၏ Deputy CEO တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အက္ဥပေဒကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းနည္းလမ္းမ်ား (Regulations) မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။ ထို Regulations မ်ားကိုမူ ဝန္ႀကီးမွ အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အထိ တင္ျပေနရန္ မလိုအပ္ေခ်။ Regulations မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

·         Building Control Regulations
·         Building Control (Accredited Checker) Regulations
·         Building Control (Inspection of Buildings) Regulations
·         Building Control (Outdoor Advertising) Regulations
·         Building Control (Buildable Design) Regulations
·         Building Control (Environmental Sustainability) Regulations


ထို႔အျပင္ ပုံစံထုတ္ေရးဆြဲရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Codes) ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။

·         Code of Practice on Building Design
·         Code on Barrier-Free Accessibility in Buildings

Building Control Act ကုိ 1989 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြတ္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ေသးသည္။ ဥပေဒတြင္ အပိုင္းေပါင္း ခုႏွစ္ပိုင္းပါဝင္သည္။ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုအတြက္ စတင္ မတည္ေဆာက္မီ ပုံစံထုတ္ေရးဆြဲသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ဆုံးလူေနထိုင္သည့္ အဆင့္ထိတင္မက ေနာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအထိပါ အက်ံဳးဝင္ေအာင္ေရးဆြဲထားသည္။ ထိုအက္ဥပေဒကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ Regulations မ်ားကိုေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္။ Regulations မ်ားကိုလည္း အျမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနျပီး ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ထားၾကသည္။ Regulation မ်ားျပဌာန္းရန္အတြက္မူ လႊတ္ေတာ္ထိ တင္ရန္မလိအပ္ဘဲ ဝန္ႀကီးမွ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္သည္။

(၂) စင္ကာပူ၌ အေဆာက္အဦမ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပံု

            Building Control System ကို နမူနာအေနျဖင့္ အဆင့္တိုင္းကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းတင္ျပလိုပါသည္။ စကၤာပူတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္ကို -
၁) အေဆာက္အဦးအသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လက္ရွိအေဆာက္အဦးကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိအေဆာက္အဦးကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း
၂) လက္ရွိအေဆာက္အဦးကို ပုံစံေျပာင္းျခင္း၊ ထပ္မံေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
၃) လက္ရွိအေဆာက္အဦးႏွင့္တြဲဆက္ျပီး အဲယားကြန္း(သို႔) ေလဝင္ေလထြက္ စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ဆိုဒ္အေနအထား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားပါ ပါဝင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုင္ရွင္ (Client or Developer) အေနျဖင့္ Cousultants မ်ားအျဖစ္ Architect, Professional Engineer (Structural), Professional Engineer (M&E) ႏွင့္ Builder တို႔ကို သတ္မွတ္ခန္႔ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ Architect ႏွင့္ Professional Engineer (Structural) (PE- Structural) / PE (M&E) တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမွီ ပုဂၢိဳလ္ (Qualifird Person)  QP (Architect)၊ QP (Structural) ႏွင့္ QP (M&E) တို႔အျဖစ္ ခန္႔ထားရသည္။ေဆာက္လုပ္မည့္ကန္ထ႐ိုက္တာ Builder ကိုလည္း သတ္မွတ္ရသည္။
ပထမဦးစြာ URA ေခၚ Urban Redevelopment Authority သို႔ Planning Permission အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ URA သည္လည္း Ministry of National Development (MND) ၏ လက္ေအာက္ခံဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထို URA မွ Written Permission ရရွိျပီးပါက QP (Architect) အေနျဖင့္ Building Plans (Architectural Plans) ကို BCA သို႔ တင္ျပရသည္။ BCA မွစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စံမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက Written Direction (WD) ေခၚ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခိုင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္စာ ျပန္ေပးမည္။ ထိုအခါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ထပ္မံ တင္ျပရသည္။ သတ္မွတ္ထားသည္မ်ား ကိုက္ညီပါက Building Plan Approval ကို ခ်ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။
Building Plan (BP) Approval ရရွိျပီးပါက ထို BP Approval ႏွင့္တြဲ၍ Structural Plan (ST) ကို ဆက္လက္တင္ရမည္ျဖစ္သည္. ST ကို Design ပိုင္းတာဝန္ယူထားေသာ QP (Structural) အေနျဖင့္ တင္ရမည္ျဖစ္သည္။(အခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေသာ အပိုင္းဟူ၍ ခြဲထားျပီး QP ႏွစ္ဦးတာဝန္ယူတက္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ QP တစ္ဦးထဲကသာ ႏွစ္ပိုင္းစလုံး တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။)
ထို ST တြင္ ဒီဇိုင္း တြက္ခ်က္ထားပုံ အေသးစိတ္ကို စကၤာပူ စတန္းဒတ္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ Building code မ်ားႏွင့္ Code of Practice မ်ား အသုံးျပဳ၍ တြက္ခ်က္တင္ျပရမည္။ ထို႔သို႔ QP (Structural) ၏အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ထားပုံအျပင္ အကယ္၍ ပေရာဂ်က္တန္ဖိုး  ၁၅ မီလီယံ ေက်ာ္ပါက Accredited Checker ေခၚ သီးျခားစစ္ေဆးသူထံ တင္ျပစစ္ေဆးခံျပီးမွ BCA သို႔တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ BCA မွစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ စံမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက Written Direction (WD) ေခၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခိုင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ထားသည့္စာ ျပန္ေပးမည္။ ထိုအခါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ထပ္မံ တင္ျပရသည္။
သတ္မွတ္ထားသည္မ်ား ကိုက္ညီပါက Structural Plan Approval ကို ခ်ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ထို Approval ရၿပီးလွ်င္ေတာ့ လုပ္ငန္း စတင္ရန္ Design ပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္လုပ္ငန္းစတင္ရန္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ Permit to Commencement Work တင္ျပေတာင္းခံရသည္။ ထိုပုံစံတြင္ Owner, Consultants QP, Buiilder ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးၾကီးၾကပ္ရန္ RE ႏွင့္ RTO တို႔အားလုံး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တင္ရသည္။လုပ္ငန္းကို အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ QP အားအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အရည္အေသြးမီ Resident Engineer (RE) ႏွင့္ Resident Technical Officer (RTO) မ်ားကို ပေရာဂ်က္ တန္ဖိုးအေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ အတိုင္းခန္႔ထားရသည္။
ထို RE ႏွင့္ RTO မ်ားသည္ Consultants မွ ခန္႔ထားရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမျဖစ္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ Builder မွ ခန္႔ထားျခင္းမ်ိဴး ခြင့္မျပဳပါ။RE ႏွင့္ RTO သည္ QP ကိုယ္စား ဆိုဒ္ကုိ Drawing အတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ Standard မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရႏ္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ရသူမ်ားျဖစ္ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတူ တာဝန္ခံမႈရွရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက BCA ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ တင္ျပႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ထို Approval ရရွိၿပီးပါက အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပီးလွ်င္ (ဥပမာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အလုပ္ဥပေဒမ်ား စသည္) လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။
            လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း QP, RE တို႔၏ အရည္အေသြး ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားနွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ BCA မွလည္း ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း မသင့္ေလ်ာ္စြာ လုပ္ကိုင္ထား သည္မ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းတင္ျပရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။
            တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးျပီဆိုပါက TOP ေခၚ Temporary Occupation Permit ယာယီေနထိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရန္ BCA သို႔ တင္ျပ ရသည္။ BCA မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးျပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ မကိုက္ညီသည့္ အရာမ်ားေတြ႔ရွိပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရျပီး ဒုတိယ၊တတိယ အၾကိမ္စသည္ျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ TOP ရျပီးလွ်င္ လူမ်ားေနထိုင္၍ ရျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီဇိုင္းပုိင္း ကိစၥမ်ားအေနျဖင့္ မျပီးေသးဘဲ မူလမေဆာက္လုပ္မီက တင္ထားသည့္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္စဥ္အတြင္း အေသးစား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျပီး လက္ရွိေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ပုံစံ (As Build Drawings) မ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ျပန္လည္တင္သြင္းရသည္။ အားလုံး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါမွ CSC ေခၚ Certificate of Statutory Completion ကိုရရွိမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပီးဆုံးျပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း အေဆာက္အအုံ ခိုင္ခန္႔စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။
            အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါက Submission လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ယူဆစရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ မရွိေပ။ Submission လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းကို Online မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသည့္ ဌာနအေနႏွင့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရသည္သာျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ Submission အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အမ်ားဆုံးၾကာမည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္သည္။ အရာတိုင္းကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အရႈပ္အေထြးမ်ားကိုမျဖစ္ေပၚႏုိင္ေအာင္ တားဆီးထားသည္။
System ၏လည္ပတ္ေနပုံကို အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး အကယ္၍ Accident တစ္ခုခုၾကံဳေတြ႔မိပါက အေရးယူ႐ုံမွ်ျဖင့္ ရပ္တန္႔မသြားဘဲ system ၏ မည့္သည့္အစိတ္အပိုင္းမွ လစ္ဟာသြား၍ ဤကဲ့သို႔ ၾကဳံေတြ႔ရသည္ဆိုသည္ကို အျမဲေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိပါက ထိုလစ္ဟာမႈ ကို အသစ္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြတ္၍ ေနာင္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးလိုက္ႏိုင္သည္။ အဆင့္တိုင္းအတြက္လည္း Engineer, Professional Engineer, Qualified Person, Resident Engineer, Resident Technical Officer, Accredited Checker စသည္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ Professional မ်ားကို သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည္။ အေဆာက္အအုံ ပုံစံေရးဆြဲ စဥ္မွ ျပီးစီးသည္အထိ အဆင့္တိုင္းကို သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံေစျခင္း၊ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ ျပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း စသည့္မေတာ္တဆမႈမ်ားမွာ လုံးဝမျဖစ္သေလာက္ အေျခအေနထိကို ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။Institution ကိုခိုင္မာေအာင္ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားျပီး အသက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနေအာင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္။

(၃) လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္

            ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Building Law ႏွင့္ Building Codes မ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေခတ္မမီေတာ့ျခင္း၊ ထိုဥပေဒမ်ားကို အသက္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း မရွိေသးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေသာ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ မေတာ္တဆမႈတို႔၏ အႏ ၱရာယ္မွာ ရွိေနေသးသည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေဆာက္လုပ္ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ ထိုဥပေဒကို အသက္ဝင္ေအာင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟု အၾကံေပးတင္ျပလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနတစ္ခုတည္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထဲမွ ေဆာင္ရြက္၍သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အသင္းႏွင့္ အျခားပညာရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အၾကံေပးတင္ျပလိုပါသည္။ မိမိတို႔ စကၤာပူမွ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္ ဟုတင္ျပလိုက္ရပါသည္။    

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဝင္းျမင့္ B.E (Civil), M.Sc(Civil Engineering)
ထြန္းေနာင္ျမင့္ B.E (Civil), M.Sc(Civil Engineering)
Myanmar Transitional Platform
၁၊ ေမ၊ ၂၀၁၃ 

No comments: