Wednesday, September 21, 2016

အီလက္ထေရာနစ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (၄)

(၇) အီလက္ထေရာနစ္ စာရင္းအင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အစိုးရ စနစ္

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္၏ ေနာက္ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုမွာ အခ်က္အလက္၊ စာရင္းအင္းကိစၥ ျဖစ္၏။ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္မႈစနစ္ႏွင့္ စာရင္းအင္းစနစ္သည္ သိမ္းရလြယ္၊ ရွာရလြယ္သည္။ Back up မ်ား လုပ္ထားႏိုင္သျဖင့္ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မစိုးရိမ္ရ။ ေဆြးသြားမွာ၊ ျခကိုက္မွာ၊ မီးေလာင္မွာ၊ ေရစိုမွာ စသည့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ (physical damage) မ်ားဒဏ္ကို ႀက့ံႀက့ံခံႏိုင္ေလသည္။

စာရင္းအင္း၊ အခ်က္အလက္၊ စာအုပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ လက္တစ္၀ါးစာေလာက္ ပစၥည္းကေလးႏွင့္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေနရာတကာ သယ္သြားႏိုင္သည္။ ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ဖြင့္ၾကည့္လို႔ရသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအခ်င္းခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔လို ဖလွယ္လိုပါက အလြန္လြယ္ကူစြာ ဖလွယ္ႏိုင္ေလသည္။

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ေၾကာင့္ပင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအတက္အက်၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား သာမက မည္သည့္ေနရာတြင္ ကားပ်က္ေန၍ လမ္းပိတ္ေနသျဖင့္ ထိုေနရာမွ မသြားဘဲ မည္သည့္လမ္းမွ သြားပါက ပိုအဆင္ေျပမည္၊ မည္သည့္ဘူတာတြင္ ရထားပ်က္ေနေသာေၾကာင့္ မည္မွ် ေနာက္က်မည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဇီကာဗုိင္းရပ္ ကူးစက္ခံရသူ မည္မွ်ရိွေနသည္ အစရိွသည္မ်ားကိုပါ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိႏိုင္ေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း အတက္အက်၊ စေတာ့ေစ်း၊ ရာသီဥတုအေျခအေနမွအစ အားလံုးကုိ အခ်ိန္မေရြးသိခြင့္ရေနသျဖင့္ ဗဟုသုတျပည့္၀ေသာ၊ အရည္အေသြးျမင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ေကာင္းကြက္တစ္ခုမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိသိလုိသည့္အခ်က္မ်ားကို မည္သူ႔မွ ေမးစရာမလိုဘဲ ထိုင္ရာမထ သိႏုိင္ေလသည္။ ဥပမာ - ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခု တင္သြင္းမည္ဆုိပါက ထိုကုန္ပစၥည္းသည္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း ဟုတ္မဟုတ္၊ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရမည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေလွ်ာက္ရမည္ အစရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ရန္လုိပါကလည္း ထိုေနရာတြင္ပင္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပလွ်က္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေလရာ အလြန္ အဆင္ေျပလွသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ႔ (BCA - Building Construction Authority) website တြင္ မိမိတို႔သိလိုသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ရည္ညႊန္းပံုမ်ား၊ လက္စဲြစာအုပ္မ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္တာမ်ားအား မည္သည့္ကုမၸဏီက မည္သည္တို႔ လုပ္သည္ အစရိွသည္ကို လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖံုးနံပါတ္၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလိပ္စာမ်ားႏွင့္တကြ သိႏိုင္သည္။

လုပ္သားအင္အား ၀န္ႀကီးဌာန (MOM - Ministry of Manpower) website တြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သည့္ pass မ်ားထုတ္ေပးထားသည္။ ထို pass မ်ား ေလွ်ာက္ပံုေလွ်ာက္နည္း၊ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္သာမက pass ေလွ်ာက္လုိပါကလည္း ဤေနရာတြင္ပင္ ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ pass ကို cancel လုပ္လုိပါကလည္း ဤေနရာမွပင္ cancel လုပ္ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း သာမန္လူမ်ား နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပန္ရွင္းျပထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တက္ရန္လိုေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း link မ်ားေပးထားသျဖင့္ မိမိတက္လုိေသာသင္တန္း၊ သင္တန္းရက္၊ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ေလသည္။ ထိုမွ်သာမက မိမိတက္ထားေသာသင္တန္းႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ သက္တမ္းရိွေသးလား၊ သက္တမ္းကုန္ေနၿပီလား ဆုိသည္ကိုလည္း စစ္ႏုိင္သည္။ MOM website တြင္ လုပ္လို႔ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေတာ္မ်ားသျဖင့္ ဤေနရာတစ္ခုတည္းႏွင့္ ကုန္ေအာင္ေဖာ္ျပႏုိင္ဘို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားလည္း အလားတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္စနစ္၏ ေနာက္ေကာင္းသည့္တစ္ခ်က္မွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ အခမဲ့ဖတ္ႏုိင္၊ pdf ျဖင့္ download လုပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒကို လက္လွမ္းတမီတြင္ ထားေပးျခင္းျဖင့္ မိမိမရွင္းလင္းသည္မ်ား ရိွပါက မည္သူ႔မွ လိုက္ေမးေနစရာမလိုပဲ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ အခ်ိန္မေရြး ကိုးကားႏုိင္ေလသည္။

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဥပေဒကို လူအမ်ား နားလည္လိုက္နာျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေလရာ ဥပေဒမ်ားကို လူအမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈ၊ မွီျငမ္းျပဳႏိုင္ေစရန္ထားေပးရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။  ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ေရွ႔ေနေရွ႔ရပ္မ်ားအတြက္သာမကပဲ သာမန္ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္၊ လက္ခံလာေအာင္ ပညာေပးၾကရမည္။

(၈) ေငြသားမဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (Cashless Society) တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း

ကြ်န္ေတာ္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ မည္သည့္အခါမွ ပိုက္ဆံ ၂၀၊ အမ်ားဆံုး ၃၀ ထက္ ပိုထားေလ့မရိွပါ။ ပထမအေၾကာင္းမွာ ေငြသားဟူသည္ ေပ်ာက္လြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေၾကာင္းမွာ ေငြသားကို မ်ားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားရန္ မလုိအပ္၍ ျဖစ္ပါသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရိွရာ Kopitiam ဆုိင္မ်ား၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ကုန္စိမ္းတန္းမ်ားမွလဲြ၍ ေနရာအားလံုးလိုလို ဘဏ္ကဒ္ျဖင့္ေပးလို႔ရေၾကာင္း အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ခဲပါသည္။ တစ္လေနလို႔ တစ္ႀကိမ္မေရာက္ျဖစ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ေငြသားကိုင္ၿပီးသံုးစရာ ေနရာမရိွပါ။


တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရာရာကို Credit card/debit card မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ကာ ေငြသားမဲ့လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကပါၿပီ။ (Credit card ဟူသည္ မိမိ ဘဏ္စာရင္းထဲတြင္ ပိုက္ဆံရိွေနစရာမလို။ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထိ အေၾကြးသံုးႏုိင္သည့္ ကဒ္ကို ေခၚသည္။ Debit card ဟူသည္ မိမိဘဏ္စာရင္းထဲတြင္ ပိုက္ဆံရိွသေလာက္သာ သံုးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္တာနက္မွ ေငြေပးေခ်ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ credit card ႏွင့္ အလားတူပင္ သံုးႏိုင္၏။ ဤကား စကားခ်ပ္)ခရက္ဒစ္ကဒ္ ႏွင့္ ဒက္ဘစ္ကဒ္မ်ားကို ေတြ႔ရပံု


ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္တြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေငြမ်ားကို ပီနန္အိတ္၊ ဂံုနီအိတ္မ်ားျဖင့္ ထည့္ကာ သယ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ဘဏ္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း ပိုက္ဆံမ်ားကို သည္အတုိင္း သယ္ၾကရတာျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားလွ၏။

ကိစၥတစ္ခုခုရိွ၍သြားလွ်င္ ပိုက္ဆံအိတ္အႀကီးႀကီးကိုကိုင္ၿပီး အမ်ားသံုးယာဥ္ရထားေပၚ သြားရတာ သူခိုးသူ၀ွက္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္၊ အေခ်ာင္လုလိုသူမ်ားအား လက္ယပ္ေခၚေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပိုက္ဆံထုပ္မ်ားမွာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ စည္းေရမပ်က္ လွည့္လည္ေနၾကရာ ပိုက္ဆံထုပ္မ်ားတြင္ မႈိႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားစြာ ခိုေအာင္းေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္မွ်မ်ားျပားလွေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို ေရတြက္ေနရသည္မွာ ေရာဂါပိုးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ေဆာ့ကစားေနသည္ႏွင့္ တူေတာ့၏။

အကယ္၍သာ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အီလက္ထေရာနစ္စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး ပိုက္ဆံကို ခရက္ဒစ္/ဒက္ဘစ္ကဒ္မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ အေျခအေနေရာက္ပါက ပိုက္ဆံထုပ္ႀကီးမ်ား သယ္ရသည့္ဒုကၡ၊ ေငြအတုႏွင့္ ညားမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ဒုကၡ၊ ေငြေခ်သည့္ေနရာေရာက္မွ ပိုက္ဆံမေလာက္သည့္ ဒုကၡ၊ ရိွသမွ်ပိုက္ဆံကေလး ခါးပိုက္သြားမွာ စုိးရိမ္ရသျဖင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ ႀကီး တပိုက္ပိုက္လုပ္ေနရေသာဒုကၡ၊ ပိုက္ဆံေပးသြင္းရန္ ဘဏ္သို႔သြားေနရေသာ ဒုကၡ စေသာ ဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းစရာ ရိွေလသည္။ (ပိုက္ဆံအိတ္ကို ခါးပိုက္ႏိႈက္သြားသျဖင့္ ဘဏ္ကဒ္ပါသြားသည့္တိုင္ စိုးရိမ္စရာ မရိွပါ။ မိမိ လွ်ိဳ႔၀ွက္နံပါတ္ကို သူမသိလွ်င္ ေငြထုတ္ မယူႏုိင္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ပါသြားလွ်င္လည္း ဘဏ္ကိုဖံုးဆက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း cancel လုပ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။)

ေခတ္ႀကီးမွာ တေန႔တျခား တုိးတက္လာလွ်က္ရိွရာ သည္ကေန႔ေခတ္တြင္ ပိုက္ဆံေပးေခ်ရန္အတြက္ ဘဏ္ကဒ္ပင္ မလိုေတာ့။ စမတ္ဖံုးမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ေလၿပီ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ကို လူေနမႈဘ၀တြင္ ျပည့္စံုဖူလံုေအာင္ သံုးစဲြႏိုင္ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ မေႏွးအျမန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္း ဤေဆာင္းပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
၇ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၆

No comments: