Wednesday, October 10, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၉)

 
အခန္း (၆)

 
၀ါထပ္ရက္ငင္ အယူအဆ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား


            ျပကၡဒိန္ကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လူတို႔တီထြင္သံုးစဲြခဲ့ေသာ္လည္း ျပကၡဒိန္ကို စီစဥ္ရာတြင္မူ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမွားအယြင္းအဖံုဖံုတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပကၡဒိန္ဟူသည္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္ အသြားအလာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လူတို႔အသိဉာဏ္ႏွင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပကၡဒိန္ကိုလည္း ပိုမိုတိက်၊ မွန္ကန္ေအာင္။ သဘာ၀ႏွင့္ပိုမိုကုိက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္တီထြင္ႏိုင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

            သို႔ျဖစ္ေလရာ ျပကၡဒိန္၏ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအား ျပကၡဒိန္သမိုင္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားထိုက္ပါသည္။ သို႔မွွသာ ယခုလက္ရိွသံုးေနေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေရွးပညာရိွတို႔ မည္သို႔မည္ပံု ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရသည္ကို ေႏွာင္းလူတို႔ သိနားလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

            ကမၻာသံုးျပကၡဒိန္မွာ မူလက ေနလသြားျပကၡဒိန္အျဖစ္ လသြားႏႈန္းကိုပါ ထည့္သြင္းစီရင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနသြားႏႈန္း ႏွင့္ လသြားႏႈန္းမတူညီမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပကၡဒိန္စီရင္ရာတြင္ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွသျဖင့္ ယခုအခါ ေနသြားႏႈန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အခိုင္အမာယူလွ်က္ စီရင္ၾကပါေတာ့သည္။

            သို႔ေသာ္ အေရွ႔တိုင္းမွ ျပကၡဒိန္မ်ားမွာမူ လသြားႏံႈးကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္စီရင္ထားသျဖင့္ လထပ္ရက္ငင္ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾက၊ အျငင္းအခံုျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤအျငင္းအခံုမ်ားမွာလည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ သမိုင္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေလရာ ဤသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤျပကၡဒိန္စာအုပ္တြင္ လထပ္ရက္ငင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာပညာရိွတို႔ ျငင္းၾကခံုၾက၊ အႀကံျပဳတင္ျပၾက၊ ယူဆၾကသည္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

             
၅၊ ၁။  ဘဒၵႏ ၱေကာသလႅ ၏ ကန္ဦးမူ သႏိၵ႒သႀကၤန္စကားေျပက်မ္း - မွ


၀ါဆိုလထပ္ အဓိမာသ္ရက္ငင္ - သေခၤပ အဆံုးအျဖတ္

(ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေကာသလႅ ၏ ကန္ဦးမူ သႏိၵ႒သႀကၤန္စကားေျပက်မ္း - မွ)

(မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း)


ဤ ၀ါဆိုလထပ္ အဓိမာသ္ရက္ငင္အရာ၌ အယူအဆ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားၾကသည္။ ထိုကဲြျပားေသာ ၀ါဒတို႔တြင္ (၁၉) ခု စားကိန္း၀ါဒကိုကား ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ယုတိၱလံုေလာက္စြာျပလွ်က္ ပယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ၎၀ါဒကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားရန္မလိုေတာ့ေပ။ ၎မွ ၾကြင္းက်န္ကုန္ေသာ ၀ါဒအခ်ိဳ႔တို႔ကိုသာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေရးသားျပဆိုေပအံ့။

            အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔သည္ “ဣမသႎၼ သာသေနတကၡတံၱ ပ႒ာန ၀ေသနဥတၱံ” ဟူေသာ ေလာကဒီပနီက်မ္းစကားစသည္တို႔ကို အကိုးျပဳ၍ အဓိမာသ္လလြန္ၿပိဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပိဳသည္ျဖစ္ေစ။ ရက္ငင္ၿပိဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပိဳသည္ျဖစ္ေစ။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္နကၡတ္သည္ ဆိုလတံ့ေသာပုဏၰမီနကၡတ္၊ မျပည့္မမီွ၊ မညီသည္ရိွခဲ့ေသာ္ ၀ါဆို (၂) လထပ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ထပ္ပါလွ်က္ ပုဏၰမီနကၡတ္ မညီဘဲရိွေနေသးေသာ္ နယုန္လ၌ ရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္ ဟု ဆိုကုန္ၾက၏။

            ထိုနကၡတ္ပဓါနဆရာတို႔တြင္လည္း အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔သည္ “မဟာပုရိေသာစ ဥတၱရာသဠ၊ နကၡေတၱေန၀မာတုကုစိ ၦယံ ၾသကၠမိ။ ေသာပိအာသဠီပုဏၰမာယံ၊ ဥတၱရာသဠ၊ နကၡေတၱေန၀ ပဋိသႏႎ ၶ အဂၢေဟသီ” ဟူေသာ သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ။

“ဥတၱရာသဠ္၊ ေခၚျပန္အညီ၊ အာသဠီမွတ္၊ နကၡတ္ပုဏၰမီ၊ သဠ္ႏွလီသည္။     ။ ယူၿပီႏွစ္ဆဲ့တစ္လံုးတည္း။” ဟူေသာ ၀ံေတာင္လယ္လကၤာ။       

            “ေမွာင္ရွင္းေနေရာင္၊ ပညာေဆာင္သည္၊ ဘုန္းေခါင္ပရေမ၊ ဉာဏ္ေ၀စိတ္သြား၊ ဆိုပိုင္းျခားသား၊ ႏွစ္ပါးသဠီ၊ ပုဏၰမီႏွင့္၊ ညီသည္အရင္း၊ တြြက္ျခင္းမ်ားစြာ၊ သခ်ၤာကိန္းေန၊ ကုေဋေထာင္ရာ၊ ပမ္းေမာကာလွ်င္၊ ခဲရာမျပန္၊ လြယ္လင့္ ဘန္သည္။       ။ က်မ္းဂန္ေတြထုတ္၊ ႏိႈက္နဲတည္း။” ဟူေသာ ကႏီၷသံဒိ႒လကၤာစကားတုိ႔ကို အကိုးျပဳ၍ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္ပုဏၰမီနကၡတ္သည္ ၂၁ လံုးေျမာက္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ တစ္လံုးတည္းသာ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

            အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔ကား “ကတိၱကာ ဒိဗ်၀တၱာယ” ဟူေသာ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းစကားစသည္တို႔ကို အကိုးျပဳ၍ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္ပုဏၰမီနကၡတ္သည္ ၂၀ လံုးေျမာက္ ျပဳဗၺာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ ၂၁ လံုးေျမာက္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ ႏွစ္လံုး တို႔တြင္ တလံုးလံုးျဖစ္ႏိုင္သည္။ တလံုးလံုးႏွင့္ စန္းယွဥ္လွ်င္ ပုဏၰမီနကၡတ္ မီွေတာ့သည္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

            ထိုဧကနကၡတၱေယာဂ၊ ဒြိနကၡတၱေယာဂဆရာတို႔တြင္လည္း “ပုဗၺႏ ၱရ နကၡတၱေယာဂဆရာ၊ ပရႏ ၱရ နကၡတၱ ေယာဂဆရာ” ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရိွျပန္သည္။  ထုိႏွစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ ပုဗၺႏ ၱရ နကၡတၱေယာဂဆရာကား နကၡတ္ ၂၁ လံုးႏွင့္ယွဥ္သည္ ဆိုေသာအရာ၌ နကၡတ္ ၂၀ လံုးႏွင့္ ဃဋီအစြန္းစသည္ အစြန္းရိွလွ်င္ ၂၁ လံုးႏွင့္ယွဥ္ေတာ့သည္ ဟု ယူသည္။ ပရႏ ၱရ နကၡတၱ ေယာဂဆရာတို႔က နကၡတ္ ၂၁ လံုးႏွင့္ယွဥ္သည္ ဆိုေသာအရာ၌ နကၡတ္ ၂၁ လံုးျပည့္ၿပီး၍ ဃဋီစသည္ အစြန္းရိွမွ ၂၁ လံုးႏွင့္ ယွဥ္သည္ဟု ယူသည္။

            ထိုဆရာတို႔တြင္လည္း အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔သည္ အႏ ၱရအံသာစီးအရ ျမင္နကၡတ္အယွဥ္ကိုယူၾက၍ အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔က ေဘာဂအံသာစီးအရ စင္နကၡတ္အယွဥ္ကို ယူၾကေသးသည္။

            ဤကား နကၡတ္ပဓါနဆရာတို႔၏ အယူတည္း။

            ထိုမွတပါး အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔သည္ “ေတနေခါပန သမေယန ဘဂ၀ါ၊ တဒဟုေပါသေေထ ပႏၷရေသ ပုဏၰာယပုဏၰမာယ ရတိၱယာ ဘိကၡဳသံဃ ပရိ၀ုေတာ၊ အေဗ ၻာကာေသ နိသိေႏၷာေဟာတိ” ဟူေသာ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္။ “ပႏၷရသီ၊ တိထီေစ့မွ၊ ဆဲ့ႏွစ္္လႏိႈက္၊ သမိုက္ပုဏၰမီ၊ ရႈဤမွန္စြာ၊ လမ်က္ႏွာလည္း၊ ေရာင္၀ါေတာက္ပ၊ ၀န္း၀ိုင္းလွသား” ဟူေသာမဏိသာရပ်ိဳ႔၊ စသည္တုိ႔ကို အကိုးျပဳ၍ လျပည့္ေန႔ဟူသည္ ပုဏၰမီတိထီ ၁၅ ရက္ျပည့္ညီရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ တိထီ ၁၅ လံုးရိွရမည္။ မရိွခဲ့လွ်င္ လထပ္ရက္ငင္ထိုက္သည္ အားေလ်ာ္စြာ ျပဳအပ္ေတာ့သည္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

            ဤကား တိထီပဓါနဆရာတို႔၏ အယူတည္း။

            ဤဆိုခဲ့ကုန္ၿပီးေသာ နကၡတ္ပဓါနဆရာ၊ တိထီပဓါနဆရာတို႔၏ အယူ၀ါဒတို႔သည္ လိပ္ခဲတင္းလင္း။ တဘက္သတ္ က်လြန္းသည့္ျပင္ “ကဒါဓိပန ေ၀ါဟာရကာေလာ၊ တိထီယာနကၡေတၱနစ၊ ၀ိသေမာေဟာတိ။ တသၼာတံသေမထံု၊ အဓိမာသပဓါနကာေလ၊ မာသမိၸ ဒိ၀သမိၸ အာကၯႏိ ၱ။ တသၼာအညသႎၼကာေလ၊ ၀ိသေမပိ၊ အာကၯနကာေလ၊ သမာေပတဗံၺ။ ဧ၀ံသတိမာသ ဥတုသံ၀စ ၦရာနံ၊ သမဘာေ၀ါေဟာတီတိ ဒ႒ဗံၺ။” ဟူေသာ ၀ိနယာလကၤာရဋီကာႏွင့္လည္း မညီၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

            အခ်ိဳ႔ဆရာတို႔ကား “အဓိမာသာဓိ ေကာယၾတ၊ ဒိြရာသေဠာ ဘေ၀တဒါ၊ အမၼ၀ါသီ ဒြယံဒိ႒ာ၊ ဒိြရာသဠံ ပကပၸေယ” ဟူေသာ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းစကား စသည္တို႔ကိုကိုး၍ ပုဏၰမီတိထီ၊ နကၡတ္တို႔ကို ပဓါနမျပဳၾကပဲ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း၊ သံဒိ႒ က်မ္း၊ အဓိမာသ္တြက္နည္း၊ အဓိ၀ါရတြက္နည္းတုိ႔ျဖင့္ တြက္ခ်က္ရာ အဓိမာသ္၊ လလြန္ၿပိဳေသာအခါ ၀ါဆို ၂ လထား၍ ၀ါထပ္ ရမည္။ ရက္ငင္ၿပိဳကို အတိတ္အဓိမာသ္သို႔ေသာ္၎၊ နီးကပ္ရာ အဓိမာသ္သို႔ေသာ္၎ သြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္ျခင္းကို ျပဳရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဤကား ေ၀ဒပဓါနဆရာတို႔၏ အလိုတည္း။

            ဤဆရာတို႔၏ အယူ၀ါဒတို႔သည္လည္း က်မ္းစံုမဟပ္၊ တဘက္သတ္က်လြန္္းသျဖင့္ “မဟာပုရိေသာစ၊ ဥတၱရာသဠွ၊ နကၡေတၱေန၀” စေသာ သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ။    ။ “ေတန၊ ေခါပနသမေယန” စေသာ ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိေတာ္။        “ကတိၱယာဒိ၊ ဒိြဘာမာသာ” စေသာ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းစကား စသည္တို႔ႏွင့္ မညီၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

            သို႔ျဖစ္၍ ဆိုခဲ့ကုန္ၿပီးေသာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာက်မ္းလာစကား၊ အားလံုးတုိ႔ကို၊ ေပါင္းရံုးႏွီးေႏွာ၍ လိုက္နာ မွတ္ယူရာေသာ သေခၤပ ၀ိနိစ ၦယကား . . . ။ . . .

            “အဓိမာသာဓိ ေကာယၾတ၊ ဒိြရာသေဠွာ ဘေ၀တဒါ။ အမၼ၀ါသီ ဒြယံဒိ႒ာ၊ ဒိြရာသဠံွ ပကပၸေယ။” ဟု ရာဇမတၱဏ္က်မ္း ၌ ဆိုေသာေၾကာင့္ အဓိမာသ္ၿပိဳ၊ အမၼ၀ါသီႏွစ္ထပ္ျမင္ေသာအခါ ၀ါထပ္ရမည္ဟု မွတ္။ ထိုသို႔ ၀ါထပ္ရမည္ဆိုေသာ္ ၿပိဳရာႏွစ္၌ခ်ည္း ထပ္ရမည္ေလာ ဟူျငားအံ့။

            “ဒိြမာ၀သီသ သဘိဒိန ကတၱာ၊ ယာ၀ဣႏၵဳေဂဟံမာေသ ကသႎၼပတတိ၊ ဂဏိေတယၾတ မာေသာဓိပုေဗၺာ။ တၾတာသဠွဒြယ  မဓိဂတံ။ တျႏ ၱသိဒၶႏ ၱ၀ိဒူတိ။ တပၸရိယေႏ ၱာ ဘ၀တိ၊ သသိေနာ ပုဏၰမာသီဒြေယန” ဟု ရာဇမတၱဏ္က်မ္း၌ ဆိုေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ မိႆ၊ ၿပိႆ၊ ေမထုန္၊ ၾကဋ္ - ေရွ႔ေလးရာသီအတြင္း၌တည္ေနစဥ္ အကယ္၍ အဓိမာသ္ၿပိဳခဲ့ သည္ရိွေသာ္ ထိုၿပိဳေသာႏွစ္မွာပင္ ၀ါထပ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ သိဟ္၊ ကန္၊ တူ၊ ၿဗိစ ၦာ၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္၊ မိန္။ ေနာက္ ရွစ္ရာသီအတြင္း၌ တည္ေနစဥ္ အကယ္၍ အဓိမာသ္ၿပိဳခဲ့သည္ရိွေသာ္ ထိုၿပိဳရာႏွစ္၌ ၀ါမထပ္ရ။ လာလတံၱ႔ေသာ အနာဂတ္ႏွစ္၌သာ ၀ါထပ္ရမည္ဟုမွတ္ေလ။

            ထိုသုိ႔ထိုက္ေလ်ာ္ရာႏွစ္၌ ၀ါထပ္ရမည္ဆိုေသာ္ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္ေလာ၊ ၀ါငယ္ထပ္ရမည္ေလာဟူျငားအံ့။  “ကတိၱကာ ဒိ ဒြိဘာမာသာ” စေသာ ရာဇမတၱဏ္ က်မ္းစကားစသည္တို႔ကို ေထာက္ဆေသာအားျဖင့္ ထိုထပ္ေသာ ဒုတိယ၀ါဆို လျပည့္ေန႔၏ (တြက္ရေဘာဂစီး) စန္းယွဥ္နကၡတ္တြင္ ေအာက္ဃဋီစြန္းစသည္အတြက္ တလံုးတိုး၊ (လျပည့္ေက်ာ္ တရက္ေန႔ စန္းယွဥ္နကၡတ္ လံုးေရမတက္ေသာ္၎၊ နကၡတ္လံုးေရတက္ေသာ္လည္း ေအာက္ဃဋီစြန္းသုညျဖစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ မတိုးရ။) ထုိနကၡတ္သည္ ၂၀ လံုး၊ ၂၁ လံုးဟူေသာ အသဠီွ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္ တလံုးလံုးႏွင့္ မျပည့္မမီွ၊ မညီခဲ့ေသာ္ ရက္ငင္ၿပိဳ - ေ၀းသည္ ျဖစ္ေစ၊ နီးသည္ျဖစ္ေစ၊ နယုန္လ၌ ရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္။   

            (“ကဒါဓိပန ေ၀ါဟာရကာေလာ” စေသာ ၀ိနယလကၤာရဋီကာကို ေထာက္၍ ၀ါမထပ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္မူ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္နကၡတ္သည္ ပုဏၰမီနကၡတ္ မျပည့္မမီွ၊ မညီေသာ္လည္း ရက္မငင္ရ - ဟုမွတ္။) ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္ နကၡတ္သည္ အကယ္၍ နကၡတ္ ၂၀ လံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ “ေတန ေခါပန သမေယန ဘဂ၀ါ၊ တဒဟုေပါသေထ” စေသာ ဥပရိ ပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ “မဟာပုရိေသာစ ဥတၱရာသဠွ နကၡေတၱေန၀” စေသာ သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ၊ “ဒိြရာသေဠွ ယဒါကာေလ၊ ပုဏၰမီယံ တိထီဘေ၀၊ ပႏၷရ သီယဒ်ာ ပုေဏၰ၊ ဒိနာကၯံပ ကပၸေယ” ဟူေသာ ရာဇမတၱဏ္က်မ္းစကားတို႔ကိုေထာက္၍ ထိုထပ္ေသာ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ တိထီ ၁၅ လံုးမျပည့္မူ (၀ါ) တိထီၿပိဳကင္းမူ၊ ရက္ငင္ၿပိဳ ေ၀းသည္ျဖစ္ေစ၊ နီးသည္ျဖစ္ေစ၊ နယုန္လ၌ ရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္။ (ရက္ငင္ၿပိဳ ပိုသည္၊ လိုသည္ကို ဆင္ျခင္ေလဦး။)

            ၎လျပည့္ေန႔၌ တိထီၿပိဳျမင္မူ၊ ၀ါႀကီးမထပ္ရ။ ၀ါငယ္သာ ထပ္ရမည္။ ထုိ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ စန္းယွဥ္နကၡတ္ သည္ အကယ္၍ ၂၁ လံုးဟူေသာ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ ျဖစ္ခဲ့မူကား ရက္ငင္ၿပိဳ နီးကပ္ေသာ္လည္း ရက္ငင္၍ ၀ါႀကီးထပ္စရာ မလို။ အာသဠီွပုဏၰမီနကၡတ္ တင္းတင္းႀကီး ျပည့္မီွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ါငယ္သာ ထပ္ရမည္ဟု မွတ္။

            ဤကား ေလာကီက်မ္း၊ ေလာကုတၱရာက်မ္းတို႔ကို ေရာျပြမ္းေပါင္းစပ္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ အဓိမာသ၊ အဓိ၀ါရ၊ သေခၤပ ၀ိနိစ ၦယတည္း။                

 
၅၊ ၂။  ဆရာဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ၏ ၀ါထပ္ရက္ငင္ ၀ိ၀ါဒ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက်မ္း - မွ

 
(၂၀) လထပ္ရန္ စည္းကမ္း


            အၾကင္ ႏွစ္, လ, ရက္၌ အဓိမာသ္ၿပိဳ၏။ ထို အဓိမာသ္ၿပိဳေသာရက္တြင္ ေကာဇာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ မိႆ၊ ၿပိႆ၊ ေမထုန္၊ ၾကဋ္ ဟုဆိုအပ္ေသာ ေရွ႔ပိုင္း ေလးရာသီတို႔တြင္ တစ္ခုခုေသာရာသီ၌ ေရာက္ေနပါက ထုိၿပိဳေသာ အဓိမာသ္ကို ထိုႏွစ္တြင္သြင္း၍ (၀ါ) ၿပိဳရာႏွစ္တြင္ ၀ါဆိုႏွစ္လထား၍ ၀ါထပ္ရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အဓိမာသ္ၿပိဳေသာရက္၌ ေကာဇာ တနဂၤေႏြသည္ သိဟ္၊ ကန္၊ တူ၊ ၿဗိစ ၦာ၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္၊ မိန္ စသည့္ ေနာက္ပိုင္း ရွစ္ရာသီတို႔တြင္ တစ္ခုခုေသာရာသီ၌ ေရာက္ေနပါက ထိုအခ်ိန္၌ၿပိဳေသာ အဓိမာသ္ကို ၿပိဳရာႏွစ္တြင္သြင္း၍ ၀ါမထပ္ရ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္မွ ၀ါဆိုႏွစ္လထား၍ ၀ါထပ္ရ မည္ဟု ရာဇမတၱဏ္က်မ္းတြင္ လာသည္။

 
(၂၄) ရက္ငင္ပံု ၀ါဒကဲြမ်ား

 
(က) “ယထာစ အမွာကံ ဘဂ၀ါ၊ ဧ၀ံေသာပိ အာသဠီွပုဏၰမာယံ၊ ဥတၱရသာဠွ နကၡေတၱေန၀ ပဋိသႏႎၶ အဂၢေဟသိ”

သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ၊ မဟာပဒါနသုတ္

(ခ) “ပဋိသႏၶႎ ဂဏွေႏ ၱာပန၊ အာသဠီွ ပုဏၰမာယံ ဥတၱရာသဠွ၊ နကၡေတၱန အဂၢေဟသိ”

ဥပရိပဏၰာသ အ႒ကထာ၊ အစ ၦရိယ အဗ ၻဴတသုတ္

(ဂ) “မဟာပုရိေသာပန၊ ဥတၱရာသာဠွ၊ နကၡေတၱေန၀၊ မာတုဣစႎ ၦ ၾသကၠမိ”

            ဗုဒၶ၀ံသ အ႒ကထာ

- ဂါထာမ်ားအရ “ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ပဋိသေႏၶေနေတာ္မူ၏” ဟု ဆိုလိုသည္။

 
(ဃ)  “ဣမသၼႎ သာသေန၊ နကၡတံၱ ပ႒ာန ၀ေသန ၀ုတံၱ”

ေလာကဒီပနီက်မ္း

        ဤသာသနာေတာ္၌ နကၡတ္ကိုျပဌာန္းသည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

 
(င) “ဥတၱရာသဠ္၊ ေခၚျပန္အညီ၊ အာသဠီွမွတ္၊ နကၡတ္ပုဏၰမီ၊ သာဠ္ႏွစ္လီသည္။            ။ ယူၿပီႏွစ္ဆဲ့တစ္လံုးတည္း။”

၀ံေတာင္လယ္ လကၤာ

            ဤစကားတို႔ကို တစ္ထစ္ခ်ယူ၍ ဧကနကၡတၱေယာဂ ပဓါနဆရာတို႔သည္ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ရမည္။ မယွဥ္လွ်င္ ရက္ငင္ရမည္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

“ဟတၳဂတ ဂဏန ၀ေသေန ၀ဇာနိတဗံၺ” ဟူေသာ ၀ိနယာလကၤာရဋီကာ အရ အထက္စကားဥဒါဟရုဏ္တို႔ကို လက္ေတြ႔တြက္ၾကည့္ၾကမည္ မထင္ေပ။

 
(စ) “ေမွာင္ရွင္းေနေရာင္၊ ပညာေဆာင္သည္၊ ဘုန္းေခါင္ပရေမ၊ ဉာဏ္ေ၀စိတ္သြား၊ ဆိုပိုင္းျခားသား၊ ႏွစ္ပါးသဠီွ၊ ပုဏၰမီႏွင့္၊ ညီသည္အရင္း၊ တြက္ျခင္းမ်ားစြာ၊ သခ်ၤာကိန္းေန၊ ကုေဋေထာင္ရာ၊ ပန္းေမာကာလွ်င္၊ ခဲရာမျပန္၊ လြယ္လင့္ဘန္သည္၊ က်မ္းဂန္ေဘြထုတ္၊ နက္နဲတည္း။              ။”

ကႏီၷအတြင္း၀န္၊ သံဒိ႒လကၤာ
 
“ကုေဋအေထာင္အရာမွ်ေသာ ကိန္းဂဏန္းႀကီးတို႔ျဖင့္၊ အပင္ပန္းခံ၍ တြက္ေနစရာမလို။ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ျပဳဗၺာသဠ္၊ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွစ္လံုးတြင္ တစ္လံုးလံုးႏွင့္ စန္းယွဥ္ေစ။ အကယ္၍ မယွဥ္လွ်င္ ရက္ငင္ရမည္” ဟု ဆိုလိုသည္။


(ဆ) “ကတိၱကာ ဒိ ဒြိဘာမာသာ၊ ဖဂၢဳေဏာစ တိ ေဘာ မေတာ၊ အေႏ ၱာ ပေႏ ၱာ တိေဘာ ေဉေယ်ာ၊ ကတိၱကာ ဒိဗ်၀တၱာယ။”

ရာဇမတၱဏ္က်မ္း

“ဆယ့္ႏွစ္ရာသီစက္တြင္ မိန္၊ ကန္၊ တူ သံုးရာသီကို ခ်န္လွ်က္ က်န္ ၉ ရာသီတို႔၌ ၾကတိၱကာစေသာ နကၡတ္တို႔ကို ၂ လံုးစီ ခ်ထားရမည္။ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ၃ ရာသီ၌ကား ယခင္ခ်ေသာ နကၡတ္စဥ္အတိုင္း သံုးလံုးစီ ခ်ထားရမည္။ ထိုခ်ထားေသာ နကၡတ္တို႔သည္ ထုိထို လ၊ ထိုထိုရာသီတို႔၏ လျပည့္ပုဏၰမီ၊ စန္းယွဥ္နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟု မွတ္ယူၾကရာ၏။”
 

ဤက်မ္းဂန္တို႔လာ စကားရပ္တို႔ကို တစ္ဘက္သတ္ယူဆၾကေသာ ဒိြနကၡတၱေယာဂပဓါနဆ၇ာတို႔၏ အယူကား၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ ျပဳဗၺာသဠ္၊ ဥတၱရာသဠ္ နကၡတ္ႏွစ္လံုးအနက္ တစ္လံုးလံုးႏွင့္ စန္းယွဥ္ရမည္။ အကယ္၍ မယွဥ္ခဲ့ လွ်င္ ရက္ငင္ရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

 
(ဇ) “ေတန ေခါပန သမေယန ဘဂ၀ါ၊ တဒဟုေပါသေထ၊ ပႏၷရေသ ပုဏၰာယ၊ ပုဏၰဘာယ ရတိၱယာ၊ ဘိကၡဳသံဃပရိ၀ုေတာ၊ အေဗၻာကာေသ နိသိေႏၷာ ေဟာတိ”

ဥပရိပဏၰာသ ပါဠိေတာ္

“ထိုအခါ၌ ဘုရားသခင္သည္ တိထီရက္ေစ့ ၁၅ ရိွ၍၊ လ၀န္းအလံုးစံုျပည့္ေသာ ဥပုသ္ေန႔ညဥ့္အခါ၌ သံဃာအေပါင္း ၿခံရံလွ်က္ လြင္တီးေခါင္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏”

 
(စ်) “ဒိြရာသာေဠွ ယဒါကာေလ၊ ပုဏၰမီယံ တိထီဘေ၀၊ ပႏၷရ သီယဒ်ာ ပုေဏၰ၊ ဒိနာကၯံျပ ကပၸေယ”

ရာဇမတၱဏ္က်မ္း

 
“၀ါထပ္ေသာအခါ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ တိထီ ၁၅ လံုးျပည့္ရမည္။ အကယ္၍ မျပည့္လွ်င္ ရက္ငင္ရမည္။” ဟု ဆိုလိုသည္။


            ဤက်မ္းဂန္စကားတို႔အရ တိထီပဓါနဆရာတို႔က ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ တိထီ ၁၅ လံုးမျပည့္လွ်င္ ရက္ငင္ရမည္ ဟု ဆိုလိုသည္။

 (ည) “ပႏၷရသီ၊ တိထီေစ့မွ၊ ဆဲ့ႏွစ္လ၌၊ သမိုက္ပုဏၰမီ၊ ရႈညီမွန္စြာ၊ လမ်က္ႏွာလည္း၊ ေရာင္၀ါေတာက္ပ၊ ၀န္း၀ိုင္းလွသား”

မဏိသာရပ်ိဳ႔
(ဋ) “ျပဳဗၺာ,ဥတၱရာ၊ ပုဏၰာတိထီ၊ ႏွစ္ပါးညီမူ၊ ဃဋီရင့္,ႏု၊ ေမွ်ာ္တင္းရႈ၊”

ကႏီၷအတြင္း၀န္၏ မကာရႏ ၱဋီကာသစ္

            ဤက်မ္းဂန္စကားတို႔ကို ကုိးကားလိုက္နာၾကသည့္ ပုဏၰာတိထီ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္၊ ႏွစ္ပါးစုံဟပ္၍ယူၾကေသာ ဆရာတို႔ အလိုကား ဒု-၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ တိထီ ၁၅ လံုးရိွျခင္း၊ ျပဳဗၺာသဠ္၊ ဥတၱရာသဠ္၊ နကၡတ္ႏွစ္လံုးတို႔တြင္ တလံုးလံုးႏွင့္ စန္းယွဥ္ျခင္း ရိွေစရမည္။ အကယ္၍ ထိုလျပည့္ေန႔သည္ တိထီ ၁၄ လံုးသာရိွၿပီး ျပဳဗၺာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ပါက ရက္ငင္ရမည္ ဟု တိထီ ႏွင့္ နကၡတ္ကို ညိွ၍ယူၾကသည္။

            ဤသို႔ (က) မွ (ဋ) တိုင္ျပဆိုခဲ့ေသာ စကားရပ္တို႔ကား နကၡတ္ပဓါနဆရာ၊ တိထီပဓါနဆရာ၊ ပုဏၰာတိထီ၊ ပုဏၰမီ နကၡတ္ ႏွစ္ပါးစံုစပ္၍ ယူေသာဆရာတို႔ ကိုးကားၾကေသာ စကားရပ္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစကားရပ္တို႔ကို အရာဌာန အားေလ်ာ္စြာ ျပဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ ၎တို႔ကို အဓ်ာဟရက္ငင္ၿပိဳကိန္းႏွင့္ညိွၿပီး ရက္ငင္သင့္၊ မငင္သင့္ကို ျပဳလုပ္အပ္ ၏။

            အဓိမာသ္ၿပိဳ၍ လထပ္ရျခင္း၊ အဓ်ာဟရက္ငင္ၿပိဳ၍ ရက္ငင္ရျခင္းတို႔သည္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းမွစ၍ ျဖစ္ေပၚလာၾက သျဖင့္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း၏ အာေဘာ္ဟု အဓိမာသ္ၿပိဳ၊ အဓ်ာဟၿပိဳရိွ၊ မရိွကို ေသခ်ာစြာတြက္စစ္၍၊ အဓိမာသ္ၿပိဳမွ်သာလွ်င္ လမွ်ကိုထပ္ျခင္း၊ ႏွစ္္ပါးစံုၿပိဳမူ လထပ္ရက္ငင္ျပဳျခင္းကို မွန္ကန္စြာျပဳပါက ၎က်မ္းကျပဆိုသည့္အတိုင္း စတုယုဂ္တစ္ခု ကုန္ဆံုးေသာအခါ သူရိယသံ၀စ ၦရ၊ စျႏၵသံ၀စ ၦရ၊ ေ၀ါဟာရသံ၀စ ၦရဟုဆိုေသာ ႏွစ္သံုးမ်ိဳးတို႔၏ ၄၃၂၀၀၀၀ ဟူေသာ ႏွစ္အေရ အတြက္ သခၤ်ာျခင္း ညီမွ်၍ အဓိမာသကိန္း၊ အဓ်ာဟကိန္းတို႔လည္း ေၾကလည္ျပတ္သုဥ္းသြားေပလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ ၆ ပါး၊ ကိန္းတပတ္လည္၍ သြားေပလိမ့္မည္။

            ရက္ငင္ရန္စည္းကမ္း၌ အဓိကလုိရင္းအခ်က္ကား၊ ရက္ငင္ကိန္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ငင္ၿပိဳကို မၿပိဳမီက တင္ႀကိဳ၍ငင္ျခင္း၊ ၿပိဳၿပီးေနာက္မွငင္ျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ တိထီ, နကၡတ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္, မယွဥ္စိစစ္ရန္လည္း လိုေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ - - -

 
(၂၅) အေကာင္းဆံုးေသာ ရက္ငင္နည္း


            (က) ရက္ငင္ၿပိဳရိွမရိွ စီစစ္ျခင္း

            (ခ) ပုဏၰာတိထီတို႔ကို စီစစ္ျခင္း

            (ဂ) ပုဏၰမီနကၡတ္တို႔ကို စီစစ္ျခင္း - - - သံုးပါးတည္း။

 
(က) ရက္ငင္ၿပိဳရိွမရိွ စီစစ္ျခင္း


            အထက္တြက္နည္းအတိုင္း မည္သည့္လရက္၌ ရက္ငင္ၿပိဳသည္ကို ေရွးဦးစြာ သိထားရမည္။ ထိုၿပိဳေသာရက္ငင္ကို မၿပိဳမီေရွးအဘို႔က ထပ္ခဲ့ေသာ၀ါ - အတိတ္အဓိမာသ္သို႔ေသာ္၎၊ ၿပိဳၿပီးေနာက္မွ ထပ္လတၱံ႔ေသာ၀ါ - အနာဂတ္အဓိမာသ္သို႔ ေသာ္၎၊ သင့္ေလ်ာ္ရာသြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္ျခင္း တခုခုျပဳေပးရမည္။

            “ၿပိဳေသာရက္ငင္ကို အတိတ္အဓိမာသ္က ငင္သျဖင့္၊ ပုဏၰမီနကၡတ္အညီမ်ား၏” ဟု သူရိယသိဒၶႏ ၱစကားေျပက်မ္းကို ေရးသားစီရင္ေသာ ပညာရိွျမင္းစည္ကုကိၠဳလွရြာအုပ္၊ ေနမ်ိဳးမင္းလွေက်ာ္သူက မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့သည္။ မကာရႏ ၱဋီကာသစ္ ကို စီရင္ေရးသားေသာ ကႏီၷအတြင္း၀န္မင္းသည္ကား ဗိုလ္တြက္ရာ၌ အ၀မာန္ကူရေသာႏွစ္သည္ ခယႏွင့္ေ၀ါဟာရ မစံုရက္ - တစ္ရက္ကြာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ လြန္ခဲ့ေသာ အဓိမာသ္၊ ေရာက္အံ့ေသာ အဓိမာသ္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ႏွစ္ရပ္တြင္ နီးရာ၊ သင့္ရာငင္သင့္သည္ဟု မွာၾကားခဲ့၏။

            သရ၀ိေသာဓနက်မ္းကို စီရင္ေရးသားေတာ္မူေသာ အရွင္ဦးစာရိတၱဆရာေတာ္၏ အလိုကား “ေ၀ါဟာရလဆန္း ၁ ရက္၊ ၂ ရက္တိုင္ အေရွ႔ေလာကဓါတ္က လ-ေရး မထင္စိမ့္ေသာငွာ ရက္ကိုတင္၍ ငင္ထိုက္၏။ တင္၍ငင္ေသာေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရလဆန္း ၁၄ ရက္၊ လဆုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔၊ လ,ေနၾကတ္သည္ကို မျဖစ္ေစအပ္။ ထိုသို႔ျဖစ္အံ့သည္ကိုျမင္မူ ရက္ကို တင္၍မငင္ထိုက္။” ဟု ယူဆ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့၏။

            သို႔ျဖစ္၍ ထိုဆရာတို႔၏ ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္သင့္သေလာက္ ပါ၀င္ေစ၍ အေကာင္းဆံုးေသာ ရက္ငင္နည္းမွာ ~

            အတိတ္အဓိမာသ္က်ရာႏွစ္ကို ၀ါငယ္ထား၍ၾကည့္ေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ပကၡေန႔တို႔၏ တိထီနကၡတ္တို႔သည္ ပုဏၰာတိထီ, ပုဏၰမီနကၡတ္မျပည့္မမီွ၊ မညီညြတ္ျခင္းကမ်ားမူ ၎ေနာက္နားက ၿပိဳလတံၱ႔ေသာရက္ငင္ကို မၿပိဳမီက တင္ႀကိဳ ငင္ယူေသာအားျဖင့္ အတိတ္အဓိမာသ္သုိ႔သြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္။

            သို႔မဟုတ္ ၀ါငယ္ထပ္ထား၍ၾကည့္ေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ပကၡေန႔တို႔၏ တိထီနကၡတ္တို႔သည္ ပုဏၰာတိထီ, ပုဏၰမီနကၡတ္ျပည့္မီွသည္ကမ်ားျခင္း၊ တိထီလြန္၊ နကၡတ္လြန္ရိွျခင္းျဖစ္မူ၊ ထိုအတိတ္အဓိမာသ္ကို ၀ါငယ္သာထပ္၍၊ ၿပိဳလတံၱ႔ ေသာ ရက္ငင္ကို ၿပိဳၿပီးေနာက္မွ ငင္ေသာနည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္အဓိမာသ္သို႔သြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္။

            အထူးကား ရက္ငင္ၿပိဳမရိွေသာ အဓိမာသ္ျဖစ္လွ်င္ ရက္မငင္ရ။ သို႔ေသာ္ ပုဏၰာတိထီ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္ မျပည့္မမီွသျဖင့္ အဓိမာသ္တစ္ခုကို ခုန္ေက်ာ္၍ငင္ယူလုိက္လွ်င္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပမည္ဆိုပါက ခုန္ေက်ာ္ယူငင္သင့္ေသးသည္ ဟု မွတ္ေလ။

 
(ခ) ပုဏၰာတိထီတို႔ကို စီစစ္ျခင္းဆိုသည္ကား -

 
            အဓိမာသ္ၿပိဳ၍ ၀ါထပ္ေသာႏွစ္တြင္ ၀ါဆိုႏွစ္လပါ၍ ၁၃ လရိွသည္။ ထို ၁၃ လတြင္ လျပည့္၊ လကြယ္ပကၡ ရက္ အားျဖင့္ ၂၆ ရက္ရိွသည္။ ထိုပကၡရက္ ၂၆ ရက္တို႔၌ တိထီ, ဃဋီမည္မွ်စီရိွသည္ကို ၀ါငယ္ထပ္ဟု သေဘာထား၍ သူရိယသိဒၶႏ ၱ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံဒိ႒နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တြက္ခ်က္၍ မွတ္ထားပါ။ ထိုမွတ္ထားေသာ လျပည့္လကြယ္ ပကၡရက္တို႔၏ တိထီ၊ ဃဋီတို႔သည္ ဒုတိယ ၀ါဆိုလမွစ၍ တိထီ ၁၄ လံုးႏွင့္ ဃဋီစြန္းျဖစ္ၾကမူ သို႔မဟုတ္ တိထီ သုည ႏွင့္ ဃဋီစြန္းျဖစ္ၾကမူ ပုဏၰာတိထီျပည့္မီွသည္ဟု မွတ္။ ဥပစာ ပုဏၰာတိထီ၊ မုခ်ပုဏၰာတိထီတို႔ကို ရည္၍ ဆိုသည္။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ တိထီ၊ ဃဋီတို႔ေအာက္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္ၾကမူ၊ ပုဏၰာတိထီ မျပည့္မီွဟုမွတ္။

            ထိုထိုပကၡတုိ႔၏ တိထီ၊ ဃဋီတို႔ကိုၾကည့္၍ ပုဏၰာတိထီ ျပည့္မီွေသာပကၡ၊ မျပည့္မီွေသာပကၡ မည္မွ်စီရိွသည္ကို မွတ္ထားပါ။ အကယ္၍ ပုဏၰာတိထီ မျပည့္မီွေသာပကၡ မ်ားစြာပါရိွပါမူ ၿပိဳလတံၱ႔ေသာရက္ငင္ကို မၿပိဳမီွကတင္ႀကိဳ၍ ငင္ယူေသာ နည္းအားျဖင့္၎၊ အတိတ္အဓိမာသ္ကို နယုန္လ၌ ရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္။

            ထိုသို႔မဟုတ္မူ၍ ပုဏၰာတိထီျပည့္မွီေသာပကၡ မ်ားျခင္း၊ ရက္ငင္၍ ၀ါႀကီးထပ္လုိက္မည္ဆိုလွ်င္ တိထီလြန္ေသာ ပကၡ တခ်ိဳ႔တ၀က္ပါရိွျခင္းျဖစ္မူ ၿပိဳလတံၱ႔ေသာ ရက္ငင္ကို ၿပိဳၿပီးေနာက္မွ ေရာက္လာလတံၱ႔ေသာ အနာဂတ္အဓိမာသ္သိ႔ုသြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္ကုန္ရာ၏။

 
(ဂ) ပုဏၰမီနကၡတ္တို႔ကို စီစစ္ျခင္း ဆိုသည္ကား -


            အဓိမာသ္ၿပိဳ၍ ၀ါထပ္ေသာႏွစ္တြင္ ၀ါဆို ၂ လပါ၍ ၁၃ လရိွသည္။ ထို ၁၃ လတြင္ လျပည့္ပုဏၰမီ ပကၡရက္အားျဖင့္ ၁၃ ရက္ပါသည္။ ထို ၁၃ ရက္ေသာ ပုဏၰမီပကၡရက္တို႔၌ နကၡတ္၊ ဃဋီမည္မွ်စီရိွသည္ကို ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္ဟု သေဘာထား၍ သူရိယသိဒၶႏ ၱ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံဒိ႒နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တြက္ခ်က္၍ မွတ္ထားပါ။ ထိုမွတ္ထားေသာ လျပည့္ပုဏၰမီပကၡရက္ တို႔၏ နကၡတ္၊ ဃဋီတို႔သည္ (ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွစ၍) အပိုဒ္ (၂၀) လထပ္ရန္စည္းကမ္း၌ျပထားေသာ ပုဏၰမီနကၡတ္ ၏ ရာသီစက္၌ရိွေသာ ထိုထိုရာသီတို႔၏ နကၡတ္ တလံုးလံုးႏွင့္တူၾကမူ ပုဏၰမီနကၡတ္ ျပည့္မီွသည္။ ညီသည္။ အစနကၡတ္ တလံုးလံုး၏ေအာက္ ယုတ္ေလ်ာ့ၾကမူ ပုဏၰမီနကၡတ္ မျပည့္၊ မမီွ၊ မညီဟုမွတ္။

            ဤသေဘာအရ ထုိထို ပုဏၰမီပကၡရက္တို႔၏ တြက္ရ နကၡတ္၊ ဃဋီတို႔ႏွင့္ ရာသီစက္ဇယားပါ နကၡတ္တို႔ကို တိုက္ဆိုင္ ၾကည့္ရႈၿပီး ပုဏၰမီနကၡတ္ ျပည့္မွီေသာပကၡ၊ မျပည့္မီွေသာပကၡ မည္မွ်စီရိွသည္ကို မွတ္ထားပါ။

အကယ္၍ ပုဏၰမီနကၡတ္မျပည့္မမီွေသာပကၡ မ်ားစြာပါရိွမူ ၿပိဳလတံၱ႔ေသာရက္ငင္ကို မၿပိဳမီွကတင္ႀကိဳ၍ ငင္ယူေသာ နည္းအားျဖင့္၎၊ အတိတ္အဓိမာသ္ကို နယုန္လ၌ ရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ပါ။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ပုဏၰမီနကၡတ္ျပည့္မီွေသာ ပကၡမ်ားျခင္း၊ ရက္ငင္၍ ၀ါႀကီးထပ္လုိက္မည္ဆိုလွ်င္ နကၡတ္လြန္ တခ်ိဳ႔တ၀က္ပါရိွျခင္းျဖစ္မူ ၿပိဳလတံၱ႔ေသာ ရက္ငင္ကို ၿပိဳၿပီးေနာက္မွ ေရာက္လာလတံၱ႔ေသာ အနာဂတ္အဓိမာသ္သိ႔ုသြင္း၍ ၀ါႀကီးထပ္အပ္ကုန္၏။

ဤသို႔ အဓ်ာဟဒိ၀ါကၯနရက္ငင္ၿပိဳကို အဓိကအခ်က္ထား၍ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာနည္းအရ ပုဏၰာတိထီ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္ အညီမ်ားရာသို႔လိုက္၍ ညိွႏိႈင္းဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ ရက္ငင္သင့္၊ မငင္သင့္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသင့္ေပေတာ့ သတည္း။                  

No comments: