Sunday, January 4, 2009

Working in Singapore Part XV

၃၊ ၃။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Ø အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည္။
Ø အႏၱရာယ္ မကင္းဟု သံသယရိွပါက ဆက္မလုပ္ရ။ အလုပ္ကို ရပ္၍ မိမိ supervisor ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။
Ø အျခားသူမ်ား အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ကို ျမင္ေတြ႔ပါက မ်က္ႏွာလဲႊမသြားပဲ သြားၿပီး သတိေပးရမည္။
Ø အလုပ္လုပ္ပါ ဟု ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ လုပ္ရမည္။
Ø အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္ရမည္။
Ø အလုပ္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကိုသာ သံုးရမည္။
Ø မိမိအလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကို အျမဲ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
Ø မသြားရဟု တားျမစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ မသြားရ။ ျဖတ္လမ္းမသံုးရ။
Ø မိမိ မသိပါက ေမးျမန္းရမည္။ ခန္႔မွန္းၿပီး မလုပ္ရ။ မေသခ်ာလွ်င္ supervisor ကို ေမးျမန္းပါ။

၃၊ ၄။ တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား (PPE – Personal Protective Equipment)

အေျခခံ တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

v လုပ္ငန္းသံုး ခေမာက္အမာ (Hard Hat, Helmet)
v လုပ္ငန္းသံုး ဘြတ္ဖိနပ္ (Safety Shoe / Safety Boots)
v လုပ္ငန္းသံုး မ်က္မွန္ (Safety Goggles / Safety Glasses)
v လုပ္ငန္းသံုး လက္အိတ္ (Hand Gloves)
v လုပ္ငန္းသံုး လက္ရွည္ အကႌ်၊ ေဘာင္းဘီရွည္ (Long Sleeves / Long pants)

လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မည္သည့္ ပေရာဂ်က္၊ လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာက်င္းမဆို အေျခခံ PPE မ်ား ျဖစ္ေသာ long sleeve shirts/pants, helmet, safety shoe, safety glasses မ်ားကို အျမဲ ၀တ္ဆင္ ထားရ ပါသည္။ ေျခညွပ္ဖိနပ္ႏွင့္ အသားက်ေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ သည္ ေျခအိတ္၀တ္ၿပီး ေလးလံလွေသာ safety shoe ႀကီးကို စီးထားရသည္မွာ စီးခါစတြင္ အလြန္မွ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္ပါ၏။ ထို႔အျပင္ ေခါင္းေပၚမွ မာလာခြံ (helmet) ႀကီးမွာလည္း ေလးလည္းေလး၊ ေခါင္းလည္း ႀကိမ္းလွေပရာ အလစ္ေခ်ာင္းေနၿပီး လူလစ္ၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ သည္ခေမာက္ႀကီးကို ခြ်တ္ထားတတ္ၾကပါ၏။ ထို႔မွ်မကေသး၊ safety glass မွ မ်က္မွန္ကိုင္းမွာလည္း နားသယ္ကို အသားကုန္ ညွပ္ထားသည္ျဖစ္ေလရာ အျမင္ကပ္လွသျဖင့္ အိမ္ကအေမ နားသယ္ေမြး လိမ္ဆဲြသည္ ထက္ ခံရခက္ပါေသးသည္။
သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းထဲ၌ အႏၱရာယ္မ်ားလွသျဖင့္ ဤသည့္ PPE မ်ားကို အခံရပင္ ခက္ေသာ္ျငား ၀တ္ဆင္ထား ဘို႔ေတာ့ လိုကို လိုပါသည္။ အခံရခက္သည္မွာလည္း ပထမ တစ္လေလာက္သာ ျဖစ္ၿပီး တစ္လေက်ာ္သြားသည္ႏွင့္ ဖိနပ္ေပါက္ထားေသာ အနာမ်ားလည္း ေပ်ာက္။ အားလံုး အသားက်သြားၿပီး ဤPPE မ်ား၀တ္ရသည္ကို သာမန္ အ၀တ္မ်ား ၀တ္ထားသည္ႏွင့္မျခား အဆင္ေျပသြားပါေတာ့သည္။
သည္ ေခါင္းႀကိမ္းလွေသာ helmet ႀကီးသည္ အသင္၏ ဦးေခါင္းကို တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ၀င္တိုက္ျခင္း၊ အေပၚမွ က်လာေသာ ပစၥည္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေလးလံလွၿပီး အင္မတန္ ပူလွေသာ ဘြတ္ဖိနပ္ ႀကီးသည္လည္း သင္၏ ေျခေထာက္ကို သံ အစရိွေသာ အခြ်န္အတက္မ်ား စူးယွျခင္း အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးပါ သည္။ ကိုယ္မျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမွ လြင့္ပ်ံလာေသာ အစကေလးမ်ား မ်က္စိအတြင္းမ၀င္ရန္ကိုမူ နားသယ္ကို ညွပ္ထားသည့္ safety glass က တာ၀န္ယူ ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။

အပိုေဆာင္း လိုအပ္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

v လုပ္ငန္းသံုး မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield)
v အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ရာ၌ သံုးေသာ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Full Body Harness)
v ဆူညံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သံုးရသည့္ နားၾကပ္ (Ear Plug / Ear Muffs)
v အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ႏွင့္ လုပ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရသည့္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ (Respirator)
v မီးအႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၀တ္ဆင္ရသည့္ မီးခံအ၀တ္အစား (Fire Retardant Clothes)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေျခခံ PPE မ်ားမွာ အခါခပ္သိမ္း ၀တ္ဆင္ထားရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိ လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ကိုလိုက္၍ ေနာက္ထပ္ PPE မ်ား ထပ္မံ ၀တ္ဆင္ရန္ လုိပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ - Safety glass သည္ မ်က္လံုးကိုသာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္ျဖစ္၍ grinding ေက်ာက္စက္တိုက္ေသာ အခါမ်ားတြင္မူ မ်က္ႏွာတစ္ခု လံုးကို ကာကြယ္ရန္ Face Shield ၀တ္ဆင္ရန္ လိုပါသည္။ ထို႔အတူ ျမင့္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ လိမ့္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ Full Body Harness ကို ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ ဆူညံေသာေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ ေသာအခါတြင္မူ Ear Plug တပ္ထားဘို႔ လုိပါသည္။ သို႔မွသာ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေခၚမၾကား၊ ေအာ္မၾကား အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ မီးအႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္(မ်ားေသာအားျဖင့္ chemical plant ဓါတုေဗဒ စက္ရံုမ်ား) လုပ္ရေသာအခါတြင္မူ မီးခံအ၀တ္အစား Fire Retardant Clothes မ်ား ၀တ္ရပါသည္။ ဓါတုေဗဒ ေဆးရည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာ သူမ်ားအဖို႔ ထို အဆိပ္ေငြ႔မ်ား လူခႏၶာကိုယ္အတြင္း ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္တို႔မွ တဆင့္ မ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ႏြားမ်ား တလင္းနယ္သည့္အခါတြင္ စြပ္ေပးထားသည့္ ႏွာေခါင္းစြပ္လို ဟာမ်ိဳး Respirator ကို ၀တ္ဆင္ထားရန္ လိုပါ၏။ ထို႔ျပင္ ဓါတုေဗဒ ေဆးရည္မ်ားကိုင္လွ်င္ ေဆးရည္ဒါဏ္ခံႏိုင္ေသာ အထူးလက္အိတ္ (Rubber Hand Gloves) မ်ား ၀တ္ဆင္ထားရန္ လိုပါသည္။

၃၊ ၅။ သိရိွထားရမည့္ / လိုက္နာရမည့္ သေကၤတမ်ား

လုပ္ငန္းထဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ safety သေကၤတမ်ား ရိွရာ မည္သည့္ သေကၤတသည္ မည္သည္ကို ဆိုလို ေၾကာင္း သိရိွထားရန္ ႏွင့္ လိုက္နာရန္ လိုပါသည္။ ကိုယ္မသိ၍ မသြားရ ဟု တားျမစ္ထားသည့္ေနရာသို႔ သြားမိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မလုပ္ရ ဟု တားျမစ္ထားေသာ အရာကို လုပ္မိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပက္ပင္း တိုးတတ္ပါသည္။ ဒါဏ္ေငြေဆာင္ရမည္မွာ ေနာက္မွ ျဖစ္ၿပီး အရင္ခံရမည္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔အတြက္ ထို သေကၤတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ထို႔ျပင္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ ဖံုးနံပါတ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ supervisor ၏ နံပါတ္၊ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္ စသည္တို႔ကို သိရိွထားရပါမည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ အခ်က္ေပး ဥၾသသံမ်ားကုိ ခဲြျခား သိႏုိင္ဘို႔ ျဖစ္ပါ၏။ မည္ကဲ့သို႔ ဥၾသဆဲြလွ်င္ မည္သည့္ အႏၱရာယ္ ကို ဆိုလိုသည္။ မည္က့ဲသို႔ေသာ ဥၾသသံသည္ အႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ မီးေလာင္လွ်င္ ဆဲြသည့္ ဥၾသသံသည္ မည္သို႔ရိွသည္ အစရိွသည္မ်ားကို သိရိွထားရန္ လိုပါ၏။ ထို႔ျပင္ အခ်က္ေပး ဥၾသဆဲြလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရမည္ ဆိုသည္မ်ားကိုလည္း သိထားရန္ လိုပါေသးသည္။
အခ်က္ေပး သေကၤတမ်ားကို အေရာင္ ေလးမိ်ဳးႏွင့္ ခဲြျခားထား၏။

Ø အနီေရာင္ သေကၤတမ်ား - တားျမစ္သည့္ သေကၤတ (Prohibition Sign)
Ø အ၀ါေရာင္ သေကၤတမ်ား - သတိေပးသည့္ သေကၤတ (Warning Sign)
Ø အစိမ္းေရာင္ သေကၤတမ်ား - အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ သေကၤတ (Safe Condition Signs)
Ø အျပာေရာင္ သေကၤတမ်ား - မျဖစ္မေန၀တ္ဆင္ရမည့္ / လိုက္နာရမည့္ သေကၤတ (Mandatory Sign)
အထက္ေဖာ္ျပပါ သေကၤတမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ရွင္းျပပါမည္။

No comments: