Wednesday, September 21, 2016

ေဖာင္၀ပ္ အေၾကာင္း

ဗီြအိုေအမွ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္ က formwork safety အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ္ေျပာသည့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို သိပ္နားမလည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူက သာမန္ ေရဒီယို ပရိသတ္ေတြ နားလည္ေအာင္ ေျပာျပစမ္းပါဆုိသျဖင့္ ေျပာလိုက္ရျပန္ေခ်သည္ တမံု႔။ (သာမန္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုကိုမမမ်ား ေက်ာ္ခြ သြားၾကပါကုန္။)

သြားေလသူႀကီးမ်ားက  သစ္ေတာမ်ားကို ေျပာင္ေတာင္ပ်က္၊ တက္တက္ေျပာင္ေအာင္ ခုတ္သြား ေလေတာ့ သစ္၀ါးမ်ားမွာ ေရႊထက္ရွားသြားေလၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ သစ္သားထက္ ကြန္ကရိတိုက္က ၾကာရွည္ပိုခံသည္။ ပိုေတာင့္တင္းသည္ (ထင္ရတာပဲ၊ အေသအခ်ာေတာ့ ကန္ထရိုက္တာေတြမွ သိမွာပဲဗ်။) ဆိုေတာ့ ခုေခတ္ၿမိဳ႔ျပမ်ားမွာ အေဆာက္အဦမ်ားကို ကြန္ကရိ ေလာင္းၿပီး ေဆာက္ၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး သစ္သားအိမ္ကို တိုက္ဟုမေခၚ။ ေျမႀကီး၊ ဘိလပ္ေျမမ်ား ႏွင့္ေဆာက္ေသာအိမ္ကိုမွ တိုက္ဟု ေခၚသည္မဟုတ္ေလာ။ (ေျမႀကီးအိမ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ တုိက္ဟုေခၚမွန္း ကြ်ႏု္ပ္မသိပါ။)

အေဆာက္အဦမ်ားကို သံကူကြန္ကရိျဖင့္ ေဆာက္ၾက၏။ အဂၤလိပ္လို RC (Reinforced Concrete) ဟု ေခၚသည္။ သံက ဆန္႔အား (tensile force) ကို ခံႏိုင္သည္။ ကြန္ကရိက ဖိအား (compressive force) ကိုခံႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖိအားေရာ၊ ဆန္႔အားပါခံႏိုင္ေစရန္ သံႏွင့္ကြန္ကရိကို တဲြသံုးျခင္း ျဖစ္၏။

ကြန္ကရိေလာင္းသည့္အခါ သံေခ်ာင္းမ်ားကို ကြန္ကရိထဲတြင္ ျမႈပ္ၿပီးေလာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ အားျဖည့္သံေခ်ာင္းမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာကတြက္ခ်က္ေပးထားေသာ ဒီဇိုင္းအတိုင္း ဆင္ရသည္။
 

အားျဖည့္သံေခ်ာင္းမ်ားကို အရပ္အေခၚ ရီဘား ဟု ေခၚ၏။ ရီဘား ဟူသည္ အဂၤလိပ္လို Rebar ျဖစ္ၿပီး Reinforcement Bar ကို အတိုေကာက္ေခၚျခင္း ျဖစ္၏။ကြန္ကရိေလာင္းရန္ အားျဖည့္သံေခ်ာင္းမ်ား ဆင္ထားပံု

ကြန္ကရိေလာင္းသည့္ အေဆာက္အဦးမွန္သမွ် ေဖာင္၀ပ္ရိုက္ရသည္။ ေဖာင္၀ပ္ရိုက္ရာတြင္ အထပ္သားႏွင့္ 3”x2”, 4”x2” သစ္သားမ်ား သံုးသည္။ ေဖာင္၀ပ္ကုိ ေထာက္ေပးထားသည့္ ျငမ္းစင္ ကုိမူ သစ္သားမ်ားျဖင့္ သံုးတာရိွသလို သတၱဳ (သံ၊ ဒန္) မ်ားျဖင့္လည္း သံုးတတ္ၾက၏။

ေဖာင္၀ပ္ = အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ျခင္း၌ ကြန္ကရိေလာင္းရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ပံုသ႑ာန္ ရေစရန္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ဆင္ထားေသာ ပံုေလာင္းခြက္ (ၾကမ္းခင္းေလာင္းရန္အတြက္ Table form, တိုင္ေလာင္းရန္အတြက္ Column form, ဓာတ္ေလွခါးနံရံမ်ားေလာင္းရန္အတြက္ Jump Form, နံရံမ်ားေလာင္းရန္အတြက္ Wall Form မ်ားကို သံုးပါသည္။)

False Work or Shoring

ေဖာင္၀ပ္ကုိ ေထာက္ေပးထားေသာ ေအာက္ဘက္မွ ျငမ္းစင္ကုိ False work or shoring ဟု ေခၚပါသည္။
ေအာက္ပါပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။စနစ္တက်ဆင္ထားေသာ False work or shoring ကို ေတြ႔ရစဥ္


ကြန္ကရိေလာင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ေဖာင္၀ပ္တစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္


တိုင္မ်ား ကြန္ကရိေလာင္းရာတြင္ သံုးသည့္ ေဖာင္၀ပ္ (Column formwork)   


ေအာက္ပိုင္းကို  ကြန္ကရိေလာင္းၿပီးသြားလွ်င္ အေပၚဆက္တက္သြားလို႔ရသည့္ Jump Form


သစ္သားေထာက္မ်ားသံုးေသာ Timber formwork


ျမန္မာျပည္တြင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေဖာင္၀ပ္တစ္ခု

ေဖာင္၀ပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ကြန္ကရိေလာင္းသည္။ ကြန္ကရိသည္ ၁ ကုဗမီတာတြင္ ၂.၄ တန္ ေလး သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထု ၂၀၀ မီလီမီတာရိွေသာ ကြန္ကရိၾကမ္းခင္းအတြက္ ၂ မီတာခဲြပတ္လည္လွ်င္ ကြန္ကရိခ်ည္း အေလးခ်ိန္ ၂ တန္ခဲြေလာက္ ေလးသည္။ ၂ မီတာခဲြဟူသည္ လူႀကီးေျခလွမ္း ၃ လွမ္း စာမွ်သာ ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္းက်ယ္ေလ ၀န္ပိုေလျဖစ္ရကား ေအာက္ဖက္မွ ေထာက္ထား ေသာ ေထာက္မ်ားသာ မခုိင္ပါက ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလဲစရာ ရိွေလသည္။ ထို႔ျပင္ ကြန္ကရိေလာင္းျခင္း ဟူသည္ ျငိမ္ၿငိမ္သက္သက္လုပ္ရေသာ အလုပ္မဟုတ္။ ကြန္ကရိမ်ားကို ၾကမ္းခင္းတေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္ျဖန္႔ရသည္။ ေနာက္ၿပီး ကြန္ကရိမ်ား သိပ္သြားေစရန္ တုန္ခါစက္ (vibrating machine) ျဖင့္ ထိုးခ်ရေသးသည္။ အေပၚတြင္ လူမ်ားလည္း ရိွေနသည္ျဖစ္ရာ ထို၀န္အားလံုးကိုခံႏိုင္ရန္ အေရးႀကီး ၏။

ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလဲသည္ ဆိုၾကေသာ္လည္း အမွန္မွာ ေဖာင္၀ပ္လဲတာမဟုတ္မူ၍ ေအာက္တြင္ ေထာက္ ထားေသာ ေထာက္မ်ား (shoring or falsework) ၿပိဳလဲျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

ေဖာင္၀ပ္လဲၿပိဳလွ်င္ -

·         လူမ်ားေသေၾကပ်က္စီးႏိုင္သည္။

·         ေလာင္းထားသမွ်ကြန္ကရိမ်ားေရာ မေလာင္းရေသးသည့္တိုင္ ႀကိဳမွာထားေသာ ကြန္ကရိမ်ား၊ ေဖာင္၀ပ္တစ္ခုလံုး ဆံုးရံႈးမည္။
·         ပစၥည္းအပ်က္အစီးမ်ားကို ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ကုန္မည္။

·         ေနာက္ထပ္ ေဖာင္၀ပ္အသစ္ဆင္ရမည္။ ကြန္ကရိအသစ္ျပန္မွာရမည္၊ ျပန္ေလာင္းရ မည္ျဖစ္၍ ေငြကုန္သည္။ လူပန္းသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာင္၀ပ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခိုင္ခံ့ၿပီး စနစ္က်ေသာ ေဖာင္၀ပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ အထူးတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုေပသတည္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၅ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၆No comments: