Tuesday, September 20, 2016

အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ ျမွင့္တင္ေရး

အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ရန္ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ေသာ လုပ္သား (Competent Person) တြင္ အရည္အေသြးသံုးရပ္ရိွ၏။
၁။ စာေတြ႔သေဘာတရား (Knowledge)
၂။ လက္ေတြ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ (Skill)
၃။ လုပ္ငန္းအေပၚ ေစတနာထားမႈ (Attitude) - တိ႔ုျဖစ္၏။

ထိုအရည္အေသြးသံုးရပ္လံုးႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေသာ လုပ္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ ေမြးျမဴ၍ ရပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ေပးေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး အေရးႀကီးသည္မွာ မည္သည့္လုပ္သားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ မ်ားရိွရမည္ကို သတ္မွတ္ေပးေရး (National Competency Standard ေရးဆဲြခ်မွတ္ျခင္း) ျဖစ္၏။
ဤလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သင္ရုိးညြန္းတမ္းမ်ား ေရးဆဲြရပါမည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုသိႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆဲြေရးအဖဲြ႔ ဖဲ႔ြစည္းလ်က္ တာ၀န္ေပး ေရးဆဲြခိုင္းရပါမည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆဲြရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ခ်ေပးျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊  သင္တန္းဆရာမ်ား အား လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ စာေမးပဲြမွတ္တမ္းမ်ားကို စိစစ္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလိုက္ နာသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား လိုင္စင္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းဆင္းလုပ္သားမ်ား၏ အရည္ အေသြးကို အၿမဲအကဲခတ္ေနျခင္း စေသာ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ ေအးဂ်င္စီတစ္ခု (Authority အဖဲြ႔တစ္ခုကဲ့သုိ႔) ဖဲြ႔စည္း ႏိုင္ပါသည္/ဖဲြ႔စည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ား တကယ္တတ္၊ မတတ္ဆိုသည္မွာ သင္တန္းဆရာမ်ားအေပၚ မ်ားစြာမီွတည္ေန၍ သင္တန္းဆရာမ်ား၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ အတတ္ပညာမ်ားအား ေလ့လာေနမႈကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။

ထိုမွ်သာမက -
ေရးဆဲြထားသည့္အတိုင္း စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းဆရာမ်ားကို ေမြးထုတ္ကာ အရည္အခ်င္းစီစစ္၍ လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးရပါမည္။
ထုိသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၊ မကိုက္ညီ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေနရန္ လို၏။ အကယ္၍ သင္ၾကားေနမႈ (စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ပါ)သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ထိုသင္တန္းေက်ာင္း၊ သင္တန္းဆရာမ်ားအား လိုင္စင္ျပန္သိမ္းရပါမည္။

သင္တန္းမွဆင္းလာသည့္ သင္တန္းသားသည္ မည္မွ်တတ္ေျမာက္မႈရိွသည္ကိုလည္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ လိုပါသည္။ အကယ္၍ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားေတြ႔ပါက မိမိတို႔ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည့္စနစ္ကို အျမန္ဆံုး ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

လုပ္သားမ်ားအားလည္း ေလ့လာသင္ယူလုိစိတ္ရိွလာေအာင္ နည္းမိ်ဳးစံုျဖင့္ ဆဲြေဆာင္ရပါမည္။ ထိုအထဲတြင္ -
Ø  မည္သည့္သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီးပါက (လုပ္သက္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး) အဆင့္တစ္ခုသတ္မွတ္ျခင္း၊
Ø  ထုိအဆင့္အတြက္ လစာ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
Ø  သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားၿပီးဆံုးပါက ဆုေၾကးေငြတစ္ခုသတ္မွတ္ကာေပးျခင္း၊
Ø  အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းစရိတ္အခ်ိဳ႔အ၀က္ကို အစိုးရမွ က်ခံေပးျခင္း၊
Ø  သင္တန္းတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံပညာအရည္အခ်င္း (သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံ) ကို ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊
Ø  အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးျခင္း - စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

အစိုးရေကာလိပ္၊ သိပၸံ၊ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္လည္း ညေနပိုင္းသင္တန္း၊ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္ကာ technician မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား စသူတို႔အတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ဆရာဆရာမ်ားအားလည္း အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ သင္ၾကားေစျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုပါသည္။

အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရမွ ရံပံုေငြတစ္ခုထားရိွကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုရံပံုေငြကို အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ သံုးႏိုင္ပါသည္။

ဤအစီအစဥ္ကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ ထားရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။
ယခုဖြင့္လွစ္ေနေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို စုစည္းလွ်က္ စနစ္တက်ျဖစ္လာေအာင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဦးေအးၿငိမ္း
Workplace Safety and Health Officer (MOM Registered)
Safety Course Developer and Trainer (ACTA Certified)
Author
Tel: (65) 9730 3027
Blog: http://www.shwenyein.blogspot.sg


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: