Thursday, October 11, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၄၀)

 
(၂၆) လထပ္ရက္ငင္ ၀ိ၀ါဒအေၾကာင္းအရာမ်ား


            ဤလထပ္ရက္ငင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးပေ၀ဏီအခါမွစ၍ ယခုေခတ္ကာလတိုင္ အယူအဆ မတူမွ်သျဖင့္ ၀ိ၀ါဒ အရင္းခံလွ်က္ ျငင္းခံုမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။

 
(၁) မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၊ ေကာဇာ ၁၂၁၇ တြင္ ရဟန္းပညာရိွမ်ားကတဘက္၊ လူပညာရိွမ်ားကတဘက္။ လထပ္သင့္ မထပ္သင့္ အျငင္းအခံုျဖစ္ၾကရာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ခံုသမာဓိလုပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရ ဘူးေလသည္။

 
(၂) သကၠရာဇ္ ၁၂၆၁ မွာလည္း မႏၱေလးၿမိဳ႔၊ ပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္ပညာရိွအဖဲြ႔ႏွင့္ ေအာက္ျမန္ျပည္ေဘာင္၊ ဉာဏ္တန္ေဆာင္ျဖင့္၊ ေျပာင္ေျပာင္ထြန္းလက္၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔၊ ဆရာႀကီးဦးဖက္တို႔ (မႏ ၱေလး - ၀ါငယ္ထပ္၊ ျမန္ေအာင္ - ၀ါႀကီးထပ္) အယူမမွ်၊ ၀ိ၀ါဒ ျငင္းခံုမႈ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

 
(၃) ၁၃၀၁ တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႔၊ သေျပပင္ဆရာေတာ္ အမႉးျပဳသည့္ ပညာရိွ ပုဂိၢဳလ္တစုတို႔က မႏ ၱေလးပညာရိွအဖဲြ႔၏ ၀ါငယ္ထပ္ ၀ါဒမွားယြင္းေၾကာင္း၊ ရက္ငင္ေၾကြးတစ္ႀကိမ္ တင္ရိွေန၍ ၀ါႀကီးသာထပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းရံုးအေရးဆိုၾကျပန္ရာ ႏွစ္ဘက္ ပညာရွင္တို႔၏ ခံုသမာဓိပုဂၢိဳလ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႔၊ မယ္စယ္ပင္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားက မႏ ၱေလး၀ါဒကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

 
(၄) ဤသည္ကိုမေက်နပ္၍ ေအာက္ၿမိဳ႔ဂိုဏ္း၀င္ ပညာရွင္တုိ႔က ၁၃၁၀ ခုႏွစ္မွာ မႏၱေလး၀ါငယ္ထပ္၀ါဒမွားယြင္းေၾကာင္း၊ ရက္ငင္ေၾကြးတႀကိမ္ တင္ရိွေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ အေရးဆိုၾကျပန္သည္။


            အဂၤလိပ္တို႔အုပ္စိုးစဥ္က မႏ ၱေလးၿမိဳ႔တြင္ မင္းသားႀကီးထိပ္တင္ျဖဴကိုယ္ေတာ္ႀကီး အမႉးျပဳေသာ ပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္ ျမန္မာပညာရိွ၊ ပုဏၰားပညာရိွမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔တဖဲြ႔ကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထုိအဖဲြ႔က အစိုးရသို႔ ႏွစ္စဥ္ ၀ါထပ္ရက္ငင္ ရိွ၊ မရိွပါ၀င္ေသာ မဟာသႀကၤန္စာႏွင့္ သံဒိ႒ေန႔စဥ္ၾကယ္ပကၡဒိန္ကို အစိုးရထံတင္သြင္း၍ အစိုးရက အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။

            ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၃၀၁ တြင္ ၀ါငယ္ထပ္ကိန္းျပဳ၍ ပကၡဒိန္ကို တင္သြင္းေလရာ၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔မွစ၍ အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႔ရြာတို႔မွ ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရိွတို႔က မႏ ၱေလး၀ါဒမွွားယြင္းေၾကာင္း၊ ၀ါႀကီးထပ္သာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ အနည္းနည္းျဖင့္ အေရးဆိုၾက ရာ အစိုးရက ေအာက္ျမန္မာျပည္ ၀ါႀကီးထပ္ဘက္မွ ၄ ဦး၊ အထက္ျမန္မာျပည္ ၀ါငယ္ထပ္ဘက္မွ ပညာရိွ ၄ ဦး၊ အစိုးရခန္႔ ၾကားပညာရိွ ၄ ဦး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႔၊ မယ္စယ္ပင္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီးကို ခံုသမာဓိေျမွာက္လွ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ လႊတ္ေတာ္ ခန္းမႀကီးအတြင္း ၀ိ၀ါဒစစ္ပဲြႀကီး ဆင္ႏဲႊၾကရာ ႏွစ္ဖက္ပညာရွင္တို႔၏ အယူအဆ၊ ၀ိ၀ါဒမ်ားအား ၾကားနာဆင္ျခင္၍ မယ္စယ္ပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၁၃၀၁ ခုႏွစ္မွာ ၀ါငယ္ထပ္မွန္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

            ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဦးႏုအစိုးရကလည္း ယခင္ ပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္အဖဲြ႔ကိုပင္ ဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့ သည္။ ထိုအဖဲြ႔က ယခင္အတိုင္းပင္ မဟာသႀကၤန္စာႏွင့္ သံဒိ႒ပကၡဒိန္ကို အစိုးရသို႔ ႏွစ္စဥ္တင္သြင္းရာ ၁၃၁၀ ပကၡဒိန္ကို ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္အျဖစ္ တင္သြင္းသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ပညာရိွမ်ားက ထို ၀ါငယ္ထပ္၀ါဒ မွားေၾကာင္း၊ ၀ါႀကီးထပ္မွ မွန္ကန္ေၾကာင္း အေရးဆိုၾကျပန္ရာ အစိုးရက မႏ ၱေလးအဖဲြ႔သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းရာ ထိုအဖဲြ႔က ၁၃၁၀ မွာ ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ရဲ၀ံ့စြာတာ၀န္ယူသည့္ျပင္ သုဓမၼာ၀င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားကလည္း ၀ါငယ္ထပ္၀ါဒကို ေထာက္ခံၾကသျဖင့္ မႏ ၱေလး ၀ါငယ္ထပ္၀ါဒဘက္ကပင္ အႏိုင္ရရိွခဲ့ျပန္သည္။

            ေအာက္ပိုင္းပညာရွင္တို႔ တင္သြင္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၂) ရပ္မွာ -  

(က) ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္မွ ၁၃၀၁ ထိ၊ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၁ ႏွစ္အတြင္း သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းအရ အဓ်ာဟရက္ငင္ၿပိဳႀကိမ္ (၂၀) ရိွသည္။ ရက္ငင္တႀကိမ္ၿပိဳလွ်င္ ၀ါႀကီးတႀကိမ္ထပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထို ၁၀၁ ႏွစ္အတြင္း ၀ါႀကီးထပ္ အႀကိမ္ ၂၀ ရိွရမည္။ သို႔ေသာ္ မႏ ၱေလးအဖဲြ႔က တင္သြင္းေသာ ပကၡဒိန္မ်ားတြင္ ၁၉ ႀကိမ္သာ၀ါႀကီးထပ္၍ ရက္ငင္တႀကိမ္ အေၾကြးတင္က်န္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ မွ ၁၃၁၀ အတြင္း ႏွစ္ ၁၁၀ တြင္ ရက္ငင္ၿပိဳ ၂၂ ႀကိမ္ရိွရာ မႏ ၱေလးပကၡဒိန္တြင္ ၀ါႀကီးထပ္ ၂၁ ႀကိမ္သာ ပါ၍ ရက္ငင္ေၾကြးတႀကိမ္တင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

 
(ခ) “မဟာပုရိေသာပန ဥတၱရာသေဠွ၊ နကၡေတၱေန၀၊ မာတုဣစႎ ၦၾသကၠမိ” “ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ ေန႔တြင္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်က္ မယ္ေတာ္၏ ၀မ္းၾကာတိုက္တြင္ သက္ဆင္းေတာ္မူ၏” ဟူေသာ ဗုဒၶ၀ံသ အ႒ကထာ အရ ၀ါဆုိလျပည့္သည္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ရမည္။ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္သည္ ဆိုရာမွာလည္း နကၡတ္ ၂၁ လံုးႏွင့္ ဃဋီစြန္းမွသာလွ်င္ ယွဥ္သည္ဟု ယူဆရမည္။ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ဤနည္းအတိုင္း ယူဆခဲ့သည္။ မႏၱေလးပကၡဒိန္တြင္ ႏွစ္ ၁၁၀ အတြင္း၌ နကၡတ္ ၂၁ လံုးႏွင့္ ဃဋီစြန္းသည့္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ေသာ ၀ါဆိုလျပည့္ မ်ားမွာ ႏွစ္ရက္သာ ပါရိွခဲ့သည္။ က်န္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ရက္ငင္ေၾကြးတႀကိမ္ တင္ရိွသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ - - - - - - ဟု ဆိုသည္။


            မႏ ၱေလးပညာရိွအဖဲြ႔က ျပန္လွန္ေခ်ပခ်က္မွာ - -

 
(က)  ၁၂၀၀ မွ ၁၃၀၁ အတြင္း ရက္ငင္ အႀကိမ္ ၂၀ ၿပိဳျခင္းမွာ မွန္၏။ မႏ ၱေလးပကၡဒိန္တြင္ ၀ါႀကီး ၁၉ ႀကိမ္ထပ္သည္ ဆိုျခင္း မွာလည္း မွန္၏။ သို႔မွန္ေသာ္လည္း “ရက္ငင္တို႔၏ သေဘာမွာ မၿပိဳမီက တင္ႀကိဳ၍ ငင္ယူျခင္း၊ ၿပိဳၿပီးေနာက္မွ ငင္ျခင္း ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံသည္” ၏ အျဖစ္ကို ေအာက္ျမန္မာျပည္ ပညာရိွတုိ႔ ျငင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ၁၂၀၁ ခုႏွစ္ အလြန္တြင္ ၿပိဳေသာ ရက္ငင္ကို မၿပိဳမီ ၁၁၉၉ ခု ၀ါႀကီးထပ္စဥ္က ယူငင္ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္၍ ၁၂၀၀ ျပည့္မွ ၁၃၀၁ တိုင္၊ ၁၀၁ ႏွစ္ အတြင္းတြင္ ၿပိဳေသာရက္ငင္ အႀကိမ္ ၂၀ တြင္ တႀကိမ္ေလ်ာ့၍ ၁၉ ႀကိမ္သာျဖစ္သြားသျဖင့္ ၀ါႀကီးထပ္လည္း ၁၉ ႀကိမ္ သာ ထပ္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ၁၂၀၀ မွ ၁၃၁၀ အတြင္း ရက္ငင္ ၂၂ ႀကိမ္မွ ၂၁ ႀကိမ္ေရာက္ျခင္းသည္လည္း အထက္နည္း အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။

 
(ခ) ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ရမည္မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ သူရိယသိဒၶႏၱေဗဒင္ေလာက ကုိ စတင္တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကိုယ္တိုင္က နကၡတ္ ၂၀ လံုးႏွင့္ ဃဋီစြန္းလွ်င္ပင္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ၿပီဟု ယူဆဆံုးျဖတ္ေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။

            ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သိဒိ႒ပကၡဒိန္တြင္ ထုိထို၀ါထပ္ရာႏွစ္တို႔၏ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မ်ား၌ နကၡတ္ ၂၀ လံုးႏွင့္ ဃဋီစြန္း သာသျဖင့္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္သျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မႏ ၱေလး၀ါဒမွာ ရက္ငင္ေၾကြးတႀကိမ္ မတင္မရိွေၾကာင္း . . .

-       ေခ်ဆိုၾကျပန္သည္။


ထိုသုိ႔ေအာက္ႏွင့္အထက္ ႏွစ္ဘက္ေသာပညာရိွတို႔၏ စဲြခ်က္တင္ျခင္း၊ ေခ်ပျခင္းတို႔၏ ဆိုလိုရင္းကား၊ ၁၂၀၁ တြင္ ၿပိဳေသာ ရက္ငင္ကို ေအာက္ပိုင္းပညာရိွတု႔ိက ၿပိဳၿပီးမွ ငင္ေသာနည္း၊ ၁၂၀၄ ခုႏွစ္၊ ၀ါႀကီးထပ္ရာ အနာဂတ္ဘက္သို႔ ဆဲြသြင္းၾကသည္။ အထက္ပိုင္းပညာရိွတို႔က မၿပိဳမီကတင္ႀကိဳယူငင္ေသာနည္း ၁၁၉၉ ခု၊ ၀ါႀကီးထပ္ရာသို႔ ဆဲြငင္ယူၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေနာက္ေနာက္က ၀ါႀကီးထပ္ပံုတို႔ကို ခုိင္လံုေသာနည္းျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရာတြင္ အဓိမာသ္တစ္ခုကို ခုန္ေက်ာ္၍ ရက္ငင္ယူသည္ကို အခ်ိဳ႔ေသာႏွစ္မ်ား၌ ေတြ႔ရိွရသည္။ အဓိမာသ္တစ္ခုကို ခုန္ေက်ာ္၍ ရက္ငင္ျခင္းမ်ိဳးကို ပုဏၰာ တိထီ၊ ပုဏၰမီနကၡတ္မျပည့္မီသျဖင့္ အဓိမာသ္တစ္ခုကို ခုန္ေက်ာ္၍ ရက္ငင္လိုက္လွ်င္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသြားမည္ဆိုမွ ငင္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

 
၆၊ ၃။  ဆရာေတာ္ဦးကု႑လ ၏ အာကၯနသဘာ၀စိႏ ၱာက်မ္း - မွ
(သတ္ပံုမူရင္းအတိုင္း)

 
ေနာက္ဆက္တဲြ

ေရွးျဖစ္ေဟာင္း ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ
 

၀ါထပ္ရက္ငင္ဆိုင္ရာႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကဲြျပားမႈရိွလာခဲ့ၾကသည္ကား ၾကာေညာင္းခဲ့ရေလၿပီ။ ဤျပႆနာသည္ ေဗဒင္ပညာ အယူအဆအရ သက္သက္ျဖင့္ခ်ည္း ဆံုးျဖတ္၍လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လည္း မလဲႊမေရွာင္သာ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၀ိနည္းက်မ္းဂန္ အယူအဆကိုလည္း တဘက္မွ ေထာက္လွမ္းခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ႏွင့္ ေဗဒင္နည္းစနစ္ႏွင့္ ၀ိနည္းအဆံုးအမႏွစ္ရပ္ကို ညိွႏိႈင္းခ်ိန္ဆရန္ အေရးသည္လည္း လိုအပ္ေနေပသည္။ လိုအပ္သည့္ အေလ်ာက္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရိွတို႔ အဖဲြ႔အသီးသီး ညိွႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ ျပဳခဲ့ၾကရသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘုရင္မင္းမ်ားက အတည္ျပဳေပးရေလသည္။

            ယင္းသို႔ ဘုရင္၏အာဏာျဖင့္ သတ္မွတ္အမိန္႔ခ်ရျခင္းအစဥ္သည္ အဂၤလိပ္မင္း၊ ထို႔ေနာက္ အစိုးရလက္ထက္ထိတိုင္ အစဥ္အလာျဖစ္၍ တည္လာရေလသည္။ ယခုထိ ထိုအေရးကိစၥကို ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ သာသနာေရးဌာနတို႔က ထုတ္ျပန္    သတ္မွတ္လွ်က္ ေပးေနေသးရေလ၏။ ဥပမာ - သကၠရာဇ္ ၁၂၁၇ ခုႏွစ္၊ လထပ္သင့္၊ မသင့္ အျငင္းအခံုျဖစ္ပြားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ မင္းတို႔လက္ထက္ ဤျပႆနာ မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကရသည္ကို ပညာရိွမ်ား ေလ့လာမိၾကမည္သာတည္း။

            ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္မင္းလက္ထက္တြင္ ၁၃၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၀ါႀကီးထပ္သင့္သည္၊ ၀ါငယ္ထပ္သင့္သည္ဟူ၍ အျငင္းပုစ ၦာ ျဖစ္ခဲ့ရရာ မည္သို႔အေျခေနဆိုးထိ တိုင္ခဲ့ရသည္။ သတင္းစာ၊ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္းတို႔ကလည္း ထိုကိစၥကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ၾကရေသး၏။ ကံဒြါရဂိုဏ္းဂဏ၊ ၎တို႔ကို ကိုးကြယ္သူ ဒါယကာတို႔ကပါ တရားတေဘာင္ဆိုင္ၿပိဳင္ရသည္ ႏွင့္မျခား၊ အက်ယ္အက်ယ္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ စာတို၊ စာရွည္သြင္းခဲ့ရသျဖင့္ ေခ်ပခ်က္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္ခ်က္တို႔ပါ ျငင္းခံုပဲြ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရဘူးေသး၏။

            ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုင္ရာအစိုးရမင္းမ်ားက ယင္းကိစၥကို စံုစမ္းေရးေကာ္မတီမ်ား ခန္႔အပ္၍ စုံစမ္းေစခဲ့ရသည္။ ထိုေကာ္မတီ တြင္လည္း ရဟန္းပညာရိွ၊ လူပညာရိွေပါင္း ၁၃ ဦးပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေကာ္မတီသို႔ ျမန္မာပညာရိွ အဖဲြ႔မ်ားက မည္သို႔ အႀကံေပးခဲ့ရသည္ကိုကား သမိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၾကည့္ရလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္ေခ်။ ထိုအႀကံေပးခ်က္ကပင္ ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္တို႔၏ သမိုင္းမ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ ေဖာ္ထုတ္လာသည္က ထင္ရွားပါရိွေပ၏။ ထိုအႀကံေပးမွ် ျဖစ္ရံုသာမက ထိုေကာ္မတီ၏ အစည္းအေးတြင္ အေျခအတင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္တို႔ကိုလည္း ပညာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ကအရိပ္ ထင္ေယာင္ေနေပလိမ့္မည္သာတည္း။

            သို႔ေသာ္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကား ရွိေနၾကေသးမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီ၀င္ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႔အ၀က္ကား ယခုတိုင္ထင္ရွားရိွေနၾကေပ၏။ ထုိသုိ႔ ေဗဒသုခမိန္ ရဟန္းရွင္လူ ပညာရိွ က၀ိန္တို႔ကား ထိုမွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးခ်က္ျဖင့္ ဤျပႆနာသည္ အစဥ္ေခ်ာေမာႏိုင္ခဲ့ရာ၏ေလာ့။ အမွန္ကား ေရွ႔သို႔ ေရွ႔သို႔၊ မၿငိမ္း မၿငိမ္း၊ ျငင္းကိန္းႀကံဳေနရေသးသည္သာ တည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္လည္း ဤျပႆနာကို နားလည္သိရိွသမွ် အက်ယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္အတူ သုေတသီ မ်ားလည္း ရွင္းလင္းခ်င္ၾကမည္သာတည္း။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသေဘာျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္စီးအုပ္ထားရန္ကား သင့္သည္မဟုတ္ေခ်။ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္တင္ျပညိွႏိႈင္းလွ်က္ အမွန္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ရန္ကိုသာ စုေပါင္းႀကိဳးစားၾကရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးဟု ထင္ရသည္။

            ယခု ဤေဖာ္ျပအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ေနာက္ေနာင္ သုေတသီမ်ား အမွန္ကို အၿပီးတိုင္ တိကနဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ခ်ႏိုင္သူ က၀ိက၀ိန္တို႔အား ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္အေနျဖင့္ ေထာက္ဆ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္။ သမုိင္းအေထာက္အကူ ဟူ၍ ဤပုဂိၢဳလ္က ျမတ္ႏိုးမိေခ်သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အတြင္းက စာေပက်မ္းဂန္မ်ားလည္း ဆံုးရံႈးပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရကား ရိွသမွ်စုမိသမွ် မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကသင့္ၿပီဟုလည္း ထင္မွတ္မိသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေဖာ္ျပပါႏွင့္ ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို တရိုတေသ သိမ္းဆည္းသုိမွီးထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အတိုင္းမသိ တန္ဘိုးရိွၿပီးသည္ကိုကား ေျပာေနရန္ လိုမည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လုိၾကသူမ်ား အဘို႔ကား လိုလွ်င္ သံုးႏိုင္ၾကမည့္အျပင္ မလိုလွ်င္လည္း ပစ္ပယ္ႏိုင္ၾကသည္သာတည္း။ ယင္းႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေဗဒသုေတသီမ်ား၊ ေဗဒက၀ိန္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမွီျငမ္း၊ ႏိႈင္းညိွဆင္ျခင္ သတိမူႏိုင္ၾကေစရန္ သမိုင္း၀င္ စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ တင္ျပလုိက္ရ ျခင္း ျဖစ္ေပေၾကာင္း။

ဦးကု႑လ
အေနာက္ဘက္ေက်ာင္း
ကူေတာင္ၿမိဳ႔
ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္
ရခိုင္တိုင္း
၆၊ ၃၊ ၁။ ေဗဒင္ပညာအခဏ္း (၄)

(သတ္ပံုမူရင္းအတိုင္း)

သကၠရာဇ္ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ရက္မငင္သင့္ေၾကာင္း

ပဌမ၀ါဆို ဒုတိယ၀ါဆို ၂-လ ရက္စံုသတ္ ၀ါငယ္ထပ္သင့္ေၾကာင္း


ရွင္းလင္းေဘာ္ျပခ်က္မ်ား


ေရးသူ-သီရိဘာသကၠရ က၀ိဓဇ ဘိသကၠသိဒိၶ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဘဲြ႔ရ

ျမန္မာပညာရိွ ဦးေက်ာ္ရန္

 
(ေဗဒ၀ိဇၨာ ေဆးပညာအထူးစာေစာင္ အတဲြနံပတ္ ၉။ ၁၃၀၀-ခု တန္ေဆာင္မုန္းလ။ ၁၉၃၈၊ ႏို၀င္ဘာလ ေဗဒင္ပညာခဏ္း)

 
အပိုင္း (၁)

 
၁၉ ခုစားကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၍ နည္းစနစ္အသစ္ကို လိုက္နာျခင္း


            လူအေပါင္းတို႔ သကၠရာဇ္ ခု လ ရက္ အမွတ္အသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး အကဲြအျပားမရိွ တညီတညြတ္ တည္း လုိက္နာ မွတ္သားၾကေစျခင္းငွာ၎၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔ ဥပုသ္ပ၀ါရဏာ ၀ါဆို၀ါကပ္ တထပ္တည္း တညီတည္း ျပဳႏိုင္ၾကေစျခင္းငွာ၎၊ ျမန္မာဘုရင္အဆက္ဆက္ ျမန္မာပညာရိွ ပုဏၰားပညာရိွ ရဟန္းပညာရိွ အဖဲြ႔ အသီးသီးထား၍ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ညိွႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကသည္အတုိင္း ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ၿပီးလွ်င္ အတည္ လုပ္ရၿမဲ ေရွးအစဥ္အလာ ထံုးစံရိွခဲ့ေလသည္။

            သကၠရာဇ္ ၁၂၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လထပ္သင့္ မထပ္သင့္ အျငင္းအခံုျဖစ္ပြားၾကရာ ၁၂၁၆-ခု တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ေန႔ မွန္နန္းစႏုေဆာင္တြင္ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္တကြ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မင္းညီမင္းသား မႉးေတာ္မတ္ေတာ္တို႔ အစံုအညီ ေရွ႔ေတာ္၌ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္အား ဆံုးျဖတ္ရန္ လဲႊအပ္ရာ ၁၂၁၇-ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ႏွစ္ကာလအရွည္လိုေသာ သကၠရာဇ္ကို တည္၍ (၁၉) ခု စားၾကြင္းကို အေျခခံထားၿပီးလွ်င္ ၀ါထပ္ျခင္း၊ ရက္ငင္ျခင္းျပဳခဲ့ေသာ နည္းစနစ္ကို အထင္အရွားပယ္ဖ်က္လွ်က္ တႏွစ္ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ ၁၂-ရာသီအနက္ ေရွ႔ပိုင္း ၄-ရာသီအတြင္းမွာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ရပ္စဥ္ အဓိမာသ္ၿပိဳခဲ့လွ်င္ ထိုႏွစ္၌ လထပ္ရာ၏။ ေနာက္ပိုင္း ၈-ရာသီအတြင္းမွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ရပ္စဥ္ အဓိမာသ္ၿပိဳ ခဲ့လွ်င္ လာလတံၱ႔ေသာႏွစ္၌ လထပ္ရာ၏ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ မင္းဧကရာဇ္က အတည္ျပဳ ေတာ္မူခ်က္အရ ၎နည္းစနစ္အသစ္ကို ၁၂၁၇-ခုႏွစ္က အစျပဳ၍ ယခုတိုင္ လိုက္နာခဲ့ၾကရေလသည္။ သို႔အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ႏွစ္မ်ားစြာက လထပ္ရက္ငင္ျပဳခဲ့ေသာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ နည္းစနစ္အသစ္အရ လိုက္နာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၇-ခုႏွစ္ကစ၍ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္တိုင္ လထပ္ျခင္း ရက္ငင္ျခင္းမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္မဘက္။ ဓမၼဓိ႒ာန္သက္သက္သာလွ်င္ ရဟန္းရွင္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ စီစစ္ညႊန္ၾကား ေရးသားေဘာ္ျပပါအံ့။

           
အပိုင္း (၂)

         
အဓိမာသ္ၿပိဳရက္ငင္ၿပိဳႏွင့္ လထပ္ရက္ငင္ခဲ့ေသာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား


            ၁၂၁၇-ခုႏွစ္မွ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္အထိ အဓိမာသ္ၿပိဳေသာ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၂ ႀကိမ္ျဖစ္၍၊ ရက္ငင္ၿပိဳေသာ အႀကိမ္ေပါင္းမွာ ၁၆ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အဓိမာသ္ၿပိဳေသာ အႀကိမ္ေပါင္း (၃၂) ႀကိမ္ရိွသျဖင့္ ႏွစ္လရက္စံုသတ္၍ လထပ္ေသာအႀကိမ္ေပါင္း (၁၆) ႀကိမ္၊ ေလးလရက္စံုသတ္၍ ရက္ငင္ၿပီးလွ်င္ လထပ္ေသာအႀကိမ္ေပါင္း (၁၆) ႀကိမ္ ျဖစ္ေလသည္။

            ႏွစ္လရက္စံုသတ္၍ လထပ္ေသာ ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၂၁၇၊ ၁၂၂၃၊ ၁၂၂၈၊ ၁၂၃၆၊ ၁၂၃၉၊ ၁၂၄၇၊ ၁၂၅၀၊ ၁၂၅၅၊ ၁၂၆၁၊ ၁၂၆၆၊ ၁၂၇၄၊ ၁၂၈၁၊ ၁၂၈၅၊ ၁၂၉၁၊ ၁၂၉၆၊ ၁၃၀၁။ ေပါင္း (၁၆) ႏွစ္ျဖစ္ေလသည္။

            ေလးလရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္၊ ရက္ငင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားမွာ ၁၂၂၀၊ ၁၂၂၆၊ ၁၂၃၁၊ ၁၂၃၄၊ ၁၂၄၂၊ ၁၂၄၅၊ ၁၂၅၃၊ ၁၂၅၈၊ ၁၂၆၃၊ ၁၂၆၉၊ ၁၂၇၂၊ ၁၂၇၇၊ ၁၂၈၂၊ ၁၂၈၈၊ ၁၂၉၃၊ ၁၂၉၉။ ေပါင္း (၁၆) ႏွစ္ ျဖစ္ေလသည္။

            ၁၂၁၇-ခုႏွစ္မွသည္ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္ထိ ရက္ငင္ကိန္းၿပိဳေသာ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၆) ႀကိမ္မွ်ရိွသည္ဆိုရာ ေဗဒင္ပညာကုိ လိုက္စားသူတိုင္း မည္သည့္ခုႏွစ္၊ သုဒၶဒိန္ရက္မည္မွ်တြင္ ရက္ငင္ကိန္းၿပိဳေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ တဦးႏွင့္တဦး အထူး အျငင္းပြားစရာမရိွပါ။ ထိုသုိ႔ ရက္ငင္ကိန္း (၁၆)ႀကိမ္ ၿပိဳခဲ့သည့္အတိုင္း ရက္ငင္ႏွင့္တကြ ေလးလရက္စံုသတ္၍ ၀ါႀကီးထပ္ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆) ႏွစ္ ရိွခဲ့ေလသည္။ သုိ႔အတြက္ အခ်ိဳ႔က ရက္ငင္တရက္တြက္ လိုေနသည္ဟု ေျပာဆိုေရးသားၾကသည္ မွာ မမွန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေလသည္။
 
အပိုင္း (၃)
 
အခ်ိဳ႔ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ စြပ္စဲြခ်က္အရ ရက္ငင္ၿပိဳတရက္မလိုေၾကာင္း ေ၀ါဟာရလျပည့္ေန႔၏ တိထီမ်ားက သက္ေသခံ ျပလ်က္ရိွျခင္း
 
            အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔က ရက္ငင္ၿပိဳတရက္လိုေနသျဖင့္ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္လရက္စံုသတ္၊ ၀ါငယ္မထပ္ဘဲ ရက္ငင္ႏွင့္ တကြ ၄-လ ရက္စံုသတ္၊ ၀ါႀကီးထပ္သင့္သည္ဟု အဆိုရိွရာ ၀ါငယ္ထပ္ေသာ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္ တန္ခူးလ၊ ကဆုန္လ၊ နယုန္လ၊ ပဌမ၀ါဆိုလ၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလ၊ ၀ါေခါင္လ၊ ေတာ္သလင္းလ၊ သီတင္းကြ်တ္လ၊ နတ္ေတာ္လ၊ တပို႔တဲြလ၊ ၎ ၁၀-လအတြက္ ေ၀ါဟာရလဆန္း ၁၅ ရက္ေခၚ လျပည့္ေန႔တိုင္းမွာ တိထီ ၁၄-လံုးႏွင့္ ခဋီစြန္းမ်ားရရိွ၍ ၁၅-လံုး အ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ တိထီႏွင့္ ေ၀ါဟာရလျပည့္ ႏွစ္ပါးညီညြတ္ၾကသည္ကို ထင္ရွားေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
            အေစာင္ေစာင္ေသာ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားအရ တိထီ ၁၄-လံုးႏွင့္ ခဋီစြန္းလွ်င္ ၁၅-လံုးအ၀င္ဟု အမွတ္ျပဳၾကရေလသည္။ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚစလကို ၾကည့္ရႈသည့္အခါ ၀န္း၀ုိင္းျပည့္ညီျခင္းမရိွသျဖင့္ ၀ါထပ္ရက္ငင္ႏွစ္မ်ား မွားယြင္း တိမ္းယိမ္းျခင္းေၾကာင့္သာ ဤကဲ့သို႔ရိွေနရသည္ဟု မထင္မွတ္သင့္ပါ။ သႏိၵ႒ေန႔စဥ္က်ယ္ျပကၡဒိန္မ်ား၌ ေဘာ္ျပပါရိွေသာ တိထီ ႏွင့္ ခဋီစြန္းမ်ားသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္အတြက္ ေဘာ္ျပထားသျဖင့္ ညဦးလထြက္စမွာ ၀န္း၀ုိင္းျပည့္ညီျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ ျပည့္ညီျခင္းက မ်ားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ၁၂-လ ရိွသည့္အနက္ သန္းေခါင္ ယံအခ်ိန္မွာ တိထီ ၁၅-လံုးဘက္သုိ႔၀င္ေသာ လသည္ကား အမ်ားအားျဖင့္ ၆-လ၊ ၇-လ ေလာက္သာ ရိွတတ္ပါသည္။ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေန႔ တိထီ ၁၅-လံုးမွ ခဋီစြန္းေသာလမွာ အလြန္နည္းပါး၍ လျပည့္ေန႔ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ တိထီ ၁၅-လံုး တိတိမွန္မွန္ရေသာ လ ကိုလည္း အလြန္ေတ႔ြႏိုင္ခဲပါသည္။ ေ၀ါဟာရ ၁၂-လ ရိွသည့္အနက္ ၎ ၁၂-လလံုးလံုး လျပည့္ေန႔ တိုင္း သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မွာ တိထီ သုည သို႔မဟုတ္ တိထီ ၁၅-လံုး တိတိ မွန္မွန္ရေစျခင္းငွာ လူျပဳျပင္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဗဒင္ပညာကို ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္းနားလည္သူတို႔ သိၿပီးျဖစ္ၾကပါသည္။ ရက္ငင္ၿပိဳ တရက္ မလိုေၾကာင္း အထက္၌ ေဘာ္ျပပါရိွေသာ ေ၀ါဟာရလျပည့္ေန႔၏ တိထီမ်ားက ၁၀-လ လံုးလံုးသက္ေသခံ ေဘာ္ျပလွ်က္ရိွပါသည္။
 
အပိုင္း (၄)
 
ေရွ႔လာမည့္ႏွစ္အဘို႔ကို ရႈေျမာ္သင့္ေၾကာင္း
            အခ်ိဳ႔ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၄-လ ရက္စံုသတ္ ၀ါႀကီးထပ္သင့္သည္ဟု ေရးသားၾကရာ ေရွ႔လာမည့္ ၀ါထပ္ႏွစ္အတြက္ကို ေမွ်ာ္၍မၾကည့္မိေသာေၾကာင့္သာ ေရးသားသည့္ လကၡဏာရိွပါသည္။ ၎ ၁၃၀၁- ခုႏွစ္မွ ေရွ႔ကိုေမွ်ာ္၍ ၾကည့္လိုက္ခဲ့လွ်င္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ေရွ႔ပိုင္း ၄-ရာသီအတြင္းမွာ အဓိမာသ္လည္းၿပိဳ၊ ရက္ငင္လည္းၿပိဳ၊ ႏွစ္ပါးၿပိဳင္၍ ၿပိဳေနသျဖင့္ ထိုႏွစ္မွာ ၄-လရက္စံုသတ္ ၀ါႀကီးထပ္ရမည္မွာ မလဲြႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၀ါႀကီးထပ္ခဲ့လွ်င္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္မွာလည္း ၀ါႀကီးထပ္ရမည္ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ပဌမ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ တိထီသုည၊ ခဋီ ၁၄၊ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ တိထီ ၁၊ ခဋီ သုည။ နကၡတ္-၂၂၊ ခဋီ-၁။ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔တြင္ တိထီ ၁၊ ခဋီ သုည။ နကၡတ္-၂၂၊ ခဋီ-၁။ တိထီ ၁။ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔တြင္ တိထီ ၁၊ ခဋီ ၃၉။ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔တြင္ တိထီ ၁၊ ခဋီ ၉။ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန႔ တြင္ တိထီ ၁ ၊ ခဋီ ၃၂။ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔တြင္ တိထီ ၁ ၊ ခဋီ သုညရရိွမည္ျဖစ္၍ ေဘာ္ျပခဲ့ေသာ လျပည့္ေန႔မ်ားတြင္ တိထီ ၁-လံုး၊ တိထီ ၂-လံုးအ၀င္သုိ႔ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္၊ ၂-ရက္ေန႔အစစ္ကို လျပည့္ေန႔ဟု ေခၚဆိုမွတ္သား ၾကရျခင္း၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ နကၡတ္ ၂၂၊ ခဋီစြန္း ၁ ရိွေန၍ ပုဏၰမီ အာသဠီွမွ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ေတ႔ြႀကံဳၾကရ ပါလိမ့္မည္။
 
အပိုင္း (၅)
 
၀ါႀကီးျဖစ္ေစ၊ ၀ါငယ္ျဖစ္ေစ၊ သံုးႀကိမ္ဆက္၍ ထပ္ၿမဲ၊ ငင္ၿမဲ မရိွခဲ့ဘူးေၾကာင္း
            ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၀ါႀကီးထပ္မိလွ်င္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္မွာလည္း ၀ါႀကီးထပ္ရမလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ါႀကီးျဖစ္ေစ၊ ၀ါငယ္ျဖစ္ေစ၊ ၃ ႏွစ္ဆက္၍ ထပ္ရိုးမရိွေၾကာင္း၊ ေဗဒင္ပညာကို အေတာ္အသင့္ နားလည္သူတို႔ သိရိွၾကပါသည္။
            ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၀ါငယ္ထပ္၍ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလအတြင္း အဓိမာသ္ႏွင့္ ရက္ငင္၊ ႏွစ္ပါးစံုၿပိဳသည့္အတိုင္း ၀ါႀကီး ထပ္ခဲ့လွ်င္ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ သန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ တိထီ ၁၄-ႏွင့္ ခဋီစြန္း ၅၄၊ စန္းယွဥ္နကၡတ္ လံုးေရ ၂၀ ႏွင့္၊ ခဋီစြန္း ၅၈ ရမည္ျဖစ္၍ လျပည့္ေန႔မွာ တိထီ ၁၅လံုးျပည့္ရန္ ၆ ခဋီသာလိုသည့္ျပင္ ဥတၱရာသဠ္နကၡတ္ကိုလည္း မွီသျဖင့္ အလြန္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ နတ္ေတာ္ ၄-လမွာ လျပည့္ေန႔ သန္းေခါင္အခ်ိန္ မတိုင္မီပင္ တိထီ ၁၅-လံုး ျပည့္သျဖင့္ ေကာင္းကင္မွထြက္ေပၚေသာ လသည္ ၀န္း၀ိုင္းျပည့္ညီလွ်က္ ရိွသည္ ကိုလည္း ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတို႔ ထင္ရွားရႈျမင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ တိထီ ၁၅-လံုး ျပည့္ရန္ ၆ ခဋီသာလိုသျဖင့္ လ၀န္းျပည့္ညီလွ်က္ ရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာ ၀ါငယ္၊ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ မွာ ၀ါႀကီးထပ္သျဖင့္ တိထီႏွင့္ နကၡတ္မ်ား အလြန္ရင့္လွ်က္ရိွရာ ၁၃၀၁-ခုႏွစ္မွာလည္း ၀ါႀကီး၊ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္မွာလည္း ၀ါႀကီး ထပ္ခဲ့ေသာ္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္တြင္ တိထီႏွင့္ နကၡတ္မ်ား ေက်ာ္လြန္လွ်က္ရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

No comments: