Wednesday, September 21, 2016

အီလက္ထေရာနစ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (၁)

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ လူတို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလြန္လြယ္ကူ လွ်င္ျမန္သြားေစသည္။ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမိုစိတ္ခ်၊ လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ လူတို႔၏ အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ေဒါသမ်ားႏွင့္ ျဖစ္မွျဖစ္ပါ့မလားဟူေသာ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ စိတ္ပူပင္ေသာကမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀တြင္ အဘယ္မွ် အဆင္ေျပကာ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည္ကို ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေသာ စင္ကာပူမွစနစ္မ်ားကို အေျခခံကာ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးပါသည္။

(၁) အီလက္ထေရာနစ္စနစ္က ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အား အေထာက္အကူျပဳပံု

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အစားအေသာက္မွအစ မိမိတို႔အလိုရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ ၀ယ္ယူၾကရ၏။ ဤသို႔၀ယ္ယူရာ၌ ေစ်းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ စူပါမားကက္ႀကီးမ်ားသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္၀ယ္ယူၾကရသည္။ စင္ကာပူမွ လမ္းေဘး၌ ေရာင္းေသာ ဆိုင္ေလးမ်ား၊ ေဟာ္ကာစင္တာ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္စိမ္းေစ်း စသည့္ဆိုင္မ်ားမွအပ ဆိုင္အားလံုးလိုလိုတြင္ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာ၌ ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ NTUC - Fairprice Extra စူပါမားကက္မ်ားတြင္ မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေကာင္တာသြားစရာမလိုပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သည္။


လုပ္ရသည္မွာလည္း မခဲယဥ္းပါ။ ပထမဦးစြာ ၀ယ္မည့္ပစၥည္းမ်ားကို ေငြေခ်သည့္စက္ေပၚတြင္ တင္လိုက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကို scan ျဖတ္ရသည္။ ပစၥည္းအားလံုးကုန္သြားၿပီဆိုလွ်င္ စုစုေပါင္း မည္မွ်က်သင့္သည္ဆုိသည္ကို စက္က ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ဘဏ္ကဒ္ကို စက္အတြင္းထည့္ကာ မိမိလွ်ိဳ႔၀ွက္နံပါတ္ရုိက္ထည့္လိုက္လွ်င္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အလြန္လြယ္ပါ၏။


ထို႔ျပင္ မက္ေဒၚနယ္ စသည့္ဆုိင္မ်ား၌ သြားစားသည္ဆုိပါစို႔။ ေကာင္တာတြင္ တန္းစီေနစရာမလို။ ဆိုင္ေရွ႔၌ေထာင္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာဖန္သားျပင္မ်ားေပၚတြင္ မိမိအလိုရိွသည့္အစားအစာမ်ားကို မွန္သားျပင္၌ေထာက္္ၿပီး ေရြးလို႔ရပါသည္။ အားလံုး ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ထုိေနရာ၌ပင္ ထားေပးထားသည့္ စက္အတြင္း မိမိဘဏ္ကဒ္ထည့္ကာ က်သင့္ေငြကိုေခ်ရပါသည္။ ထိုအခါ စက္က တိုကင္နံပါတ္ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အစားအေသာက္ေရြးသည့္ ေကာင္တာ၌ မိမိနံပါတ္ေပၚလာသည့္အခါ သြားယူလုိက္ရံု ျဖစ္၏။ အလြန္ အဆင္ေျပပါသည္။


ရုပ္ရွင္ၾကည့္လိုလွ်င္လည္း လက္မွတ္အတြက္ တကူးတက သြားတန္းစီေနစရာမလို။ မိမိအိမ္မွ ကြန္ျပဴတာကေန လက္မွတ္ကို online ၀ယ္လို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ online ၀ယ္တာက S$1.50 အပိုေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္မစမီ ၅ မိနစ္ေလာက္ ေစာသြားၿပီး ရံုေရွ႔ရိွ လက္မွတ္စက္တြင္ မိမိၾကည့္လိုေသာ ကား၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္တို႔ကုိေရြးၿပီး စက္ထဲသုိ႔ ဘဏ္ကဒ္ထည့္ လိုက္လွ်င္ စက္က က်သင့္ေငြကို အလိုအေလ်ာက္ျဖတ္ၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ေၾကာင့္ပင္ ေဆးခန္းျပရတာလည္း အလြန္အဆင္ေျပလွသည္။

မိသားစု၀င္ထဲမွ တစ္ဦးဦး ေနထိုင္မေကာင္းလို႔ ေဆးခန္းသြားျပမည္ ဆုိၾကပါစို႔။ ေဆးခန္း (polyclinic) ၏ website တြင္ appointment ယူလို႔ ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရက္ခ်ိန္းယူထားျခင္းျဖင့္ လူမ်ား၍ အၾကာႀကီး ေစာင့္ေနရျခင္းဒုကၡ မရိွေတာ့။ မိမိအလွည့္က်မည့္အခ်ိန္ကို ခ်ိန္သြားလို႔ရသည္။ ေဆးခန္းတြင္လည္း အရာရာကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေပး ပါသည္။

ေဆးခန္းေရာက္လွ်င္ မိမိ appointment စာရြက္ကို ေဆးခန္းအေပါက္၀တြင္ထားေပးသည့္ စက္၌ scan လုပ္လိုက္ပါ။ မိမိလူနာနံပါတ္၊ ေကာင္တာနံပါတ္၊ ဆရာ၀န္ျပရမည့္အခန္း စသည္တို႔ေဖာ္ျပထားေသာ တိုကင္စာရြက္ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိအစဥ္အတိုင္းသြားကာ သက္ဆိုင္ရာအခန္းေရွ႔တြင္ မိမိနံပါတ္ေပၚအလာကို ေစာင့္ေနရံုျဖစ္၏။

ဆရာ၀န္ထံမျပမီ အရပ္၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္၊ ေသြးေပါင္၊ အဖ်ားရိွလွ်င္ အပူခ်ိန္ စသည္တို႔ တိုင္းေပးပါသည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္ ကလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖစ္ေလရာ ဘာမွလုပ္စရာမလို။ စက္အတြင္းလက္ထည့္လိုက္လွ်င္ အလိုလိုတိုင္းေပး၏။

ေသြးစစ္သည္၊ ECG ရိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထို ေသြးစစ္အေျဖ၊ ECG အေျဖကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္အတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေပး လိုက္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ေရွ႔ေရာက္သည့္အခါ ဆရာ၀န္က ကြန္ျပဴတာတြင္ မိမိလူနာနံပါတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္ကာ ထုိအေျဖမ်ားကို စစ္ေဆးလွ်က္ ေဆးညႊန္းေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးညႊန္းကို ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ ရိုက္ထည့္လိုက္၏။ ေဆးယူရမည့္ ေနရာတြင္ မိမိလူနာနံပါတ္ကို scan လုပ္လုိက္သည္ႏွင့္ သည္လူနာကို ဘာေဆးေတြေပးရမည္ဆိုသည္ကို ေကာင္တာက သိသည္။

ကိုယ္က မိမိနံပါတ္ေပၚအလာကို ထိုင္ေစာင့္ေနရံုျဖစ္သည္။ မိမိနံပါတ္ေပၚလာလွ်င္ သူတို႔ေပးသည့္ေဆးကို သြားယူပါ။ ေဆးကို မည္ကဲ့သို႔ေသာက္ရမည္ကို က်က်နန ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။

ေသာက္စရာေဆးမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေကာင္တာတြင္ ယူၿပီးေနာက္ ပုိက္ဆံေခ်ေတာ့လည္း မိမိဘာသာပင္ ေခ်ႏိုင္ပါသည္။ ေဆးခန္း၀င္လာခါစက ထုတ္ေပးထားသည့္ တိုကင္စာရြက္ေပၚတြင္ ကြန္ျပဴတာဘားကုဒ္ ပါသည္။ ဆရာ၀န္ျပခ မည္မွ်၊ ေသြးစစ္သည္၊ ဆီးစစ္သည္၊ ECG တိုင္းသည္၊ ေဆးဘိုးမည္မွ် စသည္ အားလံုးကို electronic system အတြင္း ထည့္သြင္း ထားသည္ျဖစ္ရာ ေငြေပးရမည့္စက္၏ ေလဆာေရာင္ျခည္ေရွ႔သို႔ ထို ကြန္ျပဴတာဘားကုဒ္ကိုျပလိုက္သည္ႏွင့္ ေဆးခန္းျပခ မည္မွ်က်သင့္ေၾကာင္း တြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိအခါ မိမိဘဏ္ကဒ္ကို စက္အတြင္းထည့္၊ မိမိကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ လုိက္ပါက စက္က ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကို ရိုက္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ယခု အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ေၾကာင့္ ကား၊ ရထားစီးရာတြင္ မည္မွ်အဆင္ေျပေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပပါမည္။

အမ်ားျပည္သူသုံးသည့္ ကား၊ ရထား၊ တကၠစီ စသည္စီးလွ်င္လည္း အဆင္ေျပလွ၏။ ကား၊ ရထားစီးရန္အတြက္ ကဒ္လုပ္ထား ရသည္။ ရထားဘူတာမ်ားတြင္ ကဒ္ေရာင္းေပးပါသည္။ ထိုကဒ္ကို ez link card ဟု ေခၚ၏။ ထိုကဒ္အတြင္း ေငြျဖည့္ထား ရသည္။ ဘူတာတိုင္းတြင္ ေငြျဖည့္စက္ရိွ၏။ ထိုစက္ကို General Ticketing Machine ဟု ေခၚပါသည္။ ရထားစီးလိုပါက မိမိသြားလိုသည့္ဘူတာကို စက္၏ မွန္သားျပင္ေပၚတြင္ လက္ႏွင့္ေထာက္ၿပီး ေရြးပါ။ ေနာက္ၿပီး က်သင့္ေငြအတြက္ ပုိက္ဆံ ထည့္လိုက္ပါလွ်င္ စက္က လက္မွတ္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ပိုေသာပိုက္ဆံျပန္အမ္းလွ်င္ ေအာက္ဘက္ေပါက္မွ ထုတ္ယူပါ။ ez link card ကို ဘဏ္ ATM စက္မ်ားမွလည္း ေငြျဖည့္ႏုိင္ပါေသးသည္။

ကားစီးလွ်င္ ေရွ႔ေပါက္မွတက္ၿပီး စက္ကို ez link card ျပလုိက္ပါက စက္က အလိုလိုမွတ္ေပးသည္။ ဆင္းမည့္မွတ္တိုင္တြင္ ကဒ္ကို စက္တြင္ျပလိုက္ပါက စက္က က်သင့္ေငြကို ျဖတ္သြားလိမ့္မည္။ စက္တြင္ ကဒ္ျဖတ္ရန္အတြက္ ကဒ္ကို ထုတ္စရာပင္ မလုိပါ။ ကဒ္ထည့္ထားသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္အိတ္ကို ျပလိုက္ရံုသာ ျဖစ္သည္။ရထားစီးလွ်င္လည္း ဘူတာအ၀င္တြင္ လက္မွတ္ျဖတ္ရေသာ ေနရာမ်ားရိွ၏။  ထိုေနရာ၌ စက္ေပၚတြင္ ez link card ကို ျပလိုက္ပါက စက္က အလိုအေလ်ာက္မွတ္ေပးသြားသည္။ ဆင္းမည့္ဘူတာေရာက္လွ်င္ ထြက္၀ရိွစက္၌ ကဒ္/လက္မွတ္ကို ျပလိုက္ပါက က်သင့္ေငြကို ျဖတ္သြားပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္မွာ ez link card သံုးၿပီးသြားလွ်င္ ကားမွ ရထားသို႔လည္းေကာင္း၊ ရထားမွ ကားသုိ႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းစီးသည့္အခါ ကား၊ ရထား စီးခမ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းေပးျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်လွ်င္မူ အျပည့္ေပးရ ပါသည္။ ေလွ်ာ့ေစ်းမရပါ။


ဤကဲ့သို႔ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပးေခ်ျခင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ကား၊ ရထားစီးခမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရေစသည္။ မသမာေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြမ်ားေလလြင့္ေပ်ာက္ဆံုး ျခင္း မရိွေတာ့။ ခရီးသည္မ်ားလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေငြတိုးလာသည့္အတြက္ အစိုးရလည္း အခြန္အတုတ္ ပိုရသည္။ ခရီးသည္၊ ကုမၸဏီ၊ အစိုးရ သံုးဦး သံုးဖလွယ္လံုးအတြက္ ေကာင္းသျဖင့္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္လွေပ၏။

ကဒ္ျဖင့္ေပးသည့္စနစ္၏ ေနာက္အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ စပယ္ယာထားရန္ မလိုျခင္း၊ အေၾကြျပန္အမ္းရန္မလိုျခင္း၊ စပယ္ယာ ၏ ေအာ္ေငါက္ခံရျခင္းဒုကၡတို႔မွ ကင္းေ၀းျခင္း၊ စပယ္ယာမရိွေသာေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚ အတင္းဆဲြတင္၊ ကားမရပ္ခင္ အတင္းထိုးခ်သည့္ ဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္၏။ ဘတ္စ္ကား စပယ္ယာမ်ားေပးေသာဒုကၡ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမွန္း ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သားမ်ားမွသာ သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ အငွားယာဥ္စီးသည့္အခါလည္း က်သင့္ေငြကို မီတာမွ တြက္ေပးသည္။ က်သေလာက္ကို ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ ေပးႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နီးနီးေလးပဲ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲထားပါ စသျဖင့္ ေစ်းညိွရေသာဒုကၡ၊ မ်ားမွန္းမသိ၊ နည္းမွန္းမသိ ေတာင္းသေလာက္ ေပးရေသာဒုကၡမ်ားမွလည္း လြတ္ကင္းပါေလေတာ့သည္။ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းလိုခ်င္လွ်င္လည္း စက္က ရိုက္ထုတ္ေပးပါ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အငွားယာဥ္ျဖင့္သြားသည့္ခရီးမ်ားအတြက္ ပိုက္ဆံေပးရလွ်င္ ပိုေတာင္းေလေတာ့မလားဟူေသာ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္စရာမလိုေတာ့ပါ။


ဆက္ပါဦးမည္။

No comments: