Sunday, April 26, 2009

Living in Singapore XXIV (PR Application II)

၇၊ ၂၊ ၂။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူ PR ၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား အတြက္ PR ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၁။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား / စင္ကာပူ ဧည့္ႏုိင္ငံသား (SPR) ၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး သို႔မဟုတ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ ရိွသူ သားသမီး မ်ားသည္ PR ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။
၂။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Application Form 4 ကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္၍ မူရင္းတစ္ေစာင္ တင္ရ ပါမည္။
၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ Part A မွ Part E အထိ ႏွင့္ Part G ကို ျဖည့္စြက္ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး Local Sponsor သည္ Part F ႏွင့္ Part H ကို ျဖည့္စြက္ ရပါမည္။ဓါတ္ပံု လိုအပ္ခ်က္

၄။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပတ္စ္ပို႔ အရြယ္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုကို ေလွ်ာက္လြာ၏ ပထမ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေပးထားေသာ ကြက္ လပ္၌ ကပ္ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ ကေလးမ်ားပါ ပူးတဲြ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက ကေလးမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၆ တြင္ ေပးထားေသာ ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ကပ္ေပးရပါမည္။
၅။ ဓါတ္ပံုသည္ -

v အက်ယ္ ၃၅ မီလီမီတာ၊ အျမင့္ ၄၅ မီလီမီတာ ရိွရမည္။ ေဘာင္မ်ား မထည့္ရ။
v မ်က္ႏွာျပည့္ ဓါတ္ပံု ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ရိုးရာအရ ၀တ္ဆင္သည့္ ေခါင္းေပါင္းမ်ားမွ လဲြ၍ ခေမာက္၊ ဦးထုပ္ စသည္တို႔ မေဆာင္းထားရပါ။ သို႔ေသာ္ ထို ရိုးရာ ေခါင္းေပါင္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာကို အုပ္မေနေစရ။
v မ်က္ႏွာ အရြယ္အစားသည္ ငယ္ထိပ္မွ ေမးေစ့ထိ ၂၅ မွ ၃၅ မီလီမီတာ ထိ ရိွရမည္။
v ေနာက္ခံ သည္ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ရမည္။ ဓါတ္ပုံစကၠဴ အမိ်ဳးအစားမွာ Matt သို႔မဟုတ္ Semi-Matt ျဖစ္ရမည္။

တင္ျပရမည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား

၆။ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ မ်ားကို ပူးတဲြ တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ လက္မွတ္မ်ားသည္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေနပါက Notri လုပ္ရပါမည္။ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးသည္ ႏွင့္ မူရင္းမ်ားကို ခ်က္ျခင္း ျပန္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါ၏။

(က) ပတ္စ္ပို႔ (စင္ကာပူ လ.၀.က မွ တံဆိပ္တံုး ထုထားရမည္။)
(ခ) Work Pass (ရိွပါက)
(ဂ) ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ Sponsor လုပ္သူ၏ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပား
(ဃ) ေလွ်ာက္ထားသူ ၏ ေမြးစာရင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း
(င) လက္ထပ္စာခ်ဳပ္
(စ) ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ Sponsor လုပ္သူ၏ ပညာအရည္ အခ်င္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား
(ဆ) မိဘႏွစ္ပါး စလံုး ၏ အမည္ ႏွင့္ ကေလး၏ အမည္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ တရား၀င္ ေမြးစာရင္း၊ အကယ္၍ ကေလးသည္ ေမြးစားကေလး ျဖစ္ပါက တရား၀င္ ေမြးစားေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား
(ဇ) အကယ္၍ မိမိ၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးတြင္ ပထမ အိမ္ေထာင္ ရိွခဲ့ပါက ထိုသူႏွင့္ တရား၀င္ ျပတ္စဲကြာရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ပထမ အိမ္ေထာင္သည္ ေသဆံုးခဲ့ပါက ေသဆံုးေၾကာင္း ေဆးရံုေထာက္ခံစာ (Death Certificate)
(စ်) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ sponsor လုပ္သူ၏ ေထာက္ခံစာ
ထိုစာသည္ Controller of Immigration သို႔ လိပ္မူထားၿပီး ထိုစာတြင္ အလုပ္စတင္ ခန္႔ထားသည့္ ေန႔ရက္၊ ရာထူး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၆ လ က ထုတ္ယူခဲ့ေသာ လစာ၊ ထို လစာ တြင္လည္း အေျခခံလစာ၊ အခိ်န္ပိုေၾကး၊ ခံစားခြင့္ စသည္ တု႔ိကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရမည္။ ထိုစာသည္ PR ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ရက္ မွ တစ္လ အတြင္း ေထာက္ခံစာ ျဖစ္ရမည္။
(ည) sponsor လုပ္သူ၏ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ မွ CPF Contribution History
(ဋ) ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ sponsor လုပ္သူ၏ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ မွ Income Tax Notices of Assessment
(ဌ) အကယ္၍ sponsor လုပ္သူသည္ self-employment ျဖစ္ပါက ၎၏ လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္၊ ၎ ၏ လုပ္ငန္း ပါတနာမ်ား
(ဍ) အကယ္၍ sponsor လုပ္သူသည္ နာမည္ေျပာင္းထားပါက တရား၀င္ နာမည္ေျပာင္း လက္မွတ္

၇။ အေျခခံလစာ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ၇၊ ၂၊ ၁၊ အပိုဒ္ ၇ တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္း

၈။ PR Application ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရာတြင္ တင္ႀကိဳ အခ်ိန္းအခ်က္ (appointment) ယူၿပီးမွ သာ သြားတင္ ရပါမည္။ Appointment ကို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးရံုး၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ http://www.ica.gov.sg/ တြင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ထားေသာေန႔တြင္ အထက္ အပိုဒ္ (၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား အားလံုးကို မူရင္းေရာ၊ မိတၱဴမ်ားပါ ယူသြားရပါမည္။
အဆင္ ေျပေစရန္ ေစာေစာသြားပါ။ ေနာက္မက် ပါေစႏွင့္။ စာရြက္ စာတမ္းအားလံုး စံုပါေစ။ ေကာင္းသည္မွာ နက္ျဖန္ သြားရမည္ ဆိုလွ်င္ သည္ေန႔ကတဲက စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို စံုမစံု အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးၿပီး အဆင္သင့္ လုပ္ထားရပါမည္။ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ နာရီ၀က္ ေစာၿပီးေရာက္ေအာင္ သြားပါ။
သြားရမည့္ လိပ္စာမွာ -

Permanent Resident Services Centre
Immegration & Checkpoints Authority5th Storey,
ICA Building 10 Kallang Road (Next to Lavender MRT station)
Singapore 208718
ျဖစ္ပါ၏။

၉။ ပံုစံတြင္ အားလံုး တိက် မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ပါ။ ေလွ်ာက္လႊာ ထဲတြင္ ျဖည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်၊ ျပည့္စံု မွန္ကန္ရမည့္ အျပင္ လိုအပ္ပါက စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ကိုပါ ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကို အျပည့္အစံု တင္ပါ။ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ အျခား အေထာက္အကူ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ကိုပါ ပူးတဲြ တင္ျပ ႏိုင္ပါသည္။

၁၁။ စာတိုက္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လံုး၀ လက္မခံပါ။

၁၂။ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္ Sponsor လုပ္သူ သည္ အျခား လိုအပ္မည့္ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (supporting documents) မ်ားကိုလည္း တပါထည္း ယူေဆာင္ လာရပါမည္။

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား

၁၃။ PR ခ်ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အျခား အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား တြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း အတြက္ ၎ တို႔၏ တာ၀န္ ၀တၱရား မ်ား မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။

၁၄။ ယခင္က PR က်ၿပီး ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းကာ CPF ပိုက္ဆံမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူ ထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ PR ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ေသာ အခါ approve letter ရသည္ႏွင့္ ထို ထုတ္ယူခဲ့ေသာ CPF ပိုက္ဆံ အားလံုးကို အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရန္ လိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္း ၿပီးေၾကာင္း CPF မွ ေပးပို႔ေသာ စာကို ရမွသာလွ်င္ PR ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ အကယ္၍ မရွင္းလင္း သည္မ်ား ရိွပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

Central Provident Fund Board
79 Robinson Road CPF Building
Singapore 068897
Contact number : 1800-2271188
Email: closingac@cpf.gov.sg

၁၅။ PR ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာေပးစာယူ ကိစၥ မွန္သမွ်ကို sponsor လုပ္သူ၏ မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားထဲ ၌ ေဖာ္ျပထား ေသာ လိပ္စာ သို႔သာ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၆။ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စင္ကာပူ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန အေနျဖင့္ အျခားေသာ စင္ကာပူ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ သတင္းေပး ထားမည္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔မွသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ အေနႏွင့္ အျခားဌာနမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်င္ျမန္ လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ အေနႏွင့္ ဤသို႔ သတင္း ျဖန္႔ေ၀မႈ ကို မလိုလားပါက သီးသန္႔ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အထူး သတိေပးခ်က္

၁၇။ အကယ္၍ ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ မမွန္မကန္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ အတုမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါက လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ အ၀၀ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါမည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူ ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားကိုလည္း က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၇၊ ၃။ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အစီအစဥ္

PR Application ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရာတြင္ တင္ႀကိဳ အခ်ိန္းအခ်က္ (appointment) ယူၿပီးမွ သာ သြားတင္ ရပါမည္။ Appointment ကို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးရံုး၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ http://www.ica.gov.sg/ မွ Electronic Appointment Booking System (e-Appointment) လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရာ၌ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကိုယ္တိုင္ သြားတင္ရန္ လိုပါသည္။
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၏ မူရင္း တစ္စံု၊ မိတၱဴ တစ္စံု တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူရင္းကို မိတၱဴ မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး ခ်က္ျခင္း ျပန္ေပးလိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

SMC Management ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနႏွင့္ In-principle approval ရရန္ ေအာက္ပါ လိပ္စာ သို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

SMC Management Consultants Pte Ltd
51 Cuppage Road
#04-06 StarHub Centre
Singapore 229469
Tel: 6722 1766
Fax: 6737 6341 http://www.smcmc.com/

၇၊ ၄။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး

Entry Permit အတြက္ S$100.00
Re-Entry Permit အတြက္ S$ 10 per year (PR ကို ငါးႏွစ္စာ ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ၅ ႏွစ္စာ S$50.00)
Visa Fee : S$30 per issue
ထိုသို႔ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေဆာင္၍ မရပါ။ ဘဏ္ကဒ္ (NETS) ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ Cash Card ႏွင့္ သာ လက္ခံပါသည္။

၇၊ ၅။ ၾကာျမင့္ခ်ိန္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၃ လအတြင္း PR က်၊ မက် ကို စာတုိက္မွ မိမိေပးထားေသာ လိပ္စာ အတိုင္း အေၾကာင္းျပန္ ပါသည္။

၇၊ ၆။ အျခား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား


၁။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ စာေပးစာယူ လုပ္သည့္ အခါတိုင္း မိမိတို႔၏ နာမည္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ပါက FIN (Foreign Identification Number) နံပါတ္၊ ေမြးေန႔ သကၠရာဇ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၂။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ PR Approval Letter ရၿပီးသူတိုင္း တစ္လအတြင္း SBIC (Singapore Blue Identity Card) ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ မလိုပါ။
၃။။ PR ရၿပီးသူမ်ားသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မည္သည့္ Work Pass မွ ထပ္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။
၄။ မိမိသည္ SPR ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ မေနေသာ္လည္း မိမိ ဇနီးမယား၊ သမီးသား မ်ား အတြက္ PR ေလွ်ာက္ခြင့္ ရိွပါသည္။
၅။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္း ရိွမေနသူမ်ား (အျခား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မွ ေန၍) SPR ေလွ်ာက္လိုပါက ေလွ်ာက္လႊာကို http://www.ica.gov.sg တြင္ down load လုပ္ ရယူၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အျပည့္ အစံုႏွင့္ တကြ
Singapore Oversea Mission မ်ားမွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။
၆။ PR ေလွ်ာက္ထားစဥ္ အတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ အတြင္း ရိွေနရန္ မလိုပါ။ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြား လာ ႏုိင္ပါသည္။
၇။ အကယ္၍ Income Tax Notice of Assessment ႏွင့္ Central Provident Fund Contribution မ်ားကို မတင္ျပ ႏုိင္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္ မတင္ျပႏုိင္ ေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရး၍ ရွင္းျပရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ - မိမိသည္ ယခုမွ S Pass မွ PR ျဖစ္လာသူ ျဖစ္၍ တစ္ခါမွ် CPF မေဆာင္ဘူး ေသးေၾကာင္း စသျဖင့္ ျဖစ္ပါ၏။
၈။ PR ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ၾကာလွ်င္ Singapore Citizen (စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား) အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။
PR Approval letter ရၿပီးလွ်င္ Entry Permit ႏွင့္ Re-Entry Permit ကို ေလွ်ာက္လႊာရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာထုတ္ ယူရပါမည္။ (လူစားႏွင့္ ထုတ္၍ မရပါ)။
၉။ မိမိ၏ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား PR က်လွ်င္ Entry Permit ႏွင့္ Re-Entry Permit ကို ၎တို႔၏ ကိုယ္စား မိမိကပင္ သြားထုတ္ ယူ၍ ရပါသည္။ မိမိမအားပါကလည္း မိမိ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးသို႔ Authorisation Letter ေရးေပးၿပီး သြားထုတ္ခိုင္း ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Blue IC Card ထုတ္ရန္ကိုမူ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လာထုတ္ ရပါသည္။
၁၀။ မိမိ၏ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား အတြက္ PR ေလွ်ာက္လိုလွ်င္ ၎တို႔တြင္ ပတ္စ္ပို႔ ရိွရန္ လိုပါသည္။
၁၁။ PR ေလွ်ာက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႔မွာ ပတ္စ္ပို႔ မူရင္း ျပရန္ အခက္အခဲ ရိွႏိုင္ပါသည္။ ကိစၥမရိွပါ။ Certify True Copy ျဖင့္ တင္ႏုိင္ပါသည္။ (Certify True Copy ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ပတ္စ္ပို႔ ေကာ္ပီမွာ အမွန္အကန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရွ႔ေန တစ္ဦးဦး က ထို မိတၱဴမ်ားေပၚတြင္ တံုးထုေပး လုိက္ျခင္း ကို ေခၚပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား Peninsula Plaza ေလးထပ္ ရိွ ေရွ႔ေနရံုးခန္း တြင္ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅ က်ပ္ေပးၿပီး တံုးထု ႏိုင္ပါသည္။)
၁၂။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးသူ သားသမီးမ်ား အား PR ေလွ်ာက္ရန္ မိဘက sponsor လုပ္ေပး၍ မရပါ။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၃။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ လက္ရိွရၿပီးသား PR ကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ရေသာ္လည္း အနာဂါတ္တြင္ ျပန္လည္ ၍ SPR ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ ထုတ္ယူ သြားေသာ CPF မ်ားကို (အတိုးႏွင့္ တကြ) အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၄။ စင္ကာပူ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ လူႀကီးမ်ား သည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ SPR ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Singapore Citizen (စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား) သည္ သူ႔မိဘမ်ား အတြက္ SPR ေလွ်ာက္ရန္ sponsor ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ SPR တစ္ဦးသည္ သူ႔မိဘမ်ားအတြက္ SPR ေလွ်ာက္ရန္ sponsor ေပး၍ မရပါ။
၁၅။ အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း Singapore PR ေလွ်ာက္ရန္ အလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံစာ (Employer’s sponsorship) မလိုပါ။
၁၆။ Self-employed person တစ္ဦးသည္ SPR ျဖစ္ခြင့္ရိွပါသည္။
၁၇။ SPR ေလွ်ာက္ရန္ စင္ကာပူတြင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ ေနၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္ ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္ မရိွပါ။ ယခုမွ S Pass ျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ား လည္း ေလွ်ာက္ ႏိုင္ပါသည္။
၁၈။ SPR reject ထိ ထားသူတစ္ဦး အေနႏွင့္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ Qualification Certificate မ်ား ျဖင့္ appeal (အသနားခံလႊာ) တင္ႏိုင္ပါသည္။
၁၉။ PR ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားစဥ္ အလုပ္ အေျပာင္း အေရႊ႔ရိွပါက Form Annex A ကို အလုပ္သစ္၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပရန္ လုိပါသည္။
၂၀။ PR Approval Letter ရၿပီးလွ်င္ မိမိသည္ ဤကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ ေနပါသည္ ဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည့္ စာ (Form EP 152) ေပၚတြင္ ကုမၸဏီမွ လက္မွတ္ ထိုးရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႔ ကုမၸဏီမ်ား သည္ ဤစာကို လက္မွတ္ထိုး ရန္ ျငင္းဆန္ တတ္ၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါကလည္း ဤသို႔ လက္မွတ္ထိုးသည့္ အတြက္ သူတို႔ကို ဘယ္ႏွႏွစ္ ျပန္လုပ္ ေပးရမည္ စသျဖင့္ ခ်ဳပ္တတ္ၾကပါသည္။ ထိုအခါ မိမိအေနႏွင့္ ကုမၸဏီ က လက္မွတ္ ထုိးရန္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း စာႏွင့္ valid work pass သို႔မဟုတ္ ျပီးခဲ့ေသာ ၆ လ က လစာ ေျပစာ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား တင္ျပႏိုင္လွ်င္ ရပါသည္။ EP 152 ေပၚတြင္ ကုမၸဏီ လက္မွတ္ ထိုးမႈ၊ မထုိးမႈ သည္ PR ေလွ်ာက္ထားျခင္း အေပၚ မည္သို႔မွ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။

No comments: