Tuesday, August 27, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၇)

အခန္း (၆)

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း (Inhouse Rules and Regulations)

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရိွေနသူ အားလံုး လိုက္နာရမည့္ ကုမၸဏီတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ား ကို မလုပ္ရ၊ မည္သည့္အရာမ်ားကို မလုိက္နာလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု တိက်ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္မည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထက္မက ရိွေနပါက ထုိသူတို႔ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပထားရန္လိုပါသည္။
            ခ်မွတ္ထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းေျပာျပ ထားရပါမည္။ ထုိကဲ့သို႔ရွင္းလင္းေျပာျပထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားလံုးသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး မွတ္တမ္းယူထားရသည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စာလံုးႀကီးႀကီးျဖင့္ေရးလွ်က္ အ၀င္အထြက္ေနရာ၊ ထမင္းစားခန္း၊ နားေနေဆာင္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ ျမင္သာေအာင္ ခ်ိတ္ဆဲြ ျပသထားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူသစ္မ်ား ေရာက္လာတိုင္း ဤ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္သည္ထိ ေသေသ ခ်ာခ်ာရွင္းလင္းေျပာျပရမည္။ မလိုက္နာသူမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ လိုပါသည္။
            ေအာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၌ ရိွသင့္သည့္ ေယဘူယ် စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၆၊ ၁။ လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

၁။ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦသို႔ ၀င္/ထြက္သည့္အခါ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ေပါက္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွသာ ၀င္/ထြက္ရမည္။
၂။ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား၌ ေမးသိုင္းႀကိဳးပါေသာ အႏၱရာယ္ကင္းခေမာက္၊ အႏၱရာယ္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္၊ နားၾကပ္ စသည္တို႔ကို ၀တ္ဆင္ရမည္။
၃။ ကြန္ကရိကိုခဲြျခင္း၊ လႊစက္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စက္တိုက္ျခင္း စသည့္ မ်က္လံုးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ကို တပ္ဆင္ရမည္။
၄။ အလုပ္လုပ္ရန္ စင္ထုိးပါက ေျခနင္းစင္သည္ အနည္းဆံုး ၅၀၀ မီလီမီတာ က်ယ္ရမည္။ ခါးေစာင္းႏွင့္ရင္စုိ႔ခန္႔အျမင့္ရိွသည့္ လက္ရမ္းတန္းမ်ားပါရမည္။ ေျခကာျပားပါရမည္။
၅။ အေဆာက္အဦ၏ ၾကမ္းျပင္အစြန္းမ်ား၊ ၂ မီတာထက္ပိုျမင့္ေသာ လိမ့္က်ႏိုင္သည့္ေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ပါက အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို၀တ္ထားၿပီး အၿမဲ ခ်ိတ္ ခ်ိတ္ထားရမည္။
၆။ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳးအတြက္ ခ်ိတ္-ခ်ိတ္စရာေနရာမရိွပါက အသက္ကယ္ႀကိဳးတန္းေပးထားရမည္။
၇။ ေလွခါးကို မသံုးမီ ေကာင္းမေကာင္း၊ အျပစ္အနာအဆာရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။
၈။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်ိတ္ ဆဲြျပသထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္း သတိေပးအမွတ္အသား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို သတိျပဳရမည္။
၆။ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ၊ ေလွ်ာက္လမ္းစႀကၤန္ စသည္တို႔တြင္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ရိွေနပါေစ။
၇။ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းသည့္အေနအထားတြင္ အၿမဲထိန္းထားပါ။
၈။ သင့္အလုပ္လုပ္ရာေနရာကို အၿမဲ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္စြာထားပါ။
၉။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို မသံုးမီ အၿမဲစစ္ေဆးပါ။
၁၀။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို (အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ) လက္သံုးကိရိယာေသတၱာအတြင္း ထည့္သိုသိမ္းဆည္းထား ပါ။
၁၁။ ပ်ဥ္ျပား၊ သစ္သားေခ်ာင္းမ်ားမွ သံမ်ားကို ႏႈတ္ထားပါ။
၁၂။ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို နံနက္တိုင္း စစ္ေဆးပါ။ ပ်က္စီးခ်ိဳ႔ယြင္းေနပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးကို သတင္းပို႔၍ အသစ္လဲပါ။
၁၃။ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အႏၱရာယ္ကင္းေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။
၁၄။ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကိုသာ သံုးပါ။
၁၅။ အကယ္၍ အႏၱရာယ္မကင္းေသာ အေျခအေနကိုေတြ႔ပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ။
၁၆။ လွ်ပ္စစ္သံုးပစၥည္းအားလံုးကို ေျမစိုက္ႀကိဳးခ်ထားရမည္။
၁၇။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးသည့္အခါ ခလုတ္ပိတ္လွ်က္ ပလပ္ကို အၿမဲျဖဳတ္ထားပါ။
၁၈။ ဓာတ္လုိက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ လွ်ပ္စစ္လိုင္းအားလံုးတြင္ ELCB (Earth Leaking Cirtuit Breaker) တပ္ဆင္ထားရ ပါမည္။
၁၉။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို လူ႔တစ္ရပ္အထက္၌ သြယ္တန္းရမည္။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းရာတြင္ သံေခ်ာင္းခ်ိတ္မ်ားမသံုးရ။ သစ္သားတန္းမ်ားကိုသာ သံုးပါ။
၂၀။ လည္ပတ္ေနေသာစက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကာရံထားရမည္။ မူလပါလာေသာ အကာအရံမ်ားကို ျဖဳတ္မပစ္ရ။
၂၁။ ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ျဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ဂေဟလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းမစမီဓာတ္ေငြ႔အိုး၊ ပိုက္၊ ဗားစသည့္အဆက္အားလံုးကို ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။
၂၂။ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ မီးေလာင္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ေနရာ၌ သိမ္းပါ။ ထိုေနရာတြင္ မီးသတ္ဘူးကိုလည္း အဆင္သင့္ေဆာင္ထားပါ။
၂၃။ အကယ္၍ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာသည္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာမရပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို သတင္းပုိ႔ပါ။
၂၄။ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းပါ။ ေသသပ္စြာထားပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆင့္၊ ထပ္ထားလွ်င္ ၿပိဳမက်ႏိုင္ရန္ လုပ္ထားပါ။
၂၅။ ပစၥည္းမ်ားကို အပံုထဲမွဆဲြထုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အေပၚဆံုးမွ စထုတ္ပါ။ ေအာက္မွပစၥည္းမ်ားကို စမဆဲြပါႏွင့္။
၂၆။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္တင္ေလာ္ရီ၊ ယႏၱရားႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာသည့္အခါ လမ္းျပတစ္ေယာက္ထားပါ။
၂၇။ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို အေၾကာင္းၾကား၍ ဆရာ၀န္ထံသြားျပၿပီး ေဆးခြင့္ယူကာ အနားယူပါ။
၂၈။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာထံ အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ပါ။

၆၊ ၂။ တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၁။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ညွပ္ဖိနပ္စီးခြင့္မျပဳပါ။
၂။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳ။
၃။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တြန္းတိုက္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ျခင္း စသည့္ ကလူက်ီစယ္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။
၄။ လိမ့္မက်ႏိုင္ေစရန္ ကာရံထားေသာ အကာအရံမ်ားကို ျဖဳတ္မပစ္ရ၊ ဖယ္ရွားမပစ္ရ။ အကယ္၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ဖယ္ရွားလိုပါက သင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို သတင္းပို႔ပါ။
၅။ မီးသတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မကစားပါႏွင့္။ မီးသတ္ဘူးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္သာထားပါ။ မီးသတ္ဘူးမ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ အျခားကိစၥအတြက္ မသုံးရ။
၆။ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား စသည္တို႔ကို အျမင့္တစ္္ေနရာမွ ပစ္ခ်ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀ မလုပ္ပါႏွင့္။
၇။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို ေျမႀကီး၊ ၾကမ္းျပင္မ်ားေပၚခ်၍ သြယ္တန္းျခင္းမျပဳရ။
၈။ အခြင့္အာဏာမရဘဲ မီးလိုင္း၊ ဖိအားျမင့္ေလပိုက္လိုင္း ႏွင့္ အျခား အထိန္းစနစ္မ်ားမွ မည္သည့္ ဗား၊ အထိန္းခလုတ္၊ ကရိယာ စသည္တုိ႔ကို မျပင္ပါႏွင့္၊ မျဖဳတ္ပါႏွင့္။ ဖြင့္ျခင္းပိတ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
၉။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္တိုင္ကီမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔အိုးမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ားအနီး ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မီးဖိုျခင္းမ်ား မျပဳပါႏွင့္။
၁၀။ မည္သည့္အင္ဂ်င္မဆို စက္ႏိႈးထားစဥ္ ဆီမျဖည့္ပါႏွင့္။
၁၁။ စက္မ်ားကို ဆီျဖည့္ေနစဥ္ ေဆးလိပ္လံုး၀မေသာက္ရ။
၁၂။ ျငမ္းစင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
၁၃။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပစ္မေပးပါႏွင့္။
၁၄။ လိုင္စင္မရိွဘဲ၊ သင္တန္းတက္မထားဘဲ၊ လက္မွတ္မရိွဘဲ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
၁၅။ သင္သည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စက္ျပင္ဆရာမဟုတ္ပါက တတ္ေယာင္ကားလုပ္၍ ရမ္းမျပင္ပါႏွင့္။
၁၆။ ပစၥည္းမ်ားကို ျမင့္မားစြာ ပံုမထားပါႏွင့္။ ေသးေသာပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္၊ ႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားကို အေပၚထား၍ မပံုပါႏွင့္။
၁၇။ ကရိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီမ,ထားေသာ ပစၥည္းေပၚသို႔ တက္စီးမလုိက္ရ။
၁၈။ ကရိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီမ,ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားေအာက္တြင္ ရပ္မေနရ။
၁၉။ ပ်က္စီးေနေသာ မီးႀကိဳးမီးေခါင္းမ်ား၊ ပလပ္မ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ ေလွခါးမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။
၂၀။ တူးထားေသာ ေျမက်င္းႏႈတ္ခမ္းမ်ားအနီး မည္သည့္ပစၥည္းမွ ပံုမထားရ။

၂၁။ ေျမက်င္းမ်ား၊ လိုဏ္မ်ား၊ တိုင္ကီမ်ား၊ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားအတြင္း အခြင့္မရိွဘဲ မ၀င္ရ။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၇၊ ၈၊ ၂၀၁၃။ ည ၉ း ၃၃ နာရီ

Monday, August 26, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၆)

၅၊ ၂။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား (Safety Courses)

၅၊ ၂၊ ၁။ လုပ္ငန္းခြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္း (Occupational First Aider Course)

            လူမ်ားစြာတို႔ အလုပ္လုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းခြင္၌ ထိခုိက္ရွနာမႈရိွမည္မွာမလဲြ။ ထိုအခါ ထိုထိခိုက္ရွနာမႈမ်ားကို ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမေရာက္မီ ဦးစြာ ျပဳစုေပးရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳရိွထားရန္လိုသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မဆို တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ ေရွးဦးသူနာျပဳတစ္ဦးေတာ့ ရိွထားသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး အလုပ္လည္း မွန္မွန္ ဆင္းသည့္သူတစ္ဦးကို လုပ္ငန္းခြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္းသုိ႔ ေစလႊတ္ေလ့လာ သင္ယူေစသင့္၏။
            ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ား၊ ေသြးထြက္မႈမ်ား၊ ေရွာ့ျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ အရိုးက်ိဳးျခင္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္တတ္သည့္ ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားကို ေဆးရံုေဆးခန္း မေရာက္မီ ပိုဆိုးမသြားေစရန္ ျပဳစုေပး ေရးျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းခြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္အတူ ပစၥည္းအစံုအလင္ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးေသတၱာကိုပါ အရံသင့္ ထားေပးရ ပါမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း၌ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

Ø  ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား
Ø  ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေသြးထြက္ျခင္းႏွင့္ ေရွာ့ျဖစ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံ အသိပညာ
Ø  အရိုးက်ိဳးျခင္းႏွင့္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ အေျခခံ အသိပညာ
Ø  လူနာအား ကိုင္တြယ္နည္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္း
Ø  အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္း (CPR – Cardio-Pulmonary Resuscitation) အေျခခံ အသိပညာ
Ø  အသက္ရႉၾကပ္သူအား ျပဳစုနည္း
Ø  သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနသူအား ျပဳစုနည္း
Ø  မ်က္လံုးဒဏ္ရာရျခင္းအား ျပဳစုနည္း
Ø  မီးေလာင္ဒဏ္ရာအား ျပဳစုနည္း
Ø  အဆိပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ အသိပညာ ႏွင့္ အဆိပ္သင့္သူအား ျပဳစုနည္း
Ø  အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ပံု၊ ေဆာင္ရြက္နည္း

စင္ကာပူ၌ ထိုသင္တန္းကာလမွာ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပဲြအပါအ၀င္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီႏွင့္ ၃ ရက္ ျဖစ္၏။ သင္တန္းေၾကး ၃၀၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးလွ်င္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းရိွေသာ သူနာျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါသည္။

၅၊ ၂၊ ၂။ ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္တန္း (Manhole Safety Course)

            ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ား၊ တိုင္ကီႀကီးမ်ား၊ ဆိုင္လိုမ်ား အစရိွသည္တို႔ အတြင္း၌ အႏၱရာယ္အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထုိေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ဗဟုသုတမရိွပါက အသက္ေသဆံုး သည္ထိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္တန္းတက္ရသည္။ ထိုသင္တန္းကို ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္တန္း (Manhole Safety Course) ဟုေခၚသည္။
            ထိုသင္တန္းက ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

Ø  ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ား၊ ဆိုင္လိုမ်ား၌ ရိွႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္မည့္ / အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ား၌ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Working in Confined Spaces)
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ရာတြင္ / အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရမည့္ တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ရန္၊ ထိုေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ား၌ ရိွႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအေၾကာင္း
Ø  ထိုေနရာမ်ားရိွ ဓာတ္ေငြ႔အေျခအေနကို စမ္းသပ္ပံု၊ ဓာတ္ေငြ႔တိုင္းသည့္ ကိရိယာကို အသံုးျပဳပံု
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ရန္ / အလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားပံု
Ø  အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ / တုန္႔ျပန္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - ၁၄ နာရီ။ သင္တန္းေၾကး ၁၂၀ ခန္႔ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (SOC (Manhole) - Safety Orientation Course for Manhole Workers) ျဖစ္၏။ ထိုလက္မွတ္ရိွသူ မ်ားသာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ား (Confined Space/Manhole) မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။  

၅၊ ၂၊ ၃။ မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ရန္ သင္တန္း (Hot Work Safety Course)

ဂေဟဆက္သူမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ ျဖတ္သူမ်ား စသည့္ မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ရန္သင္တန္း (Hot Work Safety Course) ကို တက္ရသည္။ ထိုသင္တန္းက မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

Ø  မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  မီးႏွင့္ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  မီးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Hot Work)
Ø  မီးႏွင့္လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
Ø  မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ရာ၌ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
Ø  မီးႏွင့့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရမည့္ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Ø  ယခင္ကႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ မီးေလာင္မႈ၊ ေပါက္ကဲြမႈအေတ႔ြအႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - ၃ နာရီျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Safety Orientation Course for Hotwork) ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၄။ အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္တန္း (Work At Height Safety Course)

အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအားလံုး အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္သင္တန္း (Work At Height Safety Course for Workers) ကို တက္ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည္ကို အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္သည္ဟု ေခၚသနည္း။
လူတစ္ဦးသည္ အျမင့္ ၂ မီတာထက္ ပိုျမင့္သည့္ေနရာမွ လိမ့္က်ရန္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟု ေခၚပါသည္။ သို႔အတြက္ အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ ၈ ထပ္တြင္ လိမ့္က်မည့္အႏၱရာယ္ မရိွေသာေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ေနသူသည္ အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမဟုတ္။ ေျမညီထပ္ ၾကမ္းခင္းေပၚတြင္ ထိုးထားသည့္ ၂ မီတာထက္ပိုျမင့္ေသာ အကာအရံမရိွသည့္ ျငမ္းစင္ေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄ မီတာရွည္သည့္ ေလွခါးျဖင့္ မီးေခ်ာင္း တပ္ျခင္းသည္ အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမည္၏။
ဤေနရာ၌ ၂ မီတာဆိုသည္မွာ စင္ကာပူတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အျမင့္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံကိုလုိက္၍ ေျပာင္းသြားႏိုင္ ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁.၈ မီတာဟု သတ္မွတ္၍ အခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၃ မီတာ၊ အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄ မီတာ စသျဖင့္ အသီးသီး သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
ထိုသင္တန္းက အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပး၏။

Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Work At Height)
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား (ျငမ္းစင္၊ ဆစ္ဆာလစ္၊ ဂြန္ဒိုလာ စသည္)
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း အလုပ္လုပ္ရာ၌ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (လက္ရမ္းတမ္း၊ ေျခကာျပား စသည္)
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရာ၌ ၀တ္ဆင္ရမည့္ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း (Fall prevention equipments)
Ø  ယခင္ကႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေရးဆဲြရမည့္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Risk Assessment)
Ø  အျမင့္မွ ျပဳတ္မက်ေစရန္ ေရးဆဲြထားသည့္ ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္  (Fall Prevention Plan)

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔ ၇ နာရီ။ လက္ေတြ႔ ၁ နာရီ၊ သင္တန္းေၾကး ၁၆၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Work At Height Safety Course for Workers) ျဖစ္၏။ ထိုသင္တန္းမ်ားကို စင္ကာပူအစိုးရ (MOM – Ministry Of Manpower) အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း (ATP – Accredited Training Provider) မ်ားမွ သင္ၾကားေပးသည္။ MOM Website တြင္ ATP သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစာရင္းႏွင့္ ပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၅၊ ၂၊ ၅။ ျငမ္းဆင္ျခင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Safety Course for Scaffold Supervisors)

            အျမင့္၌ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျငမ္းဆင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ျငမ္းစင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ျငမ္းဆင္လုပ္သားမ်ားသာမက ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးသည္လည္း ျငမ္းဆင္ျခင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Safety Course for Scaffold Supervisors) ကို တက္ထားရန္လိုေပသည္။
ထိုသင္တန္းက ျငမ္းဆင္ျခင္းႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပး၏။

Ø  ျငမ္းဆင္ျခင္းအတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း
Ø  ျငမ္းဆင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား
Ø  ျငမ္းဆင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  ျငမ္းဆင္ျခင္းအတြက္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Risk Assessment) ေရးဆဲြျခင္း
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္  (Fall Prevention Plan) ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
Ø  ျငမ္းဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း။ ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Scaffold Erection/Dismantle/Modification)
Ø  ျငမ္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ျငမ္းဆင္သည့္နည္းစနစ္မ်ား
Ø  ျငမ္းဆင္ရာတြင္ လိုမည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္အားမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ျခင္း
Ø  ျငမ္းဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
Ø  ျငမ္းစင္ကို စစ္ေဆးျခင္း

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔ - ၂၁ နာရီ၊ လက္ေတြ႔ ၁၂ နာရီ။ စုစုေပါင္း (၅ ရက္)။ သင္တန္းေၾကး ၆၂၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျငမ္းဆင္ျခင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Safety Course for Scaffold Supervisors) ျဖစ္၏။ ထိုသင္တန္းမ်ားကို စင္ကာပူအစိုးရ (MOM – Ministry Of Manpower) အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း (ATP – Accredited Training Provider) မ်ားမွ သင္ၾကားေပးသည္။

၅၊ ၂၊ ၆။ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Lifting Supervisor Safety Course)

            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ ၀န္ခ်ီျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားလွေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ၀န္ခ်ီ၊ ၀န္မ,လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ေစရန္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကိုႀကီးၾကပ္ရန္ ကြ်မ္းက်င္သူလိုသည္။ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္ လုပ္သားမ်ားထဲမွ သြက္လက္ျဖတ္လတ္သည့္ ပညာအဆင့္အတန္း ျပည့္မီသူမ်ားကို ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသင္တန္းတက္ခုိင္းကာ ေလ့က်င့္ေပးရသည္။
              ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္းက ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

Ø  ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းအတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း
Ø  ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား
Ø  အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ၀န္ခ်ီႏုိင္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း (Planning for Safe Lifting Operation)
Ø  ေရြ႔လ်ားကရိန္းကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း (Safe use of Mobile Crane)
Ø  တာ၀ါကရိန္းကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း (Safe use of Tower Crane)
Ø  အျခား၀န္ခ်ီ၀န္မစက္မ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း (Safe use of Other Lifting Machines)
Ø  အေျခခံႀကိဳးခ်ည္နည္းႏွင့္ အခ်က္ျပနည္းမ်ား (Basic Rigging and Signalling Methods)
Ø  ၀န္ခ်ီျခင္း၌ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း (Lifting Accidents and Emergency Response Plan)

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္တန္း ၃၅ နာရီ (၄ ရက္)။ သင္တန္းေၾကး ၂၇၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Lifting Supervisors Safety Course) ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၇။ ေဖာင္၀ပ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Formwork Supervisor Safety Course)

            ပံုဆင္၊ ပံုရိုက္ (formwork, falsework) လုပ္ငန္းသည္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေပၚတြင္ အေလးခ်ိန္မ်ားစြာရိွေသာ ကြန္ကရိကုဗမီတာေပါင္းမ်ားစြာ ေလာင္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ အကယ္၍သာ ထိုေဖာင္၀ပ္တစ္စံုတစ္ခုခ်ိဳ႔ယြင္းခဲ့ပါက လဲၿပိဳက်ၿပီး လူအမ်ား ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္မည့္၊ ေသေက်ပ်က္စီးမည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္သာ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်ပါက ကြန္ကရိအမ်ားအျပား ဆံုးရႈံးရမည့္ျပင္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရပါမည္။
            ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ ေဖာင္၀ပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကို ကြ်မ္းက်င္ နားလည္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈ မရိွျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာင္၀ပ္တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ႀကီးၾကပ္ ေရးမႈးသည္ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ေနရန္လိုသကဲ့သို႔ ထိုေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးသြားပါက ကြန္ကရိမေလာင္းမီ ထိုေဖာင္၀ပ္ သည္ ကြန္ကရိေလာင္းရန္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ေဖာင္၀ပ္ကိုဖ်က္သည့္အခါ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္လည္း တတ္သိနားလည္ေသာ ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာမွမတတ္သူကို ဥပေဒလြတ္ရံုမွ် ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ခန္႔မည္ဆုိလွ်င္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါ သည္။ နားမလည္သူသည္ ဤေဖာင္၀ပ္တစ္ခု အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း မည္ကဲ့သုိ႔စစ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
            သို႔ဆိုလွ်င္ ေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရန္၊ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသြားပါက စစ္ေဆးရန္ ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရး မႉးမ်ား ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ ထို ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ မိမိတို႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အတြင္းမွ သာမန္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကို ေဖာင္၀ပ္တစ္ခုေဆာက္လုပ္ရာ၌ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ေစရန္
ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသင္တန္းသို႔ ေစလႊတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေစရပါမည္။
            ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသင္တန္းမွ ေအာက္ပါတုိ႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

Ø  ေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း
Ø  ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတစ္ဦး ၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား
Ø  အေျခခံ ေဖာင္၀ပ္တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
Ø  ေဖာင္၀ပ္ပံုမ်ား (working drawings) ကို ဖတ္ျခင္း
Ø  ေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သံုးသည့္ပစၥည္းမ်ား၏ အားမ်ား (Construction strength of materials)
Ø  အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျမတူးျခင္း
Ø  တည္ေဆာက္ၿပီးသြားေသာ ေဖာင္၀ပ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း (Inspection of Formwork and Falsework)
Ø  ေဖာင္၀ပ္တည္ေဆာက္ရန္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Risk Assessment) ေရးဆဲြျခင္း
Ø  ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း (Lifting Accidents and Emergency Response Plan)

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္တန္း ၃၂ နာရီ (၄ ရက္)။ သင္တန္းေၾကး ၄၅၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Formwork Safety Course for Supervisors) ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၈။ ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ စစ္ေဆးသူအရာရိွ သင္တန္း (Confined Space Safety Assessor)

            ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ား၊ တိုင္ကီႀကီးမ်ား၊ ဆိုင္လိုမ်ား အစရိွသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ / အလုပ္လုပ္ရန္ ထိုေနရာသည္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း၊ ထုိေနရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ မည္သည္တို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည္၊ တပ္ဆင္ေပးရမည္ စသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအရာရိွက အကဲျဖတ္ကာ ဆံုးျဖတ္ ေပးရသည္။ ၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ထိုေနရာမ်ား၌ ၀င္ေရာက္/အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသူကို ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ စစ္ေဆးသူအရာရိွ (CSSA – Confined Space Safety Assessor) ဟု ေခၚသည္။
            ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရန္ စစ္ေဆးသူျဖစ္ႏုိင္ရန္ ထို CSSA သင္တန္းကို တက္ၿပီး လက္မွတ္ယူရ သည္။ ထိုသင္တန္းက ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။

Ø  Confined Space ဟူသည္အဘယ္နည္း၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားကို Confined Space ဟု ေခၚသနည္း
Ø  Confined Space ၌ ရိွႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  Confined Space စစ္ေဆးသူအရာရိွ တစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ား၌ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Working in Confined Spaces)
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ထြက္ / အလုပ္လုပ္ရာ၌ ၀တ္ဆင္ရမည့္ တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ရန္/ အလုပ္လုပ္ရန္ ပံ့ပုိးေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
Ø  ထိုေနရာမ်ား၌ ရိွႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအေၾကာင္း
Ø  ထိုေနရာမ်ားရိွ ဓာတ္ေငြ႔အေျခအေနကို စမ္းသပ္ပံု၊ ဓာတ္ေငြ႔တိုင္းသည့္ ကိရိယာကို အသံုးျပဳပံု၊ ကိရိယာမွန္ကန္စြာ အလုပ္ လုပ္၊ မလုပ္ခ်ိန္ကိုက္ပံု
Ø  ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ရန္ / အလုပ္လုပ္ရန္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားပံု
Ø  ထိုေနရာသို႔ ၀င္/ထြက္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရသူတစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
Ø  Confined Space ၌ေတြ႔ႀကံဳရႏုိင္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း (Emergency Rescue Plan)
Ø  အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ / တုန္႔ျပန္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား (Emergency Response Procedure)

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - ၁၄ နာရီ။ သင္တန္းေၾကး ၁၂၀ ခန္႔ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (SOC (Manhole) - Safety Orientation Course for Manhole Workers) ျဖစ္၏။ ထိုလက္မွတ္ရိွသူ မ်ားသာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ား (Confined Space/Manhole) မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ 

၅၊ ၂၊ ၉။ အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး သင္တန္း (Work At Height Safety Course for Supervisor)

            အျမင့္တြင္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားသည္ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး သင္တန္း (Work At Height Safety Course for Supervisor) ကိုတက္ရသည္။
ထိုသင္တန္းတြင္ အျမင့္မွျပဳတ္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပး၏။

Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ (Risk Assessment) ေရးဆဲြျခင္း
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္  (Fall Prevention Plan) ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
Ø  အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
(Safe Work Procedure for Work At Height)
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ေပးမည့္ ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ား(Fall prevention equipments) ႏွင့္ ၎တုိ႔အားစစ္ေဆးျခင္း

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ၂ ရက္။ သင္တန္းေၾကး ၄၅၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပး ပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Work At Height Safety Course for Supervisors) ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၁၀။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သင္တန္း (Safety Supervisor Course)

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေရး ႏွင့္ လိုအပ္ေသာအကာအကြယ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေရး၊ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေရး အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး (Safety Supervisor) မ်ား ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၿမဲမျပတ္ လုိက္လံစစ္ေဆးလွ်က္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေန မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ၎တို႔ကို အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေျခ အေနေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမွာ (Building Construction Supervisor Safety Course) ျဖစ္၏။
ထိုသင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ပို႔ခ်ေပး၏။

Ø  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတြက္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
Ø  ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္၌ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  မေတာ္တဆမႈကာကြယ္ေရး အေျခခံသေဘာတရား (Principles of accident prevention)
Ø  ျငမ္းစင္၊ ေျမတူးျခင္း၊ ပိုင္ရိုက္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦၿဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Ø  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း
Ø  ပစၥည္းမ်ား လူအားျဖင့္ မ,ျခင္း၊ သယ္ျခင္း၊ ထားသိုျခင္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Ø  ၀န္ခ်ီစက္၊ ၀န္ခ်ီကိရိယာမ်ားအား သံုးၿပီး ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား  
Ø  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပံုစံခ်ျခင္း (Site Planning and Layout)
Ø  မီးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား (Fire Prevention and Control)
Ø  ျပဳတ္က်ျခင္းမွကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္  (Fall Prevention Plan) ေရးဆဲြျခင္း
Ø  အေျခခံ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Basic Industrial Hygiene)
Ø  မေတာ္တဆမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား (Accident investigation techniques)
Ø  ေယဘူယ် ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (General site work safety)

စင္ကာပူတြင္ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းခ်ိန္ - စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ၃၄ နာရီ။ သင္တန္းေၾကး ၃၁၀ ျဖင့္ သင္ၾကားေပး ပါသည္။ သင္တန္းနာမည္မွာ (Building Construction Supervisor Safety Course) ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၁၁။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ သင္တန္း (Safety Officer Course)

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေရး၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေရးတို႔တြင္ မိမိလုပ္ငန္းရွင္ကို အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္၊ သင့္ေတာ္သည့္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စသည္တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွ (Safety Officer) မ်ား ခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ ျပင္ဆင္ေပးသည္သာမက လုပ္ငန္းခြင္အား အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး အေျခအေနကို အၿမဲတိုးတက္ေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ လုပ္ငန္းရွင္ကို အကူအညီေပးသည္။  
စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမွာ (Specialist Diploma in Workplace Safety and Health Level C) ျဖစ္၏။ ဤတြင္ ဗဟုသုတအေနႏွင့္ ထည့္သြင္း ေျပာရလွ်င္ စင္ကာပူ Safety Professional မ်ားကို အဆင့္ ေလးဆင့္ခဲြထား၏။ Level A မွာ Safety Supervisor မ်ားအတြက္။ Level B မွာ Safety Coordinator မ်ားအတြက္ ႏွင့္ Level D မွာ Safety Auditor မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
Level C သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ပို႔ခ်ေပး၏။

Ø  လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း
Ø  အျပဳအမူအေျခခံ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဒီဇုိင္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း
Ø  အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း / တံု႔ျပန္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ ထိုစနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္၌ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အႏၱရာယ္မ်ား
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးမူ၀ါဒ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း
Ø  ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အႀကံျပဳျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  ကုမၸဏီတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္စနစ္တစ္ရပ္ စီမံျခင္း
Ø  မေတာ္တဆမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ စီမံျခင္းႏွင့္ ထိုစီမံခ်က္ကို ထူေထာင္က်င့္သံုးျခင္း
Ø  ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစီအမံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္း

သင္တန္းခ်ိန္ - နာရီ ၂၄၀။ သင္တန္းေၾကးမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၄၉၄ ျဖစ္၏။ စင္ကာပူရီယမ္ႏွင့္ ပီအာမ်ားအတြက္ WDA (Workforce Development Association) မွ သင္တန္းေၾကး၏ ၇၀% ကို က်ခံေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကယ္ ေပးရမည္မွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၃၄၈ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

၅၊ ၂၊ ၁၂။ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး သင္တန္း
             (Construction Safety Course for Project Managers)

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးသည္ ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မသိမျဖစ္ သိထားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ မိမိလုပ္ငန္းခြင္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ တရားရံုးေရာက္မွ အဲဒါ ငါမသိဘူး ဟု မျငင္းႏုိင္ေစရန္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမွန္သမွ် ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး သင္တန္းကို တက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသင္တန္းမၿပီးဆံုးေသးသူကို မန္ေနဂ်ာ ခန္႔၍ မရပါ။ ဤသည္ကို ဥပေဒျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထား၏။
 စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမွာ (Construction Safety Course for Project Managers) ျဖစ္၏။
ထုိသင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား နားလည္ေစျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) နည္းဥပေဒ
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး (လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ) နည္းဥပေဒ
Ø  ေယဘူယ် ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
Ø  ျငမ္းစင္၊ ေျမတူးျခင္း၊ ပိုင္ရိုက္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦၿဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Ø  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳျခင္း
Ø  ပစၥည္းမ်ား လူအားျဖင့္ မ,ျခင္း၊ သယ္ျခင္း၊ ထားသိုျခင္းတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Ø  ၀န္ခ်ီစက္၊ ၀န္ခ်ီကိရိယာမ်ားအား သံုးၿပီး ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Ø  လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး
Ø  အႏၱရာယ္စီမံခန႔္ခဲြျခင္း (Risk Management) အား ၿခံငံုေလ့လာျခင္း
Ø  မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း  
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
Ø  မူ၀ါဒ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္ ႏွင့္ ယခင္အမႈေဟာင္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း

သင္တန္းခ်ိန္ - နာရီ ၃၀။ သင္တန္းေၾကးမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၂၀ ျဖစ္၏။

၅၊ ၂၊ ၁၃။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး သင္တန္း (Safety Auditor Course)

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္ လက္ရိွျပဌာန္း ထားေသာ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီမညီ၊ လိုက္နာမလိုက္နာ။ မည္သည့္လစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွေနသည္ အစရိွသည္တို႔ကို စစ္ေဆးရန္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းေရးစနစ္အတြက္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ရသည္။ ဤကဲ့သို႔ စစ္ေဆးသူမ်ားမွာ လက္မွတ္ရ၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စစ္ေဆးေရး အရာရိွမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုလုပ္ငန္းစစ္အရာရိွမ်ားက ဥပေဒအရလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စသည္ တို႔ကို စစ္ေဆးသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကို လူေတ႔ြစစ္ေမးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈသည္။
၎တို႔ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာေရးကာ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာထံပို႔သည္။ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာက လုပ္ငန္းစစ္ မ်ား အႀကံျပဳထားသည္တုိ႔ကို လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွႏွင့္တိုင္ပင္ကာ ျဖည့္ဆည္းရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဤသည္တို႔ကို မည္သည့္ေန႔ရက္က ျပဳလုပ္ၿပီးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ငန္းစစ္လုပ္ေသာ အခါ ဤသည့္အားနည္းခ်က္၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျပရသည္။
ဤနည္းျဖင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္သြားကာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေျခအေနကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးသည္။   
စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္အရာရိွမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမွာ (Specialist Diploma in Workplace Safety and Health Level D) ျဖစ္၏။
Level D သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ပို႔ခ်ေပး၏။

Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္အစီအစဥ္ စီမံေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း
Ø  တရားဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းမ်ားအား အႀကံျပဳျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစစ္အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေစရန္ အႀကံျပဳျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆူညံသံမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေတ႔ြရသည့္ ကိုယ္ေနဟန္ထားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြးကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို အသံုးခ်ျခင္း

သင္တန္းခ်ိန္ - ၁၃၆ နာရီ။ သင္တန္းေၾကးမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၃၁၇ ျဖစ္၏။ စင္ကာပူရီယမ္ႏွင့္ ပီအာမ်ားအတြက္ WDA (Workforce Development Association) မွ သင္တန္းေၾကး၏ ၇၀% ကို က်ခံေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကယ္ ေပးရမည္မွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၉၉၅ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။


ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၆၊ ၈၊ ၂၀၁၃။ ည ၉ း ၅၂ နာရီ