Sunday, October 14, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၄၄)

 
နိဒါန္း


            ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အတြက္ ျပကၡဒိန္မွာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳျခင္း၊ အခမ္းအနား မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္မ်ားေၾကျငာျခင္း၊ တရားရံုးခ်ိန္း၊ စည္းေ၀းပဲြ၊ ညီလာခံ၊ လႊတ္ေတာ္ စသည့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ မ်ားေျမာင္လွေသာ လူမႈေရးကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး၊  အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ စသည္တို႔အတြက္ ျပကၡဒိန္ေန႔ရက္မ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆို လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

            သာမန္အခ်ိန္းအခ်က္၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပကၡဒိန္ေန႔ရက္မ်ားမွာ မည္သည့္အခ်ိန္ ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိရာ တစ္ခု အျဖစ္သာ ရိွသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ပင္ တရားရံုးခ်ိန္းမ်ားအတြက္လည္း မည္သည့္ေန႔ရက္ဟု ညႊန္ျပရံုသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ သည္မွ် အေရးမႀကီး။

သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ အယူအဆ၊ ပဲြလမ္းသဘင္မ်ားက်င္းပရာတြင္မူ ျပကၡဒိန္ဟူသည္ ရက္တစ္ခုကို ရည္ညႊန္းရံု သက္သက္မွ်သာမဟုတ္။ ထိုရည္ညႊန္းထားေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာရိွသည္။ ဥပမာ - ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ဆိုပါစို႔။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ သာမန္ေန႔တစ္ေန႔မဟုတ္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္၊ ဖြားျမင္၊ ေဗာဓိပင္၊ စံ၀င္နန္းနိဗၺာန္ ဟူေသာလကၤာအရ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္ထံမွ နယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူခဲ့ေသာ၊ ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ သဗၺညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရရိွခဲ့ေသာ၊ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

သုိ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ ထုိေန႔တြင္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပၾကသည္။ ထိုအခါ ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သဗၺညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ရရိွခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ခဲ့သည့္ မူရင္းကဆုန္လျပည့္ေန႔၏ အမွန္ တကယ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပကၡဒိန္မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဘာသာေရးပဲြေတာ္ျဖစ္သည့္ အီစတာပဲြေတာ္မ်ားကို မွားယြင္းေသာေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမိခဲ့ၾကသည့္ သာဓကမ်ားရိွပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ျပကၡဒိန္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားမွာ သဘာ၀ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

သဘာ၀ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ ျပကၡဒိန္ဟူသည္ကို စာလံုးအနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤစာအုပ္ကို အစအဆံုးဖတ္ၾကည့္မွ သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ အက်ဥ္းမွ်ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ျပကၡဒိန္မွာ ေကာင္းကင္နကၡတ္၊ ၿဂိဳဟ္ေနမ်ားအလိုက္ တြက္ခ်က္စီစဥ္ထားေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွစ္ကူးခ်ိန္သည္ ေနမင္းႀကီး တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္သည့္ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္သည္ ေကာင္းကင္မွ ေနမင္းႀကီး သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ရိွခ်ိန္ႏွင့္ အတိအက်ကိုက္ညီရန္ လိုပါသည္။ သႀကၤန္တက္ ခ်ိန္သာလဲြပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရိွ ေန႔ရက္မ်ား လဲြေပမည္။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လဆန္း ၁၄ရက္၊ သို႔မဟုတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ကို ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွတ္ကာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပမိမည္။ ထိုမွ်သာမက ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာစသည့္ ေန႔ေကာင္းရက္သာ၊ ေန႔ဆိုးမ်ားကိုလည္း အမွားမွားအယြင္းယြင္း ေဖာ္ျပမိမည္။ ထိုအခါ ျပႆဒါးျဖစ္ရမည့္ေန႔သည္ ရက္ရာဇာ ျဖစ္ေနၿပီး ရက္ရာဇာျဖစ္ရမည့္ေန႔ကို ျပႆဒါးဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပမိမည္။

            ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ပင္ ျပကၡဒိန္မွေန႔ရက္မ်ား မွန္ကန္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။

ျမန္မာျပကၡဒိန္ဟူသည္ ျမန္မာတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္သူ၊ တြက္တတ္ခ်က္တတ္သူ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ ဤသုိ႔နည္းပါးရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား နည္းပါးလွျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးအခါကာလမ်ားက ျမန္မာပညာရိွႀကီးမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ရိွခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွာ ေရွးေခတ္သံုး ျမန္မာနာရီမ်ားႏွင့္ေရးသားထားသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အေရးအသားမ်ား မွာလည္း ေရွးေခတ္အေရးအသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အတြက္အခ်က္မ်ားမွာ ေရွးေခတ္သံုးအတြက္အခ်က္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေလရာ သာမန္လူတို႔ ဖတ္ရန္၊ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာကို ေလ့လာလိုက္စားၿပီး ေရွးေခတ္က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးသူမ်ား သာ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္၏ ျမန္မာ့ပကၡဒိန္ သုေတသနက်မ္းမွာ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဗဒင္ပညာအေျခခံမရိွသူ၊ ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္း မေလ့လာဖူးသူတို႔ နားလည္ရန္ မလြယ္လွပါ။ ထို႔ျပင္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲ၌ အလြယ္တကူ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ တကူးတကလုိက္ရွာမွ ရႏိုင္ပါမည္။

            တိုးတက္လာေသာ ေခတ္တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား အင္တာနက္သံုးစဲြမႈမွာ တစ္ေန႔တျခား က်ယ္ပ်ံ႔လာလွ်က္ရိွရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သႀကၤန္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ေရွးေခတ္ျမန္မာနာရီ၊ အေခၚအေ၀ၚမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနပါသည္။ ဤသည္တို႔ကို အမွန္ထင္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျဖန္႔ေ၀ေနၾကရာ ယခုဆိုလွ်င္ အင္တာနက္သံုးစဲြသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထံ၌ ထိုမမွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို အခိုင္အမာ ေနရာယူၿပီးေနေလာက္ပါၿပီ။ ၎တို႔မွ တစ္ဆင့္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားသို႔ျဖန္႔၊ သူတို႔သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားသို႔ ျပန္႔။ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပရာ ကာလၾကာလွ်င္ ျမန္မာတို႔အၾကား မည္သည္ကအမွန္၊ မည္သည္ကအမွားမွန္းပင္ သိႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။  

            ယခု ဤျမန္မာျပကၡဒိန္စာအုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ေရးသားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ လစ္ဟာလွ်က္ရိွေသာ ထိုကြက္လပ္ႀကီးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္း ျမန္မာတို႔ ေကာင္းစြာသိနားလည္၊ တြက္ခ်က္တတ္ေစရန္၊ ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္အၾကား၊ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္မ်ားအၾကား မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

            ပိုမိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္တစ္ခု ေပၚထြက္လာေရးအတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

 
ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663
ဖံုး - (စင္ကာပူ) +၆၅-၉၇၃၀၃၀၂၇
အီးေမးလ္ - y_nyein@yahoo.com.sg; aye475@gmail.com

No comments: