Sunday, October 13, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁၇)


၇၊ ၇၊ ၂၂။ ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE for Fall Arrest) မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္
             စစ္ေဆးျခင္း

            မိမိအလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ပီပီအီး (PPE) ကိုေရြးရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ ေရြးရမည္မွန္းမသိလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းေရးအရာရိွ (Safety Officer) ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းပါ။
မိမိကိုထုတ္ေပးထားေသာ ပီပီအီး (PPE) ကို စနစ္တက်သံုးစဲြရန္၊ သိမ္းဆည္းရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီး၏။
မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness) ကို ဂရုတစိုက္ မထိန္းသိမ္း တတ္ၾကပါ။ ဤသည္မွာ ၎တို႔အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား၏။ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး ကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။
 
 • ျပဳတ္က်သည့္အခါ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ေပၚသက္ေရာက္သည့္အားမွာ အလြန္ႀကီးမား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အခါမွ ခါးပတ္ (Safety Belt) ကို မသံုးပါႏွင့္။ ျပဳတ္က်လွ်င္ ခါးရိုးက်ိဳးကာ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရႏိုင္ပါသည္။
 • ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ား ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ထိမိလွ်င္ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၏ခံႏိုင္အားကို ေလ်ာ့က်ေစသျဖင့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးေပၚတြင္ ေဆာ့ပင္ (Soft Pen) ၊ မာကာပင္ (Marker Pen) မ်ားျဖင့္ မိမိနာမည္မ်ား၊ နံပါတ္မ်ားေရးျခင္း မျပဳရ။
 • မိုးရြာ၊ ေနပူထဲ၌ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ပစ္ထားျခင္း၊ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး မ်ားေပၚတြင္ ျခစ္ရာ၊ ရွရာမ်ားေပၚျခင္း၊ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳးမွ ကြင္းအဆက္မ်ား သံေခ်းတက္ေနျခင္း စသည္တို႔သည္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၏ ခံႏိုင္ရည္ဒဏ္အားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ေအးၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရမည္။
 • Safety Harness (Full Body Harness) အတြက္ standard မွာ EN361 ျဖစ္၏။
 • Lanyard အတြက္ standard မွာ EN354 ျဖစ္၏။
 • Energy Absorber အတြက္ standard မွာ EN355 ျဖစ္၏။
 • Connector အတြက္ standard မွာ EN362/EN12275 ျဖစ္၏။


Lanyard တြင္ လင္းယတ္တစ္ေခ်ာင္း (Single Lanyard) ႏွင့္ လင္းယတ္ႏွစ္ေခ်ာင္း (Double Lanyard) ဟု ႏွစ္မ်ိဳး ရိွသည့္ အနက္ စင္ကာပူတြင္ Double Lanyard ကိုသာ သံုးရသည္။ သာမန္အျမင့္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ Double Laynard ကို ခႏၶာကိုယ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ရိွေသာ body harness ၏ Dorsal connection တြင္ တဲြရသည္။ ေထာင္လုိက္ ေလွခါးမ်ား၊ ေထာင္လုိက္ခ်ထားေသာ ႀကိဳးမ်ားကို တက္/ဆင္းျခင္းအတြက္ Laynard ကို ခႏၶာကိုယ္ေရွ႔ုပိုင္းတြင္ရိွေသာ body harness ၏ Sternal connection တြင္ တဲြရသည္။
 •  အင္နာဂ်ီအက္ေဇာဘား (energy absorber) မပါေသာ လင္းယတ္ကို အလုပ္ေနရာခ်ထားျခင္း (work positioning) သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈအထိန္း (work restraint) အတြက္သာသံုးသည္။
 • အလုပ္ေနရာခ်ထားျခင္း (work positioning) lanyard သံုးလွ်င္ အသက္ကယ္ႀကိဳးႏွင့္ အင္နာဂ်ီအက္ေဇာဘားပါေသာ လင္းယတ္ကို အျမဲတဲြသံုးရသည္။
 • လင္းယတ္ကို အသက္ကယ္ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားခိုင္ၿမဲေသာေနရာ (anchor point) ၌ အျမဲ ခ်ိတ္ ခ်ိတ္ထားရမည္။ ၎ကို အဂၤလိပ္လို 100% tie off ဟု ေခၚ၏။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို ခ်ိတ္မခ်ိတ္ဘဲ (အလြတ္) မည္သည့္အခါမွ မေနျခင္းကို ဆုိလို၏။
 • နိမ့္ေသာေေနရာမ်ား၌ လင္းယတ္အတိုကို သံုးျခင္းသည္ ပိုေကာင္း၏။
 • လင္းယတ္ရွည္ေနေသာေၾကာင့္ တုိလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳးကို မည္သည့္အခါမွ အထံုးမထံုးရပါ။
 • အင္နာဂ်ီ အက္ေဇာဘားမပါဘဲ လင္းယတ္ကို harness မွ D ring တြင္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ျခင္း မည္သည့္အခါမွမလုပ္ရ။
 • အင္နာဂ်ီ အက္ေဇာဘားဟူသည္ တစ္ခါသံုးအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ျပဳတ္က်ၿပီးသြားေသာ အင္နာဂ်ီအက္ေဇာဘား ကို မည္သည့္အခါမွ ျပန္မသံုးရပါ။Safety Harness and Lanyards


 လင္းယတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုသံုးရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေလွ်ာက္သြား၊ ကူးေျပာင္းသည့္၍ လင္းယတ္တစ္ေခ်ာင္းကို ျဖဳတ္ရန္လုိသည့္အခါ က်န္တစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ိတ္တြင္ ခ်ိတ္ထားရန္ ျဖစ္၏။ ခ်ိတ္တြင္မခ်ိတ္ဘဲ လင္းယတ္ႏွစ္ေခ်ာင္း လံုး မည္သည့္္အခါမွ အလြတ္မေနရ။ အနည္းဆုံး တစ္ေခ်ာင္းခ်ိတ္ထားရမည္။ ဤသည္ကိုပင္ 100% tie off ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္၏။

၇၊ ၇၊ ၂၃။ ျပဳတ္က်လာသူအား ဖမ္းယူထားသည့္စနစ္မွ ပစၥည္းအခ်ိဳ႔

၇၊ ၇၊ ၂၃၊ ၁။ ပိုက္ကြန္မ်ား (Nets)

ပုိက္ကြန္မ်ားကို ဒုတိယအကာအကြယ္အျဖစ္ သံုးေလ့ရိွသည္။ (ပထမအကာအကြယ္မွာ ျပဳတ္မက်ေအာင္ ထိန္းေပးသည့္ Full body harness ႏွင့္ Life lines မ်ားျဖစ္သည္။)

၇၊ ၇၊ ၂၃၊ ၂။ ေလအိတ္မ်ား (Air bags)

            ျပဳတ္က်သူအား အသက္ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား က်ိဳးေၾကျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေလအိတ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ခင္းေပးသည့္စနစ္ရိွေသာ္လည္း စင္ကာပူမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးသည္ကို ေတြ႔ရခဲပါသည္။


၇၊ ၇၊ ၂၃၊ ၃။ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Life Lines) မ်ားကို ဖမ္းထားသည့္ကိရိယာ (Fall Arrestor) မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း

            ျပဳတ္မက်ေစရန္ ကာကြယ္သည့္စနစ္တြင္ အသက္ကယ္ႀကိဳးမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္၏။

(၁) ေရျပင္ညီ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Horizontal Life Line)

            ျမင့္ေသာၾကမ္းျပင္မ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေရျပင္ညီအသက္ကယ္ႀကိဳးကို သံုးသည္။

  
(၂) ေထာင္လုိက္ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Vertical Life Line) အသက္ကယ္ႀကိဳးမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ လူအေရအတြက္သာ သံုးရမည္။ ဥပမာ - ေရျပင္ညီအသက္ကယ္ ႀကိဳးတစ္ခုကို လူ ၂ ဦးအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားပါက ထုိအသက္ကယ္ႀကိဳးတြင္ လူႏွစ္ဦးသာ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳး ခ်ိတ္ရမည္။ လူ သံုးဦးျဖစ္လာပါက ေနာက္ထပ္ အသက္ကယ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းထပ္မံ တပ္ဆင္ရမည္။


၇၊ ၇၊ ၂၃၊ ၄။ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ဆဲြေသာ အသက္ကယ္ႀကိဳး (Self-Retracting Lifelines)

ဤအသက္ကယ္ႀကိဳးမွာ ႀကိဳးကို ဘူးအတြင္းေခြသြင္းထား၏။ အတြင္း၌စပရင္ပါသျဖင့္ ႀကိဳးတန္းလန္းက်မေန။ ျဖည္းညင္းစြာ ႀကိဳးကိုဆဲြသြင္းဆဲြထုတ္လုပ္ပါက အလိုက္သင့္ အတုိအရွည္ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳးကို ရုတ္တရက္ ဆဲြထုတ္လိုက္ပါက ဘရိတ္ဖမ္း ထားလိုက္ပါလိမ့္မည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရုတ္တရက္ေအာက္သို႔ျပဳတ္မက်ေစရန္ ကာကြယ္ေပးထား၏။


Self-Retracting lifeline သည္ ေဒါင္လုိက္အတြက္သံုးရန္ျဖစ္ၿပီး အလ်ားလိုက္အတြက္ သံုးရန္မဟုတ္ပါ။ အလ်ား လိုက္အတြက္ သံုးလိုလွ်င္ ထုတ္လုပ္သူ၏ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူရပါမည္။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၃၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃။ ည ၀၀ း ၅၈ နာရီNo comments: