Thursday, May 2, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း


ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ပိုင္းခဲြ တင္ျပပါမည္။ တစ္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း Safety Culture ကို ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပထမ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈအေၾကာင္း ေျပာပါမည္။

(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရန္ တာစူေနၾက ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ AFTA ဇံုအတြင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္၀င္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဤအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားရန္လို၏။ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စံႏႈန္းစနစ္မ်ားကို ဦးစြာခ်မွတ္ ျပဌာန္းထားႏိုင္မွသာ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား မိမိတို႔စနစ္၊ စံႏႈန္းမ်ားကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ ေစႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ မည္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွ် မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔ေျပာသမွ် လုိက္လုပ္ေနရဘို႔ရိွ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္မ်ားကို မသိလွ်င္ အျခား သူမ်ားက ထိုအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးခ်ျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
            လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စနစ္ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား လြန္စြာ အားနည္းေနပါေသးသည္။ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္သည့္ စနစ္စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆဲြခ်မွတ္ဘို႔ရာ မလြယ္ကူလွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ စသည္တိ႔ုကို ေတာင္းခံတတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရိွသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စာခ်ဳပ္သည့္အခါတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ့္ႀကိဳးႏွင့္ ကိုယ္ ျပန္အတုပ္မခံရေစရန္လည္း အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္၏။ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ အေရးမတတ္သျဖင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္သားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ နစ္နာဆံုးရံႈး ခဲ့ရသည့္သာဓက အမ်ားအျပား ရိွခဲ့ပါသည္။ ဤသည္တို႔ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚရေလေအာင္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုပါသည္။
            ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ၎တို႔စံႏႈန္းႏွင့္၎တို႔ လုပ္ကိုင္ ေနၾက၏။ ၾကားဖူးသည္မွာ ၎တို႔တြင္လည္း Safety Audit ရိွသည္ ဆို၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ မည္သည့္ Safety Management System ကိုလိုက္နာလုပ္ကိုင္ေနပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ မည္သူသိပါ သနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ မည္သူ သြားေရာက္ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ၎တို႔ကမူ ႏိုင္ငံျခားမွ auditor မ်ားငွားကာ စစ္ေဆးၾက သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထုိ auditor မ်ား မည္ကဲ့သို႔ စစ္သြားသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ မည္သူသိပါသနည္း။
            တံခါးပိတ္၀ါဒ က်င့္သံုးေနစဥ္ကႏွင့္ မတူစြာပင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေနရသည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို လက္မခံခ်င္၍မရ။ အေျခအေနရ လက္ခံကိုခံရမည္ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 အစရိွသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ ဤစနစ္မ်ားက ဘာကိုဆိုလိုသည္။ အဘယ္က့ဲသို႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္ စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူ တတ္/သိပညာရွင္မ်ားလုိ၏။ ေငြမ်က္ႏွာ၊ လူႀကီးမ်က္ႏွာစသည့္ မည္သည့္ဘက္မွ မလိုက္ဘဲ၊ ေစတနာ အစစ္အမွန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရာရိွ မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
            ထိုမွ်သာမက အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ စနစ္မ်ားကိုသာ နားမလည္၊ မလိုက္နာ၊ မက်င့္သံုး ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ထိန္းထားသည့္တိုင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္သားမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားလိုမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်မ္းက်င္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအမ်ားအျပား လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရဖြယ္ ရိွပါသည္။
ယခုပြင့္လင္းလာေသာေခတ္တြင္ ဖတ္ရႈရေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ အလြန္ ျမင့္ေနသည္ကို ေတြ႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွရာတြင္ ထို လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈႏႈန္းကိုပါ ၾကည့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ေနရာမ်ားအား ပေရာဂ်က္မ်ား ခ်မေပးလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈကိုပါ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာအလယ္တြင္ ျပယုဂ္ ေကာင္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္မႈႏႈန္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခု ရည္မွန္းခ်က္ထားလွ်က္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

(၂)

            ဒုတိယပိုင္းအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြင္း Safety Culture ကို ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက safety ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Factory Act 1951 ရိွၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္၀င္ျခင္းမရိွသကဲ့သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေရးဆဲြျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ၾကပါ။ ယခုအခါ ျပန္လည္ေရးဆဲြေနသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ safety အေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ဂဃနဏနားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ား မည္မွ်ပါ၀င္သည္၊ မည္သည့္အဆင့္ ထိေရာက္ေနၿပီဆိုသည္မ်ားကို မသိပါ။
ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ထက္ ထိုဥပေဒကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သူမ်ားမွာ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။ ထိုဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လက္စဲြစာအုပ္ မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား စသည္တို႔ မ်ားစြာလုိအပ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းကို အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္ကိုမူ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းဘို႔ မလြယ္ကူပါ။ ကြ်မ္းက်င္သူႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ငွားရမ္းေခၚယူႏိုင္သည့္တိုင္ ဘာသာ စကားအခက္အခဲ၊ ၎တို႔အတြက္အာမခံထားေပးရျခင္း၊ မၾကာခဏ ခြင့္ျပန္လိုျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ေပးရသည့္ လစာ အလြန္ျမင့္မားျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရိွမည္ျဖစ္၏။

            အလုပ္လုပ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔မိသားစုအတြက္ မည္မွ်တန္ဘိုးႀကီးမားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိသူ၏အသက္ မဆံုးရံႈးေရး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား မဆံုးရံႈးေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္လာေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ ပညာေပး လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္ယူရန္ လို၏။ အစိုးရမွ ဥပေဒျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကိုပါ တိတိက်က် ျပဌာန္းေပးရန္ အေရးႀကီး၏။ ဤလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားရိွပါလွ်က္ မလိုက္နာသူမ်ားအား လည္း တိတိက်က် အေရးယူအျပစ္ေပးရန္လည္း လိုပါသည္။ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းမ်ားမရိွဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူရံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ စနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
            ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒျဖင့္ အတင္းအက်ပ္လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားၾကားတြင္ safety ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေလ့အထမ်ား က်င့္သားရသြားကာ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀တြင္ လုပ္ကိုင္ေနက်အလုပ္မ်ားကဲ့သို႔ မပင္ပန္းဘဲ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
            အလုပ္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔လုပ္ငန္း၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ မည္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ကို အလိုလိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မည္။ လုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိမ်က္စိေရွ႔တြင္ တစ္စံု တစ္ေယာက္က အႏၱရာယ္ မကင္းသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ေနလွ်င္ မ်က္စိမိွတ္မေနဘဲ ေထာက္ျပေျပာဆိုသည့္ အေလ့အထမ်ား ရလာပါလိမ့္မည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီး၊ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရာ ထိုအထဲတြင္ Safety နယ္၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ အေတာ္မ်ားပါသည္။ ထို Safety ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားကိုတက္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္၀ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ထိ ရိွသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၂ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔ က ျမန္မာ Safety professional မ်ားႏွင့္တကြ အျခားစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားပါ ပါ၀င္လွ်က္ “ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ျမွင့္တင္ေရးအဖဲြ႔” Myanmar Safety Development Association” ကို ဖဲြ႔စည္းရန္ စည္းေ၀းၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းအဖဲြ႔မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၃၊ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ Work Safety Development Association အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္အတည္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု (အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ)
ဥကၠဌ - ၁ ဦး                               ဒုဥကၠဌ - ၂ ဦး
အတြင္းေရးမႉး - ၁ ဦး                     တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး - ၁ ဦး
ဘ႑ာေရးမႉး - ၁ ဦး                      တဲြဘက္ ဘ႑ာေရးမႉး - ၁ ဦး
အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ - ၆ ဦး               ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား
အဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

v  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုိအပ္မည့္ စံႏႈံးမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၌ မိမိတို႔ တတ္သိ၊ ကြ်မ္းက်င္ ထားသည္မ်ားႏွင့္ တတ္အားသေရြ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။
v  စင္ကာပူတြင္ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား safety အသိပညာမ်ား ပိုမိုရရိွလာေစရန္ ပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ လူအရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။
v  စင္ကာပူရိွ Safety နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ safety ကို စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာမ်ား ဆက္သြယ္မိေစရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

v  Safety ဆိုင္ရာ ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ လက္စဲြစာအုပ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း။
v  Safety ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ သရုပ္ျပပဲြမ်ား က်င္းပျခင္း။
v  အသင္း၀င္မ်ားအား BCSS ကဲ့သို႔ေသာ Safety ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားတက္ေစျခင္း
v  Safety ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ားသုိ႔ အသင္း၀င္မ်ားအား ေစလႊတ္ျခင္း

            ဤအဖဲြ႔မွာ အျမတ္အစြန္းကို အဓိကထားေသာအဖဲြ႔မဟုတ္ဘဲ volunteer အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

(၃)

            လက္ရိွအေျခအေနအရ စင္ကာပူတြင္ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ရန္ အခက္အခဲရိွပါသည္။ မိမိမိသားစုစား၀တ္ေနေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ေရွ႔ေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးမွသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေပးႏုိင္သည္မွာ အေ၀းမွေန၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တတ္သိထားသည့္ အသိပညာမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
            သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အႀကံျပဳလိုသည္မွာ -

၁။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရိွေနသည့္ အလြန္ႀကီးမားလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူသားအရင္းအျမစ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်မည္နည္းဟူသည့္ နည္းလမ္းရွာေဖြေရး
၂။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚေနရံုမွ်မကဘဲ လက္ေတြ႔က်သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးေရး
၃။ အေရးႀကီးေသာ Act, Regulations, Code of Practice, Handbook, Procedure, Specification စသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာအင္အားစုမ်ား၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာအင္အားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ရယူအသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို နည္းလမ္းရွာေရး

-       စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဦးေအးၿငိမ္း
၁ ေမ၊ ၂၀၁၃

No comments: