Sunday, July 14, 2019

ျမန္မာတို႔၏ အားနာျခင္း အေလ့


(၁) အားနာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရပံု

 တျမန္မေန႔က ကြ်ႏု္ပ္စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ သည္ စာအုပ္ထြက္လာဘို႔အေရး သည္မွ်လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနရသနည္းဆိုတာ သိလို၍ ျဖစ္၏။ သူက သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ စံုစမ္းၾကည့္ေသာ္ ကိစၥအနည္းငယ္ရိွ၍ ေရွ႔ဆက္မရလို႔ဟု ဆိုပါသည္။ ဘာအခက္အခဲေတြမ်ားတံုးကြယ္ဟု ေမးေလေသာ္ သူက ကြ်ႏု္ပ္စာအုပ္ပါ အခ်ိဳ႔အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာျပန္ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ပံုႏိွပ္လို႔မရျဖစ္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ဒါမ်ားကြယ္၊ က်မတို႔ဆီမွာေတာ့ ေဟာသလိုသံုးပါတယ္။ ဒီမွာေရးထားတာေတြကေတာ့ ဒီလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေလးေတြ ျပင္ေပးပါဆို ၿပီးတာပဲမဟုတ္လား ဆိုေတာ့ သူတို႔က အားနာလို႔ မေျပာတာပါ တဲ့။ ဟိုက္ ရွားဘားစ္။


(၂) အားနာတယ္ဆုိတာ ေကာင္းသလား

 အားနာျခင္း ဆိုသည္မွာ -

ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရက္ႏွင့္ မလုပ္ဘဲ ေအာင့္အည္းေနရတာ၊ ေျပာခ်င္ရက္သားႏွင့္ မေျပာဘဲ ေအာင့္အည္းထားရတာ။
ကိုယ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ လုပ္ေပးလိုက္ရတာ၊ မေျပာခ်င္ဘဲ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ အတင္းျဖစ္ညွစ္ ေျပာလုိက္ရတာ။

- ျဖစ္ပါသည္။

အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ႏွံ႔ႏွ႔ံစပ္စပ္မသိေသာေၾကာင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ အားနာျခင္းအေလ့ ရိွမရိွကို ကြ်ႏု္ပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၊ ျမန္မာ့လူေနမႈစနစ္တြင္ေတာ့ အားနာျခင္းအေလ့သည္ ရိွ၏။

အားနာတာ ေကာင္းသလား၊ မေကာင္းဘူးလား ဆုိသည္ကုိ တရားေသ ဆံုးျဖတ္လို႔မရ။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို လုိက္၍ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ အားနာတိုင္းမေကာင္းပါ။ အားနာျခင္းသည္ တခါတရံေကာင္း၍ တခါတရံမေကာင္းပါ။
ကြ်န္ေတာ့္ကို ရွင္းျပခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။

အထက္ေဖာျ္ပပါ ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္နမူနာကိုၾကည့္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္ သည္စာအုပ္ကို အေတာ္အားထည့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားမွန္း သူတို႔သိပါသည္။ သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း ေလးစားပါသည္။ ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ့္စာမ်ားကို ျပင္ေပးဘုိ႔ေျပာရမွာ အလြန္ ဝန္ေလးေနပါသည္။ ေျပာရမွာ အားနာေနသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အဖို႔မူ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘုရားမဟုတ္မူ၍ ငါခ်ည္းမွန္ရမည္။ ငါလုပ္တာသာအမွန္ဟု မယူဆပါ။ သူတို႔ဆီက စံခ်ိန္စံညႊန္း အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း မသိ၍ ကြ်န္ေတာ္ အဆင္အေျပဆံုးဟု ထင္သည့္စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဆုိလွ်င္ ျပင္ေပးဘို႔ရာ ဘာမွ ဝန္ေလးစရာအေၾကာင္း မရိွပါ။

တစ္ခုေတာ့ရိွပါသည္။ ေဝါဟာရမ်ားကို ဘာသာျပန္ရာတြင္ ေဝါဟာရကို သံုးႏႈန္းထားသည့္ နယ္ပယ္အလိုက္ အဓိပၸာယ္ကြာသြား ႏိုင္ပါသည္။ သူတုိ႔ျပန္ဆိုထားသည့္ ေဝါဟာရသည္ မူရင္းစာအုပ္မွ ဆုိလိုခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကဲြလဲြေနပါမူ ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔တိုင္ ဘယ္စာလံုးမ်ားက ဘာဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွမသိရေသးဘဲ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာတူသည္၊ မတူ ဆိုသည္ကို ေျပာႏုိင္ပါမည္နည္း။

ယခုကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို အားနာလို႔မေျပာပဲ ေနရံုမွ်ႏွင့္ ကိစၥၿပီးသြားပါမည္လား။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မၿပီးႏိုင္ဆိုသည္ကို မိတ္ေဆြ တု႔ိ သိပါသည္။ သည့္အတြက္ သည္ေနရာတြင္ အားနာျခင္းကို ေကာင္းသည္ဟု မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ မဆိုႏိုင္ပါ။

တကယ္ဆို ဦးေအးၿငိမ္းေရ့၊ ဒီစကားလံုးေတြကေတာ့ျဖင့္ ဒီလိုရိွပါတယ္ ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလုိက္လွ်င္ သည့္ထက္ပိုရွင္းသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လက္ခံႏိုင္လွ်င္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္ဟု ေျပာမည္။ လက္မခံႏိုင္လွ်င္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ျပန္ရွင္းရံု၊ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းၾကရံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္သြားခ်င္သြားမည္။ သုိ႔မွ ကိစၥတစ္ခု ၿပီးျပတ္မည္ ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ အားနာျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျခင္းသည္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေလ၏။


(၃) အားနာျခင္း ႏွင့္ အလုိက္သိျခင္း ဆက္စပ္ေနပံု

အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ အားနာ၍ မေျပာလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္လဲြသြားတတ္တာေတြေတာင္ ရိွပါသည္။ တကယ္ဆုိ ဘာမွ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥေတာင္မွ မဟုတ္ႏုိင္ပါ။ သည္ကိစၥ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာလုိက္လွ်င္ ၿပီးသြားႏိုင္သည္။ တဖက္ကလည္း ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ မေမး။ သူ႔စိတ္ထဲ သူ႔ဘာသာ ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ရမ္းထင္ေနေလ၏။ ထုိအခါ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ပ်က္ရသည္။ အခင္မင္ပ်က္ရသည္။ ဤသည္မွာ အားနာျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္၏။

ၾကည့္ပါအံုးဟယ္။ သူတို႔ဟာနဲ႔သူတို႔ေတာင္ မနည္းအႏုိင္ႏိုင္ ေနေနရတာကို။ သူ႔မို႔လို႔ အားမနာလွ်ာမက်ိဳး။ တစ္လကိုးသီတင္း တက္စားေနရက္တယ္။ ဟုိက အားနာလို႔ ဘာမွမေျပာဘဲေနတာ။ သိကိုမသိတတ္ဘူး။

အထက္ပါစကားမ်ားကိုလည္း မိတ္ေဆြတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။
တကယ္လည္းလက္ေတြ႔တြင္ ရိွ၏။

ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ေတာင္ မနည္းရုန္းကန္ေနရသည့္ ရန္ကုန္မွအိမ္တစ္အိမ္သို႔ နယ္မွ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူမ်ားက ေဆးကုရန္ အေၾကာင္းျပကာ တစ္ေဆြလံုးတစ္မ်ိဳးလံုး တစ္လကိုးသီတင္း လာေနသည့္ကိစၥ။

ဤေနရာတြင္ အားနာျခင္းမွာ ႏွစ္ဘက္စလံုး၌ ရိွေပလိမ့္မည္။

ပထမ ရန္ကုန္မွ အိမ္ရွင္မ်ားဘက္က ျဖစ္၏။
ကုိယ္ႏွင့္ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္ေနတာဆုိေတာ့ အထူးသျဖင့္ လူႀကီးမိဘမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာ့ျဖင့္ မတတ္ႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ျမန္ျမန္ျပန္ၾကပါေတာ့ ဟု မည္ကဲ့သို႔ ေျပာထြက္ပါမည္နည္း။ ေျပာရမွာ အားနာလွသည္။

ဤအားနာျခင္းသည္ ေကာင္းပါသေလာ။ ကြ်န္ေတာ့္အလိုကိုေျပာရပါမူ မေကာင္းပါ။ ကိုယ္မတတ္ႏိုင္တာႀကီးကို အတင္းျဖစ္ညွစ္ ေကြ်းထားစရာမလို။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ဖြင့္ေျပာရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။ (ကြ်န္ေတာ္မွားခ်င္လည္း မွားပါလိမ့္မည္။)
အားနာလို႔ ဖြင့္ေတာ့မေျပာ။ သို႔ေသာ္ ၾကာလာသည့္အခါ ဟြန္႔၊ သိကိုမသိတတ္ဘူး။ ဒီမွာျဖင့္ ေခ်းငွားထားရတာေတြ။ အေၾကြး လည္ပင္းခုိက္ေနၿပီ ဟု ၿငိဳျငင္လာေပလိမ့္မည္။

သဟာဆို လာေနသည့္ ဧည့္သည္မ်ားဘက္ကေရာ။
တကယ္ဆို ရန္ကုန္မွာ ကုန္ေဈးႏႈန္း အဘယ္မွ်ရိွသည္။ သူတုိ႔ ဘာေတြဘယ္လုိ ကုန္က်ရသည္။ သူတို႔ဝင္ေငြ အဘယ္မွ်ရိွသည္။ ငါတို႔လာေနသည့္အတြက္ သူတို႔မွာ အဘယ္မွ် စရိတ္ပိုေထာင္းသြားသည္ စသည္တို႔ကို တြက္ရပါမည္။ သူတို႔က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေကြ်းထားသည္ဆုိေစ။ ကိုယ္က အလုိက္သိရပါမည္။ အားနာရပါမည္။

သူတို႔အိမ္မွာ တစ္လကိုးသီတင္းတည္းေနရမွာဆုိေတာ့ အလကားတက္စားေနရမွာ အားနာလို႔ "ေရာ့ေဟ့၊ ငါတို႔ ဆန္တစ္ခဲြ၊ ငါးပိက ၂ ပိႆာ၊ ဆီ ၁ ပိႆာ သယ္လာတယ္။" ဟု အလုိက္တသိ ကိုယ့္ရိကၡာကိုယ္ သယ္လာသည္ဆုိလွ်င္ မေကာင္းပါ သေလာ။ အထူးပင္ ေကာင္းလွေပ၏။ ေကြ်းေမြးထားရသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႀကီးျမင့္လွေသာ ရန္ကုန္စရိတ္အတြက္ ခုသာခံသာ ရိွေပလိမ့္မည္။

ဤသည့္အားနာျခင္းကိုမူ ေသခ်ာေပါက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဤအားနာျခင္းမွာ အလုိက္သိျခင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ ေနေပ၏။

ကြ်န္ေတာ့္ႏွမအငယ္ဆံုးကေလးကေတာ့ ကိုယ္ေတြမ်ား သူမ်ားအိမ္ေနတံုးကေတာ့ အလုိက္သိလိုက္ရတာ။ သူတို႔မ်ားေတာ့ . . ဟု ညည္းပါသည္။ သူတို႔အိမ္မွာေနတာဆိုေတာ့ အားနာတတ္ရသည္။ မကုန္သင့္တာမကုန္ရေအာင္ ေရကစ ခ်ိဳးၿခံေခြ်တာ သံုးရ သည္။ မလိုအပ္ဘဲ မီးေတြ ဖြင့္မထားရ။ အလုိက္တသိႏွင့္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးတတ္ရသည္။ မိုးရြာလာလွ်င္ အဝတ္ေတြ ရုပ္ေပးတာ။ ျပဴတင္းေပါက္ေတြ ပိတ္ေပးတာ ဆိုတာေတြမွာ ခိုင္းေနစရာကိုမလို။ အလုိလို အလိုက္တသိ လုပ္ေပးရတာေတြ ျဖစ္၏။ အဲသေလာက္မွ မသိတတ္သူေတြအတြက္ေတာ့ အိမ္ရွင္ေတြမွာ စိတ္ညစ္ရသည္။ အကုသိုလ္မ်ားရသည္။


(၄) အားနာျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ

ဟိုတစ္ေန႔က ကြ်န္ေတာ္ Van Helsing ကား ၾကည့္၏။ ဇာတ္ကားထဲတြင္ မင္းသား တြမ္ခရုစ္ကို မင္းသမီးက ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ပါးခ်လုိက္၏။ မင္းသားမွာ ဘုမသိဘမသိ ပါးခ်ခံလိုက္ရ၍ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ေနာက္မွ မင္းသမီးက နင္၊ ငါ့ေျမပံုေတြကို ခိုးသြားတယ္မဟုတ္လား။ သူခိုး ဟု ဆိုမွ သူဘာေၾကာင့္ ပါးအခ်ခံရမွန္း သိရ၏။
(မွတ္ခ်က္။          ။ Van Helsing ကား version အေတာ္မ်ားမ်ားရိွ၏။ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္သည့္ကားမွာ Tom Cruise ပါသည့္ကား ျဖစ္ပါသည္။)

ကြ်န္ေတာ္အေနာက္တိုင္းမွလူမ်ားကို သေဘာက်မိသည္မွာ သူတို႔၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရိွမႈကို ျဖစ္၏။ မေက်နပ္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ထ နပန္းလံုးသည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿပီးသြားသည္။ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမထား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဤကဲ့သို႔ပြင့္လင္းမႈကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသလား။ မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အားနာမႈခံေန၍ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကလူေတြမွာ မႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္ဘူးဟု ေရွ႔တင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာဘဲ ေနာက္ကြယ္က်မွ အျခားသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ တီးတိုးတီးတိုး သဖန္းပိုး လုပ္၏။ အတင္းေျပာခံရသူကလည္း အၿငိမ္မေန။ အဲဒီေကာင္မေလ၊ မေန႔က နင့္အတင္းလာတုတ္သြားတယ္ ဟု သာသာထိုးထိုးေလး အေညွာင့္ေထာင္သည့္အခါတြင္မေတာ့ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ တက္ေလေတာ့၏။ အမွန္ဆို နင္ဒီလုိလုပ္တာ ဘာေကာင္းသလဲ ဟု ေရွ႔တြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွင္းလုိက္လွ်င္ ၿပီးသည့္ကိစၥ။ အားနာလို႔ မေျပာဘဲေနလိုက္သည့္အခါက်မွ အမုန္းပြားရေလေတာ့သတည္း။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈဆိုသည့္ စကားကို ယခု တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆို သည္စကားမွာ ျမန္မာစကားဟုတ္ဟန္မတူပါ။ အဂၤလိပ္စကား transparency ကုိ ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္၏။ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈဆိုသည့္စကားကို အဂၤလိပ္စကားမွ ယူသံုးရၿပီဆိုကတည္းက ျမန္မာတို႔တြင္ ယခင္ကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ ရိွမေန ဆိုတာကို သက္ေသျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ယခင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာ မရိွခဲ့သကဲ့သုိ႔ ယခုလည္း မရိွပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အားနာတယ္ ဟုသာ တြင္တြင္ေအာ္ေနေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ အားနာသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တကယ္အားနာတတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္လွ်င္ လူေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ သံုးေနသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ - င္လွန္ျပသည့္ ဗီဒီယိုကို တင္မည္မဟုတ္ပါ။  

အားမနာတတ္၍သာ လူအမ်ားသြားလာေနသည့္ လမ္းလယ္ေခါင္တြင္ ကားကို ပိတ္ရပ္ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။
အားမနာတတ္၍သာ ခက္ခက္ခဲခဲရွာေဖြထားရေသာ ဖြတ္ကလိဒဂၤါးကေလးမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ယူၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။
အားမနာတတ္၍သာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းရိွေနသည့္ေနရာတြင္ ကြမ္းတံေတြကို ပက္ခနဲ ေထြးၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။
အားမနာတတ္၍သာ ေခြးစာမ်ားေကြ်းၿပီး ေခြးေလေခြးလြင့္ဦးေရ ပိုမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။
အားမနာတတ္၍သာ အားမနာတတ္၍သာ အားမနာတတ္၍သာ . . . . .

အားမနာတမ္းေျပာရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းတြင္ အားနာမႈ မ်ိဳးကန္းသြားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း မိတ္ေဆြတို႔ကို အားမနာတတ္၍သာ ဤပို႔စ္ကိုေရးၿပီး မိတ္ေဆြမ်ား၏ အခ်ိန္မ်ား၊ ဖုန္းေဘလ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။


လူအခ်င္းခ်င္း အားနာျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၄ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉

Tuesday, July 9, 2019

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ နတိၳပစၥေယာအေၾကာင္း


ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္က ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ နိေဒၵသကုိ အႀကိမ္ေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရြတ္ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဘာေတြလဲ သိခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကိုလည္း ဖတ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိခဲ့ပါ။ နႏၵာသိန္းဇံက သူ႔စာအုပ္ (ဘဝ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘဝသစၥာ လား။ အေတြးအေခၚတို႔၏ လြင့္ေမ်ာျခင္းလား ေသေသခ်ာခ်ာမမွတ္မိ) ထဲမွာ ရွင္းျပထား၍ အာေသဝန ပစၥေယာတစ္ခုကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ နတိၳပစၥေယာ ဆိုတာကုိ နားမလည္ခဲ့ပါ။ စာမ်ားကေတာ့ မရိွျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းဟု ဘာသာျပန္ၾကပါသည္။ သို႔တိုင္ ဘာကုိဆိုလိုမွန္း ကြ်ႏု္ပ္နားမလည္ခဲ့ရိုးအမွန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု အသက္ကေလးရလာေတာ့ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳမ်ားေပၚမီ၍ အခ်ိဳ႔တရားမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႔နားလည္ရ၏။

ယခု လူ႔ဗရုသုကၡတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲၾကရ၊ မ်က္ရည္က်ရ၊ ပိုက္ဆံကုန္ရ၊ အလုပ္ရႈပ္ၾကရသည္ကို မိတ္ေဆြတုိ႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ သည္ကိစၥမျဖစ္လွ်င္ ဘာမွလုပ္စရာမလုိေသာ အလုပ္ပိုမ်ားစြာကို လုပ္ၾကရသည္။ အသင္တို႔လည္း ဟိုသတင္းစာရွင္းတာ ၾကည့္လိုက္ရ။ ဒီပို႔စ္ေအာက္မွာ ဝိုင္းသမလိုက္ရႏွင့္ အလြန္ ေဘကုန္လွေပေရာ့မည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ေနပူက်ဲက်ဲထဲ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည္။

အမွန္ဆို သည္ဒြႏၷယာႀကီးတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္၍ လုပ္ေနရေသာ အလုပ္ထက္ အႏွီကဲ့သို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း အက်ိဳး မျပဳ၊ မိသားစုကုိလည္း အက်ိဳးမျပဳ၊ တျခားသူကိုလည္းအက်ိဳးမျပဳ၊ ႏုိင္ငံကိုလည္း အက်ိဳးမျပဳ၊ လူ႔ေလာကႀကီးကိုလည္း အက်ိဳးမျပဳ၊ ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘာတစ္ခုမွ အက်ိဳးမရိွေသာ အလုပ္ျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ၾကရသည္က ပိုလို႔ေတာင္ မ်ားပါလိမ့္ဦးမည္။

အကယ္၍ အႏွီဗရုတ္သုကၡမ်ားသာ ဤလူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးတြင္မရိွခဲ့ပါက ထုိအလုပ္ပိုမ်ားကုိ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္စရာလိုေတာ့မွာ မဟုတ္။ လူအားလံုးသာ ကိုယ္လုပ္စရာရိွတာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ရိုးရိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပါမူ တရားရံုးဆိုတာ ရိွစရာလုိမည္မဟုတ္။ ရဲတို႔၊ တရားရံုးတို႔၊ ေရွ႔ေနတို႔၊ တရားသူႀကီးတို႔၊ ေထာင္တို႔၊ ေထာင္ပိုင္တို႔၊ ေထာင္မႉးတို႔၊ ဝါဒါတို႔ ဆိုတာလည္း ရိွေတာ့မည္မဟုတ္။ (အဲသလိုသာဆို အလုပ္လက္မဲ့ေတြ အေတာ္မ်ားလာလိမ့္မယ္ထင္တယ္ေနာ။)

ဤကဲ့သို႔ေသာ လူဆိုး၊ သူခိုးမ်ား (သူခိုးဆိုတာ သူမ်ားပစၥည္းကို တိတ္တိတ္တက္ခိုးတဲ့သူခိုးကိုေျပာတာေနာ။ ဟိုလူႀကီးေတြ မဆီမဆိုင္ နာမေနနဲ႔အံုး။) နည္းေလေလ။ အႏွီ အလုပ္မဟုတ္ေသာအလုပ္မ်ား နည္းေလေလ။ လူမ်ား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနရေလ မဟုတ္ပါေလာ။

အႏီွ ဗရုတ္သုကၡမ်ားမရိွလွ်င္ ေလာကႀကီး အေတာ္ခ်မ္းသာေပမည္။ ထိုဗရုတ္သုကၡမ်ားကား မရိွျခင္းျဖင့္ ေလာကႀကီးကို ေက်းဇူးျပဳေလသည္။ အႏွီပင္ နတိၳပစၥေယာျဖစ္ေတာ့၏။

အမွန္တြင္ နတိၳပစၥေယာကိုသာ လိမၼာစြာ အသံုးခ်တတ္လွ်င္ ေနရာတကာပင္ အေတာ္ေကာင္းက်ိဳးရိွေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ေရာဂါတစ္ခုစဲြကပ္လာၿပီဆိုလွ်င္ စိတ္ညစ္ရသည္၊ ပိုက္ဆံကုန္ရသည္၊ ကိုယ္သာမက မိသားစုဝင္မ်ားပါ အလုပ္ရႈပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေငြထုပ္ပုိက္ကာ ကုသၾကရ၏။ အေကာင္းဆံုးမွာကား ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာလည္း နတိၳ ပစၥေယာပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေရာဂါသည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္ မရိွျခင္းအားျဖင့္ သတၱဝါမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္က Safety သမားျဖစ္၍ Safety ေလာကတြင္လည္း နတိၳပစၥေယာ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပ ပါရေစဦး။

Safety သမားမွန္လွ်င္ Hierarchy of Control ကိုသိသည္။ Hierarchy of Control တြင္ ပထမဦးဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္နည္းမွာ elimination ျဖစ္၏။ Elimination ကုိ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ရလွ်င္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ မရိွျခင္း ျဖစ္၏။ ဘာမရိွတာပါနည္း။ အႏၱရာယ္မရိွတာျဖစ္၏။

ဘာအႏၱရာယ္မွမရိွလွ်င္ ဘာဒဏ္ရာအနာတရမွ မျဖစ္ႏုိင္။ သည့္အတြက္ ဘာအကာအကြယ္မွမလို။ ဘာပီပီအီးမွမလုိ။ တကယ့္ကို ဘာမွ လုပ္စရာမလုိေတာ့။ အင္မတန္ေကာင္းလွေပ၏။ အႏၱရာယ္ (Hazard) သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား မရိွျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ဘာဆူညံသံမွမရိွေသာ ေနရာတြင္ အသင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နားအဆို႔ (ear plug) ဝတ္စရာလိုပါမည္နည္း။ (ကြ်ႏု္ပ္သင္တန္းမွ ပညာရိွမ်ားကေတာ့ ear plug ကို air blug ဟု စာလံုးေပါင္း၏။ မင္းတို႔အဲသလို စာလံုးေပါင္းရင္ ငါ စာေမးပဲြ ခ်ပစ္မယ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားရသည္ ဟူ၏။ ထူးဆန္းပါေပ့ ဆတြတ္ရယ္။)

ေက်ာက္ဂြမ္း (Asbestos) သည္ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေစ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေမရိကန္သည္ ေက်ာက္ဂြမ္း ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သံုးစဲြျခင္း စသည္တို႔ကို ဥပေဒထုတ္ကာ တားျမစ္လိုက္၏။ ေက်ာက္ဂြမ္းမရိွေတာ့ ကင္ဆာလည္း ျဖစ္စရာမရိွေတာ့။ သည္ေတာ့ သည္ပစၥည္းအတြက္ ဘာမွ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာမရိွေတာ့။ ဟိုသင္တန္း ေတြေပးရ၊ သည္ပစၥည္းေတြဝယ္ရလည္း အလုပ္မရႈပ္ရေတာ့။ ေက်ာက္ဂြမ္းသည္လည္း မရိွျခင္းအားျဖင့္ လူ႔ေလာကကို အက်ိဳးျပဳ ေပသည္။

နတိၳပစၥေယာ၏ ေက်းဇူးမ်ားပံုကိုသိ၍ ေရွးက သူေတာ္ေကာင္းမ်ားမွာ ေတာထဲတြင္ မည္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွမရိွဘဲ တရားျဖင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သတည္း။ သူတို႔တြင္ အရွက္လံုရံု၊ အပူအေအးဒဏ္ခံႏုိင္ရံု အဝတ္သာရိွသည္။ ေနစရာ ေက်ာင္းသခၤမ္း လည္းမရိွ။ သစ္ပင္၊ ဝါးပင္တို႔ ေအာက္မွာသာ ေနၾကသည္။ သဘာဝသစ္ပင္မ်ားမွ သစ္သီး၊ သစ္ဥတို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္။ ေလာဘတို႔၊ ေဒါသတို႔၊ ေမာဟတို႔ဆိုတာ သူတို႔ပစၥည္းမဟုတ္။ ဘာမွပိုင္ဆုိင္မႈမရိွျခင္း၊ ဘာကိုမွ ပိုင္ဆိုင္လုိမႈမရိွျခင္းသည္ ထိုသူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားကို မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳေလသည္။ (ကြ်ႏု္ပ္လည္း သူတုိ႔ကိုအားက်၍ ေတာထြက္မည္ ႀကံပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရႊျပည္ႀကီးတြင္ ထြက္စရာေတာမရိွေတာ့၍ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေအာင့္အည္းခ်ဳပ္ထိန္းထားရေသာ ဟူသတတ္။)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ မရိွျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳမည့္ အရာသံုးခုသည္ ရိွ၏။ ထုိအရာတို႔ကား ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ ဟိတ္သံုးပါးျဖစ္သတည္း။ ပုထုဇဥ္ေလာကီလူသားမ်ားျဖစ္၍ ထုိသံုးပါးသည္ ရိွကိုရိွေနေပမည္။ သို႔ေသာ္ သည္အတိုင္းေတာ့ ထားလို႔မရ။ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။ ထုိအရာမ်ား နည္းပါးသြားလွ်င္ အထက္ပါ မလိုအပ္သည့္ အလုပ္ရႈပ္သည့္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း အေတာ္နည္းသြားေပမည္။

ယခု ျဖစ္ေနၾကရသည္မွာ ထို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ကို အထိန္းအကြပ္မရိွဘဲ သည္အတုိင္း လႊတ္ထား၍ျဖစ္၏။ ထိုအရာ တုိ႔ကို ေကာင္းျမတ္ေသာတရားမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားတို႔ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ရာသည္။ တရားဆိုတာ လူၾကားေကာင္းရံုမွ် ဝတ္ေကာင္းစားလွေလးဝတ္၊ တရားပဲြသို႔ေၾကာ့ေၾကာ့ေလးသြား၊ အခ်ိန္တန္ေတာ့ အမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္။ အေမာင္ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိဘဲ ေယာေယာင္ကာ သာဓု၊ သာဓုေခၚၿပီး အိမ္ျပန္လာရံုမွ်မဟုတ္။ လမ္းကိုပိတ္ကာ အသံခ်ဲ႔စက္ႀကီး အလံုး (၃၀) ေလာက္ႏွင့္ လူမ်ားနားမခံသာေအာင္ အသားကုန္ ေအာ္ဟစ္ေနရံုမွ် မဟုတ္။

အသင္တို႔သည္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ နိဗၺာန္ေတြ၊ နတ္ေမာ္ေတြ ေျပာမေနၾကပါႏွင့္။ ဟိရီ၊ ၾသတပၸႏွစ္လံုးေလာက္ကို ေကာင္းေကာင္း၊ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း က်င့္သံုးလွ်င္ ကိစၥၿပီးပါသည္။

(ဟသၤာတမွ အုိင္သျပဳသုိ႔သြားသည့္ ကားလမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ အမည္ရိွသည့္ ရြာကေလးသည္ ရိွ၏။ နိဗၺာန္မေရာက္ခင္ နတ္ေမာ္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က နိဗၺာန္ေတြ၊ နတ္ေမာ္ေတြ ေျပာမေနၾကပါႏွင့္ ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ဤကား စကားခ်ပ္)

အသင္တုိ႔သည္ မေကာင္းမႈ လုပ္ရမွာကို ေၾကာက္ၾကပါကုန္ေလာ့။ မေကာင္းမႈလုပ္ရမွာကို ရွက္ၾကပါကုန္ေလာ့။

သည္လုိသာဆုိ ေလာကႀကီး ယခုထက္ ပိုမုိသာယာလွပလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္က ရဲရဲႀကီး အာမခံလိုက္ပါသတည္း။

လူအခ်င္းခ်င္း မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၉ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉

စာၾကြင္း

သည္ကေန႔ စင္ကာပူသတင္းတြင္ သူ႔ဆီေက်ာင္းလာတက္သည့္ ေက်ာင္းသူကေလးကို ဟုိကိုင္သည္ကိုင္လုပ္သည့္ က်ဴရွင္ဆရာ အား ေထာင္ ၂ ႏွစ္ ၁ လ။ ႀကိမ္ဒဏ္ ၆ ခ်က္ ေပးသည့္သတင္း ဖတ္ရ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ မုဒိန္းေကာင္မ်ားကို သည္ကဲ့သို႔ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္းအား အလြန္သေဘာက်ေလသည္။ ထိုသူမ်ားအား မွတ္ေလာက္သားေအာင္ ႀကိမ္ျဖင့္ဆံုးမသင့္ေပသည္။

သူတို႔ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးပံုကို ကြ်ႏု္ပ္ blog တြင္တင္ထားပါသည္။ ရွာေဖြၾကည့္ၾကပါကုန္။  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ပို႔စ္မ်ားတြင္ ရွာၾကည့္ပါ။Link:

https://www.todayonline.com/singapore/jail-caning-private-tutor-who-repeatedly-molested-teen-student-his-home

Monday, July 8, 2019

ဘန္းဂလားလူငယ္တစ္ေယာက္အေၾကာင္း


ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမွာ CNA ၏ "Inspired by Singapore's education system, Bangladeshi migrant worker starts Polytechnic" ေဆာင္းပါးကို တိုက္ရိုက္ျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Ref:
https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/inspired-by-singapore-education-bangladeshi-migrant-polytechnic-11697758

မိသားစုက မတတ္ႏိုင္ေတာ့ အထက္တန္းၿပီးေအာင္ေတာင္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ရွာ။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူ၌ အလုပ္လုပ္ၿပီး မ်က္စိနားပြင့္လာေတာ့ Joy Sudip Bhadro သည္ သူ႔ေမြးရပ္ဌာေန၌ အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ စင္ကာပူတြင္ ၁၈ ႏွစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္မူ သူယခင္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ပုိမုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလၿပီ။ သူ႔ေၾကာင့္ပင္ သူ႔ေမြးရပ္ Habiganj မွ ရာဂဏန္းမွ်ေသာလူငယ္မ်ားသည္ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဘို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွခဲ့ၿပီ။


 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္မ်ားကို တစ္ေန႔လံုး ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မေတာ့ ဂြ်ိဳင္းအား ပုိလီတက္ကနစ္ေက်ာင္းျပင္ပ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ပ်ားပန္းခပ္မွ် ဝင္ထြက္သြားလာေနၾကသည္ကို ေငးေမာၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ပိုလီေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ားအဖို႔ရာမေတာ့ ဘာမွ မထူးဆန္းပါ။ သို႔ေသာ္ ဂိြ်ဳင္းအဖို႔ရာမေတာ့ တကယ့္ကို ကမၻာသစ္ျဖစ္ေလသည္။ သူ႔အဖို႔ သည္လိုေက်ာင္းတက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမရိွေတာ့။ ျပင္ပမွ ေငးၾကည့္ေနရံုသာ တတ္ႏိုင္ေလသည္။

သူက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္၏။ ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ငါေက်ာင္းၿပီးေအာင္ မတက္ႏိုင္ခဲ့ရတာပါလား ဟု လည္း အခါခါ ေတြးေနမိေလသည္။မိသားစုဝင္ ၁၁ ေယာက္ရိွေသာ သူ႔မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ သူ စင္ကာပူကုိစလာေတာ့ အသက္ ၂၄ ႏွစ္။ လခ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆၀၀ ပဲ ရသည္။ "အဲဒီတုံးက ငါဟာ အင္မတန္ဆင္းရဲခဲ့တယ္။ ဘာဆိုဘာမွ ငါ့မွာမရိွခဲ့ဘူး။" ဟု ယခု အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရိွေနၿပီျဖစ္ေသာ ဂြ်ိဳင္း က ေျပာ၏။

သူသည္ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရန္ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ျမန္မာတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႔၏။ ၎မွာ ယခု ရံုး၌ အလုပ္လုပ္ေနရၿပီ။ မူလတန္းေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္သာရိွေသာ ဂိြ်ဳင္းမွာမူ ကာယအလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ရ၏။ ထို႔ျပင္ ထိုကဲ့သို႔ ကာယအလုပ္မ်ား ကိုလုပ္ေနရသည္မွာ သူတစ္ေယာက္တည္းသာမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဂိြ်ဳင္း သတိထားမိသည္။

သူ႔ဇာတိၿမိဳ႔ငယ္ေလးျဖစ္သည့္ ဟာဘစ္ဂမ္းတြင္ မ်ားစြာေသာလူငယ္တုိ႔သည္ မူလတန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လစာနည္းေသာ အလုပ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတမရိွၾကသည့္အတြက္ ကာယလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ကာ အသက္ေမြးၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူမွ ၃၉၁၇ ကီလုိမီတာ ကြာေဝးသည့္ သူ႔ၿမိဳ႔ငယ္ေလးတြင္ ပိုလီတက္ကနစ္ေက်ာင္းဖြင့္ရန္ ဂြိဳင္း အိမ္မက္ မက္ ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ (၇) ႏွစ္က ျဖစ္၏။ ယေန႔တြင္မူ ၎တို႔ၿမိဳ႔ကေလး၏ ၿမိဳ႔လယ္ေခါင္ရိွ ဖုန္ထူေသာ၊ အလုပ္မ်ားေသာ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ "North East Ideal Polytechnic Institute" ဟုဆိုင္းဘုတ္တင္ထားေသာ သံုးထပ္တုိက္တစ္ခုကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမွာ ၂၀၀ ေက်ာ္မွ်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အိမ္လည္းျဖစ္၏။ ထိုၿမိဳ႔ကေလးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္သူကား အျခားသူမဟုတ္။ ဂိြ်ဳင္း ျဖစ္သတည္း။

ဤသည္မွာ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေလးတစ္ဦး၏ "ရူးသြပ္မႈ" အိပ္မက္ ျဖစ္၏။ သို႔ဆုိလွ်င္ ၎၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။ ၎တို႔ အိမ္ကိုျပန္ၿပီးေနာက္ ဘာဆက္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို CNA (Channel News Asia) က ေလ့လာရုိက္ကူးထားပါသည္။

စင္ကာပူမွာ အားလံုးေကာင္းတယ္။ အဲဒီမတိုင္မီ အထိေပါ့ . . . . .

သူ႔အစ္ကို ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါခံစားရသည့္အခါတြင္ ဂိြ်ဳင္းသည္ မိသားစု၏တာဝန္ကို ပုခံုးေျပာင္း တာဝန္ယူလုိက္ရသည္။ သူ႔မိသားစုတြင္ ပညာေရးအတြက္ သူတာဝန္ယူရမည့္ကေလးေပါင္း ၈ ေယာက္မွ်ထိ ရိွ၏။ "လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ငါသာ ဒီအေျခအေနထက္ ပိုျမင့္မားေအာင္ မႀကိဳးစားခဲ့ရင္ ငါ့လုိပဲ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးသြားစရာရိွတယ္လို႔ ငါေတြးမိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ငါ့ဘဝကို သူတို႔အတြက္ စေတးလုိက္တယ္။" ဟု ဂြ်ိဳင္းကေျပာသည္။

ေအးဂ်င့္မွတဆင့္ စင္ကာပူရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလုပ္ရံုတစ္ခုတြင္ အလုပ္ရသည္။ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွသည္ MRT ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းထိ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုလုပ္ခဲ့ရ၏။ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ေကာင္းပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလထိျဖစ္၏။ တစ္ေန႔ နီကိုဟုိင္းေဝးတစ္ေလွ်ာက္ သူတစ္ဦးတည္းစက္ဘီးစီးလာစဥ္ သူ႔စက္ဘီးကို လူငယ္ႏွစ္ဦးက တြန္းလွဲကာ လက္သီးျဖင့္ ထိုး၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ကာ မ်က္ႏွာႏွင့္ ကိုယ္ေပၚကိုလည္း တက္နင္းခဲ့၏။

သူသတိေမ့သြားခဲ့၏။ သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ ဖုန္းကို ဓားျမတိုက္ခံလိုက္ရသည္။ မ်က္ႏွာလည္းက်ိဳးေၾကသြားသျဖင့္ ခဲြစိတ္ခန္း ဝင္ခဲ့ရ ၏။ "စင္ကာပူသတင္းေတြမွာေတာ့ ဟိုးေလးတေၾကာ္ေပ့ါကြာ"  သူက ျပန္ေျပာျပသည္။

သူသက္သာလာသည့္တုိင္ နာက်င္ေနဆဲျဖစ္၏။ သူ႔စိတ္ထဲတြင္မူ ေနေကာင္းသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ျပန္ဆင္းရန္ျဖစ္၏။ သုိ႔မွသာ သူ႔မိသားစုထံ ပိုက္ဆံဆက္ပို႔ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ သူအျမန္ျပန္လည္ေနေကာင္းလာျခင္းက သူ႔ကို စင္ကာပူတြင္ ဆက္ေနၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ ခြန္အားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

တစ္ႏွစ္ခန္႔က ဂိြဳင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခမဲ့တက္ႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားရိွေၾကာင္း သိလာရေသာအခါ သူ႔အတြက္အထူးအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ဟုခံယူလ်က္ သင္တန္းသား ၃-၄၀ မွ်ရိွေသာ သင္တန္းကို အစဥ္အၿမဲ သြားတက္ေလေတာ့၏။ သင္တန္းတြင္ ပူေႏြးေသာ အစားအေသာက္မ်ားလည္း ေကြ်း၏။

သူသည္ Ministry of Manpower ႏွင့္ Building Construction Authority တို႔မွ ပို႔ခ်ေသာ waterproofing works အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း လေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ သြားတက္သည္။ဤအေၾကာင္းမသိခင္ကမူ သူသည္ အေပ်ာ္အပါးမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့ေလသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ သာမန္ပညာေရးသာ ရရိွထားသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုိသည္မွာ မ်က္စိကုိဖြင့္ေပးလုိက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ "လက္ေတြ႔ဗဟုသုတကမွ တကယ့္ပညာပဲဆိုတာ ငါသေဘာေပါက္ၿပီ။ ငါ အဲဒါကို အရမ္းသေဘာက်တယ္။" ဟု သူကေျပာေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္ကို တန္ဘိုးျမွင့္တင္ေနေသာ ျမန္မာတစ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ပိုလီ တက္ခနစ္ေက်ာင္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ လမ္းစကိုလည္း ျပက္ကနဲ ျမင္လုိက္ရသည္။ သုိ႔တိုင္ သူ႔လက္တုိ႔မွာ တုပ္ေႏွာင္ခံထား ရေၾကာင္း သူသိလုိက္သည္။

"ငါ စင္ကာပူမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားေလ့လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေတာ့ကို ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ခဲ့ရတယ္။" သူကဆက္ေျပာသည္။ "ဒါနဲ႔ ငါ့မိန္းမကို ေခၚဘို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။"

ရီပါဒတ္တာက မူလတန္းျပဆရာမျဖစ္၏။ ဂိြ်ဳင္းထံမွ ဖုန္းဆက္လာသည့္အခါ သူ အေတာ္စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္ကို ၾကားရသည္။ "ငါတို႔စၾကရေအာင္" ဂြ်ိဳင္းကေျပာသည့္အခါ နင္ ရူးေနသလား။ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဟု သူ႔မိန္းမက အေၾကာင္းျပန္ေလသည္။

ဂိြ်ဳင္းက သူ႔မိန္းမေျပာစကားမ်ားကို ယခုတိုင္မွတ္မိေနေသးသည္။ နင္ဟာေလ၊ စက္ဘီးေတာင္မစီးႏိုင္ဘဲနဲ႔မ်ား ေလယာဥ္ဝယ္ဘို႔ စိတ္ကူးေနေသးတယ္။ ေက်ာင္းေထာင္ဘို႔ ဘယ္ကပုိက္ဆံရမလဲ။ အႏို႔၊ သူတို႔ကေလးေတြကေရာ။ (ထိုအခ်ိန္တြင္ သူတို႔သမီးမွာ ၂ ႏွစ္၊ ထို႔ျပင္ သည္ႏွစ္တြင္ပင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေမြးဘို႔ ရိွေသးသည္။)

သူ႔စိတ္ထဲတြင္မေတာ့ သူ႔မိန္းမ မယံုႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနသည္ ဟု ေတြးမိသည္။ "ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္ရဲ့မိန္းမဟာ အလုပ္ႀကီးေတြ ကို ဘယ့္ႏွာလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မတံုး။" သူစိတ္ပ်က္လိုက္သည္မွာ ေျပာစရာကိုမရိွ။

သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ႔မိန္းမက သူႀကိဳးစားၾကည့္ခ်င္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္လာသည္။ သူ႔အေဖႏွင့္ေမာင္မ်ားကို ေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္ ပိုက္ဆံအခ်ိဳ႔ထည့္ဝင္ပါမည္အေၾကာင္း ေျပာမည္ ဟု ဆိုသည္။

"ရီပါဒတ္တာအလုပ္လုပ္လို႔ ရသမွ်ပိုက္ဆံအားလံုးကို မိသားစုအသံုးစရိတ္အတြက္သံုး။ တစ္လ စင္းေဒၚလာ ၁၂၀၀ ေလာက္ရတဲ့ ငါ့လခကို ေက်ာင္းေထာင္ဘို႔အတြက္ စုမယ္။" ရသမွ်ဝင္ေငြ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို မိသားစုထံလဲႊသည္။ သူအိပ္မက္ထားသည့္ ေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သူတို႔ထံလဲႊအပ္ခဲ့သည္။

ဂြိ်ဳင္း စင္ကာပူတြင္ ဆက္အလုပ္လုပ္ေနသကဲ့သုိ႔ သူ႔အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေယာက္ဖမ်ားကလည္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေက်ာင္းသားမ်ား လိုက္လံ စုေဆာင္းေနခဲ့ၾကေလသည္။ "ပိုလီတက္ခနစ္ေက်ာင္းကို သူတို႔ အရမ္းစိတ္ဝင္စားေနၾကတယ္။" ဟု ယခုအခါ ေက်ာင္း၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္ေနသူ ဂိြ်ဳင္း၏ ေယာကၹ ရင္တူဒတၱာကေျပာ၏။

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာသည္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအနာဂတ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည္ဟု ယံုၾကည္လာေအာင္ စည္းရံုးရန္ မ်ားစြာအားစိုက္ထုတ္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ သူတို႔သည္ ၈ ေယာက္မွ ၁၀ ေယာက္ထိပါသည့္ အစုေလးတစ္ခုကို ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ တဲငယ္ေလးတစ္ခုအတြင္း ဆရာႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အစပ်ိဳးခဲ့ၾက၏။ ဤသည္ကား ပိုလီတက္ခနစ္ တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ႏံုခ်ာလွသည့္ အစပ်ိဳးမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ၿမိဳ႔ေလးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

လက္ရိွေနရာမွာလည္း ေသးငယ္ေသာ၊ စြတ္စိုထိုင္းမိႈင္းေသာ၊ ကြင္းျပင္တစ္ခုအေနႏွင့္သာ ရိွေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္ရမည့္ခရီး ကား ေဝးေသးသည္။ ေက်ာင္း၌ မီးပ်က္သည္မွာကား အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့။

အလင္းေရာင္မိွန္ပ်ေသာ အခန္းမ်ားအတြင္း ထိုင္လ်က္၊ နက္ျပာေရာင္ယူနီေဖာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္လ်က္၊ အီလက္ထေရာနစ္ဆာ့ကစ္တစ္ခု အလုပ္လုပ္ပံုကို ရွင္းျပေနသည့္ ၎တု႔ိ၏ ဆရာ ထံတြင္ မ်က္လံုးမ်ားကို စူးစိုက္ထားလ်က္ ရိွၾက၏။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေက်ာင္း၌ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ သံုးခုသာ ပို႔ခ်ႏိုင္ေသးသည္။ Civil Engineering, Electrical Engineering ႏွင့္ Computer Engineering တို႔ ျဖစ္၏။ "ဒီဘာသာရပ္သံုးခုဟာ အစိုးရဖက္မွာေရာ၊ ပုဂၢလိကဘက္မွာပါ အင္မတန္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ရင္တုက ရွင္းျပ၏။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစကာ ၅၇ ေယာက္ေသာေက်ာင္းသားတို႔ ႏွစ္သုတ္ခဲြ၌ ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ၿပီးၿပီ။ ၎တုိ႔အထဲမွ ၈၅% သည္ သူတို႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရိွခဲ့၏။

ထိုမွ်သာမက ကိုယ့္ၿမိဳ႔ကိုယ့္ရြာမွာ ပညာသင္ရသည္ဆိုေတာ့ ပို၍ အကုန္အက်သက္သာသည္။ ဤေက်ာင္းမရိွေသးခင္ ယခင္အခါ ကာလမ်ားက သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ရန္ အျခားၿမိဳ႔မ်ားျဖစ္ေသာ Sylhet ႏွင့္ Dhaka ၿမိဳ႔မ်ားသို႔ သြားၾကရ၏။ ထုိၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား ၌ ေက်ာင္းလခမ်ားမွာ ပိုမိုေစ်းႀကီးေလသည္။

ဒီပလုိမာလက္မွတ္တစ္ခုရဘို႔ ဒါကာ၌ သင္ၾကားရမည္ဆိုလွ်င္ ၈ ဆေလာက္ ပိုမိုကုန္က်မည္ဟု မိုဟာမက္က ဆို၏။
North East Ideal Polytechnic Institute ၏ ေက်ာင္းလခမွာ semester တစ္ခုလွ်င္ စင္းေဒၚလာ ၁၃၀ မွ်သာ ကုန္က်ရံုမွ်မက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေသးသည္။ ဤပိုလီတက္ခနစ္ေက်ာင္း ေပၚလာသည့္အခါ အထက္တန္းပညာကို သင္ယူသည့္ မိန္းခေလးဦးေရမွာ ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ဟု ရီပါကေျပာသည္။

သာမန္လူတစ္ေယာက္

သည္ေက်ာင္းမွာ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဂြ်ိဳင္းကေျပာသည္။ ေက်ာင္းေျမေနရာကို သူ႔ေယာကၡမ ေပးသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာရိွေသးသည့္ ရင္တုက တာဝန္ယူသည္။

ဂိြ်ဳင္းကိုယ္ႏိႈက္ကမူ သူ႔ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေက်ာင္းဆင္းသြားၿပီကိုပင္မသိ။ သူက ခါးနာေရာဂါကုသရန္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလခန္႔ကမွ ျပန္လာတာျဖစ္သည္။

၎၏ အိမ္အျပန္ခရီးကား ခါးသီးခ်ိဳၿမိန္လွေပသည္။ အလုပ္မွထြက္လာရတာျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိသည့္တိုင္ သူစင္ကာပူ၌ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ရေသာ ပိုလီတက္ခနစ္ကိုမူ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္၏။ သူက သူ႔ေက်ာင္းမွဆင္းကာ ယခု အလုပ္လုပ္ ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ စကားစေနေျပာေနေလသည္။

"ငါ ႏုိင္ငံျခားမွာ ၁၈ ႏွစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါလည္းျပန္ေရာက္လာေရာ လူေတြဟာ ငါ့ကို ေလးေလးစားစား မဆက္ဆံၾကဘူး။ ငါေတာ့ အေတာ့္ကိုရွက္မိတယ္" ဟုဂိြ်ဳင္းက ေျပာသည္။

သူ႔အေထာက္အပံ့မ်ားကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။
"သူပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာလည္း ညႊန္ျပခဲ့တယ္။ သူမရိွဘဲ ဒီေက်ာင္းႀကီးဆိုတာ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။" ဟု ရင္တုကေျပာ၏။

ေနာက္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို Moulvibazar ရိွ Srimangal တြင္ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေလသည္။

ယခုေတာ့ ဂိြ်ဳင္းမွာ သူရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွခဲ့သည့္ေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအၾကား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္ေနေလၿပီ။ သူျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ သူ႔တူႏွင့္တူမမ်ားမွာ ယခုအခါ ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ၊ ရဲအရာရိွမ်ားျဖစ္လ်က္ ေနေလၿပီ။

သူ႔အရပ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလင့္ကစား ဂိြ်ဳင္းမွာ ရိုးရိုးသားသားပင္ ႏိွမ္ခ်ေနေလသည္။

"ငါဟာ သာမန္အရပ္သားတစ္ေယာက္ပါကြာ။ ဒါေပမယ့္ ငါအခု သေဘာေပါက္သြားတာတစ္ခုရိွတယ္။ ငါဟာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာသလို အေသးအဖဲြေလးေတြကိုေတာ့ ငါလုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္ ဆုိတာပဲ။"


Saturday, July 6, 2019

"ျမန္မာျပည္သည္ အလြန္အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္သည္" ဆုိျခင္းအေၾကာင္း


(၁)

တခါတခါ ကြ်ႏု္ပ္ အေတာ္စိတ္ပ်က္မိ၏။
လူတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ပ်က္စီးသြားၾကရသနည္းဟုလည္း အဖန္ဖန္ ေတြးေနမိ၏။
ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံကို စိတ္ႀကိဳက္ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ေလာ။
ဤသည္မွာ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကိုခ်ည္း အျပစ္ပံုခ်လို႔လည္း မရပါ။
ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္ ေခါင္းဘယ္မေရြ႔ ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုရိွ၏။ အလားတူပင္ လူတင္ပါလို႔ ႏြားက်ားကုိက္တာ ဟုလည္း ရိွေသး၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤကိစၥမ်ား၌ ကာယကံရွင္ကိုယ္ႏိႈက္က မေကာင္း၍ ဤျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္တာ ျဖစ္ေလသည္။

ပို၍စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည္မွာ ဤမွ်ဆိုးရြားလွေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနပါလ်က္ ထိုငရဲေကာင္မ်ားကို မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ေအာင္ အျပစ္ေပးအေရးယူသည့္ ဥပေဒ ျမန္မာျပည္တြင္ မေပၚထြန္းေသးတာ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာကား ဥပေဒရိွသည့္တုိင္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူကို မည္ကဲ့သို႔ အျပစ္ေပးသည္ ဟူသည္မွာ ဤသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း ဆုိသည့္ အေပၚမူတည္ေနတာျဖစ္၏။ ဤသည္ကပင္ ထို မေကာင္းဆိုးရြားမ်ားကို ဒုစရုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ဖန္တီးေပးထားသလို ျဖစ္ေနေလသည္။

ေသဒဏ္ကို ၅ ခါေလာက္ျပန္ခ်တာ ဤကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္းသာ ရိွ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ကား ကမၻာ့အၾကင္နာတရား အျပည့္ဝဆံုးႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ လူလားမေျမာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို မုဒိန္းက်င့္ျခင္းအား ေၾသာ္ - သူတို႔ခမ်ာ၊ စိတ္မထိန္းႏိုင္လို႔ အလြယ္တကူရတဲ့ ကေလးေတြကို လုပ္ရေပတာပဲ ဟု ခြင့္လႊတ္ထားေလသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလစြ၊ စိတ္ပ်က္ဘြယ္ေကာင္းေလစြ။ ရင္နာစရာ ေကာင္းေလစြတကား။


(၂)

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြကို ေသဒဏ္ေပးဘို႔အဆိုကို ကြ်ႏု္ပ္က ၇၀၀% သေဘာတူပါသည္။ ၎တို႔ကို တစ္ခါသာမဟုတ္၊ ခုနစ္ခါျပန္ သတ္သင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သတည္း။

ဤအမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်မ်ားေနရဘိသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေနရဘိသနည္း။
အေျဖမွာရွင္းပါသည္။
အမႈမ်ားကို ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း မကိုင္တြယ္ေသာေၾကာင့္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ အျပစ္ေပး အေရးယူတာေတြ မလုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 


အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ လူတို႔၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္၏။
ကြ်ႏု္ပ္သာ ဤေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္လွ်င္ ထုိအမႈကို မေပၚေပၚေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ေငြအင္အား၊ လူအင္အား အျပည့္သံုးကာ ေဖာ္ထုတ္ပါမည္။ က်ဴးလြန္သူကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ တရားစဲြပါမည္။ ေထာင္ခ်ပါမည္။

ယခုေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။
ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာ မုဒိန္းမႈျဖစ္သြားတာေတာင္ ငါတို႔ေက်ာင္းကို ဂုဏ္သေရညိႈးႏြမ္းေအာင္လုပ္သူမ်ားကို တရားစဲြမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ေသး၏။ သူခိုးကလူဟစ္၊ မည္မွ် တရားမဲ့လုိက္ပါသနည္း။
မိမိတို႔ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အမႈအတြက္ မိမိတို႔ဂုဏ္သေရကုိဆယ္ရန္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည့္အစား ဆရာမ ဆိုသူကစ၍ ဖံုးဖိရန္ႀကိဳးစားသည္။ ၎တို႔ကို လူအစစ္မွဟုတ္ပါေလစဟု ကြ်ႏု္ပ္ကေတာ့ သံသယရိွ၏။

အစိုးရမင္းမ်ားမွာလည္း မည္မွ် အလုပ္ႀကိဳးစားလိုက္ၾကသနည္းဟူမူ သည္မွ် ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ ဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းႀကီးကို လိုင္စင္ရိွမွန္းမသိ၊ မရိွမွန္းမသိ။ ကေလးကို မုဒိန္းက်င့္ခံရေတာ့မွ ဟဲ့၊ လုပ္ၾကပါအံုးဟဲ့။ အဲဒီေက်ာင္းက တရားမဝင္ဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္း ဆိုပါလား ဟု တေရးႏုိးေဖာ္ရသည္။ ၎တို႔အား ေပးထားရသည့္ လခမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ ႏွေျမာလုိက္ပါဘိ။

ေဖ့စ္ဘုတ္အစိုးရဟု စြပ္စဲြျပန္လွ်င္လည္း ၆၆(ဃ) ဆိုကာ တရားကစဲြဦးမည္။
ေဖ့စ္ဘုတ္သာမရိွပါက ျမန္မာျပည္သားတို႔၏ဘဝမွာ ေတြးရဲစရာေတာင္မရိွ။
ေဖ့စ္ဘုတ္က ေအာ္လို႔သာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ထုိအေၾကာင္းမ်ားကို သိခြင့္ရသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္သာမရိွပါက ထိုအမႈမ်ားမွာ လူမသိသူမသိ သည္အတုိင္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ၿပီးသြားႏုိင္စရာရိွေလသည္။

သည္လုိအမႈမ်ိဳးဆုိတာ ေနာက္ေၾကာင္းမေအးသည့္ အမႈျဖစ္၏။
သည္ကေလးမေလး တစ္ဘဝလံုးစာကို ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဆိုတာ သိထားၾကရမည္။
အားနည္းသူကို ဝိုင္းႏွိမ္ၾက၊ ကဲ့ရဲ့ေလွာင္ေျပာင္ၾက၊ ႏႈတ္ခမ္းမဲ့ၾက၊ ေခ်ာက္တြန္းၾက၊ ကဲ့ရဲ့သၿဂႋဳဟ္ အတင္းဆိုတတ္ၾကသည့္ ျမန္မာ့ လူေဘာင္မွာ ထုိကေလးမကေလး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး သိမ္ငယ္စြာ ေနသြားရႏိုင္သည္။
အခြင့္ရတိုင္း . . အဲဒီေကာင္မေလ . . ငယ္ငယ္တံုးက . . . ဆိုသည့္ မၾကားဝံ့မနာသာေတြကို တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး က်ယ္က်ယ္တမ်ိဳး ၾကားရႏုိင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားကေတာ့ တာဝန္ေက်ပါသည္။
ရသမွ်သတင္းေတြ တင္ၾကသည္။ ကာတြန္းေတြ ေရးၾကသည္။ ပို႔စ္ေတြေရးၾကသည္။ ဆႏၵျပပဲြေတြလုပ္ၾကသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ကေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားကို အားရပါသည္။
ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို ဘာသိဘာသာေနရက္အားသည့္ အစိုးရမင္းဆိုသူမ်ားကိုသာ ဖေနာင့္ႏွင့္ ေပါက္ခ်င္မိေလ၏။ကုိင္း ကိုင္း ဒီေလာက္နဲ႔ ဘရိတ္အုပ္ထားမွ။
အခုေတာင္ ၆၆ ေစာ္နံလာၿပီ။
ရံုးတို႔ဂါတ္တို႔ဆိုတာ အလည္အပတ္ေတာင္ သြားဘုိ႔ေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားမဟုတ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ဤဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ ဟု လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆုေတာင္းပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၆ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

စာၾကြင္း

ပထမ ထိုသူမ်ားကို Blood Eagle နည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးေစခ်င္သည္ ဟု ေရးထားတာကို ျပန္ျဖဳတ္လိုက္ပါသည္။
မိတ္ေဆြတို႔ ဗဟုသုတရေအာင္ Viking တို႔၏ Blood Eagle အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။

Vikings ဇာတ္ကားထဲ၌ Blood Eagle ဆုိတာပါသည္။
လူကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပစ္ျခင္း ျဖစ္၏။
လူကို အရွင္လတ္လတ္ ကားက်က္ကာ ေနာက္ဘက္မွေန၍ နံရိုးမ်ားအားလံုးကို ခုတ္ျဖတ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုတ္စသည့္ ကိုယ္တြင္းကလီစာမ်ားကို ထုတ္ကာ ထိုနံရိုးမ်ားအား လင္းယုန္အေတာင္ပံမ်ားျဖန္႔သကဲ့သို႔ ျဖန္႔ၿပီး မခ်ိမဆန္႔ ေဝဒနာ ခံစားရေစလ်က္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေသေစတာ ျဖစ္ပါသည္။

Ragnar Lothbrok က ၎အားသစၥာေဖာက္သူ Jarl Borg ကို ဤနည္းျဖင့္ သတ္သည္။
ရဂ္နာကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ပစ္သူ အဂၤလိပ္ဘုရင္ King Aelle မွာလည္း ရဂ္နာ၏သားမ်ားက Blood Eagle နည္းျဖင့္ သတ္ျခင္းကို ခံရေလသည္။Tuesday, July 2, 2019

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဓေလ့


(၁)

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႔မွ ၁၀ မိုင္ခန႔္အကြာတြင္ရိွေသာ သာဒြန္းရြာ ဘုိးဘိုးႀကီးနတ္ပဲြတြင္ ဝက္သားႏွင့္နတ္တင္သည္ကို အလြန္ထူးဆန္းလွေပ သည္ဟု သတင္းတြင္ ဖတ္လိုက္ရ၏။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖို႔ေတာ့ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါေလ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရြာတြင္ ငယ္စဥ္က အမဲသားငါး ရွားပါးလွ၏။ (အဲေလ၊ အခုလည္း မထူးပါ။) ဝက္သားဆိုတာ နတ္ကဘို႔ေပၚသည့္အခါက်မွ စားရတာျဖစ္၏။

နတ္ကိုးကြယ္သည့္ဓေလ့မွာ ဟိုးယခင္ကတည္းက (ဘုရားမပြင့္မီကတည္းက) ရိွခဲ့သည့္ ကိုးကြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္၏။ လူတို႔သည္ သဘာဝေဘးရန္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားရဲတိရစၦာန္မ်ား၏ ေဘးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျမင္ရေသာ အျခားေဘးရန္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပးရန္ တန္ခိုးရွင္တစ္ဦးဦးကို ရွာေဖြၾက၏။ ကိုးကြယ္ၾက၏။

ထိုသို႔ကုိးကြယ္ရာတြင္ ေရေျမေတာေတာင္မ်ားကို ကုိးကြယ္သည္လည္းရိွ၏။ သားရဲတိရစၦာန္မ်ားကို ကိုးကြယ္သည္လည္း ရိွ၏။ ထို႔ထက္ မိမိစိတ္ကူးျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ တန္ခိုးရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အထူးသျဖင့္ ကိုးကြယ္ၾကေလ၏။ ထိုသုိ႔ ကိုးကြယ္ရာကို ရွာၾကရာမွ နတ္ ဆိုတာ ျဖစ္လာေလသတည္း။

ေနရာေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံကိုလုိက္၍ အနည္းအက်ဥ္း အေျပာင္းအလဲ ရိွသည္မွလဲြၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ တကမၻာလံုးမွ လူအားလံုးမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာမွာ ၃၇ မင္းနတ္ရိွသလို တရုတ္မွာလည္း တရုတ္နတ္ရိွသည္။ ကုိးရီးယားမွာလည္း မိုးနတ္မင္းႀကီးရိွသည္။ ဂ်ပန္မွာ၊ အင္ဒုိနီးရွားမွာ၊ မေလးရွားမွာ၊ အိျႏၵိယ၊ အေနာက္တိုင္း အေရွ႔တိုင္း ေတာင္တုိင္း ေျမာက္တုိင္း။ ဘာတိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ရုိးရာ ဓေလ့အရ ကိုးကြယ္ၾကသည့္ နတ္မ်ား ရိွၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။

နတ္ကိုဖန္တီးလုိက္ၿပီး သည္အတိုင္းထားလို႔မရ။ သူတို႔လည္း ဗုိက္ဆာရွာေပမေပါ့။ သည္အခါ သည္ နတ္တုိ႔ကို ေကြ်းၾက၊ ေမြးၾကရ သည္။ ျမန္မာေတြက နတ္တင္သည္ဟု ေခၚၾက၏။ ပူေဇာ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ပသသည္ဟု သမုတ္ၾက၏။ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ နတ္ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ ဗလိနတ္စာေကြ်းသည္ဟု ေခၚသည္ ထင္ပါသည္။

သူတို႔က သူမ်ားေတြကိုးကြယ္ေနတဲ့ နတ္ေတြဆိုေတာ့ အသီးအရြက္ကို မႀကိဳက္။ ငါးပိခ်က္တို႔၊ ခ်ဥ္ဟင္းတို႔ဆိုတာ သူတို႔ႏွင့္ လားလားမွ မဆိုင္ေလ။ ငါးပိဖုတ္တို႔ ဟင္းရြက္ျပဳတ္တို႔ဆိုတာ နင္တို႔လို ငမဲြ၊ ဆင္းရဲသားေတြစားတာ။ ငါတို႔ကို လာမတင္ေလႏွင့္။ ငါတို႔ကို ဟင္းခ်ိဳနဲ႔နတ္တင္လွ်င္ နင္တို႔တစ္သက္လံုး နာလန္မထူေအာင္ ျပဳစားပစ္လုိက္မည္။ ေအာင္မငီး။

ဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံမရိွတာရိွတာ ေနာက္ထား။ မရိွရိွတာေလး ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံၿပီး နတ္ကိုေတာ့ ဝက္သား၊ ၾကက္သား စသည္တို႔ျဖင့္ နတ္တင္ရ၏။ မဟုတ္လို႔ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးတို႔၊ ကိုယ္ေတာ္လတ္တို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ေလးတို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ ပိစိေညွာက္ေတာက္ကေလးတို႔၊ အေမေလယာဥ္တို႔၊ မမႏွဲတို႔ အမ်က္ေဒါသထြက္မွျဖင့္ ဒြတ္ခ။ (သို႔တိုင္ အမဲသားျဖင့္ နတ္တင္သည္ဟုေတာ့ မၾကားမိဖူးပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္မသိေသးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။)

  
(၂)

ဆိုေတာ့ နတ္တင္ဘို႔အတြက္ တိရစၦာန္မ်ားကို စေတးရ၏။ ထိုတိရစၦာန္မ်ားအသားကို ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး နတ္တင္ၾက၏။
ဒါက သည္ဘက္ေခတ္၊ အလြန္အင္မတန္႔ကိုယဥ္ေက်း၊ ေသာက္က်ိဳးနဲယဥ္ေက်းလာသည့္၊ so call လူယဥ္ေက်းဂ်ီးမ်ားက နတ္ကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ပူေဇာ္ပသတာျဖစ္၏။

ဟိုးေရွးအခါက (ယခုေခတ္လူမ်ားအႀကိဳက္ လုိက္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ သိပ္မထြန္းကားေသးသည့္ကာလ။) (ဒါေပမယ့္ က်ဳပ္အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီ မယဥ္ေက်းေသးတဲ့ကာလတံုးက အေဖကသမီးကို မဒိန္းက်င့္တာ၊ အသက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ပဲ ရိွေသးတဲ့ ကေလးကို နသားပါးယားလုပ္တာ မရိွေလာက္ေသးဘူးထင္ပါရဲ့။ အရင္ဘဝတံုးက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကြ်ႏု္ပ္ မမွတ္မိေတာ့ပါ။) . . .

အဲေလ ဟိုးေရွးတံုးက နတ္ေတြကေတာ့ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ အသားငါးေတြ သိပ္ႀကိဳက္ဟန္မတူ။ ေသြးသံရဲရဲ အစိမ္းလိုက္ ကိုက္စား ရတာကို ပိုသေဘာက်သည္ထင္၏။ သည္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးတို႔အႀကိဳက္လိုက္ၿပီး တိရစၦာန္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ကာ အစိမ္းလိုက္ပင္ နတ္တင္ၾကရ၏။ (သို႔မဟုတ္ပါကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးမေပၚေသးေတာ့ ခ်က္ရျပဳတ္ရတာ ကရိကထမ်ားမွာစိုး၍ လူမ်ားကို သနားငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ အစိမ္းလိုက္ပင္ ေလြးၾကတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။)

ဤသည္ကို ယခုေခတ္လူမ်ားက ယဇ္ပူေဇာ္သည္ဟု ေခၚ၏။

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တိရစၦာန္မ်ားကို အရွင္လတ္လတ္သတ္ကာ သူတို႔ အေသြးအသားျဖင့္ နတ္ကို ပူေဇာ္ပသျခင္း ျဖစ္သတည္း။

ပသ သမွ ႏြား ဘယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ဆိတ္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ဝက္ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ၾကက္ ဘဲ စသည့္အေကာင္ကေလးမ်ားကေတာ့ ေျပာမေနပါႏွင့္ေတာ့။ လူေတာင္ ပါလိုက္ေသးသည္။

ယခင္က ၿမိဳ႔ေတာ္၊ နန္းေတာ္၊ တံတား စသည့္ အေဆာက္အဦ ႀကီးႀကီးမားမားေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အေစာင့္ဟုဆိုကာ လူကို စေတးသည့္ အေလ့ရိွခဲ့၏။ သည္အေဆာက္အဦးကို ေစာင့္ၾကပ္ရန္ဟု လူကိုသတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္၏။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ ရွင္အရဟံတို႔၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ပန္းဦးလႊတ္ျခင္းစသည့္ မဖြယ္မရာကိစၥရပ္မ်ား ပုဂံ ေခတ္မွစကာ ပ,ေပ်ာက္သြားခဲ့၏။ ထိုသူေတာ္ေကာင္းႏွစ္ဦးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ဲႏြားဆိတ္မ်ားကို သိန္းႏွင့္ခ်ီသတ္ျဖတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအေလ့ ယေန႔တိုင္ရိွေသးသည္။ အလြန္ဆိုးရြားလွေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ ဓာတ္ပံုမ်ားမတင္ေတာ့ပါ။ ၾကည့္လိုသူတို႔ ေအာက္ပါ link တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

link: https://www.youtube.com/watch?v=PsNKc8dOfvQ

တိရစၦာန္မ်ားကိုသတ္ၿပီး အစိမ္းလုိက္ ယဇ္ပူေဇာ္တာႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး နတ္တင္တာ ဘာကြာပါသနည္း။ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။ အဲေလ အစိမ္းလိုက္နတ္တင္ေတာ့ သိပ္ၾကည့္မေကာင္းလွေပဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ခ်က္ရျပဳတ္ရသည့္ဒုကၡမရိွေတာ့ ကဲြ် ၉ ေကာင္၊ ႏြား ၉ ေကာင္၊ ဆိတ္ ၉ ေကာင္ စသည္ျဖင့္ မ်ားမ်ားပူေဇာ္လို႔ရသည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါ သာဒြန္းရြာနတ္ပဲြတြင္မေတာ့ ဝက္ ဘယ္ ႏွစ္ေကာင္သတ္မွန္း မသိပါ။ သိပ္ေတာ့ နည္းလွမည္မဟုတ္။)

ဆိုေတာ့ နတ္ပူေဇာ္တာ၊ နတ္တင္တာလည္း အက်က္ယဇ္ပူေဇာ္တာပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ယဇ္ပူေဇာ္တယ္ဆုိတာက အစိမ္းလုိက္ ေကြ်းသည္။ နတ္ပူေဇာ္တာက်ေတာ့ ခ်က္ၿပီးေကြ်းသည္။ ဒါပဲကြာပါသည္။ လူၾကားေကာင္းေအာင္သာ နတ္ပူေဇာ္သည္ ဟု ကင္ပြန္းတပ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

(၃)

ကြ်ႏု္ပ္က စြန္႔စားခန္း ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ႀကိဳက္သည္။ Pirate of the Caribbean ကားမ်ား၊ Harry Potter ကားမ်ား၊ Superman, Spiderman, X Man, Avergers စေသာကားမ်ားကို ႀကိဳက္သည္။ ေနာက္ၿပီး Indiana Jones ကားမ်ား၊ Sherlock Holmes ကားမ်ား။

ယခု Vikings ဇာတ္လမ္းတဲြၾကည့္ေနတာ အားလံုးၿပီးသြားၿပီ။ စုစုေပါင္း ၅၉ တဲြရိွ၏။ ေနာက္ဆံုးဇာတ္သိမ္းပိုင္းကို ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ သိမ္းၾကရန္ ဖြင့္ေပးထားခဲ့သည္။

Vikings ကားမွာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွ၏။ ေအဒီ ၈၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္က စကင္ဒီေနဗီးယန္းကြ်န္းဆြယ္ (ယခု ေနာ္ေဝ ႏွင့္ ဆီြဒင္) မွ လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္၏။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ားကား ဗုိက္ကင္းမ်ား ျဖစ္၏။ ၾကမ္း၏။ ရုိင္း၏။ သတ္ဘို႔ျဖတ္ဘို႔ လက္မေႏွး။ ကာမအာရံုဝင္စားလာၿပီဆိုလွ်င္ျဖင့္ ေယာက်္ားမိန္းမ မေရြး။ အသားကုန္ခံစားပစ္လိုက္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။

၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ နတ္ဘုရားကို ယဇ္ပူေဇာ္၏။ ဝက္ကိုးေကာင္၊ ဆိတ္ကိုးေကာင္၊ လူကုိးေယာက္စသျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ သတ္ျဖတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္တာျဖစ္၏။ ၎တို႔၏ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွာလည္း သရဲသဘက္မ်ားအလား အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလ သည္။

ယဇ္ပူေဇာ္ခံမည့္သူမွာ ၎ကိုယ္တုိင္က လုိလုိလားလား စေတးခံရန္ အသင့္ရိွရ၏။ စိတ္မပါလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာျခားျဖစ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္လို႔မရ။

ေျမယာေကာင္းေအာင္၊ မိုးေလဝသေကာင္းေအာင္ဆိုကာ ယဇ္ပူေဇာ္သည္။ စစ္တုိက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္သည္။

ယဇ္ပူေဇာ္ရာမွ ထြက္လာသည့္ေသြးမ်ားကို ေသာက္ၾကသည္။ က်ားမ မေရြး၊ ထုိေသြးမ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းခံၾကသည္။ မ်က္ႏွာကို ထို ေသြးမ်ားျဖင့္ သုတ္လိမ္းသည္။

Vikings ကားတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္တာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရိုက္ျပထားေလရာ အသည္းတံုစဖြယ္ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ၾကည့္ရန္ မသင့္ေတာ္ေလ။

ယဇ္ပူေဇာ္တာကို ေသေသခ်ာခ်ာရိုက္ျပသည့္ ေနာက္တစ္ကားမွာ အင္ဒီယာနာဂ်ံဳး ျဖစ္၏။ ဇာတ္ကားနာမည္မွာ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ထင္ပါသည္။ ထိုကားကို ကြ်ႏု္ပ္ငယ္ငယ္ကတည္းက ၾကည့္ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ျပန္ၾကည့္ေတာ့ အကုန္ အသစ္ျဖစ္ေနသည္။

ထိုကားတြင္ အိႏၵိယ၌ လူအရွင္လတ္လတ္ကို ႏွလံုးထုတ္ကာ နတ္ကို ပူေဇာ္သည္။ ဒူရ္ဂါမယ္ေတာ္လား၊ ကာလီမယ္ေတာ္လား မမွတ္မိ။ ဘာနတ္လဲဆိုတာ ေမ့ေနပါၿပီ။ ဤသည္မွာလည္း အသည္းယားစဖြယ္ ျဖစ္၏။

ေနာက္ရုပ္ရွင္တစ္ကားတြင္လည္း မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ားကို အရွင္လတ္လတ္ ႏွလံုးထုတ္ကာ ေတာရိုင္းေကာင္ႀကီးကို (နတ္ဘုရား ဟု ယူဆလ်က္) ပံုမွန္ ပူေဇာ္ရသည္။ ေနာက္ အေနာက္တိုင္းမွ လူျဖဴတစ္ေယာက္ (မင္းသား) ေရာက္လာကာ ထိုေတာရိုင္း ေကာင္ႀကီးကို ေထာင္ဖမ္းၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ေတာ့မွ မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ားမွာ ခ်မ္းသာရာရေတာ့သည္။ ၾကည့္ခဲ့သည့္ ရုပ္ရွင္မ်ားမွာ အေတာ္မ်ားရကား ထိုဇာတ္ကားနာမည္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ေကာင္စသည္တို႔ကို ေမ့ေနပါၿပီ။

နိဂံုး

ကြ်ႏ္ုပ္အံ့ၾသမိသည္မွာ ဤကမၻာေပၚမွ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဇာတ္တိုက္မထားပါဘဲလ်က္ အေရွ႔တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း မည္သည့္ တိုင္းျပည္မဆို အတူတူပင္ ျဖစ္ေနတတ္တာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုယဇ္ပူေဇာ္သည့္ကာလမ်ားက တစ္ကမၻာလံုးမွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအေလ့ ထြန္းကားခဲ့၏။
ေနာက္ၿပီး ဘုရင္စနစ္ထြန္းကားေတာ့လည္း တစ္ကမၻာလံုးမွ ႏုိင္ငံမ်ား အတူတူပင္ျဖစ္၏။
ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီဆိုေတာ့လည္း တစ္ကမၻာလံုး စီလုိက္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ကလူမ်ားမွာ သြားလာေရးခက္ခဲသျဖင့္ အေရွ႔အေနာက္၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ခက္ခဲလွသည္။ သုိ႔တိုင္ ထိုဓေလ့စရိုက္မ်ား တူေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းပါသေလာ။

ယခုမူ နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာသျဖင့္ အေရွ႔အေနာက္ ကူးလူးဆက္ဆံကာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ၾက၏။ အဲေလ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည္ဆိုရာ၌ အေရွ႔က ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အေနာက္ကိုေရာက္သြားတာေတာ္ေတာ္။ အေနာက္တိုင္းမွ ႏွစ္လံုးျပဴးမ်ား ျမန္မာျပည္က မမသဥၨာတို႔ဆီေရာက္လာတာ ခပ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုေတာ့ အေရွ႔တုိင္းကလူေတြ ေဘာင္းဘီတကားကားႏွင့္ေနတာက် မဆန္းဘဲ အေနာက္တိုင္းသားမ်ား ပုဆိုးဝတ္လွ်င္မူ အထူးအဆန္းအျဖစ္ ၾကည့္ၾကရေလ၏။ ျမန္မာေတြ ယင္းဂလ္ရွ္လို ဒြတ္ဒက္၊ ရႊတ္ရွက္လုပ္တာမဆန္းဘဲ ကိုေရႊအျဖဴတို႔ ျမန္မာလို တစ္လုံးစႏွစ္လံုးစေျပာလွ်င္မူကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ လိပ္၌ အေမြးေပါက္လာသည့္အလား အထူးအဆန္းလုပ္ကာ ၾကည့္ၾကရေလေသာ ဟူသတတ္။ အလြန္ထူးဆန္း အံ့ၾသဘြယ္ရာ ေကာင္းလွေပ၏။

ကြ်ႏု္ပ္မေနဖူး၍ ယခုအခါ အေနာက္တိုင္းမွာ နတ္ကို ၾကက္ဝက္မ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ပသသည့္အေလ့ ရိွေသးသလား၊ လံုးဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီလား ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။

သူတို႔ဆီမွာ ရိွေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီျဖစ္ေစ၊ ကြ်ႏု္ပ္ကေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္မွာ -
ရႊံ႔မီးေတာင္ထဲ ႏို႔ေတြ သြန္ခ်တာ။ ေရေအာက္မွာ နဂါးေတြ မီးထြန္းၾကတာ၊ ေတာင္ၿပံဳးပဲြအေၾကာင္းျပၿပီး မူးၾကရူးၾကတာ၊ ေတာ္ၾကာ ဟိုသီလရွင္က သူနဲ႔ဖက္အိပ္ရင္ ေရာဂါေပ်ာက္သတဲ့ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ၊ သာဒြန္းရြာမွာလို ဝက္ေတြသတ္ၿပီး ဘယ္ေနမွန္းမသိေသာ နတ္ေတြကို ပူေဇာ္ပသတာမ်ိဳးေတြ မရိွေစခ်င္ေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္၏ဆႏၵမွ်သာျဖစ္ၿပီး လူေတြသူတို႔ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္သူတို႔ ပူေဇာ္ပသေနတာကိုေတာ့ျဖင့္ ဘာမွလုပ္လို႔ မရပါ။ သူတို႔စိတ္ခ်မ္းသာသလို လုပ္ၾကပါေစဟုသာ ခြင့္လႊတ္ထားရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

ျမန္မာျပည္အတြင္း နတ္တင္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉

ရည္ညႊန္း

The Voice Sunday, Vol. 7, No. 62, စာမ်က္ႏွာ - ၆