Thursday, July 16, 2015

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔လာရန္ Visa ေလွ်ာက္ျခင္း

(ဤပို႔စ္ကို ရင္နာနာႏွင့္ ေရးပါသည္။ ဦးေဏွာက္မဲ့သူမ်ား တိုင္းျပည္အာဏာကို ရယူထားေသာေၾကာင့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ စင္ကာပူလာရန္ ဗီဇာယူရ၏။ မည္မွ်ဆိုးသနည္းဟူမူ ဗီဇာရိွပါလွ်က္ ေလဆိပ္ေရာက္မွ ျပန္လႊတ္ခံရေသး၏။ ဤဒုကၡသုကၡမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ အႏွီ ဗရုတ္သုကၡမ်ားကို ၂၀၁၅ တြင္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး ညီညာဖ်ဖ် ေတာထုတ္ပစ္ၾကရန္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း။ )

ဤေဆာင္းပါးပါ အခ်က္အလက္အားလံုးမွာ ICA Website မွ ျဖစ္ပါသည္။

ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္

ေအာက္ပါတိုင္းျပည္မ်ားသည္ စင္ကာပူသုိ႔လာရန္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္ လုိပါသည္။ (JPEG ပံုတြင္ၾကည့္ပါ။)

Assessment Level 1

အာေမးနီးယား    
ခယူးဂစ္စတန္
တာဂ်စ္ကစ္စတန္
အဇာဘိုင္ဂ်န္
ေမာ္လဒုိက္
တာ့က္မန္နစ္စတန္
ဘီလာရုစ္
မကာအို
ယူကရိန္း
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
ျမန္မာ
ဥဇဘက္ကစ္စတန္
ဂီနီ
ရုရွား
ေဟာင္ေကာင္
အိႏိၵယ
တရုတ္

ကာဇက္စတန္
ဆီယာလီယြန္


Assessment Level 2

အာဖဂန္နစၥတန္
လက္ဘႏြန္
ဆိုမာလီယာ
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား
လစ္ဗ်ား
ဆူဒန္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
မာလီ
ဆီးရီးယား
အီဂ်စ္
ေမာ္ရိုကို
တူနီးရွား
အီရန္
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား
ယီမင္
အီရတ္
ပါကစၥတန္

ေဂ်ာ္ဒန္
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်


အေရးႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္

စင္ကာပူဗီဇာသည္ လ.၀.ကကိုျဖတ္သန္းရန္ လက္မွတ္မဟုတ္။ စင္ကာပူဗီဇာရရိွထားသူအား စင္ကာပူႏိုင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အႀကိဳခြင့္ျပဳမိန္႔သာျဖစ္၏။ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ခြင့္ရရန္မွာ ေလဆိပ္ရိွ ICA (Immigration & Checkpoints Authority) က စစ္ေဆးၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပၚ မူတည္သည္။     ဗီဇာရရိွရံုမွ်ျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ခြင့္ရလိမ့္ မည္ဟု အာမမခံပါ။

စင္ကာပူဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားသူအား စင္ကာပူႏိုင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ICA က ဆံုးျဖတ္ပါက ႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ခြင့္ ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (White Card) ကို ICA က ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိလက္မွတ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ တံဆိပ္တံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထိုတံဆိပ္တံုးတြင္ သင္အား စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ မည္မွ်ေနခြင့္ျပဳသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုတံဆိပ္တံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာလသည္ ဗီဇာတြင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရက္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

ဦးေအးၿငိမ္း၏ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းခ်က္


၁။ စင္ကာပူအတြင္း ၀င္ခြင့္ရလွ်င္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေနခြင့္သက္တမ္းကို ရက္ (၃၀) ေပးပါသည္။ ေအာက္တြင္ လ.၀.က မွ ထုေပးလိုက္ေသာ White Card မွ တံဆိပ္တံုးနမူနာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (JPEG ပံုတြင္ၾကည့္ပါ။)


ထို white card ျဖတ္ပိုင္းကေလးကို ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ထဲ၌ ေသခ်ာစြာ ညွပ္ထားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကလစ္ႏွင့္တဲြထားပါ။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနခြင့္မွာ ထိုလက္မွတ္ကေလးအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သြားလာသည့္အခါတိုင္း ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ႏွင့္ ထုိျဖတ္ပိုင္းကေလးကိုပါ သြားေလရာ ယူသြားရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေနခြင့္သက္တမ္းတိုးသည့္အခါ ထိုျဖတ္ပိုင္း ကေလး အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္အခါ ထိုျဖတ္ပိုင္းကေလးကို ICA သို႔ ျပန္အပ္ရန္ လို၏။

၂။ “ထိုတံဆိပ္တံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာလသည္ ဗီဇာတြင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရက္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ” - ဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါမည္။

အထက္ပါတံဆိပ္တံုးတြင္ စင္ကာပူ၀င္လာသည့္ရက္သည္ 6 June, 2015 ျဖစ္၏။ ထိုရက္မွေန၍ ရက္ ၃၀ ကုိ တြက္လုိက္ေသာ္ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္ခြင့္ရေသာ ကာလမွာ 5 July, 2015 ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေရတြက္ရန္ လို၏။ ေသခ်ာေစရန္ ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ လက္ႏွင့္ ေထာက္ကာ ေရပါ။ ၃၁ ရက္လမ်ားအတြက္ အထူးသတိထားပါ။ အကယ္၍ ရက္ (၃၀) ထက္ေက်ာ္လွ်င္ စင္ကာပူမွ ျပန္အထြက္ ၌ ျပႆနာ တက္တတ္ပါသည္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာ အသြားအျပန္ ၀ယ္ရသည္ ျဖစ္ရာ လက္မွတ္၀ယ္ကတည္းက ရက္ (၃၀) ကို တစ္ပါတည္းတြက္ကာ ၀ယ္ရန္လိုပါသည္။

အထက္ပါခရီးသည္အတြက္ ဗီဇာ၏ သက္တမ္းမွာ 4 Aug, 2015 ထိ ျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုဗီဇာကို ထုတ္ေပးသည့္ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔အတြင္း စင္ကာပူသုိ႔ ၀င္လာ၍ရသည္။  သို႔ေသာ္ ထုိဗီဇာမွာ single journey visa ျဖစ္သျဖင့္ စင္ကာပူသုိ႔ တစ္ေခါက္သာ ၀င္လုိ႔ရသည္။ ထိုသူမွာ စင္ကာပူသို႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ၀င္လာသည္ျဖစ္ရာ ဗီဇာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ဆိုသည္မွာ အလုိလို ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္၏။ (သို႔ေသာ္ multiple journey ေပးလွ်င္မူ ထုိကာလအတြင္း စင္ကာပူကုိ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ၀င္လိုက္/ထြက္လုိက္ လုပ္၍ရပါသည္။) ထို ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ဆိုသည္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာလမဟုတ္။ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေသာကာလမွာ white card ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္ ကာလသာ ျဖစ္၏။

“ထိုတံဆိပ္တံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာကာလသည္ ဗီဇာတြင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရက္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ” - ဆိုသည္မွာ -
‘ထုေပးလိုက္ေသာ တံဆိပ္တံုးအရ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထိသာ ေနထိုင္ခြင့္ရသည္။ ဗီဇာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဘာမွမပတ္သက္ပါ’ ဟု ဆိုလိုသည္။

(အယ္မယ္ေလး၊ ဖတ္တဲ့ခင္ဗ်ားတို႔ေတာ့ ဘယ္လိုေနမယ္မွန္းမသိဘူး။ ရွင္းျပရတဲ့က်ဳပ္ေတာ့ ေမာလိုက္တာဗ်ာ။ ဟူး)

ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း

ဗီဇာကို online မွ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ သံရံုးသို႔သြား၍ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ Online မွေလွ်ာက္ျခင္းကား အလြန္ သက္သာ လြယ္ကူလွ၏။ မိမိ၏ စာၾကည့္စားပဲြတြင္ထိုင္ကာ ကိုအံ့ႀကီး၏ ေရႊမင္းဂံသီခ်င္းကေလးကို ညည္းလွ်က္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ကာ ကလစ္ကေလးကို တစ္ကနဲ ႏိွပ္လိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ ၁၅ မိနစ္မၾကာဘဲ ၿပီးႏိုင္သည္။

လူကိုယ္တုိင္သြားေလွ်ာက္ရေသာ ဒုကၡကို ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႔ သိပါသည္။ ကားပိတ္ေန၍ ေခြ်းတလံုးလံုးႏွင့္ ဘတ္စ္ ကားေပၚတြင္ ေအာင့္အည္းသည္းခံ ေစာင့္ေနရေသာ ဒုကၡ၊ ကားစပယ္ယာ၏ နင္ပဲငဆ ဆဲဆိုခံရေသာ ဒုကၡ၊ တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးေသာေၾကာင့္ သံရံုးဆိုေသာ အရိွန္အ၀ါႀကီးကို လန္႔ကာ ဘယ္သူ႔ အေဖေခၚရမွန္းမသိသည့္ ဒုကၡ၊ မွတ္ပံုတင္ ေမ့က်န္ခဲ့သျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ ဘာမွ အလုပ္မျဖစ္ဘဲ လွည့္ျပန္ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡ၊ (ခုေတာ့ မွတ္ပံုတင္လိုေသးလားမသိ)။ ထိုသို႔ ဘာမွအလုပ္ျဖစ္ဘဲ ျပန္ခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္တိုကာ မဆီမဆိုင္ အိမ္ကမိန္းမကို ေအာ္ေငါက္ဆဲဆိုရေသာ ဒုကၡ -
တျခားဒုကၡေတြေတာ့ ထားလုိက္ပါေတာ့။ ေမာလြန္းလုိ႔။ ခုထိ သံရံုးေတာင္ မ၀င္ရေသးဘူး။

သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ။ စင္ကာပူတြင္ အသိမိတ္ေဆြ မရိွသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ လူကိုယ္တိုင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္းကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရိွ စင္ကာပူသံရံုးတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း

စင္ကာပူသံရံုးသည္ အမွတ္ ၂၃၈၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ တြင္ ရိွ၏။ ဖံုးနံပါတ္ (၉၅) ၁ ၅၅၉၉၁၆ ျဖစ္ပါသည္။
ဗီဇာေလွ်ာက္ခ်ိန္မ်ားမွာ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ထိ နံနက္ ၉ နာရီခဲြမွ ၁၁ နာရီခဲြထိ ျဖစ္၏။ ဗီဇာထုတ္ေပးခ်ိန္မွာ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ထိ ညေန ၂ နာရီခဲြ မွ ၄ နာရီထိ ျဖစ္ပါသည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္။

ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုပါသည္။
v ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ - Form 14A
v Letter of Introduction - Form V39A
v (Form 14A ႏွင့္ Form V39A တို႔ကို အင္တာနက္မွ download လုပ္ယူႏိုင္သလုိ သံရံုးေရာက္မွ ယူလွ်င္လည္း ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ အီးေမး ပို႔ၿပီးေတာ့လည္း ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။)
v သက္တမ္း ၆ လရိွေသးသည့္ ပတ္စ္ပို႔
v စင္ကာပူအသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
v လြန္ခဲ့ေသာ ၃ လအတြင္း ရိုက္ထားသည့္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု (ေနာက္ခံ အျဖဴ ျဖစ္ရမည္။ ဦးထုပ္မေဆာင္းရ၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည္ မတပ္ရ။) ထိုဓာတ္ပံုကို Form 14A ၏ အေပၚဘက္ ညာဘက္ေထာင့္ရိွ အကြက္တြင္ ကပ္ရပါမည္။
v အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ (Notri Public) အိမ္ေထာင္စု စာရင္း လုိခ်င္လိုပါလိမ့္မည္။ လုိရမယ္ရ ယူသြားပါ။
v စပြန္စာလုပ္သူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ PR ၏ IC ကဒ္ မိတၱဴ
v ခြင့္ျဖင့္သြားသူျဖစ္လွ်င္ ကုမၸဏီမွ ခြင့္စာ

ဗီဇာက်ရန္ ေလးရက္ၾကာပါမည္။

စင္ကာပူဘက္မွ ဗီဇာေလွ်ာက္လွ်င္ စင္းေဒၚလာ ၃၀ ေပးရပါသည္။ ရန္ကုန္ရိွ စင္ကာပူသံရံုးတြင္ေလွ်ာက္လွ်င္ ဗီဇာေလွ်ာက္ခ US ေဒၚလာ ၂၃ ေပးရပါသည္။

Online မွ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း

Online မွ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္းကို SAVE (Submission of Application for Visa Electronically) ဟု ေခၚ၏။ စင္ကာပူတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ PR အသိမိတ္ေဆြရိွသူမ်ား မိမိ၏မိတ္ေဆြကို လွမ္း အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ (အင္း၊ စလံုးက မိတ္ေဆြေတြရဲ့ အဆဲေတာ့ ခံရေတာ့မွာဘဲ။ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ အလကား ငါတို႔လာၿပီး အလုပ္ေပးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့။)

SAVE ျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္ Sing Pass လိုပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား လို၏။

v  ေလွ်ာက္ထားသူ အမည္ (ပတ္စ္ပို႔ထဲက အမည္အတုိင္း အတိအက်ျဖစ္ရန္လို၏။ ဦး/ေဒၚ တို႔ မထည့္ရ။)
v  ေမြးေန႔သကၠရာဇ္
v  ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္
v  ပတ္စ္ပို႔ ထုတ္ေပးရက္စဲြ ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္းကုန္သည့္ ရက္စဲြ
v  ျမန္မာျပည္မွ ေနရပ္လိပ္စာ
v  ပညာအရည္အခ်င္း
v  ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
v  စင္ကာပူသုိ႔လာမည့္ ခန္႔မွန္းရက္စဲြ
v  လာမည့္အေၾကာင္း (purpose of visit)
v  စင္ကာပူတြင္ ေနမည့္လိပ္စာ

စပြန္စာ လုပ္ေပးသည့္သူသည္လည္း ၎၏ ပတ္စ္ပို႔နံပတ္၊ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စဲြ၊ ေနရပ္လိပ္စာ စသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ျဖည့္ရပါသည္။

အားလံုးျဖည့္စြက္ၿပီးလွ်င္ eNETS, debit card, credit card တို႔ျဖင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀ ေပးလိုက္လွ်င္ ၿပီးပါသည္။ ေနာက္ ၄- ၅ ရက္ ေလာက္ၾကာလွ်င္ approve ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ၾကည့္လို႔ရပါသည္။ ေလွ်ာက္စဥ္က ေပးထားေသာ email သို႔လည္း approve ျဖစ္မျဖစ္ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ Approve ျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ print ထုတ္လိုက္ရံုျဖစ္၏။ ဗီဇာေလွ်ာက္ေပးရေသာ ရန္ကုန္ရိွ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားထံ အီးေမးျဖင့္ ပို႔လိုက္ပါ။
ကိစၥၿပီး၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၃ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅။ ၀၀း၂၂ နာရီ

No comments: