Tuesday, September 20, 2016

ေဖာင္၀ပ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း (၃)

ေထာင့္ျဖတ္ခ်ဳပ္တန္း (diagonal bracing) မ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို စင္ကာပူမွ CP 23 တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။(၈) ကြန္ကရိေလာင္းျခင္း (Concrete casting)

ကြန္ကရိမေလာင္းမီ ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ ေဖာင္၀ပ္ကို ကြန္ကရိေလာင္းရန္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း စစ္ေဆးရပါမည္။ စစ္ေဆးရာ၌ စစ္ေဆးခ်က္ပံုစံ (formwork checklist) သံုးႏိုင္၏။ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။

Ø ေဖာင္၀ပ္ေပၚတြင္ မလိုအပ္ပဲ တစ္ေနရာတည္း၌ ၀န္မ်ား စုပံုေနျခင္း (Superimposed load) မျဖစ္ေစရ။
Ø ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္ ေဖာင္၀ပ္ေအာက္ႏွင့္ အနီးအနား၌ မည္သူမွ ရိွမေနေစရ။
Ø ကြန္ကရိမ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုပံုေလာင္းခ်ျခင္း မျပဳရ။ ျဖန္႔ခ်ရမည္။
Ø မိုးရြာလာလွ်င္ အလုပ္ဆက္မလုပ္ပါႏွင့္။ မိုးႀကိဳးပစ္တတ္သည္။
Ø ကြန္ကရိေလာင္းေနသူမ်ားသည္ နားၾကပ္၊ ေရစိုခံရာဘာ ဘြတ္ဖိနပ္၊ ရာဘာလက္အိတ္ စသည္တို႔ ၀တ္ဆင္ ထားရမည္။
Ø အကယ္၍ ယိုစိမ့္မႈရိွမရိွ စစ္ေဆးလိုပါက ေဖာင္၀ပ္အျပင္မွသာ စစ္ေဆးရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖာင္၀ပ္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ထြက္ရမည္။

(၉) ေဖာင္၀ပ္ကို ျဖဳတ္ျခင္း (Dismantling the formwork)

Ø ကြန္ကရိအရည္အေသြးကို စစ္ေဆးသည့္ဌာနမွ စစ္ေဆးခ်က္ အစီရင္ခံစာရမွသာ သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖာင္၀ပ္ကို ျဖဳတ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ကြန္ကရိအသားမေသဘဲ ေဖာင္၀ပ္ကို ျဖဳတ္ျခင္းမျပဳရ။
Ø ေဖာင္၀ပ္ျဖဳတ္ျခင္းသည္ ဆင္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။
Ø မည္သည့္အခါမွ အေျခမွစၿပီး မျဖဳတ္ပါႏွင့္။ ထိပ္ဆံုးမွသာ စၿပီး ျဖဳတ္ရမည္။
Ø ေဖာင္၀ပ္ျဖဳိဖ်က္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုေနရာကို တိပ္ျဖင့္ပတ္ကာထားပါ။
Ø “ေဖာင္၀ပ္ၿဖိဳဖ်က္ေနသည္။ အႏၱရာယ္ရိွသည္။ မ၀င္ရ” စသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။
Ø မသက္ဆိုင္သူမ်ား လံုး၀မ၀င္ပါေစႏွင့္။
Ø ေဖာင္၀ပ္ပစၥည္းမ်ားကို ပစ္မခ်ပါႏွင့္။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖဳတ္၍ တစ္ဦးမွတစ္ဦး လက္ဆင့္ကမ္း ခ်ပါ။
Ø အထပ္သားျပားမ်ားကို မ်က္ႏွာက်က္တြင္ တန္းလန္းမထားခဲ့ပါႏွင့္။ ျဖဳတ္မရေသးပါက ေထာက္ျဖင့္ ေထာက္ခဲ့ပါ။
Ø ျဖဳတ္ၿပီးပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားတူရာစု၍ သပ္ယပ္စြာ စုပံုထားပါ။
Ø ေဖာင္၀ပ္ျဖဳတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရွင္းလင္းပါ။ ၾကာျမင့္စြာ စုပံုမထားပါႏွင့္။
Ø သစ္သား၊ အထပ္သားျပားမ်ားမွ သံမ်ားကို ႏႈတ္ပစ္ပါ။
Ø ပ်က္စီးေနေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးထုတ္ၿပီး လႊင့္ပစ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းငွားသည့္ ကုမၸဏီသို႔ ျပန္ပို႔ပါ။ မေကာင္းသည့္ / ပ်က္စီးေနသည့္ ပစၥည္းကို ထပ္မသံုးရ။
Ø ေဖာင္၀ပ္ျဖဳတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

(၁၀) အေျခခံလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Fundamental rules)

Ø ေဖာင္၀ပ္ဆင္ျခင္းသည္ အျမင့္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ လုပ္သားအားလံုး အျမင့္၌ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း (Work At Height Safty) ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ထားရမည္။ ထိုသို႔နားလည္ေစရန္ လုပ္သားအားလံုးကို ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားရမည္။
Ø ျပဳတ္မက်ေစရန္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ (fall preventive measures) မ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ပြင့္ေနေသာ ၾကမ္းျပင္ အစြန္းအားလံုးကို လက္ရမ္းတန္းမ်ားျဖင့္ ကာရံထားရမည္။
Ø အေပါက္မ်ားအားလံုး ဖံုးကာထားရမည္။ ထိုအဖံုးအားလံုးကို မေရ႔ြေစရန္ သံရုိက္ထားရမည္။
Ø တက္ဆင္းရန္ ေလွခါး (Staircase) မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားရမည္။ ျငမ္းစင္မ်ားေပၚမွ နင္းတက္ျခင္း မလုပ္ရ။
Ø ေဖာင္၀ပ္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း လုပ္သားမ်ားသည္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety harness) ၀တ္ဆင္ထားၿပီး ဦးေခါင္း အထက္၌ ခ်ိတ္ ထားရမည္။ ခ်ိတ္စရာေနရာမရိွပါက အသက္ကယ္ႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းေပးထားရမည္။

နိဂံုး

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဟူသည္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္၍မရ။ အစိုးရသည္လည္း အစိုးရ အေလ်ာက္၊ လုပ္ငန္းရွင္သည္လည္း လုပ္ငန္းရွင္အေလ်ာက္၊ အင္ဂ်င္နီယာသည္လည္း အင္ဂ်င္နီယာအေလ်ာက္၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း သူတို႔အေလ်ာက္ လုိက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္လို၏။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားတြင္ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ လူမ်ား၏ ေပါ့ေလးတဆလုပ္မႈ၊ ဂရုမစိုက္မႈ၊ အေလးမထားမႈ၊ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မႈ ႏွင့္ မသိနားမလည္မႈတို႔ ျဖစ္၏။ ျဖစ္ၿပီဆုိလွ်င္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့။ မျဖစ္မီက ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရသည္။ ထိုသုိ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လူတိုင္း၌တာ၀န္ရိွ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းစနစ္မ်ား မေႏွးအျမန္ ေပၚထြက္လာပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသတည္း။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)

၂၄ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၆

No comments: