Sunday, October 13, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁၈)


၇၊ ၇၊ ၂၄။ အသက္ကယ္ႀကိဳးကို ဖမ္းထားမည့္ ေနရာမ်ား (Anchor Points) (အန္ကာပြိဳင့္)

            Anchor Point အတြက္ စံႏႈန္းမွာ EN795, Class A,B,C ႏွင့္ EN362 တို႔ျဖစ္၏။ Anchor Point အတြက္ အနည္းဆံုး က်ိဳးျပတ္အားမွာ ၁၅ ကီလိုႏ်ဴတန္ (15kN) ျဖစ္သည္။ Body Harness မ်ား၏ အဆက္သံကြင္းမ်ား (connectors) ၏ အနည္းဆံုး က်ိဳးျပတ္အားမွာလည္း ၁၅ ကီလိုႏ်ဴတန္ (15kN) ပင္ျဖစ္၏။ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးမ်ား၊ အသက္ကယ္ႀကိဳးမ်ား မည္မွ် ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔ကုိဖမ္းထားသည့္ anchor point မေကာင္းပါကလည္း အသက္ကို ကယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ anchor point မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာက်နစြာ တပ္ဆင္ရန္လုိပါသည္။
            Anchor point ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ အၿမဲတမ္း (permanent) ႏွင့္ ယာယီ (temporary) တို႔ျဖစ္၏။ အၿမဲတမ္းအတြက္ တပ္ဆင္ထား ေသာ anchor point မွာ ေသေသခ်ာခ်ာဆင္ထား၍ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယာယီအတြက္ ဆင္ထားေသာ anchor point မ်ားကိုမူ ေသေသခ်ာခ်ာ ခုိင္ခိုင္ၿမဲၿမဲရိွေစရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္။
Anchor point တြင္ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Life line) ကိုခ်ည္ရာ၌ ထံုးစံအားျဖင့္ အထံုးထံုးခ်ည္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အထံုးထံုး လိုက္ေသာအခါ ႀကိဳး၏ခံႏိုင္ရည္အားမွာ ၄ ပံုတစ္ပံုမွ် ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို အသက္ကယ္ႀကိဳးသည္ လူ ျပဳတ္က်သြားသည့္ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေသာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ႀကိဳးျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္ႀကိဳး ခ်ိတ္ရမည့္ေနရာ (Anchor Point) ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ေအာက္တြင္ အခ်ိဳ႔ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


 ၇၊ ၇၊ ၂၅။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို စနစ္တက် ၀တ္ဆင္ျခင္း


 ၇၊ ၇၊ ၂၆။ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား (Fall Prevention Equipment) အား ထိန္းသိမ္းျခင္း

 • ပစၥည္းမ်ားကို သံုးၿပီးသည့္အခါတိုင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။
 • ေရသန္႔သန္႔တြင္ ဆပ္ျပာမႈန္႔အနည္းငယ္ထည့္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
 • သံကြင္းမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အ၀တ္စသန္႔သန္႔ျဖင့္ သုတ္ပါ။
 • အေျခာက္ခံသည့္အခါ ေက်ာဘက္ရိွ ကြင္း (D-Ring) မွ ခ်ိတ္လွန္းပါ။
 • ေနပူထဲတြင္မလွန္းပါႏွင့္။ အရိပ္ထဲတြင္ပင္ လွန္းပါ။
 • ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ အေရာင္ခြ်တ္ေဆး၊ ေခ်းခြ်တ္ေဆးစေသာ မည္သည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမွ မသံုးပါႏွင့္။
 • ကုိယ္သိုင္းႀကိဳးကို ေနေရာင္တုိက္ရိုက္က်သည့္ေနရာ၊ ပူလြန္းေသာေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
 • ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။
 • ၾကာရွည္မသံုးပါက သန္႔ရွင္းေသာအိတ္အတြင္း ထည့္ထားပါ။


၇၊ ၇၊ ၂၇။ ျပဳတ္က်လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း

 • ျပဳတ္က်သည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္ ေလထဲတြင္ တန္းလန္းေနႏုိင္ခ်ိန္မွာ ၈ မိနစ္မွ ၁၀ နစ္ထက္ မပိုပါ။
 • ျပဳတ္က်လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမည္။
 • ေျခေထာက္ပိုင္းတြင္ ေသြးမ်ားသည္ ႏွလံုးသုိ႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္အား နည္းသြားသည္။
 • ႏွလံုးမွ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုးသုိ႔ ေသြးပို႔ႏုိင္စြမ္း က်သြားသည္။
 • မူးေ၀လာမည္။
 • ေမ့ေမ်ာသြားႏုိင္သည္။
 • ျပဳတ္က်ၿပီး ဆယ္မိနစ္အတြင္း မကယ္ႏိုင္လွ်င္ အသက္အႏၱရာယ္ရိွပါသည္။

               ျပဳတ္က်လွ်င္ တန္းလန္းေနျခင္းထက္ ဒူးကိုေကြးၿပီး ထုိင္သည့္ပံုစံေရာက္ေအာင္ ေနျခင္းျဖင့္ သက္သာရာ ရေစႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳးကိုဆဲြၿပီး မိမိဘာသာဆဲြတက္ႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ ဆဲြတက္ရန္ အားမရိွပါက အသက္ကယ္ႀကိဳး (life line) ကို ကြင္းျပဳလုပ္ကာ ထိုကြင္းအတြင္း တက္ရပ္ေနလွ်င္ ၾကာရွည္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ နံရံကိုကန္ထားကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပင့္ထားျခင္းျဖင့္ သက္သာရာရေစႏိုင္ပါသည္။


၇၊ ၇၊ ၂၈။ အေပၚမွက်လာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္း (Struck by Falling Objects)

            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ ထိခိုက္ရွနာမ်ားသည့္ ေနာက္အႏၱရာယ္တစ္မ်ိဳးမွာ အျမင့္မွက်လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်လာသည့္ ပစၥည္းအရြယ္အစားႏွင့္ အျမင့္တို႔ေပၚမူတည္၍ ဒဏ္ရာျပင္းထန္မႈပမာဏ ကြာသြားၿပီး အသက္ေသသည္ထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
            ပစၥည္းမ်ား အေပၚမွျပဳတ္မက်ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

၁။ ၾကမ္းျပင္အစြန္းမ်ားကို ကာရံထားပါ (Barricades) ။ ေျခကာျပား (Toe board) မ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။
၂။ အေပါက္မ်ားကို ဖံုးထားပါ။
၃။ ပစၥည္းမ်ားကို အေပါက္မ်ားအနီး၊ ၾကမ္းျပင္အစြန္းမ်ား၌ မထားပါႏွင့္။ 
၄။ အႏၱရာယ္ကင္းပိုက္ကြန္ (Safety Net) မ်ား ကာရံထားပါ။
၅။ လုပ္ငန္းခြင္ကို အၿမဲသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ပါ။ (House Keeping)
 • ျငမ္းစင္ေပၚတြင္ မည့္သည့္အခါမွ ပစၥည္းမ်ားကို ဖရိုဖရဲမထားပါႏွင့္။
 • ျငမ္းစင္ေပၚမွ ပစၥည္းမ်ား၊ အမိႈက္မ်ားကို ပစ္မခ်ရ။
 • လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို လက္နက္ေသတၱာအတြင္း ထည့္ထားပါ။ အလြတ္ထားလွ်င္ ျပဳတ္က်တတ္သည္။
 • အေဆာက္အဦမ်ား၏ အျပင္ဘက္ပတ္လည္တြင္ အေပၚမွ ျပဳတ္က်လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းယူထားႏုိင္ရန္ catch platform မ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။
 • Catch platform ႏွင့္ walk way မ်ား အေပၚဘက္၌ အလုပ္လုပ္စရာရိွပါက ဘြန္းမ္လစ္ဖ္ (boom lift) သံုးပါ။


ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃။ ည ၀၁ း ၀၈ နာရီ


No comments: