Tuesday, September 20, 2016

ေဖာင္၀ပ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း (၁)

(၁) ေဖာင္၀ပ္ မေတာ္တဆမႈမ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီးတြင္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ လူ ၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ရ၏။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးတြင္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလဲခဲ့ရာ လူ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။


ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က နား၊ ႏွာေခါင္း ေဆးရံု၀င္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္ဆဲ ငါးထပ္တိုက္တြင္ ၅ လႊာအတြက္ ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့ရာ လူတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ထုိ မေတာ္တဆမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီကို ဒဏ္ေငြ ၅ သိန္း တပ္ရိုက္ေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ဖတ္ရ၏။


မေတာ္တဆမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိမေတာ္တဆမႈ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္း (Root Cause) ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာဘို႔ လုိပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းကိုသိပါမွ ေနာင္အလားတူ မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ (To prevent the recurrence) ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

ျဖစ္လာသည့္အမႈကိစၥအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အျပစ္ပံုခ်ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖင့္ ထုိမေတာ္တဆမႈမ်ိဳး ထပ္မံျဖစ္မလာေစရန္ တားဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္တည္းေၾကာင့္မဟုတ္မူ၍ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ေပါင္းဆံုပါ၀င္ေန၏။ ထုိအေၾကာင္းမ်ားစုလိုက္ေသာအခါ ရလဒ္အျဖစ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ (အားလံုးမဟုတ္ပါ) ပါ၀င္ေန၏။

၁။ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား မမွန္ကန္ျခင္း/မေကာင္းမြန္ျခင္း (Defective material)
၂။ လုပ္ကိုင္သည့္နည္းစနစ္ မမွန္ကန္ျခင္း / မွားယြင္းျခင္း (Wrong method/technique)
၃။ မည္သို႔လုပ္ကိုင္ရမည္ဟူေသာ စနစ္မရိွျခင္း (Lack of Safet Work Procedure)
၄။ စနစ္တက်တြက္ခ်က္/ေရးဆဲြထားေသာ ဒီဇိုင္းမရိွျခင္း (Lack of design)
၅။ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား မဟုတ္ျခင္း (Unskill workers)
၆။ အလုပ္လုပ္ေနသည့္အဖဲြ႔အား အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈ မေပးျခင္း (Lack of close supervision)
၇။ စစ္ေဆးမႈမရွိျခင္း (Lack of inspection)
၈။ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စနစ္မ်ားမရိွျခင္း (Lack of the Laws, Rules and Regulations, Code of Practices, Standards)

ယခု ကြ်န္ေတာ္ ေဖာင္၀ပ္အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာင္၀ပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရိွသျဖင့္ ယခု ေယဘူယ် အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ ဤေဆာင္းပါး သည္ ေဖာင္၀ပ္ကို အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ဆင္ရ/ျဖဳတ္ရမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ေဖာင္၀ပ္ဒီဇိုင္း မဟုတ္ပါ။ ေဖာင္၀ပ္ဒီဇုိင္းမွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွ်ေလာက္ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ပါ။

ေဖာင္၀ပ္ဆင္ပံု၊ ျဖဳတ္ပံုကိုလည္း စာဖတ္ရံုမွ်ႏွင့္ မတတ္ကြ်မ္း၊ နားမလည္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ ေဖာင္၀ပ္အႏၱရာယ္ကင္းေရး သင္တန္း (Formwork Safety Training Course) ေပးေစလိုပါက စာေရးသူထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (email: aye475@gmail.com)

(၂) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စနစ္မ်ား ေရးဆဲြျပဌာန္းျခင္း (Development of Laws, Regulations and Standards)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးဆဲြျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လုိက္နာရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း အလြန္အားနည္းေနပါ ေသးသည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ စနစ္တက် ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားသည့္ စနစ္ (Myanmar Standards or Code of Practice)  ရိွရန္ လုိ၏။ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာ/ ျပင္ရာ/ ျဖဳတ္ရာတြင္လည္း ေဖာင္၀ပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ဆင္ရမည္၊ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား သံုးရမည္၊ မည္သည့္ေဖာင္၀ပ္အတြက္ မည္သည့္ဒီဇိုင္းမ်ားလိုသည္၊ ေဖာင္၀ပ္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ မည္သူ႔၌ အဓိက တာ၀န္ရိွသည္၊ ထိုတာ၀န္ရိွသူသည္ ေဖာင္၀ပ္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ရမည္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ ျပည့္စံုစြာ ျပဌာန္းထားရန္ လိုပါသည္။

သို႔မွသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအဖို႔ မည္သူက ဦးစီး၍ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးၿပီး မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္မည္၊ တပ္ဆင္ထား သည့္ေဖာင္၀ပ္ အႏၱရာယ္ကင္း/မကင္း မည္ကဲ့သို႔စစ္ရမည္ကို သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းမွာ ေဖာင္၀ပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စင္ကာပူမွ ဥပေဒႏွင့္စနစ္မ်ား ျဖစ္၏။ စာဖတ္သူတို႔ သိသာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ရည္ညႊန္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Ø  WSH Act 2006
Ø  WSH (Construction) Regulations - Part IX Formwork Structures
Ø  WSH (Work At Height) Regulations 2013
Ø  CP23 - Code of Practice for Formwork
Ø  CP14 - Code of Practice for Scaffolds
Ø  Code of Practice for Working Safely At Height

(၃) ေဖာင္၀ပ္သင္တန္း

မည္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ကိုင္သူအား (သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမွအစ) စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးရန္လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ထိုလုပ္သားသည္ ၎လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ေသခ်ာစြာ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္မည္ မဟုတ္ပါ။

စင္ကာပူမွ WSH Act တြင္ အလုပ္လုပ္မည့္လုပ္သားတိုင္းကို သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္မွာ အလုပ္ရွင္၏ တာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဌာန္းထားပါသည္။

သင္တန္းဟူရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာမကပဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အလုပ္ရွင္ အားလံုး ပါ ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွသာ မန္ေနဂ်ာသည္ မန္ေနဂ်ာအေလ်ာက္၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးအေလ်ာက္၊ အလုပ္သမားသည္လည္း အလုပ္သမားအေလ်ာက္ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ရမည့္အလုပ္၊ မိမိတို႔ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၊ မိမိတို႔လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာ သိႏိုင္မည္။

ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာတြင္လည္း ေဖာင္၀ပ္ကိုဆင္မည့္ အလုပ္သမားအားလံုး၊ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္မည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး အားလံုးကို ၎တို႔ဆင္မည့္ ေဖာင္၀ပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းေပးရန္ လုိပါသည္။ သို႔မွသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း စနစ္တက် ေဖာင္၀ပ္ဆင္တတ္မည္။ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္လည္း အလုပ္သမားမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေဖာင္၀ပ္ မွန္/မမွန္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္။ အလုပ္သမားမ်ား မွားေနပါက လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပင္ေပးႏိုင္မည္။

ေသးငယ္ေသာ ေဖာင္၀ပ္မ်ားဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္။ ႀကီးမားေသာ၊ ျမင့္မားေသာ အခ်ိဳ႔ေဖာင္၀ပ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာ၏ တြက္ခ်က္မႈ လိုပါသည္။ ထိုအင္ဂ်င္နီယာသည္လည္း မည္သည့္ေဖာင္၀ပ္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ား သံုးရမည္။ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ေဖာင္၀ပ္ျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆင္ရမည္၊ ေဖာင္၀ပ္အေပၚ မည္သည့္၀န္အားမ်ား သက္ေရာက္မည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳလဲမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ စသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရိွနားလည္ ထားရန္ လို၏။

အေရးႀကီးသည္မွာ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ေသာ ေဖာင္၀ပ္ဆင္သည့္လုပ္သားမ်ားက ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၏ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ စနစ္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် တပ္ဆင္ေရး ျဖစ္၏။

ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာတြင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားက ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၏ အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ဆင္ရမည္ဟု စင္ကာပူတြင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ေဖာင္၀ပ္အတြက္ သင္တန္းမ်ားမွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ Formwork Safety Course for Workers ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားအတြက္ Formwork Supervisors Safety Course တို႔ ျဖစ္၏

(၄) ေဖာင္၀ပ္အမ်ိဳးအစား (Types of formworks)

ေဖာင္၀ပ္ကို သမားရိုးက်ေဖာင္၀ပ္ (Conventional formwork) ႏွင့္ ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္ (System formwork ) ဟု ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား ခဲြျခားႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္ကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ဒီဇိုင္းဆဲြၿပီး ေဖာင္၀ပ္ပစၥည္းမ်ားကို ငွားရမ္းၾကသည္။ မည္ကဲ့သို႔ဆင္ရမည္၊ ျဖဳတ္ရမည္ စသည္ကိုလည္း ထုိကုမၸဏီမ်ားကပင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ လာေရာက္ကာ သင္တန္းေပးၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဆင္ထားပံုမွန္မမွန္ကိုလည္း ၎တို႔က ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတစ္ေယာက္ကို ခန္႔ထားေပးကာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေစသည္။ ေဖာင္၀ပ္လဲၿပိဳျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းတစံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ထုိ ေဖာင္၀ပ္ငွားရမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၌သာ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရိွ၏။

ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္တြင္ အေဆာက္အဦဒီဇုိင္းေပၚလုိက္ကာ ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ အသံုးမ်ားသည့္ ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္မ်ား မွာ -
Ø  Table form (Slab ေလာင္းရန္အတြက္သံုး)
Ø  Jump form (ဓာတ္ေလွခါးနံရံမ်ား သြန္းေလာင္းရန္အတြက္သံုး)
Ø  Wall form (နံရံမ်ား ပံုေလာင္းရန္သံုး)
Ø  Column form (တိုင္မ်ား ပံုေလာင္းရန္သံုး) - တို႔ျဖစ္၏။

ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ တစ္ခါဆင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသည္ထိ သံုးသြားႏိုင္သျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ မဆင္ရေတာ့ပဲ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသည္။ ပစၥည္းအေလအလြင့္နည္းသည္။ လူအင္အားကို ေခြ်တာႏိုင္သည္။ သမားရိုးက် ေဖာင္၀ပ္မ်ားထက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်ရသည္။

သို႔သာ္ ထိုေဖာင္၀ပ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ပံုသ႑ာန္၊ အရြယ္၊ ေနရာ အကန္႔အသတ္ ရိွသည္။ ဥပမာ အေဆာက္အဦဒီဇိုင္းတြင္ ကဲြျပားျခားနားသည့္ ေကာ္လံအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာပါလာပါက ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္ မ်ားစြာ လိုမည္ျဖစ္၏။ အဆင္မေျပႏိုင္။ အလြန္က်ဥ္းသည့္ေနရာ၊ အနိမ့္အျမင့္မတူသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳဆင္ေဖာင္၀ပ္မ်ား သံုးရန္ မလြယ္ကူေခ်။

သမားရိုးက်ေဖာင္၀ပ္ဆိုသည္မွာ ျငမ္းဆင္သည့္ပစၥည္းမ်ားသံုးလွ်က္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမားရိုးက်ေဖာင္၀ပ္၏ အားသာခ်က္မွာ မည္သည့္ေနရာမဆို မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ေစ ဆင္၍ရျခင္းျဖစ္၏။ ပံုသ႑ာန္၊ အရြယ္၊ ေနရာ အကန္႔အသတ္မရိွ။ အားနည္းခ်က္မွာ ကြန္ကရိတစ္ခါေလာင္းတိုင္း တစ္ခါ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရျခင္းျဖစ္၍ ပစၥည္းအေလအလြင့္မ်ားသည္၊ လူအင္အား မ်ားစြာ သံုးရသည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္၊ လူပင္ပန္းသည္။(၅) ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ ပစၥည္း


ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ပစၥည္းသည္ ႀကံ့ခိုင္ရမည္၊ ေတာင့္တင္းရမည္၊ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းရမည္။ သူ႔အေပၚ သက္ေရာက္ ေနသည့္ ၀န္အားလံုး၏ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရိွရမည္။

ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ သတၱဳေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္သားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးမည့္ သတၱဳ၊ သစ္သားစသည္တို႔၏ အရည္အေသြးႏွင့္အရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ေဖာင္၀ပ္ေပၚ သက္ေရာက္မည့္ အေပၚဘက္မွသက္ေရာက္ေနသည့္အား (Vertical force)၊ ေဘးတုိက္သက္ေရာက္မည့္၀န္အား (Lateral force) ၊ ေလတုိက္အား (Forced by wind )၊ တုန္ခါအား (Forced induced by Vibration) စသည္တို႔အေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္ ပစၥည္းသံုးရမည္၊ ထိုပစၥည္း၏ခံႏိုင္ရည္အား၊ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္စသည္တို႔ကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားရန္ လုိ၏။

မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ပစၥည္း သံုးရမည္ကို Code of Practice တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာင္၀ပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးက ေဖာင္၀ပ္အတြက္ သံုးသည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီ၊ မမီ၊ အျပစ္အနာအဆာ ရိွမရိွ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးရန္လုိ၏။

(၆) ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း (Preparation for Erection)

ေဖာင္၀ပ္ဆင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဦးစြာ ကြန္ကရိေလာင္းမည့္ေနရာကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံု (construction drawing) ကို နားလည္ရပါမည္။ ေနရာအက်ယ္အ၀န္း၊ အနိမ့္အျမင့္၊ တက္၊ ဆင္းရန္ေနရာ စသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဖာင္၀ပ္ ဆင္ရမည္ဆိုသည္ကို သိလွ်င္ ဆင္မည့္ေဖာင္၀ပ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းစာရင္းကို အေရအတြက္ႏွင့္တကြ ျပဳစုရပါမည္။ ဥပမာ -

Bill of Material for formwork

Ø  ျငမ္းစင္ေဘာင္ (Scaffold frame) 
Ø  ဆက္တိုင္ (joint pin)
Ø  ခ်ဳပ္တန္း (cross bracing)
Ø  အေျခ (Jack base)
Ø  ယူထိပ္ (U head)
Ø  ထုပ္တန္း (Bearer)
Ø  အေျခခ်ဳပ္တန္း (foot tie)
Ø  ေထာင့္ျဖတ္ ခ်ဳပ္တန္း(diagonal bracing)
Ø  ကာ့ပလင္ (coupling)
Ø  ျငမ္းစင္ျပား (scaffold planks)
Ø  သစ္သားေခ်ာင္း (Timber)
Ø  အထပ္သားျပား (Plywood)
Ø  ရိုက္သံ (Nails)
Ø  သြပ္ႀကိဳး (GI Wire)

ထို႔ေနာက္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ေနရာကို အမိႈက္သရိုက္လံုး၀မရိွေအာင္ ရွင္းလင္းပါ။ ေဖာင္၀ပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိုေနရာႏွင့္ မေ၀းလွသည့္ေနရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သပ္ယပ္စြာ ပံုထားပါ။ လိုအပ္လွ်င္ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ပါေစ။ အျခား မသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား မ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္မည့္ေနရာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားထားသည့္ေနရာကို တိပ္ျဖင့္ ပတ္ပတ္ လည္ကာရံထားပါ။ “ေဖာင္၀ပ္ဆင္ေနသည္။ အႏၱရာယ္ရိွသည္။ မ၀င္ရ” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။

အပိုင္း (၂) သို႔ ဆက္ရန္


No comments: