Friday, October 5, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၂)

 
၄၊ ၅၊ ၁၂။ သႀကၤန္အရုပ္ ႏွင့္ အေဟာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံု


ယခု သႀကၤန္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ေဖာ္ျပျခင္းမွာ သႀကၤန္စာတြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေရွးမူမေပ်ာက္ေစရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယုတိၱတန္သည္၊ မတန္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မျဖစ္ႏုိင္သည္တို႔ ကိုမူ မိမိဘာသာ ခ်င့္ခ်ိန္ပိုင္းျခား၊ ေ၀ဘန္သံုးသပ္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။

            အထက္တြင္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္ၿဂိဳဟ္ခြင္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လဂ္ အေၾကာင္းမပါ ေသးပါ။ လဂ္တြက္နည္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပပါမည္။

သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္ၿဂိဳဟ္ခြင္မ်ားေအာက္ ဘယ္ဘက္တြင္ နတ္သမီးတစ္ဦး ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကိုင္ေနပံု ႏွင့္ ညာ ဘက္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း (သႀကၤန္မင္းဟုလည္း ေခၚပါသည္။ သိၾကားမင္းမဟုတ္ပါ။) စီးေတာ္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးစီးလွ်က္ ဆင္းလာပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခင္က သႀကၤန္စာမ်ားတြင္မူ နတ္သမီးတစ္ဦးက ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကို လွမ္းေပးေနပံု၊ နတ္သမီး တစ္ဦးကယူေနပံု၊ အျခားနတ္သမီးတစ္ဦးက ေစာင့္ေနပုံတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေရးဆဲြပါသည္။

            သႀကၤန္အရုပ္မ်ားကို သႀကၤန္က်သည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ သႀကၤန္၀င္ေသာေန႔ကို မူတည္သတ္မွတ္သည္။

            သႀကၤန္အေဟာမ်ားကိုလည္း ေန႔ ခုနစ္ေန႔အလုိက္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း ၀တ္ဆင္သည့္ အ၀တ္အစားအေရာင္၊ ၀င္ရာေထာင့္၊ စီးေသာယာဥ္၊ ကိုင္ေဆာင္ရာပစၥည္း၊ လက္အေနအထား။ နတ္သမီးတို႔က ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကို လက္ခံသည့္ အမူအရာ၊ အေနအထားစသည္တို႔ကိုလုိက္၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အေဟာမ်ားထုတ္သည္။ 

            ဤေနရာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း၀င္သည္ ဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ သိၾကားမင္းဆင္းသည္ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကဲ့သို႔ တင္စားၿပီးေခၚေ၀ၚျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း၀င္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ေကာင္းကင္တြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ ေနလံုးႀကီးသည္ ရာသီတစ္မွ ေနာက္ရာသီတစ္ခုသို႔ ေကာင္းကင္အီေကြတာမွ ဒီဂရီမည္မွ်ေစာင္းၿပီး၀င္လာေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းဟူသည္ ေနလံုးႀကီးကိုတင္စား ေခၚျခင္းျဖစ္၏။ သႀကၤန္စာတြင္ေရးဆဲြေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ နတ္သားတစ္ပါး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ အေရးမႀကီး။ အေရးႀကီးသည္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း၏ စီးေသာယာဥ္ အစရိွသည္တုိ႔ကုိ မူတည္ကာ ထုတ္ထားေသာ ေဟာခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 


            ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကိုကိုင္ေသာ နတ္သမီး ၇ ပါးတို႔မွာ နႏၵာ၊ ကညာ၊ ဓံသီ၊ ေဂါရႆာ၊ မေဟာရကာ၊ ေျပာက္ကာ၊ ရႆကာ နတ္သမီးတို႔ျဖစ္သည္။ ၁၁

နတ္သမီး ခုနစ္ေဖာ္တို႔ ျဗဟၼာမင္းဦးေခါင္းကို ကိုင္ေဆာင္ရာတြင္ -

၁) အလွည့္ကုန္၍ အပ္ႏွင္းသူ

၂) အလွည့္က်၍ လက္ခံသူ

၃) သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္သူ စသည္တို႔ကို ေန႔အလိုက္ ေဖာ္ျပထားရာ သဘာ၀မက်ဘဲ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနပါသည္။

            အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သႀကၤန္က်ေသာရက္မွာ ေန႔ (၇) ေန႔အစဥ္အတိုင္း က်သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ က်ခ်င္ေသာ ေန႔တြင္ က်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

            သႀကၤန္က်ေသာ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာစသည္ ေန႔ကိုလုိက္၍ ထုတ္ေသာေဟာခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄၀

၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၁။ တနဂၤေႏြေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာ
 
 

 

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ၾကာ၀တ္ဆံအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ နဂါးကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ျမား၊ လက္တစ္ဖက္ကား လႊားကိုကုိင္လွ်က္၊ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ အေနာက္သုိ႔၀င္၏။ နႏၵာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ကညာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ခရီးဦးႀကိဳဆို၍ ရပ္ေစာင့္ေနလွ်က္ လွမ္းလင့္၏။ ဓံသီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါအားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

             ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္ေကာင္းအံ့။ မိုးေႏွာင္းတံ့အံ့။ စစ္မက္မ်ားအံ့။ ျပည္ႀကီးကို ျပည္ငယ္ႏိုင္စျပဳအံ့။ မင္းဥပါဒ္ျဖစ္ အ့ံ။ ျပည္ရြာမီးေလာင္ဘန္မ်ားအံ့။ သူေဌးသူၾကြယ္၊ ကုန္သည္လယ္လုပ္တို႔သည္ ဥပဒ္ကုန္ျဖစ္အံ့။ ကဲြ်ႏြားစေသာ အေျခေလးခု အေသမ်ားအံ့။ ထိုအသားကိုစား၍ လူတို႔အသားမာေပါက္၍ ေသသည္မ်ားကုန္အံ့။ လူတို႔ ငတ္မြတ္ကုန္အံ့။ ထုိႏွစ္၌ အမူးအမတ္တို႔ မင္းအမ်က္သင့္ကုန္အံ့။ ေရပိုး၊ သားငါး မ်ားအံ့။ အေတာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္တို႔သည္ ဥပဒ္ျဖစ္ကုန္အံ့။ စိန္႔ျပည္ ပ်က္အံ့။ ကြမ္းသီး၊ ျငဳပ္ စံြအံ့။

၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၂။ တနလၤာေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာ
 


တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ႏြားႏို႔သစ္အဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ေျမြကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ ကား အဲေမာင္း၊ လက္တစ္ဖက္ကား ခြ်န္းေတာင္းကိုကုိင္လွ်က္၊ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ ေတာင္သုိ႔၀င္၏။ ကညာ နတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ဓံသီ နတ္သမီးကား ရႊင္ေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ လွမ္းလင့္၏။ ေဃာရႆေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦးတံ့အံ့။ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ မိုးတစ္ဖ်င္းသံုရြာအံ့။ လူတုိ႔အနာအဖ်ားမ်ားကုန္အံ့။ အဆိပ္ ထန္ေသာ ေျမြထူအံ့။ ေျမြခဲ၍ သတၱ၀ါတို႔ ေဘးျဖစ္ကုန္အ့ံ။ ျပည္ရြာဟူသမွ် ဥပဒ္ျဖစ္အံ့။ ကုန္သည္တို႔၌ကား ဒဏ္ရိွအံ့။ ျပည့္ရွင္မင္း ႏွိပ္စက္အံ့။ မင္းမိန္းမတို႔ အမႈအခင္း ျဖစ္သည္မ်ားအံ့။ ျဗဟၼာ့ျပည္ ပ်က္အံ့။ ဆား၊ ေဆး ရွားအံ့။

၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၃။ အဂၤါေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာ
 


တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ဇင္ေရြးနီအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ဂဠဳန္ကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား သံလွ်က္၊ လက္တစ္ဖက္ကား တံစဥ္ကိုကုိင္လွ်က္ (အခ်ိဳ႔ေသာ သႀကၤန္စာတို႔တြင္ တူရြင္း၊ တံစည္း၊ တံစဥ္ ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံလွ်က္ တစ္ဖက္ကိုင္ကား တူၾက၏။) ထက္၀ယ္ဖဲြ႔၍၊ ေျမာက္ကသည္ အေရွ႔ေတာင္ ေထာင့္သုိ႔၀င္၏။ ဓံသီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ေဃာရႆေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ေမွာက္ခံုေန၍ လွမ္းလင့္၏။ မေဟာရကာေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦးတံ့အံ့။ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ က်ိဳင္း၊ ပိတုန္းစေသာ အေတာင္ရိွေသာ သတၱ၀ါတို႔ ထူကုန္အံ့။ စစ္မက္မ်ားအံ့။ ျပည္သူတို႔ စိတ္ႏွလံုး မသာ, ေခ်ာက္ခ်ားကုန္အံ့။ ျပည္ရြာ မီးေလာင္ဘန္မ်ားအံ့။ သူဆင္းရဲ၊ သူၾကြယ္တို႔ ဒဏ္သင့္ကုန္အ့ံ။ ခရီးသြား၊ ကုုန္သြယ္ေသာသူတို႔ ဥပဒ္ျဖစ္ကုန္အံ့။ စပါး၊ အသီးအႏံွ ေျမာက္အံ့။ အဖ်င္းမ်ားအံ့။ လူတို႔ မြတ္သိပ္ကုန္အ့ံ။ ပေဒသရာဇ္ျပည္ ပ်က္အံ့။ ရဟန္း ပုဏၰားတို႔ ဒဏ္သင့္ကုန္အံ့။ စစ္သူႀကီးတို႔ ေျပးထြက္ကုန္အံ့။ အုန္းသီး၊ ျငဳပ္ ရွားကုန္အံ့။

 
၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ျပည္ပန္းညိဳပြင့္ အဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ကြ်ဲရဲကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ပန္းခက္ကိုကိုင္လွ်က္၊ လက္တစ္ဖက္ကား ေရခ်မ္းအိုးကိုပိုက္၍၊ အေရွ႔ကသည္ ေတာင္သုိ႔ ထက္၀ယ္ ဖဲြ႔လွ်က္၀င္၏။ ေဃာရႆနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ မေဟာရကာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ငို၍ လွမ္းလင့္၏။ ေျပာကၠာေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္တံ့အံ့။ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။  ကြ်ဲႏြားစေသာ အေျခေလးခု အေသမ်ားအံ့။ မုန္တိုင္းေလေပြ ထန္အံ့။ စပါးအသီးအႏွံမေကာင္း။ ျမတ္ေသာရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ မင္းမိဖုရား၊ မင္းသားတို႔ ဒဏ္သင့္ကုန္အ့ံ။ အမႉးအမတ္ သူႀကီး ဟူသမွ်မေကာင္း။ တလိုင္းျပည္ ပ်က္အံ့။ ဆား၊ ၀ါ ရွားအံ့။

 
၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၅။ ၾကာသပေတးေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာ
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ သိေႏၶာျမင္းကိုစီး၍၊ ေရခ်မ္းအိုး ကိုပိုက္လွ်က္၊ အေနာက္ကသည္ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္သုိ႔၀င္၏။ မေဟာရကာေဒ၀ီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာ နတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ေျပာကၠာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ခရီးဦး ႀကိဳဆို၍ ပုဆစ္တုပ္လွ်က္လွမ္းလင့္၏။ ရႆကာေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦးတံ့အံ့။ မိုးလယ္၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ ခရီးသြားတို႔ ေဘးသင့္ကုန္အံ့။ ဆင္ျမင္းစေသာ အေျခေလးခု ေဘးျဖစ္ကုန္အံ့။ မင္း၏ဆရာ၊ သံဃာ့ရာဇာ၊ ရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ ပညာရိွသုခမိန္တို႔ အျငင္းအခုန္ မ်ားကုန္အ့ံ။ မင္းမိဖုရား၊ မင္းမိန္းမတို႔ ဥပဒ္ရိွကုန္အံ့။ ျပည္သူတို႔ ဒဏ္သင့္ကုန္အံ့။ တရုတ္ျပည္ ပ်က္အံ့။ စပါးရွားအံ့။

 
၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၆။ ေသာၾကာေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ခရုသင္းအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ႏြားလားဥႆဘကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ပုဆိန္၊ လက္တစ္ဖက္ကား တံစည္းကိုကုိင္လွ်က္၊ အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္ကသည္ အေနာက္သုိ႔၀င္၏။ ေျပာကၠာေဒ၀ီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ရႆကာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ လွမ္းလင့္၏။ နႏၵာေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊

အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္တံ့အံ့။ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ လူတို႔ ဘုရားပုထိုး၊ ေက်ာင္းကန္၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳသည္ မ်ားအံ့။ ယုတ္ေသာထဘီ၀တ္ေၾကာင့္ ျမတ္ေသာထဘီ၀တ္တို႔ ပ်က္စီးကုန္အံ့။ သူအႀကီးဟူသမွ် ဥပဒ္ရိွအံ့။ ကဲြ်ႏြားစေသာ အေျခေလးခုတုိ႔ ဥပဒ္ျဖစ္အံ့။ ျပည္ႀကီး၊ ျပည္ငယ္ ေခ်ာက္ခ်ားအံ့။ ရွမ္းတို႔ျပည္ ပ်က္အံ့။ ပိုးခ်ည္ရွားအံ့။

 
၄၊ ၅၊ ၁၂၊ ၇။ စေနေန႔ သႀကၤန္က် အေဟာ
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ေအာက္မဲညိဳပြင့္အဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ဘီလူးကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ထင္းမီးကို ကိုင္၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ၀မ္းကိုပိုက္လွ်က္၊ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္ကသည္ အေနာက္ေတာင္ ေထာင့္သုိ႔၀င္၏။ ရႆကာေဒ၀ီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ နႏၵာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား လက္ယာသုိ႔တေစာင္း ေျခဆင္းလွ်က္ လွမ္းလင့္၏။ ကညာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ မိုးလယ္တံ့အံ့။ မိုး ႀကိဳးၾကားတဖ်င္းသံုရြာအံ့။ ေကာက္ပဲ၊ အသီးအႏွံမေကာင္း။ ပိုးေတာင့္တဲ၊ ေဗာက္ဖတ္ထူေျပာအံ့။ အရြက္အခက္၊ အဖုအျမစ္ ေကာင္းအံ့။ ျပည္ရြာမီးေလာင္ဘန္ မ်ားအံ့။ လူတို႔ အနာအဖ်ား မ်ားကုန္အ့ံ။ ကြ်ဲႏြား အေသအေပ်ာက္မ်ားအံ့။ ထိုအသားကိုစား၍ လူတို႔ အသားမာေပါက္မ်ားအံ့။ ပိဋကတ္၊ ေဗဒင္တတ္ေသာ ရဟန္း၊ ပုဏၰားတုိ႔ ဒဏ္သင့္အံ့။ ထိုႏွစ္ သူပုန္၊ သူကန္မ်ားအ့ံ။ မင္းဥပဒ္ျဖစ္အံ့။ ေျမႀကီးလႈပ္အံ့။ ဘုရားပုထိုး ၿပိဳပ်က္အံ့။ ကုလားျပည္ပ်က္အံ့။ ဆား၊ ျငဳပ္စံြအ့ံ။

ဤကား သႀကၤန္က်ေသာ အေဟာမ်ားတည္း။


No comments: