Thursday, July 2, 2015

S Pass အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို MOM website ႏွင့္ Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations မွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ မည္ကဲ့သုိ႔ S Pass ခ်ထားေပးသနည္း

            S Pass ကုိ အလယ္အလတ္ ကြ်မ္းက်င္သူ အတတ္ပညာရွင္မ်ား (Mid-skilled technician staff) ခန္႔ထားရန္ ခ်ထားေပးသည္။ S Pass တစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလစာမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၂၀၀ ျဖစ္၏။ သို႔တိုင္ အသက္ႀကီးၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳပိုမ်ားသူမ်ားအား လခ ပိုေပးသင့္ပါသည္။
S Pass သက္တမ္းကို ၂ ႏွစ္ထိ ခ်ထားေပးႏိုင္သည္။ S Pass holder တစ္ေယာက္သည္ လခ ၄၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရမွသာ မိမိ၏ လင္/မယား၊ သား/သမီးမ်ားအတြက္ dependant’s pass ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ (Dependant pass တြင္ မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းစသည္တို႔မပါပါ။ မိဘမ်ားအတြက္ Long Term Pass ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Long Term Pass ကို PR သို႔မဟုတ္ Citizen မွသာ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။ EP, S Pass မ်ား ေလွ်ာက္၍မရပါ။ Dependant pass ႏွင့္ Long Term Pass မ်ားအေၾကာင္း သီးသန္႔ေရးပါမည္။)
            S Pass ေလွ်ာက္ရန္ ကုမၸဏီတြင္ ခဲြတမ္း (Quota) ရိွရပါမည္။ ေအာက္တြင္ ခဲြတမ္းတြက္ပံုႏွင့္ လဲဗီးေၾကးကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခဲြတမ္းတြက္ရန္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပရန္လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခဲြတမ္းခ်ေပးပံု မတူပါ။
            S Pass ခ်ထားေပးေသာ ခဲြတမ္းမွာ Service Sector (ဆံပင္ညွပ္၊ အလွျပင္၊ ေဟာ္တယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ စသည္) အတြက္ ကုမၸဏီရိွ လုပ္သားအင္အားစုစုေပါင္း၏ ၁၅% ျဖစ္ၿပီး က်န္ sectors (Construction, Marine, Oil and PetroChemical, Manufacturing) မ်ားအတြက္ ၂၀% ျဖစ္ပါသည္။ MOM website တြင္လည္း အလြယ္တကူ တြက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ရည္ညႊန္း website ကုိ ေဖာ္ျပ ေပးထား၏။
            ယခင္ကမူ S Pass တစ္ဦးအတြက္ လဲဗီးမွာ ၅၀ မွ်ျဖစ္၏။ ယခုေတာ့ ေစ်းတက္သြားပါၿပီ။ လဲဗီးေပးရေသာ ႏႈန္းထားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္၏။

Service Sector

Tier
Quota %
Monthly levy rate
Daily levy rate
Basic/Tier 1
Up to 10% of the total workforce
$315
$10.36
Tier 2
Above 10% to 15% of the total workforce
$550
$18.09

Service Sector မဟုတ္ေသာ အျခား sector မ်ားအတြက္

Tier
Quota %
Monthly levy rate
Daily levy rate
Basic/Tier 1
Up to 10% of the total workforce
$315
$10.36
Tier 2
Above 10% to 20% of the total workforce
$550
$18.09

မွတ္ခ်က္။             ။ မည္သည့္ sector ၌ မဆို S Pass quota ကို work permit quota အတြင္း၌သာ တြက္ပါသည္။
  Daily levy rate ဆိုသည္မွာ တစ္လအျပည့္မလုပ္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္၏။

၂။ မည္သူတို႔ S Pass ေလွ်ာက္ႏိုင္သနည္း

ဘဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ဒီပလိုမာတစ္ခုခု ရရမည္။ အခ်ိန္ျပည့္ ၁ ႏွစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ထားေသာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္။
ထို ဘဲြ႔၊ ဒီပလိုမာ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရိွရမည္။ (လုပ္သက္မည္မွ်ရိွရမည္ဟု ေဖာ္ျပမထားပါ။)
မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။             ။ MOM website တြင္ ေဟာ္ကာစင္တာ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ကဲ့သို႔ မိသားစုပိုင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအား မခန္႔ရဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ရိွပေရာဂ်က္အနီး 7 Miles Food Centre တြင္ မူ S Pass ႏွင့္ခန္႔ထားေသာ ျမန္မာ၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးကို ေတြ႔ရ၏။ ယခုမရိွေတာ့ပါ။ ၂၀၁၅၊ ေမလက ထြက္သြားပါၿပီ။

မိမိသည္ S Pass ေလွ်ာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ မျပည့္မီကို Self Assessment Tool ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္၏။ ကြန္မင့္တြင္ Link ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အကယ္၍ Self Assessment Tool ျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ေလွ်ာက္၍ရသည္ဟု အေျဖထြက္ပါက ၉၀% က်ရန္ ေသခ်ာသည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။

S Pass သည္ လခ ၄၀၀၀ ႏွင့္အထက္ရပါက Dependant’s Pass ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ Dependant’s Pass အေၾကာင္း သီးသန္႔ေရးပါမည္။


၃။ S Pass တစ္ဦးအတြက္ ေဆးအာမခံ

            အလုပ္ရွင္သည္ S Pass တစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္းေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခဲြတန္ ေဆးအာမခံ ၀ယ္ရပါမည္။ ထိုေဆးအာမခံ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားထံမွ ေငြေၾကးတစံုတရာ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳေစရ။ သူေဌးႏွင့္ အလုပ္သမား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား  လုိက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးျခင္း (override) မရိွေစရ။

ပထမ။    ။ Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations အရ အလုပ္သမား၏ ထိခုိက္ျခင္း/မမာမက်န္း ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ (အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ႏွင့္မပတ္သက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ေစ) (အတြင္းလူနာျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပလူနာ ျဖစ္ေစ) ေဆးကုသစရိတ္ကို ေဆးအာမခံထဲမွသာ က်ခံေစရမည္။ အကယ္၍ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဆးအာမခံထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက (သို႔မဟုတ္) Work Injury Compensation ေအာက္တြင္ မပါပါက ထိုစရိတ္အားလံုးကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။

ဒုတိယ။   ။ အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ရေသာ ေရာဂါတစ္ခုခု ခံစားရလွ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒ [ WICA (Work Injury Compensation Act) ] အရ ေတာင္း ခံထားသည္ဆိုပါစို႔။ အလုပ္ရွင္သည္ WICA အရ ေပးစရာရိွေသာ ေဆးခြင့္ယူေနစဥ္ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္တို႔အပါအ၀င္ ခံစားခြင့္တို႔ကုိ WICA ထဲ၌ ျပဌာန္းထားသည့္ အျမင့္ဆံုးခံစားခြင့္ထိ ေပးရမည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္တို႔ကို ေပးႏိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္သည္ လခ ၁၆၀၀ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္နည္းေသာ ကာယလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈအာမခံကို မျဖစ္မေန ၀ယ္ထားရန္ လို၏။ အကယ္၍ ၀ယ္ယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အျမင့္ဆံုးဒဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ လ က်ခံေစရမည္။
အျခား လုပ္သားတို႔အတြက္မူ အလုပ္ရွင္သည္ အာမခံ၀ယ္မည္လား၊ မိမိဘာသာေပးမည္လား ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိတ္ထဲမွ စိတ္ထုတ္ကုန္က် ရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈအာမခံကို ၀ယ္ထားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္။  ။ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဥပေဒ (Employment Act) အရ အႀကံဳး၀င္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ရွင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ၀န္ကေပးထားသည့္ မမာမက်န္းခြင့္ (သြားေဆးခြင့္အပါအ၀င္) ကုိ ခံစားခြင့္ေပးရမည္။ လစာခံစားခြင့္ရိွေသာ ေဆးခြင့္ မည္မွ်ရသည္ဆိုသည္မွာ လုပ္သက္ႏွင့္ဆိုင္သည္။

            Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations အရ S Pass တစ္ဦး၏ ေဆးဘိုး၀ါးခ ကုန္က်သမွ်ေငြ အားလံုးကို (အာမခံထားသည့္ စင္းေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခဲြထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္တိုင္) အလုပ္ရွင္သည္ အားလံုးက်ခံရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ႏွင့္မပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္မူ အလုပ္ရွင္သည္ ေဆးဘိုးကုန္က်ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အလုပ္သမားအား က်ခံ ေစရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုန္က်စရိတ္မွာ ေဆးအာမခံ တစ္ေသာင္းခဲြထက္ ပိုလြန္ေသာေဆးဘိုးအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္သမားက်ခံရမည့္ ေဆးဘိုးသည္ ၎ရရိွေသာလခ၏ ၁၀%ထက္ မပိုေစရ။ ထိုသုိ႔ က်ခံေစေသာကာလသည္လည္း ၆ လထက္ မပိုေစရ။ အလုပ္သမားက ဤသို႔က်ခံရန္သေဘာတူသည့္အေၾကာင္း ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားရမည္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးျခင္း မရိွေစရ။
            S Pass တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီဆရာ၀န္ထံ ေဆးကုသျခင္းမခံယူဘဲ အျခားဆရာ၀န္ထံ ျပသသည့္တိုင္ အလုပ္ရွင္သည္ ထိုေဆးဘိုး ၀ါးခကို ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။
            အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါ ခံစားေနရပါက အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား သူ႔အိမ္သို႔ ျပန္လႊတ္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျပန္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ က်ခံေစရမည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္းခံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမႈအခင္းကိစၥမ်ား မျပတ္ေသးပါက ျပန္မလႊတ္ေစရ။
            အလုပ္ရွင္သည္ S Pass တစ္ဦးအတြက္ တင္ထားေသာ ေဆးအာမခံအခ်က္အလက္မ်ား (အာမခံကုမၸဏီနာမည္၊ ေပၚလစီနံပါတ္၊ ေပၚလစီ၀ယ္သည့္ေန႔ ႏွင့္ သက္တမ္းကုန္မည့္ေန႔) စသည္တို႔ကို MOM သို႔ တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ ေဆးအာမခံ အခ်က္ အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက S Pass ကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
            လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒ [ WICA (Work Injury Compensation Act) ] သည္ အိမ္အကူလုပ္သား (FDW - Foreign Domestic Workers) မ်ားႏွင့္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ၀န္ထမ္းမ်ား (ဥပမာ - ရဲ၊ စစ္သား၊ မီးသတ္)၊ မိမိဘာသာခန္႔ထားသူမ်ား (Self-employed persons or independent contractors) အတြက္ အႀကံဳးမ၀င္ပါ။
            အေျခခံလစာျပည့္ႏွင့္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ ေဆးခြင့္/ေဆးရံုတက္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။

လုပ္သက္
ေဆးခြင့္ (အလုပ္လုပ္ေသာရက္)
ေဆးရံုတက္ခြင့္ (အလုပ္လုပ္ေသာရက္)
၃ လ
၁၅
၄ လ
၃၀
၅ လ
၁၁
၄၅
၆ လ ႏွင့္အထက္
၁၄
၆၀

            S Pass တစ္ဦးသည္ WICA ဥပေဒေအာက္တြင္ ခံစားခြင့္ရပါက Employment Act ေအာက္မွ ေဆးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ မရိွပါ။ အကယ္၍ ၎သည္ အလုပ္ႏွင့္မပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူရပါက ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ Employment Act ေအာက္မွသာ ခံစားခြင့္ရိွၿပီး WICA ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္မရပါ။

၄။ Condition of Work Pass တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Second Schedule

Part I

၁။ အလုပ္သမား၏ ေဆးကုသစရိတ္အားလံုးကို က်ခံရန္ အလုပ္ရွင္တြင္ တာ၀န္ရိွသည္။
၂။ MOM ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ ေဆးစစ္ျခင္းအားလံုးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို အလုပ္ရွင္ကသာ က်ခံေစရမည္။
၃။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားထံမွ အခေၾကးေငြ တစံုတရာ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရ။

Part II

၁။ အလုပ္ရွင္သည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (အနည္းဆံုး) တစ္ေသာင္းခဲြတန္ ေဆးအာမခံ ၀ယ္ထားရမည္။
၂။ အလုပ္ရွင္သည္ မိမိ၀န္ထမ္းအား MOM ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ ေဆးစစ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
၃။ အကယ္၍ အလုပ္သမားေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက MOM သို႔ (ေပ်ာက္သည္ဟုသိၿပီး) ၇ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၄။ အကယ္၍ အလုပ္သမားေသဆံုးပါက MOM သို႔ (ေသဆံုးသည္ဟုသိၿပီး) ၁၂ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

Fifth Schedule

Part I

၁။ အလုပ္ရွင္သည္ S Pass ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ေပးရမည့္လစာထက္ မနည္းေစပဲ ေပးရမည္။ လခကို လခထုတ္သည့္ရက္မွ ၇ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ ေပးရမည္။ 
၂ ႏွင့္ ၃ မွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “S Pass တစ္ဦးအတြက္ ေဆးအာမခံ” အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားထံမွ အခေၾကးေငြ တစံုတရာ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရ။
၅။ အလုပ္ရွင္သည္ S Pass ၀န္ထမ္း၏ မူရင္း S Pass card ကို သိမ္းယူထားျခင္း မျပဳရ။ မူရင္း S Pass card အား S Pass ၀န္ထမ္းကုိသာ ကိုင္ေဆာင္ထားခြင့္ ျပဳရမည္။
၇။ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား S Pass cancel လုပ္ၿပီး ၇ ရက္အတြင္း မူရင္း S Pass card ကို MOM သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။
၈။ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မပို႔မီ လခစသည့္ ေပးစရာရိွသည္မ်ားကို အေက်ေပးေခ်ရမည္။
၉။ (MOM က ခြင့္ျပဳသည္မွအပ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စေသာ ကိစၥမ်ားမၿပီးျပန္မခ်င္း အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအက်ပ္ ျပန္မလႊတ္ရ။

Part II

၅။ အလုပ္ရွင္သည္ S Pass အတြက္ လခကို GIRO (General Interbank Recurring Order) သို႔မဟုတ္ MOM မွအတည္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးရမည္။ (GIRO ဆုိသည္မွာ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း မိမိဘဏ္ေငြစာရင္းထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေငြျဖည့္ေပးေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။)
၉။ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားအတြက္ လဲဗီးေၾကးကို အလုပ္ရွင္သည္ GIRO သို႔မဟုတ္ MOM မွအတည္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးရမည္။

Part III

၁။ S Pass holder တစ္ဦးသည္ S Pass ကဒ္ေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္ရွင္၊ ရာထူးႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
၄။ မိမိေနထိုင္သည့္လိပ္စာကို MOM သို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။ လိပ္စာေျပာင္းတိုင္းလည္း အေၾကာင္းၾကားရန္လိုသည္။

Part IV

၁။ S Pass holder တစ္ဦးသည္ MOM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ -
က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္မရိွ။
ခ) စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္မရိွ။
ဂ) မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ အတြင္းေရးမႉး၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ခြင့္မရိွ။
ဃ) မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္မွ ပါတနာ (ရွယ္ယာ၀င္) ျဖစ္ခြင့္မရိွ။
င) မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ limited liability partnership တစ္ခုခု၏ မန္ေနဂ်ာ၊ ပါတနာ (ရွယ္ယာ၀င္) ျဖစ္ခြင့္မရိွ။
စ) မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ limited liability partnership တစ္ခုခု၏ general partner, limited partner ျဖစ္ခြင့္မရိွ။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၉ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅။ ည ၁၁း၀၇ နာရီ

ရည္ညႊန္း


No comments: