Sunday, April 26, 2009

Living in Singapore XXIII (PR Application I)

အခန္း (၇)

ဧည့္ႏိုင္ငံသား (Permanent Resident – PR) ေလွ်ာက္ျခင္း

စင္ကာပူ သို႔ လာေရာက္မည့္သူမ်ား၊ စင္ကာပူသို႔ ေရာက္ရိွ ေနထိုင္ေနသူမ်ား အေနႏွင့္ မသိမျဖစ္ သိထား ရမည့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားမွာ Ministry of Manpower (MOM) ႏွင့္ Immigration and Check Point Authority (ICA) (လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ PR ေလွ်ာက္လိုသူမ်ား ICA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါမည္။
ေအာက္ပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စင္ကာပူ အစိုးရ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ေသာ http://www.ica.gov.sg မွ ရယူ ထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၀၉ မတ္လ ထိ သာ မွန္ကန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုမူ အထက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၇၊ ၁။ မည္သူမ်ား PR ေလွ်ာက္ ႏိုင္သနည္း


ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားသည္ PR ေလွ်ာက္ခြင့္ ရိွပါ၏။
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား / စင္ကာပူ ဧည့္ႏုိင္ငံသား (SPR) ၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး သို႔မဟုတ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ ရိွသူ သားသမီး
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား ၏ အသက္အရြယ္ အိုမင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ မိဘမ်ား
P, Q သို႔မဟုတ္ S Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူ / စြန္႔ဦးထြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္လိုသူ၊ ပညာဆည္းပူးလိုသူမ်ား သည္ SMC Management Consultants Pte Ltd မွ တဆင့္ Singapore PR အတြက္ in-principle approval ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

၇၊ ၂။ မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္ လိုသနည္း

ေလွ်ာက္လႊာကို http://www.ica.gov.sg မွ download လုပ္ယူႏို္င္ပါသည္။ ထိုပံုစံ ရယူရန္ သင္သံုးမည့္ ကြန္ျပဴတာတြင္ Adobe Acrobat Reader ေတာ့ လိုပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ သြားေရာက္၍ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။


Permanent Resident Services Centre

5th Storey, ICA Building

10 Kallang Road (Next to Lavender MRT station)

Singapore 208718

၇၊ ၂၊ ၁။ P, Q သို႔မဟုတ္ S Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

၁။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ P, Q သို႔မဟုတ္ S Pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား သည္ ၎ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူ၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ လက္မထပ္ရေသးေသာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးမ်ား ႏွင့္တကြ SPR ေလွ်ာက္ႏိုုင္ပါသည္။
၂။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုစံ (၄-က) ကို အျပည့္အစံု၊ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ တင္ျပ ရပါမည္။ မူရင္း တစ္စံု၊ မိတၱဴ တစ္စံု တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။၃။ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ပံုစံကို အျပည့္ အစံု ျဖည့္ရပါမည္။ အကယ္၍ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါက (N.A) ဟု ေဖာ္ျပ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတြင္ ဘာမွ ေဖာ္ျပရန္ မရိွပါက (Nil) ဟု ေဖာ္ျပရပါမည္။ ကြက္လပ္ မခ်န္ထားပါႏွင့္။ အကယ္၍ ေဖာ္ျပရန္ ေပးထားေသာ ပံုစံသည္ မလံုေလာက္ပါက စာရြက္ အလြတ္ႏွင့္ ဆက္ေရးႏုိင္ပါသည္။ ထို ထပ္ျဖည့္ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ နာမည္၊ IC No. စသည္ တို႔ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွ စိစစ္သည့္ အခါ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ရန္ ေမးထားေသာ ေမးခြန္းအားလံုး ေျဖဆိုရန္၊ ကြက္လပ္ မခ်န္ပဲ ျဖည့္စြက္ရန္ ႏွင့္ စာရြက္တိုင္းတြင္ လက္မွတ္ ထိုးရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မျပည့္မစံု ေသာ ပံုစံမ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ျပင္ အခန္႔ မသင့္ပါက ပယ္ စာရင္းထဲတြင္ ပါသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ေပးထားေသာ ပံုစံကို အျပည့္အစံု ျဖည့္ရန္ ႏွင့္ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုပါသည္။
ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခု ျဖည့္စြက္ ေျပာလိုသည္မွာ မရိုးသားျခင္း သည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် မေကာင္း ဟူ သည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ပံုစံကို လိမ္ညာ ျဖည့္စြက္သည္ ဆိုပါစို႔။ သက္ဆိုင္ရာမွ သိသြားလွ်င္ မိမိအား ပယ္ မည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ထပ္ေလွ်ာက္ရန္လည္း ခဲယဥ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာ မကေသး၊ လက္ရိွ ရထားေသာ work pass ေပၚပါ ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာအရည္ အခ်င္း လက္မွတ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ ေထာက္ခံစာမ်ား၊ လက္မွတ္ အတု မ်ား ကို မည္သည့္ အခါမွ မလုပ္ပါေလႏွင့္။ ဒုကၡ အႀကီး အက်ယ္ ေရာက္တတ္ ပါသည္။

၄။ ဓါတ္ပံု လိုအပ္ခ်က္

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလအတြင္းက ရိုက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္၏ ဓါတ္ပံုကို စာမ်က္ႏွာ (၁) မွ ေပးထားေသာ ကြက္လပ္ တြင္ ကပ္ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ ဇနီး၊ မယား၊ သမီး၊ သားမ်ားပါ တဲြ ေလွ်ာက္လွ်င္ ၎ တို႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ (၆) တြင္ ေပးထားေသာ ကြက္လပ္မ်ား၌ ကပ္ေပးရ ပါမည္။
ဓါတ္ပံုသည္ -
v အက်ယ္ ၃၅ မီလီမီတာ၊ အျမင့္ ၄၅ မီလီမီတာ ရိွရမည္။ ေဘာင္မ်ား မထည့္ရ။
v မ်က္ႏွာျပည့္ ဓါတ္ပံု ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ရိုးရာအရ ၀တ္ဆင္သည့္ ေခါင္းေပါင္းမ်ားမွ လဲြ၍ ခေမာက္၊ ဦးထုပ္ စသည္တို႔ မေဆာင္းထားရပါ။ သို႔ေသာ္ ထို ရိုးရာ ေခါင္းေပါင္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာကို အုပ္မေနေစရ။
v မ်က္ႏွာ အရြယ္အစားသည္ ငယ္ထိပ္မွ ေမးေစ့ထိ ၂၅ မွ ၃၅ မီလီမီတာ ထိ ရိွရမည္။
v ေနာက္ခံ သည္ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ရမည္။ ဓါတ္ပုံစကၠဴ အမိ်ဳးအစားမွာ Matt သို႔မဟုတ္ Semi-Matt ျဖစ္ရမည္။

၅။ ေလွ်ာက္လႊာ အျပင္ အခ်ပ္ပို (Annex A) တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖာ္ျပ ရပါေသးသည္။ ကုမၸဏီ သည္ မည္သည့္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္၊ မည္သည္တို႔ လုပ္သည္ စသည့္ လုပ္ငန္း သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက မည္သည့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ထုတ္လုပ္ သည္။ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည္။ အကယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက မည္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ ကို ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အပိုဒ္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား အား တာ၀န္ရိွသူက လက္မွတ္ ထိုး လိုက္ျခင္းသည္ ယခု ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားသူကို ေထာက္ခံရာ မေရာက္ပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူ သည္ လက္ရိွ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ၌ လုပ္ကိုင္ေနသည္ ဟု သတင္းရယူျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေဆာင္း ေျပာလိုသည္မွာ အခ်ိဳ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔ကို ဤကဲ့သို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္း ျခင္းသည္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ sponsor လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ PR ေလွ်ာက္ျခင္းကို ေထာက္ခံခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု အမွတ္လဲြကာ အခ်ိဳ႔ကလည္း သိသိႀကီးႏွင့္ အတင္းျငင္းကာ ဤသို႔ လက္မွတ္ထိုးျခင္း အတြက္ ဘယ္ႏွႏွစ္ ျပန္လုပ္ေပးရမည္ စသျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္ တတ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ တတ္ၾကပါသည္။
ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ လက္မွတ္မထိုးလည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါ ဟု ေျပာလိုပါသည္။ ဤ ပံုစံကို ျဖည့္ရန္ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ျငင္းဆန္ေနပါက စာရြက္ အလြတ္ေပၚတြင္ မိမိလက္ေရးႏွင့္ မိမိသည္ ပံုစံ (Annex A ) ကို ျဖည့္ ရန္ ကုမၸဏီသို႔ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမွ ျဖည့္ရန္ ႏွင့္ လက္မွတ္ ထိုးရန္ ျငင္းဆန္သည့္ အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ႏွင့္ မည္သည္တို႔ လုပ္ေနသည္ကို မိမိသိသမွ် ေရးကာ ဤေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို႔ သည္ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုးတင္လိုက္လွ်င္လည္း ရပါ၏။
Form Annex A ေပၚတြင္ ကုမၸဏီ လက္မွတ္ ထိုးျခင္း၊ မထိုးျခင္း သည္ PR က်ျခင္း၊ မက်ျခင္း ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မပတ္သက္ပါ ဟု ေျပာလိုပါသည္။

၇။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူ ပူးတဲြ တင္ျပရမည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား

ဤ အပိုဒ္ သည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါ၏။ PR က်ျခင္း၊ မက်ျခင္းကို တိုက္ရိုက္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ PR ေလွ်ာက္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးကို စတင္ စုေဆာင္းရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အဖို႔ ျမန္မာျပည္ တြင္ ရခဲ့ေသာ လက္မွတ္မ်ား ျဖစ္ပါက မူရင္း ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ လက္မွတ္ကိုပါ တင္ျပရန္ လိုပါသည္။
တင္ျပရာတြင္ မူရင္းေရာ၊ မိတၱဴပါ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ လက္မွတ္သည္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျဖစ္ေနပါက အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ (Notri-public) ပါ လို ပါသည္။ ဤတြင္ မူရင္း လက္မွတ္မ်ားကို တင္ရန္ မလိုပဲ ေလွ်ာက္လႊာသြား တင္ပါက ယူသြားၿပီး ရံုးေတာ္သို႔ လက္မွတ္ အစစ္ဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပရန္သာ လုိပါသည္။ သူတို႔က မိတၱဴကို မူရင္း ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးသည္ႏွင့္ မူရင္းကို ခ်က္ျခင္း ျပန္ေပးလိုက္ပါသည္။

၁) ေလွ်ာက္ထားသူ (ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား အပါအ၀င္) မ်ား၏ ပတ္စ္ပို႔
ပတ္စ္ပို႔ မိတၱဴတြင္ တံဆိပ္တံုးထုထားေသာ စာမ်က္ႏွာ အားလံုးကို မိတၱဴကူးပါ။
၂) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား
၃) Work Pass ( P Pass , Q Pass, S Pass )
၄) ပညာ အရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အမွတ္စာရင္း မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖဲြ႔၀င္ လက္မွတ္မ်ား၊ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း လက္မွတ္မ်ား။ အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ သည္ ဘဲြ႔ရ ျဖစ္ပါက ဘဲြ႔လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ ကို မိတၱဴ ႏွစ္စံု စီ ကူးတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅) တရား၀င္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္
၆) ေမြးစာရင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း
၇) ယခု ကုမၸဏီ မတိုင္မီက လုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၏ ေထာက္ခံစာ။ ထို ေထာက္ခံစာတြင္ ရာထူး၊ တာ၀န္ ၀တၱရား မ်ား၊ ကာလ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ အေျခခံ လစာ တို႔ကို ေဖာ္ျပရမည္။
၈) ၿပီးခဲ့သည့္ ၆ လ က ထုတ္ယူခဲ့ေသာ လခ ေျပစာ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ ၏ အခြန္ေဆာင္ ေျပစာမ်ား (Tax Notices Assessment for the last 3 years)
၉) မိမိ၏ ဇနီး၊ ေယာက္်ား ပါ ပူးတဲြ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက ထိုသူ၏ ပညာ အရည္အခ်င္း မွတ္တမ္း၊ လက္မွတ္၊ အမွတ္စာရင္း၊ ေမြးစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ စသည္မ်ား
၁၀) မိဘ ႏွစ္ပါးစလံုး ၏ အမည္ ေဖာ္ျပထားေသာ သားသမီးမ်ား၏ တရား၀င္ ေမြးစာရင္း၊ အကယ္၍ ေမြးစား သားသမီး ျဖစ္ပါက တရား၀င္ ေမြးစားစာခ်ဳပ္
၁၁) အကယ္၍ မိမိ၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးတြင္ ပထမ အိမ္ေထာင္ ရိွခဲ့ပါက ထိုသူႏွင့္ တရား၀င္ ျပတ္စဲကြာရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ပထမ အိမ္ေထာင္သည္ ေသဆံုးခဲ့ပါက ေသဆံုးေၾကာင္း ေဆးရံုေထာက္ခံစာ (Death Certificate)

ရွင္းလင္းခ်က္

၁) မိမိ ပတ္စ္ပို႔ သည္ သက္တမ္း ကုန္ခါနီးေနၿပီ ျဖစ္ပါက သက္တမ္း ထပ္တိုးၿပီးမွ ေလွ်ာက္ပါ။
၂) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကဒ္ျပားကို Notri လုပ္ပါ။
၄) ဘဲြ႔လက္မွတ္ မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ေရာ Notri ပါ တင္ရပါမည္။
၇) ယခင္ ကုမၸဏီမွ ေထာက္ခံစာ မရႏုိင္ပါက မရႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေရးႏွင့္ ေရးတင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထို ကုမၸဏီတြင္ မိမိ မည္သည့္ ရာထူးႏွင့္ လုပ္ၿပီး မည္သည့္တာ၀န္မ်ား ယူရေၾကာင္း၊ လခ မည္မွ် ရေၾကာင္း မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေရးပါ။
၈) ၿပီးခဲ့ေသာ ၆ လက ထုတ္ခဲ့သည့္ လခ ေျပစာ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား မရႏုိင္လွ်င္ မိမိဘာသာ စာရြက္ အလြတ္ေပၚတြင္ မည္သည့္လက လခ မည္မွ်ရသည္ ကို ဇယားေလးဆဲြကာ ေအာက္မွ လက္မွတ္ထိုး တင္လိုက္ပါ။
လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ ၏ အခြန္ေဆာင္ ေျပစာမ်ား (Tax Notices Assessment for the last 3 years) ကို Income Tax ရံုး ( Novena MRT ) တြင္ သြားေတာင္းပါ။ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မိမိသည္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သူ မဟုတ္ပါက စာေရးၿပီး တင္လိုက္ပါ။

အပိုဒ္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံ လစာ (Basic Salary) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းထားပါသည္။
အေျခခံ လစာ တြင္ ေအာက္ပါတို႔ မပါ၀င္ပါ။
က) အခ်ိန္ပိုေၾကး (Overtime), ဆုေၾကး (bonus) or ေ၀စု (commission)
ခ) ခရီးစရိတ္ (Travelling) စားေသာက္ (Food) ေနထိုင္ စရိတ္ ( Housing) (allowance)
ဂ) အလုပ္ရွင္ကသာ ေပးေဆာင္ရသည့္ အျခား ပင္စင္ ရံပံုေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး စသည္
ဃ) အလုပ္သမားသို႔ နစ္နာေၾကး စသည့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ တလံုးတခဲထည္း ေပးရေသာ ေငြေၾကးမ်ားး
င) အလုပ္မွ အနားယူျခင္း အတြက္ ေပးရေသာ ခံစားခြင့္ ေငြေၾကးမ်ား

၈။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း

PR Application ေလွ်ာက္လႊာကို တင္ရာတြင္ တင္ႀကိဳ အခ်ိန္းအခ်က္ (appointment) ယူၿပီးမွ သာ သြားတင္ ရပါမည္။ Appointment ကို လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးရံုး၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ http://www.ica.gov.sg တြင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ထားေသာေန႔တြင္ အထက္ အပိုဒ္ (၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ား အားလံုးကို မူရင္းေရာ၊ မိတၱဴမ်ားပါ ယူသြားရပါမည္။
အဆင္ ေျပေစရန္ ေစာေစာသြားပါ။ ေနာက္မက် ပါေစႏွင့္။ စာရြက္ စာတမ္းအားလံုး စံုပါေစ။ ေကာင္းသည္မွာ နက္ျဖန္ သြားရမည္ ဆိုလွ်င္ သည္ေန႔ကတဲက စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို စံုမစံု အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးၿပီး အဆင္သင့္ လုပ္ထားရပါမည္။ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ နာရီ၀က္ ေစာၿပီးေရာက္ေအာင္ သြားပါ။
သြားရမည့္ လိပ္စာမွာ -

Permanent Resident Services Centre
Immegration & Checkpoints Authority5th Storey,
ICA Building 10 Kallang Road (Next to Lavender MRT station)
Singapore 208718

ျဖစ္ပါ၏။

စာတိုက္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လံုး၀ လက္မခံပါ။

သတ္မွတ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အျပည့္အစံု တင္ပါ။ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
ေလွ်ာက္လႊာ ထဲတြင္ ျဖည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်၊ ျပည့္စံု မွန္ကန္ရမည့္ အျပင္ လိုအပ္ပါက စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ကိုပါ ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ အျခား အေထာက္အကူ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ကိုပါ ပူးတဲြ တင္ျပ ႏိုင္ပါသည္။

၉။ ယခင္က PR က်ၿပီး ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းကာ CPF ပိုက္ဆံမ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူ ထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ PR ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ေသာ အခါ approve letter ရသည္ႏွင့္ ထို ထုတ္ယူခဲ့ေသာ CPF ပိုက္ဆံ အားလံုးကို အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရန္ လိုပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္း CPF မွ ေပးပို႔ေသာ စာကို ရမွသာလွ်င္ PR ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ အကယ္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရိွပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

Central Provident Fund Board
79 Robinson Road CPF Building
Singapore 068897
Contact number : 1800-2271188
Email: closingac@cpf.gov.sg

၁၀။ PR ေလွ်ာက္ထားစဥ္ လိပ္စာေျပာင္းသြားပါက ICA သို႔ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ သို႔မွသာ PR က်မက် အေျဖကို မွန္ကန္စြာ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။

၁၁။ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စင္ကာပူ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန အေနျဖင့္ အျခားေသာ စင္ကာပူ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ သတင္းေပး ထားမည္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔မွသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ အေနႏွင့္ အျခားဌာနမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်င္ျမန္ လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ အေနႏွင့္ ဤသို႔ သတင္း ျဖန္႔ေ၀မႈ ကို မလိုလားပါက သီးသန္႔ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၁၂။ PR က်သည္ႏွင့္ တၿပိင္နက္ လက္ရိွကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ Work Pass (P/Q/S Pass) ကို cancel (invalidate) လုပ္ရပါမည္။ မိမိႏွင့္ အတူေလွ်ာက္သည့္ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားသည္ Dependent Pass / Long Term Social Visit Pass စသည္ ကိုင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါ က PR က်သည္ႏွင့္ တၿပိင္နက္ ထို pass မ်ားကို Ministry of Manpower သို႔ ခ်က္ျခင္း ျပန္လည္ အပ္ႏွံကာ cancel လုပ္ရပါမည္။ Cancel လုပ္ရန္ အတြက္ sponsor လုပ္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း မွ cancellation letter ကို ယူေဆာင္ လာရပါမည္။

သတိေပးခ်က္
၁၃။ အကယ္၍ ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ မမွန္မကန္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ အတုမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါက လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ အ၀၀ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါမည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူ ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားကိုလည္း က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: