Thursday, July 16, 2015

ခိုစာေကြ်းျခင္းကို စင္ကာပူ၌ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားသည္ ဆုိျခင္းအေၾကာင္း

(၁)

မၾကာေသးမီက ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တစ္ေယာက္က သူ ခိုမ်ားကို အစာေကြ်းမိသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းက ရဲတိုင္မည္လုပ္၍ ျပႆနာ တက္ရသည့္အေၾကာင္း ေရးထားတာ ဖတ္လိုက္ရ၏။ ယခင္က စင္ကာပူတြင္ တိရစၦာန္မ်ားကို အစာေကြ်းျခင္း၊ လႊတ္ျခင္း၊ ေမြးျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ခပ္၀ါး၀ါးသာ သိခဲ့၏။ ယခု သူေရးတာဖတ္ရေတာ့ ဘယ္လိုေတြမ်ား ကန္႔သတ္ ထားပါလိမ့္ဟု သိခ်င္လာေသာေၾကာင့္ လုိက္ရွာမိ။ ထို႔ေနာက္ ဖတ္ရႈေလ့လာ၊ သိရိွသည့္အေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်လိုျပန္ေသာေၾကာင့္ ဤစာတစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္လုိက္ရပါေၾကာင္း။

(၂)

တိရစၦာန္မ်ားအား ေရာင္းျခင္း၊ ေမြးျခင္း၊ လႊတ္ျခင္း၊ အစာေကြ်းျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူတြင္ ဥပေဒျပဌာန္းထား၏။ ထိုဥပေဒကို Animals and Birds Act ဟု ေခၚ၏။ ထိုဥပေဒတြင္ တိရစၦာန္မ်ားအား စင္ကာပူအတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ တိရစၦာန္မ်ားမွရသည့္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြားေရး၊ ငွက္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား (ေၾကာင္ႏွင့္ေခြးမပါ) တို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္အရာမ်ား၊ ေၾကာင္ႏွင့္ေခြးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္အရာမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပဌာန္းထား၏။

ထိုဥပေဒေအာက္တြင္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကာ္ျငာစာ စုစုေပါင္း ၁၆ ခုရိွ၏။ ၎တို႔အထဲမွတစ္ခုမွာ ခိုမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ Animals and Birds (Pigeons) Rules ျဖစ္၏။ ၁၉၇၃ ႏို၀င္ဘာလက ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ခ်က္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ထိုဥပေဒထဲမွ သိသင့္သိထိုက္သည္တို႔ကို ထုတ္ႏုတ္၊ အတိုခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပေပးပါအံ့။ ေရွ႔မွ ဂဏန္းမ်ားမွာ ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၃ (၁)။ လိုင္စင္မရိွဘဲ ခိုစာေကြ်းျခင္း၊ ခိုအိမ္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ခုိေမြးျခင္း၊ ခိုမ်ားကို ခိုး၀ွက္ထားျခင္း တို႔ကုိ မည္သူမွမျပဳရ။
၃ (၂)။ ျပဳခဲ့ေသာ္ အမ်ားဆံုး ဒဏ္ေငြ ၅၀၀ ထိတပ္ရိုက္ႏိုင္သည္။
၄။ ခိုစာေကြ်းျခင္း၊ ခိုေမြးျခင္းတို႔ျပဳလိုလွ်င္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရမည္။
၄ (၃)။ လိုင္စင္ကုိ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳရ။
၅။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ခ ၅၀ ျဖစ္၏။
၇။ လိုင္စင္အရ ခိုေမြးခြင့္ျပဳပါက အေဆာက္အဦးကို ခိုမ်ားမိမိျခံအတြင္း၌သာ ရိွေနေစရန္ ေဆာက္လုပ္ထားရမည္။
၈။ လုိင္စင္ရိွသည္ဆိုေသာ္ျငား ၎ပိုင္ခုိမ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားသို႔ လႊတ္ခြင့္မရိွ။
၉။ မိမိခုိမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရ။
၁၀။ မည္သူမွ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ခိုစာေကြ်းျခင္း မျပဳရ။
၁၁။ မည္သူမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း ခိုလႊတ္ျခင္းမျပဳရ။
၁၂။ အကယ္၍ သင့္ပိုင္နက္အတြင္း ခို ေတြ႔ခဲ့ပါက သင့္ကို ခိုေမြးျမဴသူအျဖစ္ မွတ္ယူမည္။ (ေအာင္မယ္ေလးဗ်)
၁၃ (၁)။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ အရာရိွသည္ လုိင္စင္မရိွဘဲ ေမြးျမဴထားသည့္ ခိုမ်ားေတြ႔ပါက ခိုမ်ားအတြက္ေဆာက္လုပ္ေပးထား ေသာအသိုက္၊ ၿခံ၊ အိမ္ စသည္တုိ႔ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေန႔ရက္ႏွင့္တကြ စာထုတ္မည္။
၁၃ (၂)။ အကယ္၍ စာထုတ္ေပးသည့္တိုင္ ဖ်က္ဆီးရန္ ျငင္းဆန္ေနပါက သတိေပးစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္ဆီးရန္ရက္စဲြ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ အရာရိွသည္ ထိုအရာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ဖ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုင္ရွင္က က်ခံေစရမည္။
၁၄။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ခိုမ်ားေတြ႔ခဲ့ပါက လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ အရာရိွသည္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ပစ္ႏိုင္သည္။
၁၅။ ဤဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္စရာရိွသည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ အရာရိွသည္ မည္သည့္ ပိုင္နက္၊ အေဆာက္အဦအတြင္းသို႔မဆို ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ လိုင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့သူမလုပ္ေတာ့ဘူးဗ်ိဳ႔။ ေတာ္ၾကာခိုေတြလုိက္သတ္ေနရဦးမယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၈ ေမ၊ ၂၀၁၅။

ရည္ညႊန္း

Animals and Birds (Pigeons) Rules


http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22bebfb193-3494-422b-9cb8-4fa1ad34b0d3%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0;whole=yes

No comments: