Sunday, October 7, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၇)

 
၅၊ ၈။ ေျမခံရက္ ၁၆ ပါး ၁၁

 
ေလာကီလူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားတို႔၊ သိထားေစရန္၊ ေျမခံက်မ္းမွတ္၊ ဇရပ္အိမ္ေက်ာင္း၊ ေဆာက္တံုေရွာင္းေသာ္ -

နေတၱာ္, ေခါင္, ၾကဴး၊ ျပာ, ကူး, ဆုန္, ေပါင္း၊ ေဆာက္ေကာင္း ေျခာက္လ၊ မွတ္ကုန္ၾကေလာ့။ ဆန္းထစင္စစ္၊ ႏွစ္, သံုး, ငါး, ခြန္၊ ေကာင္းမြန္ တစ္ဆယ္၊ ဆယ့္သံုးသြယ္ေရး၊ ဆယ့္ေလး, ဆယ့္ငါး၊ ဆန္းျငားမွန္သစ္၊ ရက္ေကာင္းျဖစ္၏။

လဆုတ္ျဖစ္မႈ၊ တစ္, ေလး, ေျခာက္ ရွစ္၊ ကိုး, ဆယ့္ႏွစ္, ေရး၊ ဆယ့္ေလး, ဆယ့္ငါး၊ ေန႔ကား ဆင္, ၾကြက္၊ ပူးရက္ကိုေရွာင္၊ အက်ိဳးေဆာင္သည္၊ ေကာင္းေအာင္ ဆန္း, ဆုတ္၊ ေျမခံတည္း။       

 ၅၊ ၉။ တိထီရက္မ်ား


            တြက္လိုေသာေန႔၏ တိထီကို ၅ ျဖင့္စား။ အၾကြင္းကိုလိုက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း တိထီနာမည္ေပးၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို အခါေပးပါသည္။
 

အၾကြင္း
တိထီ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ား
နႏၵာတိထီ
ဘုရား၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ တံတားခင္း၊ ပ်ိဳးၾကဲ၊ ေကာက္စိုက္၊ သစ္ပင္စိုက္၊ ေျမတူးဆြရေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ဘျဒာတိထီ
အမည္ေပး၊ နားထြင္း၊ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳႏုိင္သည္။
ေဇယ်ာတိထီ (ဇယာတိထီ)
စစ္ခ်ီ၊ စစ္တက္၊ ကင္းလွည့္၊ ကင္းခ်၊ သစၥာဆို၊ စံုေထာက္၊ ေထာက္လွမ္းျခင္း အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
ရိတၱာတိထီ
ေက်ာင္းကန္ဘုရားတည္ျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။
ပုဏၰားတိထီ
ရတနာေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳပဥၥင္းခံျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

 
အေဟာလကၤာ။         ။ အခါေပးရာ၊ မ်ိဳးေလးျဖာတို႔၊ နႏၵာတိထီ၊ ႀကိဳက္ညီေသာခါ၊ ေက်ာင္း၀ိဟာႏွင့္၊ တည္ရာဘုရား၊ တံတား ခင္းရန္၊ ေရကန္ေရတြင္း၊ အခင္းကိစၥ၊ ဟူသမွ်ကို၊ ျပဳရေသာ္ကား၊ အက်ိဳးမ်ား၏၊ အျခားဘဒၵရာ၊ တိထီမွာလည္း၊ ေကသာ ထံုးျခင္း၊ နားထြင္းမဂၤလာ၊ အိမ္ယာေဆာက္ႏွင္း၊ အခင္းကိုသာ၊ ျပဳဘို႔ရာ၏၊ မွန္စြာတူညီ၊ တိထီေဇယ်၊ ရန္စေအာင္ေၾကာင္း၊ စည္ေမာင္းရြက္ေဆာ္၊ စစ္ေသာ္ခ်ီသြား၊ တရားဆင္ရာ၊ ေအာင္ေစရာ၏၊ မကြာမုခ်၊ ရိတၱႀကံဳလည္း၊ ထိုးကြင္းလက္ဖဲြ႔၊ ျပစ္မဲ့ ေဆး၀ါး၊ နာဖ်ားအကယ္၊ ျပဳဘို႔လြယ္၏၊ အကယ္ဇီ၀၊ ႀကံဳလတ္ကမူ၊ ပုဏၰာတိထီ၊ က်ီႏွင့္ဘ႑ာ၊ ဥစၥာသိုမွီး၊ တသီးရတနာ၊ ခုနစ္ျဖာတို႔၊ ၀ယ္ရာမေတာက္၊ စိန္ေက်ာက္ေသြးမႈ၊ အစုစုကို၊ ျပဳအပ္လွစြာ၊ ေကာင္း၏မွာသည္၊ အခါေပးဘို႔၊ ခမဲတည္း။            

 
၅၊ ၁၀။ တိထီေျမခံ


            တိထီ ၁၅ လံုးမျပည့္ေသး၊ မၿပိဳေသးေသာ္ လဆန္းတိထီ။ ၿပိဳၿပီးေသာ္ လဆုတ္တိထီ ျဖစ္သည္။ လဆန္းတိထီ ျဖစ္လွ်င္ ၁၅ ထဲမွ၊ လဆုတ္တိထီျဖစ္လွ်င္ ၂၀ ထဲမွ တကၠာလတိထီကို ႏႈတ္ပါ။ အၾကြင္းကို ၁၀ ျဖင့္စားၿပီး စားၾကြင္းကို လိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အခါေပးႏိုင္ပါသည္။ (တိထီကို သံဒိ႒ျပကၡဒိန္တြင္ ဖတ္ယူႏိုင္ပါသည္။)


အၾကြင္း
တိထီေျမခံ
 
တနဂၤေႏြခံ
ဥစၥာရွားမည္။
တနလၤာခံ
လာဘ္မ်ားစြာရမည္။
အဂၤါခံ
ေရာဂါမ်ားမည္။
ဗုဒၶဟူးခံ
ခ်မ္းသာရႊင္ျမဴးမည္။ ဥစၥာေပါမည္။
ၾကာသပေတးခံ
အႀကံေအာင္မည္။
ေသာၾကာခံ
သုခႀကီးစြာရမည္။ လာဘ္၀င္မည္။
စေနခံ
ဒုကၡႀကီးစြာေရာက္မည္။ ေသတတ္သည္။
ရာဟုခံ
ခိုက္ရန္ျငင္းခုန္ျဖစ္ရမည္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရမည္။
ကိတ္ခံ
လာဘ္လာဘေပါမည္။ သုခခ်မ္းသာရမည္။
မိတၱဳခံ
ေသအံ့။

 
လက္သမားေျမခံထက္ တိထီေျမခံက ပိုအေရးႀကီးပါသည္။

 
၅၊ ၁၁။ ၀ါရမိတၱဳငယ္ရက္


လကၤာ
ရက္
ေန႔မ်ား
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၆ ရက္
စေန
သက္
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၇ ရက္
ေသာၾကာ
ပတ္
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၈ ရက္
ၾကာသပေတး
လံုး
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၉ ရက္
ဗုဒၶဟူး
ေစာင္
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁၀ ရက္
အဂၤါ
ေခါင္း
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁၁ ရက္
တနလၤာ
အံုး
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁၂ ရက္
တနဂၤေႏြ
ေန႔ႀကံဳမူ မေကာင္း၊ ေရွာင္ေလ။

 
လကၤာ။               ။ တသက္ပတ္လံုး၊ ေစာင္ေခါင္းအံုး၊ ေျခာက္စ ဆယ့္ႏွစ္ဆံုး။

 
၅၊ ၁၂။ ၀ါရမိတၱဳႀကီးရက္


ရက္
ေန႔မ်ား
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁ ရက္
တနဂၤေႏြ
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၄ ရက္
တနလၤာ
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၈ ရက္
အဂၤါ
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၉ ရက္
ဗုဒၶဟူး
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၆ ရက္
ၾကာသပေတး
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၇ ရက္
စေန
မည္သည့္လမဆို
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၃ ရက္
ေသာၾကာ
ေန႔ႀကံဳမူ မေကာင္း၊ ေရွာင္ေလ။

 
၅၊ ၁၃။ သမားျဖဴရက္


လဆန္းျဖစ္ေစ၊ လဆုတ္ျဖစ္ေစ -
ရက္
ေန႔မ်ား
စေန၊ တနဂၤေႏြ
တနဂၤေႏြ
ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
ၾကာသပေတး
ဗုဒၶဟူး
တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေေတး၊ စေန
ေသာၾကာ
၁၁
တနလၤာ

 
၅၊ ၁၄။ သမားညိဳရက္


ရာသီ
လကၤာ
ေန႔မ်ား
လမ်ား
 
မိႆ
ဦးႏွဲ
စေန၊ တနဂၤေႏြ၊
တန္ခူး
 
ၿပိႆ
ခူဇံ
တနလၤာ၊ အဂၤါ
ကဆုန္
 
ေမထုန္
လက္ပံ
ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး
နယုန္
 
ၾကဋ္
သီတင္း
ေသာၾကာ၊ စေန
၀ါဆို
 
သိဟ္
အင္ၾကင္း
တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ
၀ါေခါင္
 
ကန္
ဆူးေလ
အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး
ေတာ္သလင္း
 
တူ
သေျပ
ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
သီတင္းကြ်တ္
 
ၿဗိစ ၦာ
အႏွမ္း
စေန၊ တနဂၤေႏြ၊
တန္ေဆာင္မုန္း
 
ဓႏု
အုန္းထန္း
စေန၊ တနဂၤေႏြ၊
နတ္ေတာ္
 
မကာရ
အကုန္
တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ
ျပာသို
 
ကုမ္
စုရံုး
အဂၤါ၊ ရာဟု
တပို႔တဲြ
 
မိန္
ပံုသည္
ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ
တေပါင္း
ေရွာင္တံု သမားညိဳေန႔မ်ားတည္း။

 
၅၊ ၁၅။ ရက္ပုပ္မ်ား
 

ရက္
ေန႔မ်ား
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁ ရက္
တနဂၤေႏြ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၄ ရက္
တနလၤာ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၆ ရက္
အဂၤါ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၉ ရက္
ဗုဒၶဟူး
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၈ ရက္
ၾကာသပေတး
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၇ ရက္
ေသာၾကာ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၈ ရက္
စေန
ေန႔ႀကံဳမူ ရက္ပုပ္ျဖစ္၍ မေကာင္း၊ ေရွာင္ေလ။

 
၅၊ ၁၆။ ရက္ယုတ္မာ


ရက္မ်ား
တန္ခူး၊ ၀ါဆို
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၆ ရက္
ကဆုန္၊ တပို႔တဲြ
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၄ ရက္
နယုန္၊ ေတာ္သလင္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၈ ရက္
၀ါေခါင္၊ တန္ေဆာင္မုန္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၁၀ ရက္
သီတင္းကြ်တ္၊ ျပာသို
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၁၂ ရက္
နတ္ေတာ္၊ တေပါင္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၂ ရက္

တန္ခူးလတြင္ ရက္ယုတ္မာမရိွဟူ၍လည္း အခ်ိဳ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 
၅၊ ၁၇။ မဟာရက္ၾကမ္း


ရက္မ်ား
တန္ခူး
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၅ ရက္
ကဆုန္၊ နယုန္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၆ ရက္
၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၁ ရက္
ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၂ ရက္
 တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၃ ရက္
ျပာသို၊ တပို႔တဲြ
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၄ ရက္
တေပါင္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၅ ရက္

 
တပို႔တဲြ၊ တေပါင္းတြင္ မဟာရက္ၾကမ္းမရိွဟူ၍လည္း အခ်ိဳ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 
၅၊ ၁၈။ နဂါးေပၚရက္


လဆန္း
လဆုတ္
တနဂၤေႏြဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၂ ရက္၊ ၁၀ ရက္
လဆုတ္ ၃ ရက္
တနလၤာဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၁ ရက္
လဆုတ္ ၆ ရက္
အဂၤါဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၉ ရက္
လဆုတ္ ၁၁ ရက္
ဗုဒၶဟူးဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၂ ရက္
လဆုတ္ ၄ ရက္
ၾကာသပေတးဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၁၂ ရက္
လဆုတ္ ၂ ရက္
ေသာၾကာဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၄ ရက္
လဆုတ္ ၃ ရက္
စေနဆန္းေသာ လ၌
လဆန္း ၂ ရက္
လဆုတ္ ၆ ရက္
ေရွာင္ရာ၏။

 
၅၊ ၁၉။ ရွမ္းရက္


ရက္မ်ား
တန္ခူး၊ ကဆုန္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၈ ရက္
နယုန္၊ ၀ါဆို
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၂ ရက္
၀ါေခါင္၊
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၉ ရက္
ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၃ ရက္
 တန္ေဆာင္မုန္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၅ ရက္
နတ္ေတာ္
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၃ ရက္
ျပာသို၊ တေပါင္း
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၄ ရက္
 တပို႔တဲြ
လဆန္း၊ လဆုတ္ ၇ ရက္

 
၅၊ ၂၀။ နဂါးလွည့္ ႏွင့္ လယ္ထြန္ျခင္း ၄၁

 
            နဂါးလွည့္ဟူသည္ ညအခါ ေကာင္းကင္တြင္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ Milky Way ဟုေခၚသည့္ နဂါးေငြ႔တန္းႀကီး လွည့္ရာ အရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုနဂါးေငြ႔တန္းႀကီး ဦးစုိက္ရာဘက္ကို နဂါးေခါင္းလွည့္သည္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ေရွးစာမ်ားတြင္ -


ေကာင္းကင္ထက္ခန္း၊ ၾကယ္ေသးတန္း၊ တင့္ဆန္းေခၚနဂါး။

ၾကယ္နဂါးေငြ႔၊ ေဆာင္းေႏြေတြ႔၊ ၾကည့္ေလေပၚထင္ရွား။

နဂါးေငြ႔ၾကယ္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆြယ္၊ သံုးတယ္ျမန္မာမ်ား။

မိန္၊ မိသ္၊ ၿပိသ္ ေနာက္၊ ေရွ႔ၿမီးေရာက္၊ ၀မ္းေျမာက္၊ ေက်ာေတာင္ထား။

ထုန္၊ ၾကဋ္၊ သိဟ္ ေျမာက္၊ ေတာင္ၿမီးေထာက္၊ ေက်ာေနာက္ ၀မ္းေရွ႔ထား။

ကန္၊ တူ၊ ၿဗိစ္ေရွ႔၊ ေနာက္ၿမီးေရွ႔၊ ေက်ာေတြ႔ေျမာက္ပါး၊ ၀မ္းေတာင္ထား။

ႏု၊ ကာ၊ ကုမ္ေတာင္၊ ေျမာက္ၿမီးေဆာင္၊ ၀မ္းေခါင္ေနာက္သြား၊ ေက်ာေရွ႔ထား။

လက္ယာရစ္ေပ၊ ဘယ္ေစာင္းေခြ၊ ေရွ႔ေလနဂါး၊ သံုးလျခား။

ေနမင္းလွည့္လည္၊ ေရာက္ရာသီ၊ ကိုက္ညီ ၀ါထပ္မ်ား။
ၿမီးေလွ်ာက္ၾကည္းသင္၊ ခံတြင္း၀င္၊ ေရွာင္ၾကဥ္ခရီးသြား။

ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေက်ာ္၊ ေျပာင္းေရႊ႔ေသာ္၊ အိုးေနာ္စီးပြား၊ ခ်မ္းသာျငား။

ရာဇမတၱဏ္၊ သတၱမံ၊ က်မ္းဂန္နဂါး၊ ၾကယ္ေသးမႊား။

ထိုလကၤာအရ နဂါးေခါင္းလွည့္မွာ ေနသြားႏံႈးကိုသာ အဓိကထားေၾကာင္း၊ မည္သည့္ရာသီမ်ားတြင္ နဂါး၏ ၀မ္း၊ ေက်ာတို႔ မည္သည့္ဘက္သို႔လွည့္ေၾကာင္း၊ နဂါးလွည့္အရ မည္ကဲ့သို႔ ခရီးသြားသင့္ေၾကာင္း၊ အိမ္ယာအေရႊ႔အေျပာင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳသင့္ေၾကာင္းမ်ား ျပဆိုထားပါသည္။ ဤလကၤာအရ နဂါးလွည့္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

စဥ္
ရာသီ
ေခါင္းလွည့္
အၿမီး
၀မ္း
ေက်ာ
မိန္၊ မိႆ၊ ၿပိႆ
အေနာက္
အေရွ႔
ေျမာက္
ေတာင္
ေမထုန္၊ ၾကဋ္၊ သိဟ္
ေျမာက္
ေတာင္
အေရွ႔
အေနာက္
ကန္၊ တူ၊ ၿဗိစၦာ
အေရွ႔
အေနာက္
ေတာင္
ေျမာက္
ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္
ေတာင္
ေျမာက္
အေနာက္
အေရွ႔

 အတိုခ်ဳပ္အေနႏွင့္ နဂါးေခါင္းလွည့္သည့္အရပ္ကို ျမန္မာလႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္သားၾကပါသည္။

 
တ၊ တာ၊ က
ေနာက္
တ၊ တာ၊ က =
တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ကဆုန္
န၊ ၀ါ၊ ၀ါ
ေျမာက္
န၊ ၀ါ၊ ၀ါ =
နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္
ေတာ္၊ ကြ်တ္၊ မုန္း
ေရွ႔
ေတာ္၊ ကြ်တ္၊ မုန္း =
ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း
န၊ ျပာ၊ တဲြ
ေတာင္
န၊ ျပာ၊ တဲြ =
နတ္ေတာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တဲြ

             လယ္ထြန္ရာတြင္ နဂါးလွည့္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထြန္ယက္ၾကပါသည္။

၁။ အၿမီးကေလွ်ာက္၊ ၀မ္းကိုေဖာက္။

၂။ အေမာက္လည္ပင္း၊ ေက်ာကိုနင္း၊ ဇလုပ္ကို ေဖာက္ထြက္ျခင္း။

၃။ ကန္႔လန္႔ျဖတ္သြားျခင္း။

            ဤသံုးမ်ိဳးအနက္ ႀကိဳက္ရာ တစ္မ်ိဳး၊ ႏွစ္မ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ သံုးမ်ိဳးလံုးကို ျဖစ္ေစ သံုးႏုိင္ပါသည္။ ပံုအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ကြက္တိုင္းကို ထြန္စရာမလို။ ထယ္၊ ထြန္စခ်ေသာ လယ္ကြက္ကိုသာ ဤ ျပထားေသာ ပံုမ်ားအတိုင္း ထြန္ယက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပံု (၁)
ပံု (၂)
ပံု (၃)
တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ကဆုန္လ တို႔အတြက္
 
ပံု (၄)
ပံု (၅)
ပံု (၆)
နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္လ တို႔အတြက္
 
ပံု (၇)
ပံု (၈)
ပံု (၉)
ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ တို႔အတြက္
 
ပံု (၁၀)
ပံု (၁၁)
ပံု (၁၂)
နတ္ေတာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တဲြလ တုိ႔အတြက္
 
 
 
 
ကန္႔လန္႔ျဖတ္သြားျခင္း
 
 
 
 
 
 
အေမာက္၊ လည္ပင္း၊ ေက်ာကိုနင္း၊ ဇလုပ္ကိုေဖာက္ထြက္ျခင္း
 
 
 
 
 
 
အၿမီးကေလွ်ာက္၊ ၀မ္းကိုေဖာက္

- - - - - x x x x x အခန္း (၅) ျပကၡဒိန္ အဂၤါရပ္မ်ား ဤတြင္ၿပီးပါၿပီ။ x x x x x - - - - -

ဆက္ပါဦးမည္။

 
ေအးၿငိမ္း
၇ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၂ ေန႔လည္ ၁း၁၅ နာရီ

No comments: