Sunday, October 7, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၃၆)

 
ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ အဂၤါရပ္မ်ား

 
            ျမန္မာျပကၡဒိန္မွန္လွ်င္ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ား၊ မေကာင္းေသာရက္မ်ား စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားတတ္ၾကသည္။ ေနရာတကာတြင္ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာေရြးၿပီး မလုပ္ရေစကာမူ အေရးႀကီးေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုမူ ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးၿပီး လုပ္တာ ပိုေကာင္းပါသည္။ မိမိတို႔၏ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသည္ ဆိုေစ၊ သည္ကမ ၻာႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ ရိွေနသည္ကိုမူ ျငင္း၍မရပါ။ ဤအရာမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္မရိွ၊ အေျခအျမစ္မရိွေသာ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါက ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီ၍ တည္တံ့ေနစရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။

            မည္မွ်မွန္ကန္သနည္းဆိုသည္မွာ သည္ပညာကို မည္မွ်အထိ တိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ သံုးစဲြသလဲ ဆိုသည့္အေပၚသာ မူတည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပႆဒါး၊ ရက္ရာဇာ၊ ရွမ္းရက္၊ တိထီ၊ ေျမခံ စသည္တုိ႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

            ကိုးကားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပည့္စံုႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႔လက္ေရးမူျဖင့္ ကူးယူ ေရးမွတ္ထားသည္မ်ားကိုမူ မည္သည့္စာအုပ္မွဟု အမွတ္မထားမိသျဖင့္ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ကို မေဖာ္ျပႏိုင္ ျဖစ္ရပါသည္။ 

 
၅၊ ၁။ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရွာင္ရန္ ၄၂
 

ျပႆဒါး
ပ်က္စီးတတ္၏။
မိတၱဳႀကီး
ေႏွာင့္ေႏွးပ်က္စီးတတ္၏။
နဂါးေပၚ
တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္တတ္၏။
ရက္ယုတ္မာ
ညစ္ႏြမ္းတတ္၏။
သမားညိဳ၊ သမားျဖဴ
ဆံုးရံႈးရတတ္၏။
ရွမ္းရက္၊ မဟာရက္ၾကမ္း
ေရွာင္ရ၏။

 
မေကာင္းေျမခံႏွင့္ တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ စေန၊ ရာဟု၊ မိတၱဳေျမခံတို႔၌ အိမ္၊ ေျမတူးဆြရေသာ အမႈကို ေရွာင္ရာသည္။


နတ္ျပည္ ျပႆဒါး
တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး
နဂါးျပည္ ျပႆဒါး
ေသာၾကာ၊ စေန
လူ႔ျပည္ ျပႆဒါး
တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး

 
နတ္ျပည္ႏွင့္ နဂါးျပည္ျပႆဒါးကို ေရွာင္ရန္မလို။ မဂၤလာႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥတို႔တြင္ လူ႔ျပည္ျပႆဒါးကို ေရွာင္ရာသည္။

 
၁။ ၀ါဆိုလဆန္း တိထီ (၁၂) လံုးရေသာ ရက္မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း၊ တိထီ (၁၂) လံုးရေသာရက္အတြင္း ထို (၄) လ သည္ ဗိႆႏိုးနတ္အိပ္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ထုိလမ်ား၌ ထုိလမ်ား၌ လက္ထပ္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရာသည္။

၂။ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ ျပာသုိ၊ တေပါင္း၊ ဤ (၆) လ၌ လက္ထပ္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရာ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေ၀ါဟာရလကိုေရွာင္ျခင္းထက္ ေကာဇာတနဂၤေႏြသည္ ၾကဋ္၊ သိဟ္၊ ကန္၊ တူ၊ ဓႏု၊ မိန္ရာသီတြင္ ရပ္တည္ခ်ိန္တို႔၌ ေရွာင္သင့္၏။

၃။ နယုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တဲြ၊ တန္ခူး၊ ဤ (၆) လ၌ တိုက္၊ အိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရာ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေ၀ါဟာရလကိုေရွာင္ျခင္းထက္ ေကာဇာတနဂၤေႏြသည္ ၿပိႆ၊ သိဟ္၊ ကန္၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ မိန္ရာသီတို႔၌ ရပ္တည္ေနခ်ိန္ ေရွာင္သင့္၏။

၄။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စ၍ အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္သင့္သည္။

 

 ၅၊ ၂။ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ရန္ ၄၂

 
၁။ နႏၵာတိထီ၌ ဘုရား၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ တံတားခင္း၊ ပ်ိဳးၾကဲ၊ ေကာက္စိုက္၊ သစ္ပင္စိုက္၊ ေျမတူးဆြရေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၂။ ဘျဒာတိထီ၌ အမည္ေပး၊ နားထြင္း၊ ထိမ္းျမားမဂၤလာ ျပဳႏုိင္သည္။

၃။ ဇယာတိထီ၌ စစ္ခ်ီ၊ စစ္တက္၊ ကင္းလွည့္၊ ကင္းခ်၊ သစၥာဆို၊ စံုေထာက္၊ ေထာက္လွမ္းျခင္း အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

၄။ ပုဏၰာတိထီ၌ ရတနာေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ရွင္ျပဳပဥၥင္းခံျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

၅။ အၿမိတၱစုက္ရက္မွာ မေကာင္းႀကံဳေစကာမူ မည္သည့္ကိစၥမ်ိဳးကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးႏိုင္သည္။

၆။ ေကာင္းေသာကမ ၻာ့ေျမခံႏွင့္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ ကိတ္စေသာ တိထီေျမခံမ်ား၌ အေဆာက္အအံု၊ ေျမတူးဆြရေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

၇။ ရက္ရာဇာ၌ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥအ၀၀ကို ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

 
မွတ္ခ်က္။           

၁။ လက္သမားေျမခံထက္စာလွ်င္ ကမ ၻာ့ေျမခံသည္ ပိုအေရးႀကီးသျဖင့္ လက္သမားေျမခံေရာ၊ ကမ ၻာ့ေျမခံပါ ႏွစ္ခုစလံုးေကာင္းလွ်င္ ေျမႀကီးကိုတူးဆြ၍ရေသာေၾကာင့္ က်င္းတူးျခင္း၊ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

၂။ ရက္ရာဇာျဖစ္၍ အျခားေသာ အျပစ္မ်ားေတြ႔ပါက ရက္ရာဇာကိုသာ အဓိကထားယူၿပီး မဂၤလာ အမႈကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

၃။ လူ႔ျပည္ျပႆဒါးကိုသာ ေရွာင္ရန္လိုပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ မဂ္လာအခါရက္မ်ားေပးရာတြင္ ေန႔၊ တိထီ၊ ယုဂ္ (လဂ္)၊ ကရိုဏ္း၊ နကၡတ္ဟူေသာ ငါးပါးေသာအားကို အစင္အၾကယ္ေရြးခ်ယ္၍ ထိုငါးခု စင္ၾကယ္လွ်င္ ျပႆဒါး၊ ၀ါရမိတၱဳ၊ သမားျဖဴ၊ သမားညိဳျဖစ္ေနေစကာမူ မဂၤလာကိစၥျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါ ငါးခု စင္ၾကယ္၍ ေကာင္းေသာလဂ္သည္ အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္ေလရာ ေတာ္တန္ရံုအျပစ္ေသးမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေလသည္။

            အခ်ိန္အခါရိွ စန္းသည္ အျပစ္ကင္း စင္ၾကယ္၍ အခါလဂ္မွ ၆ တန္႔၊ ၈ တန္႔၊ ၁၂ တန္႔ မခံလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ အားရိွ၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ ျမင္ျခင္းရိွလွ်င္ အခါေပးႏိုင္သည္။  အခါေပးခ်ိန္ရိွ လဂ္ ႏွင့္ စန္း သည္ အားေကာင္းရန္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေလသည္။  

 
၅၊ ၃။ ေန႔အလိုက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ၄၂

 
ေန႔
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား
တနဂၤေႏြ
ေရႊ၊ ေၾကးနီ၊ ျမင္း၊ ေလာင္စာပစၥည္း၊ သားေရ၊ သုိးေမြး၊ ခြ်န္ထက္ေသာပစၥည္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာဂါ ရွာေဖြကုသျခင္း၊ ရန္သူေနာက္ စ-လိုက္ျခင္း၊ မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
တနလၤာ
ရတနာပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းျခင္း၊ အရည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ ရန္သူကို စတင္တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အဂၤါ
ေရႊ၊ မိုင္း၊ တိရစၦာန္၊ ေဆး၀ါး၊ လက္နက္၊ မီး၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ ရထားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ဗုဒၶဟူး
အဖိုးတန္ ရတနာပစၥည္း၀ယ္ျခင္း၊ သတၱဳေျမ၊ သိပံၸပညာ၊ စိတ္ပညာ၊ ကဗ်ာ၊ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥတုိ႔ကို သင္ယူျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ၾကာသပေတး
ေရႊေငြေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးသံုးစဲြျခင္း၊ အလႉအတန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအံု အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း၊ ယာဥ္၀ယ္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေသာၾကာ
က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ခ်စ္သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ယာဥ္၀ယ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း၊ ေရလမ္းကိစၥတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
စေန
သံႏွင့္သံမဏိလုပ္ငန္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမားျပႆနာကိစၥ၊ ကုန္သြယ္မႈကိစၥမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈစီရင္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းစသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 
၅၊ ၄။  ရက္ရာဇာ

အထက္ပါ စက္၀ိုင္းတြင္ စ၊ သာ၊ ေရႊ၊ ကူ၊ အင္း၊ ၀၊ သူ၊ ဆန္၊ ျဖဴ၊ တ၊ တင္း၊ ေပး ဟူသည့္ ရာသီအိမ္ရွင္မ်ားကို ကိုးန၀င္း ျပည့္ေအာင္ အတြင္းဆံုးမွ အျပင္ဆံုးသို႔ လအစဥ္လိုက္ ဆက္တိုက္ခ်သြားၿပီး အတြင္းဆံုးမွ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ န၀င္းမ်ားကို ရက္ရာဇာ (ေကာင္းေသာရက္မ်ား) အျဖစ္ ယူထားသည္ကို ေတ႔ြရပါလိမ့္မည္။

            ဤတြင္ယူထားသည္မ်ားမွာ ရာသီသခင္ၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမွန္ဆိုရပါမူ ထိုေန႔မ်ား (တန္ခူးလအတြက္ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ စသည္) မွာ ျမန္မာေ၀ါဟာရလမ်ား (တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္ စသည္) ထက္ တနဂၤေႏြေရာက္ေသာ ရာသီ (မိႆ၊ ၿပိႆ စသည္) တို႔ကို ယူပါမွ ပိုမိုမွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ မိႆရာသီသို႔ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေရာက္စဥ္တြင္ ေကာင္းေသာရက္မ်ားမွာ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ တို႔ျဖစ္သည္ စသျဖင့္ ယူရန္ ျဖစ္၏။ မည္သည့္ရာသီသို႔ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မည္သည့္ရက္မ်ားတြင္ ေရာက္သနည္း ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၤလာအခါေပး ျပကၡဒိန္တြင္ အလြယ္တကူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

လအလိုက္ ရက္ရာဇာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


ရာသီ
ေန႔မ်ား
တန္ခူး၊ ၀ါေခါင္၊ နတ္ေတာ္
မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု
ဗုဒၵဟူး၊ ေသာၾကာ
ကဆုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ ျပာသုိ
ၿပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ
ၾကာသပေတး၊ စေန
နယုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ
ေမထုန္၊ တူ၊ ကုမ္
အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး
၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း
ၾကဋ္၊ ၿဗိစ ၦာ၊ မိန္
တနဂၤေႏြ၊ ဗုဒၶဟူး

 
၅၊ ၅။ ျပႆဒါး


လူ႔ျပည္ျပႆဒါး
ေန႔
တန္ခူး၊ ၀ါေခါင္၊ နတ္ေတာ္
မရိွ
ကဆုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ ျပာသို
ဗုဒၶဟူး
နယုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ
တနလၤာ
၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း
ဗုဒၶဟူး မြန္းလဲြ

 
နတ္ျပည္ျပႆဒါး
ရက္မ်ား
တန္ခူး၊ ၀ါေခါင္၊ နတ္ေတာ္
ၾကာသပေတး
ကဆုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ ျပာသို
မရိွ
နယုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ
တနဂၤေႏြ
၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း
အဂၤါ


နဂါးျပည္ျပႆဒါး
ရက္မ်ား
တန္ခူး၊ ၀ါေခါင္၊ နတ္ေတာ္
စေန
ကဆုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ ျပာသို
ေသာၾကာ
နယုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ
မရိွ
၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း
မရိွ

 
ျပႆဒါးရက္
လကၤာ
ေန႔မ်ား
လမ်ား
ရာသီ
တမာ
စေန၊ ၾကာသပေတး
တန္ခူး၊ ၀ါေခါင္၊ နတ္ေတာ္
မိႆ၊ သိဟ္၊ ဓႏု
သက္ရင္း
ေသာၾကာ၊ ဗုဒၶဟူး
ကဆုန္၊ ေတာ္သလင္း၊ ျပာသို
ၿပိႆ၊ ကန္၊ မကာရ
အင္ၾကင္း
တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ
နယုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တပို႔တဲြ
ေမထုန္၊ တူ၊ ကုမ္
ေဆြးရက္
အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး
၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္း
ၾကဋ္၊ ၿဗိစ ၦာ၊ မိန္

            ျပႆဒါးေန႔မ်ားမွာလည္း အထက္ ရက္ရာဇာတြင္ ျပဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ ျမန္မာေ၀ါဟာရလမ်ားထက္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေရာက္ရာ ရာသီအလိုက္ယူမွသာ ပိုမိုသင့္ျမတ္ပါမည္။

နတ္ျပည္ႏွင့္ နဂါးျပည္ျပႆဒါးကို ေရွာင္ရန္မလို။ မဂၤလာႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥတို႔၌ လူ႔ျပည္ျပႆဒါးကိုသာ ေရွာင္ရာ သည္။

 
၅၊ ၆။ အၿမိတၱစုတ္


ရက္
ေန႔မ်ား
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၁ ရက္
ေသာၾကာ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၂ ရက္
ဗုဒၶဟူး
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၃ ရက္
တနလၤာ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၄ ရက္
ၾကာသပေတး
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၅ ရက္
စေန
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၇ ရက္
အဂၤါ
လဆန္း၊ လဆုပ္ ၈ ရက္
တနဂၤေႏြ
ေန႔ႀကံဳမူ အၿမိတၱစုတ္ရက္ျဖစ္၍ ေကာင္း၏။

 
၅၊ ၇။ လက္သမားေျမခံ


လဆန္း
လဆုတ္
နတ္ခံ
ေသာကမ်ားအံ့၊ ေသအံ့။
ကညာခံ
ႀကံတိုင္းေအာင္အံ့၊ ေကာင္းသည္။
ကညာခံ
ႀကံတိုင္းေအာင္အံ့၊ ေကာင္းသည္။
က်ားခံ
ေဘးေတြ႔အံ့၊ ဆင္းရဲအံ့။
ႏြားခံ
လာဘ္ရအံ့။
နတ္ခံ
ေသာကမ်ားအံ့။
နဂါးခံ (ဆင္ခံ)
ပ်က္စီးအံ့။
ႏြားခံ
လာဘ္ရအံ့။
ဂဠဳန္ခံ
ခ်မ္းသာအံ့။
ဆင္ခံ
ေဘးေတြ႔အံ့။ ျပဳန္းတီးအံ့။
ဆင္ခံ
ေဘးေတြ႔အံ့၊ ေသအံ့။
ဂဠဳန္ခံ
ခ်မ္းသာအံ့။ ေအာင္ျမင္အံ့။
ျမင္းခံ
ေအာင္ျမင္အံ့။
ဒြန္းစ႑ားခံ
ေသာကမ်ားအံ့၊ ပ်က္စီးအံ့။
ဒြန္းစ႑ားခံ
ပ်က္စီးအံ့။ ဆင္းရဲအံ့။
ျမင္းခံ
ေအာင္ျမင္အံ့။
ဘီလူးခံ
ေဘးေတြ႔အံ့၊ ေသအံ့။
ျဗဟၼာခံ
ဥစၥာတိုးအံ့။
၁၀
ျဗဟၼာခံ
ေအာင္ျမင္အံ့။ အပူေဇာ္ခံရအံ့။
၁၀
ဘီလူးခံ
ေဘးေတြ႔အံ့၊ ေသအံ့။
၁၁
သိၾကားခံ
ပူေဇာ္ခံရအံ့။ ခ်မ္းသာအံ့။
၁၁
နဂါးခံ (ေခြးခံ)
ပ်က္စီးအံ့။ ေသအံ့။
၁၂
ေခြးခံ
ပ်က္စီးအံ့။ ျပဳန္းတီးအံ့။
၁၂
သိၾကားခံ
ဥစၥာတိုးအံ့။
၁၃
ျဗဟၼာခံ
ဥစၥာတိုးအံ့။ ပူေဇာ္ခံရအံ့။
၁၃
၀က္ခံ
ပ်က္စီးအံ့။
၁၄
ဂဠဳန္ခံ
ခ်မ္းသာအံ့။
၁၄
ျဗဟၼာခံ
စီးပြားတိုးအံ့။
၁၅
သိၾကားခံ
ဥစၥာတိုးအံ့။ ပူေဇာ္ခံရအံ့။
၁၅
ဂဠဳန္ခံ
ခ်မ္းသာအံ့။ ေအာင္ျမင္အံ့။

No comments: