Friday, October 5, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၅)

  ၄၊ ၆။ သႀကၤန္အခ်ီးစာ ေရးနည္း ၄၀

 
(က)      အခ်င္းယူဇနာ ၅၀၊ လံုး၀န္းယူဇနာ ၁၅၀၊ တြင္းကားေရႊ၊ အပကားဖန္အတိၿပီးေသာ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္သည့္ ဘာဏုရာဇာမည္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ တေပါင္းျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ၊ ေရ၀တီနကၡတ္၊ စတုတၳပါဒ္၊ အ၀ႆန္န၀င္းမွ၊ တန္ခူးျဖစ္ေသာ၊ မိႆရာသီ၊ အႆ၀ဏီနကၡတ္၊ ပထမပါဒ္၊ အာဒိန၀င္းထက္သုိ႔၊ - - - - - ။

 
(ခ) သယမ ၻဴ၊ သုရုစိ၊ ဥတၱမ၊ တမသ၊ ေရ၀တ ဟု ေဒ၀မႏု၊ စတုဒသ၊ ပႏၷရသႏိၶ၊ တို႔ရိွကဗ်ာ၊ ႏွစ္ျဖာဆတက္၊ ျဗဟၼာသက္သည္၊ ရာ၀က္လြန္ၿပီ၊ ကပ္ဥဒည္၀ယ္၊ ေျခာက္လီမႏု၊ မုသႏၶရ၊ မႏြႏ ၱရဟု၊ ၀ိ၀သြစက္၊ ယုဂ္သက္ေလးပါး။ ယွက္ပြားဘန္းဘန္၊ သဗီၺလြန္သည္၊ အ႒၀ါရ၊ ကတ, ေတ-ဒိြ၊ ကလိယုဂ၊ စုကတတြင္၊ ဓမၼနႏၵာ၊ ေဂါတၱာေသာမ၊ မယုရႏွင့္၊ သာက,ေစာရဟန္၊ နန္းစံ ေရႊေမာက္၊ ဘုန္းေနေတာက္တို႔၊ ၿဖိဳေမာက္တံုျငား၊ ထို႔ေနာက္ပြားသည္၊ ေရာက္ျငားေကာဇာ၊ ႏွစ္သခၤ်ာကား၊ - - - - - ။

 
(ဂ) သု၀ဏၰမယံ၊ ဖလိကပဋိစ ၦႏံၷ၊ သမပဏၰာသ ေယာဇနာ၊ ယာမ၀ိထၳာရ၊ သူရိယႆ ေဒ၀ပုတႆ ၀ိမာနံ၊ သူရိယမ႑လံ နာမာ။     ။ ယင္းသုိ႔မိန္႔မွာ၊ ဌကထာတည့္၊ က်မ္းလာပါဌ္ရင္း၊ ဓိပၸါယ္လင္းေသာ္၊ အတြင္းခန္းသာ၊ ေရႊပိန္းကာသည္၊ ထိန္၀ါတင့္ၿဖီး၊ ေရႊျဖင့္ၿပီး၍၊ ရံဆီးတံုပ၊ ဖန္သားခလွ်က္၊ လံုး၀ယူဇနာ၊ ငါးဆယ္ျဖာႏွင့္၊ သခၤ်ာအ၀န္း၊ တြက္ေရညႊန္းေသာ၊ အစြန္းငါးဆယ္၊ တစ္ရာဆြယ္သည္၊ ေနႏြယ္၀ံသ၊ အာဒိစၥဟု၊ ေဒ၀ဗိမာန္၊ ဘံုယာဥ္ပ်ံကို၊ ရည္သန္သမႈ၊ ေခၚေ၀ၚျပဳသား၊ ေလာကုပစာ၊ သူရိယာဟု၊ နာမပညတ္၊ ေနျပာႆာဒ္မွ၊ သဟႆေရာင္၊ ျခည္တစ္ေထာင္ျဖင့္၊ ထိန္ေျပာင္ပ၀င္း၊ သံုးကြ်န္းလင္းတည့္၊ တနဂၤေႏြေခၚဆို၊ ထိုသည့္ၿဂိဳဟ္သည္၊ အဟုိပဌမ၊ ကပ္ဦးစက၊ မိႆရာသီ၊ အာဒိခ်ီလွ်က္၊ ႆ၀နီနတ္၊ ထိုနကၡတ္၏၊ ပါဒ္ပထမ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလွ်က္၊ လွည့္ၾကြျမန္းရာ၊ နကၡတ္သာကို၊ မီပါႏိုင္ဘဲ၊ သို႔ျဖစ္နဲေၾကာင့္၊ ေနာက္ဆဲြပါဒ၊ ဒုတိယႏွင့္၊ ယွဥ္ရျပန္လာ၊ ဤခ်င္းရာျဖင့္၊ ပစ ၦာပါဒ၊ နကၡတၱႏွင့္၊ ဌာနရာသီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီ၌၊ စဥ္စီယွဥ္ရ၊ သို႔ကိစၥေၾကာင့္၊ မာသခ်င့္ေထာက္၊ မိန္သို႔ေရာက္၍၊ ေနာက္အ၀သန္၊ န၀င္းမွန္မွ၊ တဘန္မိႆ၊ အစန၀င္း၊ ေျပာင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္၊ စက္ကြင္း တစ္ရစ္၊ တစ္ပတ္ေခတ္ကို၊ တစ္ႏွစ္အရ၊ သႀကၤန္က်ဟု၊ ဌာနျမန္ျပည္၊ သမုတ္သည္ကို၊ အတည္တြက္ဆ၊ သေကၤတကား၊ ခဆပဥၥာ၊ သကၠရာကို၊ ရာဇာအမြန္၊ ေစာရဟန္တည့္၊ ပုဂံေရႊေမာက္၊ ေခ်ေဖ်ာက္ၾကြင္းရစ္၊ အစႏွစ္မွ၊ တြက္စစ္ေကာဇာ၊ ႏွစ္သခ်ၤာကား၊ - - - - - - - ။

 
(ဃ)  နာဋီသ႒ိတု နကၡၾတ၊ မေဟာရၾတ ပကိတၱိတံ၊ တံတံသတာ ဘေ၀မာေသာ၊ သာ၀ေနာ ေကဒေယတထာ။           ဟူေသာ ဂါထာႏွင့္အညီ၊ နကၡတိၱက အေဟာရၾတမာသ၊ သာ၀န အေဟာရၾတမာသ၊ စျႏၵ အေဟာရၾတမာသ၊ ေသာရ အေဟာရၾတမာသ အားျဖင့္ ေလးပါးတို႔တြင္၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ျမတ္၊ လက်္ာပတ္၍၊ နကၡတ္တစ္ႀကိမ္ေပၚသည္မွ၊ တစ္ႀကိမ္ ေပၚသည့္တိုင္ေအာင္၊ နာရီ (၆၀) အားျဖင့္ ပိုင္းျခားမွတ္သားအပ္ေသာ၊ နကၡတိၱကမာသ၊ အေဟာရၾတအားျဖင့္ ၃၆၆ ရက္၊ ၁၅ နာရီ၊ ၃၁ ဗီဇနာ၊ ၃၁ ခရာ၊ ၂၄ ၀ိခရာ ျပည့္သည္ျဖစ္၍၎၊ ေနတစ္ႀကိမ္ေပၚသည္မွ တစ္ႀကိမ္ေပၚသည့္တိုင္ေအာင္၊ ပိုင္းျခား မွတ္သားအပ္ေသာ၊ သာ၀နမာသ၊ အေဟာရၾတအားျဖင့္၊ ၃၆၅ ရက္၊ ၁၅ နာရီ၊ ၃၁ ဗီဇနာ၊ ၃၁ ခရာ၊ ၂၄ ၀ိခရာ ျပည့္သည္ ျဖစ္၍၎၊ လတစ္ႀကိမ္ေပၚသည္မွ တစ္ႀကိမ္ေပၚသည့္တိုင္ေအာင္၊ ပိုင္းျခားမွတ္သားအပ္ေသာ၊ စျႏၵမာသ၊ တိထီမာသ အေဟာရၾတအားျဖင့္၊ ၃၇၁ ရက္၊ ၃ ဃဋီ၊ ၅၃ ၀ိဃဋီ၊ ၂၄ အႏုဃဋီ ျပည့္သည္ျဖစ္၍၎၊ ေရွ႔ရာသီ သႀကၤန္မွ၊ ေနာက္ရာသီ သႀကၤန္တိုင္ေအာင္၊ ပိုင္းျခားမွတ္သားအပ္ေသာ၊ ေသာရမာသ၊ အေဟာရၾတအားျဖင့္၊ အံသာရက္ ၃၆၀ ျပည့္သည္ ျဖစ္၍၎၊ တြက္စစ္ခ်ိန္မွန္၊ သႀကၤန္အတာတက္အံ့ေသာအခါသည္ကား၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္၊ - - - - - - - ။
 

-       ဟူ၍ ျမန္မာေရွးဆရာမ်ား ေရးသားၾကသည္။

 
၄၊ ၇။ မိုးနတ္သား အခ်ီးစာ ေရးနည္း


မိုးလအခါ၊ သီရိျႏၵအမည္ရိွေသာ နတ္သားသည္၊ အညိဳ၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အေမာင္း၊ အမည္းအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ၊ အ၀တ္တန္းဆာ၊ ရတနာ (၇) ပါးျဖင့္ၿပီးေသာ၊ ဘယက္တန္းဆာ၊ နားေဋာင္း၊ မကိုဋ္၊ သရဖူတုိ႔ကို ၀တ္ဆင္ၿပီးေသာ္၊ အလ်ားႏွစ္ဥသဘရိွ၊ အေရာင္တို႔ျဖင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ၊ သန္လ်က္ကို လက္ယာလက္ျဖင့္ ကိုင္လွ်က္၊ လက္၀ဲလက္ျဖင့္ မိုးေရကိုေဆာင္၍၊ စၾကာ၀ဠာတိုက္အလံုးကို ႏွံ႔ေစလွ်က္၊ လူမ်ိဳးအမ်ား၊ သားငါးတိရစ ၦာန္တို႔ကို၊ သနားေမတၱာရိွ၍၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ၊ ကမ ၻာ့တန္းဆာျဖစ္ေသာ၊ မိုးတင္းမ်ားကို၊ ကယ္တင္ေထာက္ပံ့သည္ကား၊ - - - - - - - ။

 
၄၊ ၈။ သာသနာေလွ်ာက္စာတမ္း ေရးနည္း


            ႏွစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္၊ ခုနစ္သြယ္ထပ္၊ သိကၡာျမတ္ကို၊ မျပတ္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ၊ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္၊ ေ၀ါဟာရသကၠရာဇ္ ( - - - - ) ႏွစ္၌၊

 
(က) ၀ါဆိုလထပ္၊ အဓိမာသ္ရက္ငင္၊ ကိန္းမျမင္သျဖင့္၊ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌ ပုရိမ၀ါ၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌ ပစိ ၦမ၀ါ၊ ကပ္သင့္ၾကပါေၾကာင္း။

(ခ) ၀ါဆိုလထပ္၊ အဓိမာသ္လွ်င္၊ တစ္ပါးျမင္သျဖင့္၊ ပဌမ၀ါဆိုလ ရက္ (၃၀)၊ ဒုတိယ ၀ါဆိုလ ရက္ (၃၀) ထား၍၊ ႏွစ္လ ရက္စံုသတ္၊ ၀ါငယ္ထပ္သင့္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါ၍၊ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌၊ ပုရိမ၀ါ၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌ ပစိ ၦမ၀ါ၊ ကပ္သင့္ၾကပါေၾကာင္း။

(ဂ) ၀ါဆိုလထပ္၊ အဓိမာသ္လွ်င္၊ ႏွစ္ပါးျမင္သျဖင့္၊ ကဆုန္၊ နယုန္၊ ပဌမ၀ါဆို၊ ဒုတိယ၀ါဆို၊ ရက္ (၃၀) စီထား၍၊ ေလးလ ရက္စံုသတ္၊ ၀ါႀကီးထပ္သင့္ေသာႏွစ္ ျဖစ္ပါ၍၊ ဒုတိယ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌၊ ပုရိမ၀ါ၊ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔၌ ပစိ ၦမ၀ါ၊ ကပ္သင့္ၾကပါေၾကာင္း။


- - - - - x x x x x အခန္း (၄) သႀကၤန္တြက္နည္း ဤတြင္ၿပီးပါၿပီ။ x x x x x - - - - -

 
ဆက္ပါဦးမည္။

 
ေအးၿငိမ္း
၅ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၂ ည ၉း၅၃ နာရီ

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments: