Thursday, October 18, 2012

ခရစၥတိုဖာေပါက္က်ိဳင္း ၏ အတၳဳပၸတၱိ (၂၃)

 ပဥၥမပိုင္း (ပဥၥမ ၂ ႏွစ္ - ၁)

 
(၉၁) Confined Space
 

            ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ၊ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းေသာ၊ အလင္းေရာင္ အလံုအေလာက္မရေသာ၊ ကတုတ္က်င္း၊ အခန္းက်ဥ္း၊ တိုင္ကီ၊ ပိုက္၊ လိုဏ္ဂူ၊ ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူ စသည္တို႔ကို ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ (Confined Space) ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ၀င္ရန္၊ ထြက္ရန္ မလြယ္ကူ။ အသက္ရႉရန္သင့္ေတာ္သည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရိွခ်င္မွရိွမည္။ အလင္းေရာင္အလံုအေလာက္ မရေသာေနရာမ်ားျဖစ္မည္။ မီးေလာင္တတ္သည့္၊ ေပါက္ကဲြေစတတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ လူကိုေသေစတတ္သည့္ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရိွသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္မည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ၾကာရွည္လူေနရန္မသင့္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရွးယခင္ကာလမ်ားက ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္ ႀကီးမ်ား၊ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းႀကီးမ်ား စသည္တို႔၏ ေျမေအာက္ခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာလို အလံုပိတ္အခန္းဟု ဘာသာျပန္ႏိုင္ ေသာ္လည္း မျပည့္စံုႏိုင္ပါ။     

            ေနရာတစ္ခုကို ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ ဟုတ္မဟုတ္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်ၿငိစြန္းေနသနည္း ဆိုသည္ႏွင့္ စစ္ေဆးရသည္။ အကယ္၍ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းပါက ပန္ကာမ်ားျဖင့္ ေလမႈတ္သြင္းျခင္း၊ အိတ္ေဇာပန္ကာမ်ားျဖင့္ အထဲမွ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတ္ေငြ႔ မ်ားကို စုတ္ထုတ္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္နည္းေနပါက သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ေနပါက မီးထြန္းေပးျခင္း၊ ၀င္ရန္ထြက္ရန္ေနရာသည္ အလြယ္တကူ ၀င္၊ ထြက္၍မရလွ်င္ အ၀င္အထြက္အတြက္ ဖန္တီးေပးျခင္း။

            ထို႔ထက္ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ထိုေနရာတြင္ အသက္ရႉရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္အလံုအေလာက္ရိွသလား၊ မီးေလာင္တတ္သည့္၊ ေပါက္ကဲြေစတတ္သည့္၊ အသက္အႏၱရာယ္ရိွသည့္ အဆိပ္ေငြ႔ စသည္တို႔ရိွေနသလား ဆိုတာျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လို႔ရတာမဟုတ္။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ရႉၿပီး ခန္႔မွန္းလို႔ရတာမဟုတ္။ ထိုဓါတ္ေငြမ်ားကိုတိုင္းတာသည့္ ကိရိယာျဖင္ တိုင္းတာရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေအာက္ဆီဂ်င္အလံုအေလာက္ မရိွလွ်င္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရရန္ အေထာက္အပံ့လုပ္ေပးရမည္။ ပန္ကာျဖင့္ ေလမႈတ္သြင္းေပး ရမည္။ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရိွပါက ထုိအဆိပ္ေငြ႔မ်ားထြက္သြားေအာင္ ပန္ကာျဖင့္ စုပ္ထုတ္ပစ္ရမည္။Confined Space Safety Assessor ဆိုသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ confined space မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ရေတာ့မည္ ဆိုပါက ထိုေနရာသည္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္မေတာ္၊ အ၀င္အထြက္ေကာင္းမေကာင္း၊ အလင္းေရာင္လံုေလာက္မေလာက္၊ အသက္ရႉ ရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္အလံုအေလာက္ရိွမရိွ၊ မီးေလာင္တတ္၊ ေပါက္ကဲြတတ္၊ ေသေစတတ္ေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရိွမရိွ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးၿပီး အကယ္၍ အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းမရလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ မီးကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္မွ်ထြန္းေပးရမည္။ အ၀င္အထြက္ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း ၀င္၊ ထြက္ႏိုင္ရန္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စီမံရမည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလံုအေလာက္ မရိွပါက ေလပမာဏမည္မွ်ကို မည္ကဲ့သို႔သြင္းေပးရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသက္ရႉအေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္။ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားရိွေနလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ စုပ္ထုတ္ရမည္။ ပန္ကာဘယ္ႏွလံုး တပ္ရမည္ စသည္တို႔ကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ အႀကံေပးျခင္း။ confined space ထဲ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းထားမထား။ အကယ္၍ ျဖည့္ဆည္းမထားလွ်င္ ျဖည့္ဆည္းရန္ သတိေပးျခင္း၊ သတိေပးသည့္တိုင္ မလိုက္နာပါက အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳျခင္း၊ အလုပ္ကိုရပ္နားျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးရေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။  
ကြ်န္ေတာ္ ECC တြင္ လုပ္ခဲ့ရစဥ္ကေတာ့ အနည္းငယ္ ျပႆနာရိွ၏။ အႏို႔မည္သည့္အလုပ္သည္ စင္းလံုးေခ်ာရိွပါမည္နည္း။ ျပႆနာမွာ JV မွ safety ျဖစ္၏။ JV ဟူသည္ ECC ကို တာ၀န္ယူလုပ္ေပးသည့္ Toyo ႏွင့္ CB&I - Joint venture ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က main contractor၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က sub-contractor ျဖစ္ေလေတာ့ အားလံုး သူတို႔ညႊန္ၾကားခ်က္၊ သူတို႔စံႏံႈးအတိုင္း လုပ္ရသည္။ သည္ စံႏံႈးမ်ားကို အျပည့္အ၀လိုက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ျပႆနာတက္သည္ေပါ့။ 
            ေျပာေတာ့သာ လြယ္လြယ္ကေလးခင္ဗ်ား။ တကယ္လုပ္ေတာ့ ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါ။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ စာေတြ႔မွာ အလြန္ ကြာပါသည္။ သည္တြင္ စာရႈသူတို႔ ဗဟုသုတရေစရန္ ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဖာက္သည္ခ်လိုပါသည္။
            အထက္တြင္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ ဆိုသည္မွာ ဘာ ဆိုတာကို ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္မွာ အလုပ္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္သည့္အတြက္ အလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးရသည္။ အတိုခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း၀င္/ထြက္လို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးရသည္။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္းရေစရန္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အလုံအေလာက္ရေစရန္၊ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားမရိွေစရန္ စသည္တို႔ စီစဥ္ေပးရသည္။ သည္တြင္ ကြန္ဖိုင္း စေပ့စ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္လုိက္ေျပာျပပါမည္။
လွ်ာရွည္သည္ဟု မထင္ပါလင့္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့အေၾကာင္းမသိသျဖင့္ တရား၀င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမ၀င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူသိရွင္ၾကားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူမသိ၊ ရွင္မၾကားေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆံုးရမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိေပါက္က်ိဳင္း၏ ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ အေၾကာင္း ဗဟုသုတရၾကေစရန္၊ ရထားေသာဗဟုသုတမ်ား ကို အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ႏွင့္ ေလလံုးထြား (ဟုတ္ေပါင္) ျပန္လည္ ေ၀ငွႏုိင္ၾကပါေစရန္ ေရးသားလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
  (၉၁) သင္တန္းမ်ား
ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း၌ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပထမဦးဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေနသူအားလံုး သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းအသီးသီးသို႔ တက္ေရာက္ထားရန္လို၏။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
 
၁) ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ား (Entrants)
ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းရိွ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ္ရမည့္အေၾကာင္း၊ အေရးေပၚလာလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းမ်ား သိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔သိရန္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း အလုပ္မလုပ္မီ သင္တန္းတက္ရန္လိုပါသည္။ စင္ကာပူ၌ ထိုသင္တန္းကို Safety Orientation Course (Manhole) ဟုေခၚ၏။ SOC (Manhole) သင္တန္းက ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထုိက္တာမွန္သမွ် သင္ေပးလုိက္ ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အသိသည္အသိသာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔မလိုက္နာလွ်င္လည္း တန္ဘိုးမရိွပါ။ သိလည္းသိ၊ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ဘို႔ လိုပါသည္။


ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းသို႔ ထုိသင္တန္းတက္ၿပီးသူမွသာ ၀င္ခြင့္ျပဳသည္။ သင္တန္းဆင္းလာသူမ်ားကို SOC (Manhole) ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးပါသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း ၀င္ေတာ့မည္ဆိုသည္ႏွင့္ အ၀င္၀ရိွ ကင္းသမားအား ထိုလက္မွတ္ကဒ္ျပားအားေပးခဲ့ရသည္။ ကင္းသမားက ထိုလက္မွတ္ကို ဘုတ္ေပၚတြင္ခ်ိတ္ဆဲြထားလုိက္၏။ သို႔မွ အတြင္း၌ မည္သူတို႔ရိွေနေၾကာင္း အလြယ္တကူသိႏိုင္မည္။ ျပန္အထြက္တြင္ ထုိကဒ္ျပားကုိ ျပန္ေပးလိုက္ရသည္။ ၀င္တိုင္း၊ ထြက္တိုင္း အ၀င္အထြက္မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ထုိးသြားရန္လည္း လိုသည္။ 

            ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း၀င္သူမ်ားသည္ ဓါတ္ေငြ႔တိုင္းစက္(မီတာ) ခ်ိတ္သြားရ၏။ ထိုဓါတ္ေငြ႔မီတာအား ညကတည္းက အားသြင္း ထားရသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုမီတာကို ဖြင့္ထားရသည္။ မီတာက ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အျခား အဆိပ္ ဓါတ္ေငြ႔၊ မီးေလာင္ေစတတ္သည့္ ဓါတ္ေငြ႔စသည္တုိ႔ကို တုိင္းတာေပးသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား အဆိပ္ေငြ႔မ်ား ရိွေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံျဖင့္ သတိေပးသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မီတာမ်ားတြင္ ဓါတ္ေငြ႔ေလးမ်ိဳးကို တိုင္းေပးသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္၊ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ဆာလဖိုဒ္၊ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာဓါတ္ေငြ႔ တို႔ျဖစ္၏။ 

            ထို႔ျပင္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၊ အသက္ကယ္ႀကိဳး၊ ဓါတ္မီး၊ လိုအပ္လွ်င္ အသက္ရႉကိရိယာ စသည္တို႔ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ သြားရန္ လိုပါသည္။ အျပင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ခရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ၚကီေတာ္ကီေသာ္လည္းေကာင္း ယူေဆာင္သြားရန္ လည္း လိုပါသည္။

 
၂) ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ (Rescuers)


            ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ဟူသည္ အႏၱရာယ္ရိွေသာေနရာျဖစ္၏။ အကယ္၍ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မီးေလာင္ခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္ခဲ့၊ မူးလဲခဲ့လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အသက္မဆံုးရႈံးေစေရးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား လက္လွမ္း တမီတြင္ ရိွရပါမည္။ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ဆိုသည္မွာ အေထြအထူးမဟုတ္ပါ။ ထိုေနရာ၌အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကယ္ဆယ္ ေရးအဖဲြ႔တြင္ ပါမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ အေရးေပၚအေျခအေန၌ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးထားရန္ လုိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အနီးအနား၌ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ကို အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္တကြ ရိွေနေစရပါမည္။
 


အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔တြင္ ၄ ဦး သုိ႔မဟုတ္ ၅ ဦးပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႔တြင္ လံုၿခံဳေရးကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness)၊ အသက္ရႉအေထာက္အကူျပဳကိရိယာ (Respirator)၊ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Life Line)၊ ၁၅မိနစ္ခံ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး၊ ဓါတ္မီး၊ မီးသတ္ဘူး စသည္တို႔အဆင္သင့္ရိွရမည္။

            ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔သည္ အျမဲအသင့္ရွိေနရမည္ ျဖစ္ေလရာ ၎တို႔အား အျခားသူမ်ားကို သီးသန္႔ခန္႔ထားရန္ဆိုျခင္းမွာ လက္ေတြ႔မက်ပါ။ အေရးေပၚကိစၥဆိုသည္မွာ အျမဲျဖစ္ေနသည္မဟုတ္။ ျဖစ္ခ်င္ လည္းျဖစ္မည္။ ျဖစ္ခ်င္မွလည္း ျဖစ္မည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ထိုအဖဲြ႔ကိုသာ သီးသီးသန္႔သန္႔ခန္႔ထားမည္ဆိုပါက ၎တို႔မွာ တစ္ေနကုန္ ဘာမွလုပ္စရာမရိွသည္ႏွင့္ ပိုကာေဒါင္းေနရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အနီးအနားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ စူပါဗိုက္ဆာမ်ား၊ စသူတို႔ကို ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ တာ၀န္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရိွသူ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း တက္ထားသူပါလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

 
၃) ကင္းသမား (Attendant – Standby Person Outside)

            အထဲကိုဘယ္သူေတြ၀င္သြားသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္တံုးက ဘယ္ႏွေယာက္၀င္သြားသလဲ။ ဘယ္သူေတြ ျပန္ထြက္သြားသလဲ။ အလုပ္ၿပီးလို႔ ျပန္ထြက္လာခ်ိန္မွာ ၀င္သြားတဲ့သူေတြ အကုန္ျပန္ထြက္လာသလား စသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း။  ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္၏ ျပင္ပတြင္တစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းမွ လူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀င္ေပါက္၀တြင္ ကင္းသမားတစ္ဦး ထားေပးရန္လည္း လုိပါသည္။ ထိုကင္းသမားအားလည္း လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ Confined Space Assessor လုပ္စဥ္က အေပါက္ေစာင့္ေကာင္ေလးမ်ားမွာ မာရီယာပမ္၊ နာဂိုကာနီ၊ ဗစ္စ္၀ါနာသမ္ စသည့္ ကုလားေလးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတူတဲြလုပ္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ ယခုထိတိုင္ မွတ္မိေနပါေသး၏။ ကုမၸဏီက လည္သည္။ ကင္းေစာင့္ထားရမည္ဆိုေတာ့ စူပါဗိုက္ဆာမ်ားအားေခၚၿပီး ဘယ္ေကာင္ေတြ အသံုးမတည့္ဆံုးလဲ ဟုေမးကာ လူေရြး၏။ စူပါဗိုက္ဆာမ်ားက သိပ္အလုပ္မျဖစ္ေသာ ကုလားကေလး သံုးေလးေယာက္ကို ေရြးေပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ကိုေခၚကာ ကင္းသမား တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကို က်က်နန ရွင္းျပသည္။


ဘာလုပ္လုပ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင့္ အလုပ္လုပ္တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ သူတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပထားသည္မ်ားအား စာႏွင့္ ေရးကာ ဘယ္ေန႔က ဘယ္ေနရာမွာ သင္တန္းေပးေၾကာင္း၊ ဘာေတြသင္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ အသိသက္ေသမည္သူတို႔ ရိွေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းထားရပါသည္။ ငါတို႔မသိရပါဘူး ဟု မျငင္းႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္၏။
ထို႔ေနာက္ သူတို႔ကို လူအ၀င္အထြက္စာရင္းမွတ္ႏိုင္ရန္ Confinde Space Log Book တစ္ခု၊ ခရာတစ္ခု၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူး ပါသည့္အသက္ကယ္အကႌ်တစ္ခု၊ အသက္ကယ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၊ ကဒ္ျပားမ်ားခ်ိတ္ႏိုင္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခုအစရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးလိုက္ပါသည္။ သူတို႔က ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း လူမ်ားရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး အေပါက္၀တြင္ ေစာင့္ေနရပါသည္။ အကယ္၍ အိမ္သာသြားလိုလွ်င္ အျခားသူတစ္ဦးကို လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အက်ဥ္းမွ်ရွင္းျပလွ်က္ ၎ကိုယ္စား ထားခဲ့ရမည္။ မည္သည့္ အခါမွ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ကင္းသမားမရိွတာ မျဖစ္ေစရ။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အထဲမွလူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ၊ စိတ္ခ်လက္ခ် အလုပ္လုပ္ရေရးသည္ ကင္းသမားအေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနသည္။
ကင္းသမားကလည္း အေပါက္၀တြင္ ဘာမွလုပ္စရာမရိွဟု အိပ္ငိုက္ေနလို႔မရ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို အျမဲသတိျပဳေနရသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္းစေသာ ထူးျခားေသာအေျခေနတစ္ခုခုျဖစ္ပါက အထဲမွလူမ်ား အျမန္ဆံုးထြက္လာႏိုင္ေအာင္ သတိေပး ရမည္။ အထဲမွလူမ်ားအားလည္း ၁၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာတိုင္း “ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ဘယ့္နဲ႔လဲေဟ့၊ အားလံုးအဆင္ေျပၾကရဲ့မဟုတ္လား” ဟု အျမဲ စစ္ေဆးေနရမည္။
ထူးျခားလွ်င္လည္း ထူးျခားသလို၊ မထူးျခားလွ်င္လည္း မထူးျခားသည့္အေၾကာင္း Confined Space Safety Assessor အား အျမဲ သတင္းပို႔ေနရန္လည္း တာ၀န္ရိွပါသည္။
 
၄) ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ (ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ကိုစစ္ေဆးသူ) (Competent Person (Confined Space Safety Assessor))
 
 
ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးပုဂိၢဳလ္ကား Confined Space Safety Assessor ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ သူက သည္ေနရာသည္ အလုပ္လုပ္ရန္သင့္မသင့္ စစ္ေဆးေပးသည္။ အလုပ္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဆိုလွ်င္ အလုပ္လုပ္လို႔ ရသညထိ ဘာေတြလုပ္ေပးရမည္ဆိုသည္ကို အႀကံေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ထိုေနရာ၏ အေျခအေနကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ထဲတြင္ လုပ္ေနေသာအလုပ္အားလံုးၿပီး၍ လူအားလံုး ျပန္ထြက္လာမွ သူ႔တာ၀န္ၿပီးဆံုးသည္။ သုိ႔အတြက္ သူ႔တာ၀န္မွာလည္း မေသးလွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Confined Space Assessor ကို အခ်ိန္ပိုင္း ငွားလွ်င္ အလြန္ေစ်းႀကီးပါသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ စင္းေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔ေပါက္ေစ်းရိွ၏။
            သုိ႔ဆိုလွ်င္ Confined Space Safety Assessor တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဘာေတြလုပ္ရသနည္း။ သည္တြင္ အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးမွာ Safety ေဆာင္းပါးမဟုတ္သျဖင့္ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေတာ့ပဲ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႔သာ ေဖာ္ျပပါမည္။
            Confined Space Safety Assessor တစ္ဦးအေနႏွင့္ ပထမဦးဆံုးသိထားရမည္မွာ မိမိ စစ္ေဆးမည့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ အေျခအေန ႏွင့္ ထို ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ထဲတြင္ လုပ္မည့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားတို႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္ကိုလုိက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆး ျဖည့္ဆည္းေပး ရသည္။ လုပ္မည့္အလုပ္သည္ ျငမ္းဆင္ရန္လိုသလား၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္းေတာက္ျခင္း တို႔ပါသလား။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္ေတြနဲ႔ လုပ္ရမွာလား။ ဘယ္လိုဓါတုေဆးရည္ေတြလဲ။ လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အႏၱရာယ္ရိွသလဲ။ က်န္းမာေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳႏံႈး (Permissible Limit) ဘယ္ေလာက္လဲ စသျဖင့္ျဖစ္ပါ၏။
            ဒုတိယအေနႏွင့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား၊ ကင္းသမား၊ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔ စသည္တို႔ကို သင္တန္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရန္လိုပါသည္။
            ထုိ႔ေနာက္ ထိုကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ Risk Assessment, Safe Work Procedure, Emergency Rescue Procedure, Permit To Work (PTW), Entry Log Book, Singnage စသည္ တို႔ျဖစ္၏။ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ဗဟုသုတရိွထားရပါမည္။ ဤက့ဲသုိ႔ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏိုင္ရိွသူ၊ တတ္ကြ်မ္းသူကို Competent Person ဟုေခၚသည္။ ကိုယ္ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘဲ အျခားသူထံမွ ကူးခ်ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ တန္ဘိုးမရိွပါ။ မိမိမေရးတတ္၍ အျခားသူမ်ားထံမွ ကူးခ်သည္ဆိုေစ၊ ဤသည္တို႔မွာ ဘာလဲဆိုတာေလာက္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုပါသည္။
            ေနာက္တစ္ခုမွာ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရျခင္း ျဖစ္၏။ ဤသည္ကို အဂၤလိပ္လို assess လုပ္သည္ဟုေခၚသျဖင့္ ဤသို႔တုိင္းတာတြက္ခ်က္သူကို Assessor ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတိုင္းတာ တြက္ခ်က္၍ ရလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔သို႔ အႀကံျပဳတင္ျပရပါသည္။
            ဤသို႔တိုင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားရိွ၏။
ပထမတစ္ခုမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ရိွမႈျဖစ္၏။ လူတစ္ဦးအသက္ရႈရန္ သင့္ေတာ္ေသာေအာက္ဆီဂ်င္မွာ ၁၉.၅% မွ ၂၃.၅% ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ထက္နည္းလွ်င္လည္းမေကာင္း။ မ်ားလွ်င္လည္းမေကာင္း။ ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းလွ်င္ အသက္ရႉမ၀သျဖင့္ မူးေမ့လဲက်တတ္သည္။ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ရိွပါသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားလွ်င္လည္းမေကာင္း။ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔သည္ ကိုယ္တိုင္မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မီးေလာင္ျခင္းကို အားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားသည့္ေနရာတြင္ အလြန္မီးေလာင္လြယ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားတစ္ခုတြင္ရွိေနေစရန္ ထိန္းထားရန္ လိုသည္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ဆာလဖုိဒ္ဓါတ္ေငြ႔ျဖစ္၏။ ဤဓါတ္ေငြ႔ကား အသက္ေဘးအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ ထိုဓါတ္ေငြ႔သည္ ၎ေရာက္ရာေနရာမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို တြန္းထုတ္ပစ္ေလရာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္မရိွသည့္ေနရာတြင္ အသက္ရွင္ရန္ မလြယ္ပါ။ ေလထဲတြင္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပါ၀င္ႏံႈး ၁၅ ppm ထက္ မပိုေစရ။ ၾကာရွည္အလုပ္လုပ္မည္ဆိုပါက ၁၀ ppm ထက္မပိုေစရ။ သို႔ေသာ္ ထိုဓါတ္ေငြ႔က ၾကက္ဥပုပ္နံ႔နံသျဖင့္ အလြန္သိသာသည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုအနံ႔မ်ိဳးရလာၿပီဆိုပါက ထိုေနရာမွ အျမန္ဆံုးထြက္ခြါရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ေနာက္အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတ္ေငြ႔တစ္ခုမွာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႔ျဖစ္၏။ ဤဓါတ္ေငြ႔လည္း အသက္ေဘးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွပါသည္။ ေလထဲတြင္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပါ၀င္ႏံႈး ၂၅ ppm ထက္ မပိုေစရပါ။ ထိုဓါတ္ေငြ႔မွာ အင္ဂ်င္မ်ားမွထုတ္လိုက္ေသာ အိတ္ေဇာ မီးခိုးေငြ႔တြင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အေပါက္၀အနီး သို႔မဟုတ္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ အေပါက္၀ဘက္သို႔လွည့္ကာ အင္ဂ်င္အိတ္ေဇာ ပိုက္မ်ား မထားမိေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းသို႔ မီးခိုးမ်ား၀င္သြားလွ်င္ အတြင္း၌ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။
ဤတြင္ ppm ဟူသည္ parts per million ျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္ႏံႈးကို ေဖာ္ျပေသာယူနစ္ျဖစ္၏။ ေရထဲတြင္ဓါတ္ဆား၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ ေလထဲတြင္ အမႈန္အမိႈက္မ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားပါ၀င္မႈ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ 
ေနာက္အေရးႀကီးေသာ ဓါတ္ေငြ႔မွာ မီးေလာင္ေစတတ္၊ ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရိွမႈ ျဖစ္၏။ မီးေလာင္ႏိုင္မႈကို LEL (Lower Flammable Limit) ~ UEL (Upper Flammable Limit) ျဖင့္ျပသည္။
ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြက္ တိုင္းတာေသာ ဓါတ္ေငြ႔မီတာတြင္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ ၄ မ်ိဳးအဓိကပါသည္။ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းမ၀င္မီ ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ဦးစြာတိုင္းၾကည့္ရသည္။ စိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနရိွမွ ၀င္ခြင့္ျပဳရသည္။ အကယ္၍ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းတြင္ ထုိဓါတ္ေငြ႔မ်ား မ်ားေန၊ နည္းေနပါက စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရသည္။ အဓိကလုပ္ရသည္မွာ ေလမႈတ္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပမွ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလမ်ားကို ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း မႈတ္သြင္းလုိက္ပါက မေကာင္းေသာဓါတ္ေငြ႔ဆိုးမ်ား ထြက္သြားမည္။ ထို႔အတူ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေသာ ေလသန္႔မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာမည္။ ေလမႈတ္သြင္းၿပီးလွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔ကို ထပ္မံတိုင္းတာၾကည့္ရပါသည္။ စိတ္ခ်ရသည့္အေျခအေနေရာက္မွ ၀င္ခြင့္ျပဳရသည္။ မဟုတ္လွ်င္ အသက္အႏၱရာယ္ရိွသည္။
            ေနာက္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ assessor လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ သည္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းသို႔ မသက္ဆိုင္သူမ်ား မ၀င္ႏိုင္ေစ ရန္တားဆီးေရး ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေပါက္တစ္ခုသာခ်န္ထားလွ်က္ အျခား၀င္ႏိုင္မည့္အေပါက္မွန္သမွ် ၿခံခတ္ထား၊ သတိေပးစာတမ္းမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားရပါသည္။ ၀င္ေပါက္တြင္မူ ကင္းသမားက ၀င္မည့္သူမ်ားကို စီစစ္လက္ခံပါလိမ့္မည္။
            မိမိစစ္ေဆးေပးထားေသာေနရာသည္ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းရိွေနမေနကိုလည္း ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္း၌ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ကာလပတ္လံုး ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနရသည္။ အဓိကမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႔ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။  
            တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုး၍ အလုပ္သိမ္းၿပီဆိုလွ်င္ ထိုကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အတြင္းမွ (၀င္သြားေသာ) လူအားလံုးျပန္ထြက္လာမလာ။ လူမ်ား က်န္ေနမေန စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀င္ေပါက္ကို ေသခ်ာက်နစြာ ပိတ္ခဲ့ရသည္။ မ၀င္ရ ဟူေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကိုလည္း အ၀တြင္ ေထာင္ခဲ့ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ပါမစ္ကို ရုပ္သိမ္းရသည္။ ဤသုိ႔ပါမစ္ကို ရုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ မည္သူမွ ၀င္ခြင့္မရိွ ေတာ့ပါ။
            ဤသည္တို႔ကို Confined Space Safety Assessor Course တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာသင္ေပးပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႔မီတာ ဖတ္ပံုဖတ္ နည္း။ အေရးေပၚအေျခေနမ်ားတြင္ အထဲမွလူကို အျပင္ကယ္ထုတ္နည္း စသျဖင့္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ရပါသည္။ ဤသင္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္လွ်င္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ထိုလက္မွတ္ရိွသူမွသာ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ကို စစ္ေဆးသူ (Confined Space Safety Assessor) လုပ္ခြင့္ ရိွပါသည္။
 
 (၉၂) ကြ်ႏ္ုပ္ Confined Space Safety Assessor ျဖစ္ရျပန္ျခင္း
            ကြ်ႏ္ုပ္ကား ဘ၀စံုလွ၏။ ယခု ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ ဆိုလား ျဖစ္ရျပန္ပါသည္။ သည္သင္တန္းကို ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ မွ ၂၇ ရက္ထိ၊ Red Hill ရိွ NTUC Learning Hub တြင္တက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးၿပီးခ်င္း လက္မွတ္ရတာမဟုတ္။ စာေမးပဲြ ေအာင္စာရင္းေစာင့္ရေသးသည္။ သို႔အတြက္ သင္တန္းၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ၾကာမွ လက္မွတ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ကအေရးႀကီးလွၿပီ။ ဗိုက္နာေနေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ မေအာင့္ႏိုင္ေတာ့သကဲ့သို႔ လက္မွတ္ရေအာင္ပင္ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သင္တန္းလည္းၿပီးေရာ သင္တန္းၿပီးပါၿပီဟူေသာ စာကိုယူခဲ့ေစကာ ထုိစာႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းစလုပ္ေစေလေတာ့၏။ ဒါေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မန္ေနဂ်ာက မင္း၊ စာေမးပဲြ ေအာင္ပါ့မလား လို႔ ေဂ်ဗီကေမးေနတယ္ ဟု ေျပာေလရာ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း စိတ္ခ်င္ေပါက္လွသည္ႏွင့္ ကုန္းေပၚမွာမေျပာနဲ႔၊ ေရထဲမွာငုပ္ၿပီး ေျဖရင္ေတာင္ေအာင္တယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါကြာ ဟု အေငၚတူးလုိက္ေလ၏။
သို႔ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွစကာ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာဘ၀သုိ႔ ကူးေျပာင္းရျပန္ေလေတာ့သတည္း။
            အထက္တြင္ေျပာခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ္ပထမဦးဆံုးစလုပ္ရသည္မွာ စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား ျပင္ရျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေပါ့ေလ။ သည္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင္တန္းမၿပီးခင္ ျပင္ဆင္ထားတာ အားလံုးၿပီးေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရ တင္လို႔မရေသး။ သည္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို Certified Competent Person က ျပင္ထားတာပါဟု သက္ေသျပလို႔ရေအာင္ သင္တန္းၿပီး ေအာင္ေစာင့္ေနရေသးသည္။ သင္တန္းၿပီးသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္လက္မွတ္ထိုးကာ ခ်က္ျခင္းေကာက္ကက္ တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ က်န္သည့္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္တြင္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားမွာ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္သင္တန္းအၿပီးကို ေစာင့္ေနရျခင္း ျဖစ္၏။ 
သို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ်အေရးတႀကီး လိုေနရပါသနည္း။ မိတ္ေဆြတို႔သိေအာင္ ရွင္းျပပါမည္။ အနည္းငယ္ရွည္လွ်င္ သည္းခံဖတ္ပါခင္ဗ်ား။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီ (ယူနီယမ္အလြိဳင္း) မွလုပ္ရသည္မွာ အီးစီစီစက္ရံုႀကီးအတြက္ ေျမေအာက္တြင္ေျပးေသာ အေအးခံေရပိုက္ လုိင္းမ်ား သြယ္တန္းေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ဆိုလို႔ ကေယာ္ကမယ္ပိုက္ကေလး မမွတ္ပါႏွင့္ခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုက္ႀကီးမွာ အခ်င္း ၂.၇ မီတာ (၉ ေပခန္႔) ရိွေလရာ အထဲသို႔ ျမင္းစီး၀င္လို႔ရသည္။ ပိုက္အမ်ိဳးအစားမွာ GRP (Glass Reinforced Plastic) ပိုက္ျဖစ္သည္။ ပုိက္မ်ားကို ဖန္မွ်င္ႏွင့္ ဓါတုေဗဒေဆးရည္မ်ား ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးေသာ ဓါတုေဆးရည္မွာ ပိုလီယက္စတာ (Polyester Resin) ျဖစ္သည္။
ပုိက္မ်ားမွာ အီတလီမွလာေသာ ပိုက္မ်ားျဖစ္၏။ ထုိပိုက္မ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သည့္ကုမၸဏီမွာ ဂရုတင့္ (Grootint) ျဖစ္၏။ ၎တို႔မွာ နယ္သာလင္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမွာ ဖရင့္ (Frank) ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီမွ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ပိုက္မ်ား ဆင္ေရးတာ၀န္ယူသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၾကည့္ရႈ ႀကီးၾကပ္ေပးရံုသာျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆင္လုပ္ငန္းအားလံုးကို ၀ီကြမ္း (Wecom) သို႔ေပးထားျခင္းျဖစ္၏။
ဆင္တာက ၀ီကြမ္း၊ ႀကီးၾကပ္တာက ဂရုတင့္ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယူနီယမ္အလြိဳင္းက ဘာမွ လုပ္စရာမလိုပါ။ တကယ္ဆို ယူနီယမ္အလြိဳင္းက သည္ပေရာဂ်က္တြင္ ဘယ္ႏွဦးရိွပါသနည္း။ ေျပးေရၾကည့္လိုက္မွ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္မန္ေနဂ်ာ မယ္လ္ဘင္း ႏွစ္ဦးသာရိွသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ပိုက္မ်ားဆင္ၿပီးသည့္အေျခအေန မယ္လ္ဘင္းကို သတင္းပို႔သည္။ မယ္လ္ဘင္းက ပိုက္ဆံေတာင္းသည့္ ကိစၥလုပ္သည္။ အင္မတန္နားေအးပါးေအး ရိွလွ၏။
ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ကို ဆက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဖုိက္ဘာအ၀တ္စႏွင့္ ပိုလီယက္စတာရီဇင္မ်ားသံုး၍ ဆက္ရသည္။ ၎ကို လာမနိတ္(laminate) လုပ္သည္ဟုေခၚသည္။ ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
လာမနိတ္လုပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ ပိုက္ႀကီးမ်ားကို ဦးစြာ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေျပာင္သြားေအာင္ ေက်ာက္စက္ျဖင့္စားရသည္။ ထို႔ေနာက္ လာမနိတ္လုပ္ရာတြင္သံုးမည့္ ေဆးကိုစပ္ၿပီး ေဆးသုတ္လိုက္ ဖိုက္ဘာစမ်ားႏွင့္ပတ္လုိက္ျဖင့္ တစ္ထပ္ၿပီးတစ္ထပ္ လုိေသာ အထူရသည္ထိ လုပ္သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆးတြင္ ရီဇင္ (resin) ႏွင့္ ကက္တလစ္ (catalyst) ဟု ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ လာမနိတ္လုပ္ေတာ့မည္ဆုိမွ ရီဇင္ႏွင့္ ကက္တလစ္ကို ၁၀၀ း ၁ အခ်ိဳးျဖင့္ ေရာသည္။ မွားလို႔မရ။ အေရာမွားလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းဒုကၡ မ်ားမည္။ သည္အေၾကာင္းမ်ား ေရွ႔တြင္ေရခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ထပ္ေလမရွည္ေတာ့ပါ။
ရီဇင္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း ကက္တလစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း သည္အတိုင္းထားလွ်င္ အေငြ႔သိပ္မထြက္ပါ။ ေျခာက္လည္း မေျခာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ႏွစ္ခုကို စပ္လုိက္လွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထြက္လာသည္။ ေဆးထဲတြင္ စတိုင္ရင္းပါသည္။ စတိုင္ရင္းႏွင့္ၾကာရွည္ ထိေတြ႔ပါက ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမနိတ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္ထိေတြ႔ေနရမည္ ျဖစ္၍ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လိုသည္။
ထို႔ျပင္တ၀ လာမနိတ္လုပ္ရာတြင္ ပိုက္ကို အျပင္ပိုင္းတြင္သာ လုပ္ရသည္မဟုတ္။ အတြင္းဘက္ကပါ လုပ္ေပးရသည္။ ပိုက္အျပင္ ဘက္တြင္ေတာ့ ေလဟာနယ္ျဖစ္ေလရာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ေလတိုက္သျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္။ သိပ္ျပႆနာမရိွ။ သို႔ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္မဟုတ္ရကား ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို မရႉမိေစရန္ အသက္ရႉကိရိယာ ႏွာေခါင္းစြပ္ (Respirator) ၀တ္ဆင္ထား ရေသးသည္။  
ပိုက္၏အတြင္းဘက္တြင္ လာမနိတ္လုပ္လွ်င္မူ လာမနိတ္လုပ္ရာမွ ထြက္လာေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ အျခားသုိ႔ထြက္သြားဘို႔ရာ မလြယ္။ ပိုက္အထဲတြင္ပင္ လွည့္ေနမည္ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ ထိုအခါ ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ဘို႔ရာ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ပိုက္အတြင္းတြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လာမနိတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ လိုလာသည္။ 
ထိုမွ်မကေသး။ စင္ကာပူဥပေဒအရ ၁ မီတာခဲြထက္ နက္ေသာေျမာင္းဆိုလွ်င္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ၂.၇ မီတာ ရိွသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပိုက္ႀကီးမ်ားခ်ရန္ တူးရေသာေျမာင္းမွာ ဖို႔မွာေရာဘာေရာဆို ၄ မီတာေက်ာ္နက္ေလရာ ထိုေျမာင္းႀကီးမ်ားမွာ အက်ယ္ ႀကီးပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ဟု သတ္မွတ္ေသာဟူ၏။ သည္ေတာ့ သည္ေျမာင္းအတြင္း အလုပ္၀င္လုပ္ဘို႔ရာ၊ ပိုက္အတြင္း ၀င္ၿပီး လာမနိတ္လုပ္ဘို႔ရာ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ ရိွမွျဖစ္မည္။ သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္လို႔ရမည္။ ယခု ယူနီယမ္အလြိဳင္း တြင္ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ မရိွ။ သည္ေတာ့ ပိုက္ႀကီးမ်ားကို ေျမာင္းထဲခ်ၿပီး သည္အတိုင္းၾကည့္ေနရသည္။ ဘာမွ ဆက္လုပ္လို႔မရ။
ဤတြင္ မယ္လ္ဘင္းက သေဘၤာက်င္း၌ နားေအးပါးေအး ပံုဆဲြလိုက္၊ ငိုက္လိုက္ လုပ္ေနသည့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို အတင္းေရာ၊ အဓမၼပါေခၚပါေလေတာ့၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မရင္းတကၠနစ္မွ ကုလားမႀကီးညစ္ပတ္သျဖင့္ ၃ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ၿငိေနရာ ထုိအေၾကာင္း မယ္္လ္ဘင္း ကို ေျပာျပေလရာ ေလ်ာ္သာေလ်ာ္လိုက္ပါကြာ၊ ငါအကုန္ျပန္ေပးပါ့မယ္ ဆုိေလ၏။ ထိုေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း မရင္းတကၠနစ္မွ ေန႔မဆိုင္း၊ ညမဆိုင္း အလုပ္ထြက္စာတင္ကာ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားတက္ၿပီး ယူနီယမ္အလြိဳင္းသို႔ အသိုက္ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သတည္း။
            သည္မွ်ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယူနီယမ္အလြိဳင္းမွ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ အသည္းအျပင္းလိုေနေၾကာင္း မိတ္ေဆြတုိ႔ ရိပ္စားမိေလာက္ပါၿပီ။ သည္လိုႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အင္ဂ်င္နီယာဘ၀မွ အရွင္လတ္လတ္ ဘ၀ေျပာင္းကာ ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္အဆက္ဆာ ဆိုတာ ႀကီး ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
 
ဆက္ပါဦးမည္။
 
ေအးၿငိမ္း
၁၇-၁၀-၂၀၁၂၊ ည ၁၁း၁၇ နာရီ
Blk 663D, Jurong West St 65
#15-233
Singapore 644663
Tel: 97303027


No comments: