Sunday, September 21, 2008

Education

ပညာေရး

“ပညာ သမာ၊ အာဘာ နတိၳ” “ ပညာႏွင့္တူေသာ အရာသည္ မရိွ။”

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပညာေရးကို အေျခခံၿပီးတည္ေဆာက္မွ ျမဲျမံ ခိုင္မာေသာ၊ အႏွစ္သာရ ရိွေသာ၊ ဓနဥစၥာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္လည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ခုနစ္ရက္သားသမီးတို႔ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾက စိတ္လက္ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္။
ပညာေရး ဟု စကားကေလး သံုးလံုးထဲ ရိွေသာ္လည္း အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ သည္ေတာ့ မွတ္ရ လြယ္ေအာင္ က်ြန္ေတာ္ ဇယားကေလး ခ်ၾကည့္ပါမည္။

ပညာေရး
ေလာကုတၱရာပညာေရး
ေလာကီပညာေရး
သံဃာေတာ္သင္
အဓိပၸါယ္ရိွေသာ လူ႔ဘ၀အျဖစ္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးေရး
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးေရး
ေလာကတြင္ ေနထိုင္နည္းမ်ား သင္ၾကားေပးေရး
သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရး
ေကာင္းမြန္ျပည့္စံု
ေသာ ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး
လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားသင္
ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႀကီး(ႏိုင္ငံ) တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရး


ပညာေရး ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အမ်ားသူငါမ်က္စိတြင္ လံုခ်ည္စိမ္းႏွင့္ အကႌ်ျဖဴေလးမ်ားကို ေျပးျမင္ေယာင္ မိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ က်ြန္ေတာ္က ပညာေရးကို ဤ အျဖဴအစိမ္း ေလာကထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သည့္ထက္ပို အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ရႈျမင္လိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုလည္း စာေမးပဲြ ေအာင္ၿပီး ဘဲြ႔တစ္ခုရေရး ဆိုသည္ထက္ ပိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အပိုင္းေရာက္ သည္ထိ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္သည္ထိ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားေစခ်င္ပါသည္။
အျဖဴအစိမ္းေလာကေလာက္၊ တကၠသိုလ္ေလာက ေလာက္ မဟုတ္ရင္ ဘယ္လို ပညာေရး မိ်ဳးလဲ။ က်ြန္ေတာ္ သရုပ္ခဲြၾကည့္ပါမည္။
ပထမ ပညာ ဆိုတာဘာလဲ ဟု ပညာ၏ အဓိပၸါယ္ကို ၾကည့္ရလွ်င္ ပညာဆိုသည္မွာ အမွားႏွင့္ အမွန္၊ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါ၏။ ပညာဟူသည္ က်ယ္၀န္းနက္နဲသည္ႏွင့္ အမွ် ခ်က္ျခင္းသင္၊ ခ်က္ျခင္းတတ္ မဟုတ္မူရကား၊ အခ်ိန္ကာလ အေတာ္ၾကာေအာင္ ေလ့လာ သင္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ေလ့လာေပမင့္ ကုန္ႏိုင္သည္ မရိွႏိုင္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ နားလည္သြားတာ ပဲရိွမည္။ လံုး၀ၿပီးျပည့္စံုဘို႔ ဆိုတာ မလြယ္။
ယခုကာလ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနရသည္တို႔မွာ ပညာစစ္စစ္ မဟုတ္ေသး။ ပညာကို သင္ယူရန္ အေျခခံမ်ားကို ေလ့လာေနရျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္၏။ တဖန္ တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားရ သည္မ်ားမွာ ပညာမ်ားေလာဟု ဆိုလာပါလွ်င္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ မွန္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း မ်ားတြင္ မိ်ဳးေစ့ခ်ေပးလိုက္ေသာ ပညာသင္ယူနည္း အေျခခံမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီးသကာလ ပညာရပ္တစ္ခုအား ေလ့လာပံု ေလ့လာနည္းမ်ားကို တကၠသိုလ္မွ ဆက္လက္ သင္ၾကားေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။
တကယ့္ပညာကိုရဘို႔ရာဆိုသည္မွာ ဆရာသင္ေပးလို႔မရ။ မိမိကိုယ္၌က ေလ့လာသင္ယူမွသာ ရႏိုင္ေပမည္။ ဤတြင္ ပညာကို က်ြန္ေတာ္ႏွစ္ပိုင္းခဲြ ေလ့လာပါမည္။ တစ္ပိုင္းမွာ ေလာကုတၱရာပညာျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ပိုင္းမွာ ေလာကီ ပညာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကုတၱရာပညာေရး မွာ ယခုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သိပ္ အႀကံဳးမ၀င္သျဖင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အက်ယ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ ယခုမူ ေလာကီပညာေရးကို က်ြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားပါအံ့။

လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအတြက္ ေလာကီပညာေရးကို ထပ္ခဲြရလွ်င္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာ ႏွင့္ ဘ၀ေနနည္း အတတ္ပညာ ဟု ႏွစ္ပိုင္းရပါသည္။ ထိုႏွစ္ရပ္လံုး လူ႔ဘ၀ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ တတ္ေျမာက္ရန္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုႏွစ္ရပ္အနက္ ဘ၀ေနနည္း အတတ္ပညာမွာ ပိုမို နက္နဲ သိမ္ေမြ႔လွ်က္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ ခက္ခဲၿပီး လူ႔ဘ၀အတြက္ ပိုလည္း အေရးႀကီးေပသည္။ သက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာမ်ား မည္မွ်တတ္သည္ဆိုေစ၊ ဘ၀ေနနည္းအတတ္ပညာကို မတတ္သူတစ္ဦးအဖို႔ လူ႔ေလာကတြင္ လူတန္းေစ့ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူတန္းေစ့ ဆိုေသာ စကားကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာဟူသည္ က်ြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရသမွ် သိပံၸ၊ ၀ိဇၨာ ဘာသာ ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စား၀တ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ ဆည္းေပးရန္ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ပိုက္ဆံရွာရန္ သင္ယူေလ့လာရသည့္ အတတ္ပညာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဂ်င္ နီယာ၊ ဆရာ၀န္၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရွ႔ေန၊ စာရင္းကိုင္ နာမည္ေတြသာကဲြၿပီး သင္ယူရေသာဘာသာမ်ားသာကဲြ မည္၊ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အလုပ္တစ္ခုရရန္သာ ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းမွသင္ေပး လိုက္သည္မ်ားကို အေျခခံကာ အလုပ္လုပ္ရင္း အလုပ္ထဲမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လွ်က္ တကယ့္ ပညာရပ္ကို ေလ့လာၾကရသည္။ လုပ္ရင္း၊ မွားရင္း၊ ေလ့လာရင္း၊ ထပ္လုပ္ရင္း ျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရင့္က်က္လာေသာအခါ ထို ဘာသာရပ္တြင္ က်ြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္လာမည္။ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာက စက္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္မည္။ စာရင္းကိုင္သမားက စာရင္းအင္းမ်ားကို ရွစ္စပ္က ဂ်င္ေျခလည္မည္။ ဆရာ၀န္က လူနာတစ္ေယာက္လာလွ်င္ ဘာ ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ ဘာေဆးေပးရမည္ ကို သိမည္။
သို႔ေသာ္ ထို ဆရာ၀န္အတတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္တို႔သည္ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္၍ စာေရးဆရာႏွင့္ မဆိုင္။ စာေရးဆရာအဘို႔ စာေရးသည့္ အတတ္ တတ္ဖို႔သာလိုသည္။ လူနာကို ဘယ္ေဆးေပးရမည္ သိစရာမလို။ သို႔ေသာ္ ဘ၀ေနနည္း အတတ္ပညာကား ထိုသည့္ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စာရင္းကိုင္၊ လယ္သမား၊ စာေရးဆရာ အားလံုးႏွင့္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အရာရိွႀကီးႏွင့္ ဆိုင္သလို ျပာတာႏွင့္လည္း ဆုိင္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးႏွင့္ ဆုိင္သလို လယ္သမားႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။ ၿမိဳ႔က မမေလးႏွင့္ ဆုိင္သလို ေတာက ႀကီးေဒၚႀကီး ႏွင့္လည္း ဆုိင္သည္။ ဒါေပသိ ဘ၀ေနနည္း ဆိုသည္ အတတ္ပညာတစ္ရပ္မဟုတ္။(က်ြန္ေတာ္မွားခ်င္ မွားပါမည္)။ သင္ဘို႔မလြယ္လွ။ သူဘယ္ေလာက္တတ္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို သူ ဘယ္ေလာက္လက္ခံႏိုင္သည့္ ႏွလံုးသား ရိွသည္ ဆို သည့္အေပၚမူတည္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာတတ္သူႏွင့္ မတတ္သူ ယွဥ္ၾကည့္ပါမူ ပညာတတ္သူက ပိုၿပီး သင္ယူဘို႔ လြယ္ ကူမည္။
သဟာျဖင့္ ထို ပညာရပ္ႏွစ္ခုအေၾကာင္း ပိုၿပီးအေသးစိတ္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ (က်ြန္ေတာ္သည္ ပညာေရး အႀကံေပးအရာရိွမဟုတ္မူ၍ ပညာေရးအေၾကာင္း ႏံွ႔စပ္ ကြ်မ္းက်င္သူဟု မဆိုလိုပါ။ ကိုယ္ေလ့လာထားမိသမွ်ကေလးကို အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားအား ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါ၏)။
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာမ်ားမွာလည္း မ်ားျပား စံုလင္လွေပ၏။ ယေန႔ေခတ္ႀကီးသည္ အင္မတန္ လွ်င္ျမန္လွေသာ ႏံႈးျဖင့္ လုိက္မမီႏိုင္ေအာင္ တုိးတက္ေနသည္ျဖစ္ရာ က်ြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း သူမ်ားနည္းတူ အားႀကိဳး မာန္တက္ ႀကိဳးစားၾကပါမွ သူမ်ားေနာက္ မက်န္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါ၏။ သည္ေခတ္ႀကီးသည္ကား နည္းပညာေခတ္ႀကီး ျဖစ္ေပ ရာ မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စား ဟူေသာစကားမွာ လက္ရိွေခတ္ႏွင့္ ပိုၿပီး ဟပ္မိေနေတာ့၏။ ေဖာ္စားရန္အတြက္ သိသူမ်ားျဖစ္ရန္မွာလည္း သူရို႔ high tech ကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားမွ ျဖစ္ေပမည္။ ငါ သိတာကေလးမွ်ကို ဟုတ္လွၿပီ ထင္လို႔မျဖစ္။ ငါ မသိေသးတာေတြကား အနမတဂၢျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ ဂရိပညာရွင္ႀကီး ေဆာ့ခရတိၱ က ငါသိတာသည္ ေဟာသည္ က်ဲြေျခရာခြက္ထဲက ေရကေလးမွ်သာ ျဖစ္လွ်က္ ငါမသိေသးတာတို႔သည္ကား ေဟာဟို သမုဒၵရာႀကီးထဲက ေရအထုမွ် ရိွေပသည္ ဟု ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ သို႔အတြက္ က်ြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ အျမဲသံုးသပ္၊ အျမဲျမွင့္တင္ ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ဟာသကေလးအေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပ ရလွ်င္ -
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းစစ္၀င္သည္။ စစ္ေဆးေရးအရာရိွႀကီးက မူလတန္းေက်ာင္း အတန္းတစ္ခု သို႔ စြတ္ကနဲ ၀င္သြားကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္၏။
“ မဂၤလာပါ ကေလးတို႔”
“ မဂၤလာပါ ဆရာႀကီး”
“ ကဲ ကဲ ထိုင္ၾက ထိုင္ၾက။ ကေလးတို႔ စာသင္ရတာ ေပ်ာ္ရဲ့မဟုတ္လား။”
“ ဟုတ္။ ေပ်ာ္လိုက္သမွ ေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႔ေတာင္ ေနပါေသးတယ္ ဆရာႀကီး။”
“ ေအး၊ ေကာင္းပါေလရဲ့ကြယ္၊ ဆရာႀကီးက ကေလးတို႔ကို နည္းနည္းေမးစရာေလး ရိွလို႔ကဲြ႔။”
“ ဟုတ္”
“ကိုင္း ဒါျဖင့္ ရာဇ၀င္ထဲက မိန္းမသား၊ အဲေလ ဟုတ္ေပါင္ ေယာင္လို႔။ ရာဇ၀င္ထဲက သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းေမးမယ္၊ ပုဂံရာဇ၀င္ကို ကေလးတို႔ သင္ရတယ္ မဟုတ္လား။”
“သင္ရပါတယ္ ဆရာႀကီး၊ ဗ်တၱလိုပန္းဆက္သမားပါကြယ္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းေတာင္ ရပါေသးတယ္ ဆရာႀကီး”
“ေအး၊ ေကာင္းပါေလ့။ ဒါျဖင့္ ပုဂံရာဇ၀င္ထဲက အင္မတန္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး တစ္ေယာက္ရဲ့ နာမည္ကို ေျပာျပစမ္းပါကြယ္။”
“......................................................”
“ေဟ။ ကဲ ဒါျဖင့္၊ သူ႔နာမည္က က်န္ နဲ႔ စသကဲြ႔၊ လြယ္လြယ္ေလးပါကြယ္”
(တစ္တန္းလံုးတၿပိဳင္နက္) “က်န္ေက်ာင္းပါဆရာႀကီး”
“................................. ဂိန္၊ က်ြန္ေတာ္မိ်ဳးႀကီး ေသသင့္ပါတယ္။ ေရမရိွတဲ့ေခ်ာင္း ႏွာေခါင္းေဖာ္ၿပီးေတာ့ကို ေသသင့္ပါတယ္။”

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ား က်ြႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ ဘယ့္ကေလာက္မ်ား မ်ားေနၿပီနည္း။ က်ြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတစ္ပါးသို႔ ေရာက္ေနသည္ ျဖစ္ရာ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို က်က်နန၊ ဂဃ နဏ သိခြင့္မရ။ သူမ်ားေျပာသည္ကို တဆင့္အနည္းအက်ဥ္းမွ် ျပန္ၾကားရသည္ျဖစ္ေလရာ တကယ့္တကယ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာမ်ား ေလ့လာလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္ ဘုရားဘုရား။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္လွပါေသာ မဟာကရုဏာရွင္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ဤအေၾကာင္းမ်ား သိခြင့္ျပဳေတာ္ မမူပါႏွင့္။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဤအေၾကာင္းမ်ား ၾကားရလွ်င္ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ေသြးတက္လြန္းလို႔ပါ ဘုရား။
က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ လူငယ္ကေလးမ်ားကို မင္းတို႔ ဘာဘာသာရပ္ေတြမ်ား ယူသလဲ ကြဲ႔ ဟု ေမးကာ သူတို႔ ယူခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ တီးေခါက္ ၾကည့္မိပါ၏။ တျခားလူ မေျပာပါႏွင့္။ က်ြန္ေတာ့္ တူေတာ္ ေမာင္ ဆိုလွ်င္ သူတက္ေနသည့္အတန္းတြင္ ဘယ္ႏွဘာသာရိွမွန္းေသခ်ာမသိသလို ဘာဘာသာရပ္ေတြလဲ ဆိုတာ ေတာင္ ေျပာမျပတတ္ပါ။ ဘာေတြသင္ရသလဲ ဆိုတာ ေ၀လာေ၀း။ စာေမးပဲြနီးမွ အနီးကပ္သင္တန္းသြားတက္၊ စာခိုးခ် ေျဖ။ ဒါ ပညာလား။ စာခိုးခ်ျခင္းသည္ အတတ္ပညာတစ္ရပ္လား။ (ေအာင္မယ္ေလးေလး၊ သူရို႔စာခိုးခ်ေနတာ သြားဖမ္း ဘုိ႔ မႀကိဳးစားေလနဲ႔။ မသိခ်င္ေယာင္ အသာေလးေဆာင္ေန။ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ျပႆနာတက္ၿပီးသားလို႔သာ ေအာက္ ေမ့ေတာ့။ အာစရိယ ဂုေဏၰာ အနေႏၱာဆိုတာ ဟိုး ၂၀ ရာစုႏွစ္က ျပတိုက္အေဟာင္းႀကီးထဲမွာ သိမ္းထားခဲ့လို႔ ဖံုတက္ ေနတာ ၾကာခဲ့ေပါ့။ ခင္ဗ်ားတို႔၊ က်ဳပ္တို႔လို ေရွးအဖိုးႀကီးေတြသာ အဲဒီက်မ္းစာအေဟာင္းႀကီးကို တရိုတေသနဲ႔ ျမတ္ျမတ္ ႏိုးႏိုး ဖက္တြယ္ေနၾကတာ။)

က်ြန္ေတာ့္ညီမကေလးက ကြန္ျပဴတာ စာစီစာရိုက္လုပ္ေလေတာ့ သူ႔ဆိုင္သို႔ က်ြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ရိွခိုက္ မၾကာမၾကာ ေရာက္ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ရံခါေသာ္ သူ႔ဆိုင္တြင္ လက္တစ္၀ါးမရိွတတ္ ရိွတတ္ စာရြက္ေခါက္ကေလးမ်ား အမ်ား အျပားကို ေတြ႔ရ၍ က်ြန္ေတာ္လည္း စိတ္၀င္စားမိသျဖင့္ ယူငင္ကာ ၾကည့္မိ၏။ ဟိုက္ ရွာလပတ္ရည္။ က်ြန္ေတာ့္ မ်က္လံုးႏွင့္ ဖတ္လို႔မရ။ သည္ေတာ့ သူ႔ကိုေမးၾကည့္မိသည္။ ဟဲ့ - .....ရဲ့။ သည့္ကေလာက္ စာလံုးေသးေသးေလးေတြ ကူူးထားလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ သြားဖတ္မတံုး ဟဲ့။ အာ၊ အစ္ကိုႀကီးနားမလည္ပါဘူး။ အဲ့ဒါ မိုက္ခရြန္ေခၚတယ္။ ဖတ္ဖို႔လို႔ ကူး ထားတာ မဟုတ္ဖူး။ ေဟ - နင့္ဟာကလည္း အဆန္းပါလား။ စာကို ဖတ္ဖို႔ကူးတာမဟုတ္ရင္ ဘာလုပ္ဖို႔ ကူးတာတံုး။ ခိုး ဘို႔၊ ခိုးဘို႔။ ခု စာေမးပဲြရာသီေရာက္လာလို႔ ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပဲြခန္းထဲမွာ ကူးခ်လို႔ရေအာင္။
အဘားေလး၊ ေယရႈသခင္ ကယ္ေတာ္မူပါ။ ငါတို႔ငယ္ငယ္ တခ်ိဳ႔ စာေမးပဲြမွာ စာခိုးခ်တယ္ဆိုတာ လက္၀ါး တို႔ လက္ေမာင္းတို႔မွာ မွတ္စုကေလးေတြကို အတိုေကာက္ကေလးေတြ မွတ္သြားတာပါဟယ္။
ခုက ၂၁ ရာစုေလ အစ္ကိုႀကီးရဲ့။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အလြတ္က်က္ၿပီး မွတ္စုမွတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရေတာ့ ဘူး။ ပါမဲ့ စာတစ္ပုဒ္လံုးကို အစအဆံုးကူးၿပီး ခိုးခ်ၾကတာ။
“အို၊ အဖ ဘုရားသခင္”

ဤကဲ့သို႔ေသာ ပညာတတ္လူငယ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္သာ က်ြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ႀကီးကို တည္ေဆာက္လိုက္ရလွ်င္ ^&%$&*(#@:&%$#*@. ဤကဲ့သို႔ေသာ ပညာတတ္မ်ားသာ က်ြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ႀကီးကို ႀကီးစိုးခဲ့လွ်င္၊ ဤ လူငယ္မ်ားႏွင့္သာ က်ြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္၏ အစိုးရယႏၱယားႀကီးတစ္ရပ္လံုးကို လည္ပတ္ ေမာင္းႏွင္ရမည္ ဆိုပါလွ်င္ -

အို၊ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား ကယ္မေတာ္မူပါ။ သမၺဳေဒၶ ဂါထာပါ ဘုရားေပါင္း ငါးသိန္းနွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ ဆူ ကယ္မေတာ္မူပါ။ ဘုရာ့က်ြန္ေတာ္မိ်ဳးတို႔ကို သည္အတိုင္းပစ္ထားေတာ္ မမူပါႏွင့္။

သို႔ေသာ္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေလ့လာသင္ယူေနသူ လူငယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွပါ၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ခမ်ာ မွာလည္း လမ္းၫႊန္ျပသေပးဘို႔ လုိေနေသးတာ ေတြ႔ရပါသည္။ က်ြန္ေတာ္ႀကံဳလွ်င္ ႀကံဳသလို လူငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ စကားစေန ေျပာၾကည့္ပါသည္။ လူငယ္ေတြဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တၿပံဳႀကီးႏွင့္။ မိမိတို႔အနာဂါတ္အတြက္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသနည္း သိလို၍ ျဖစ္ပါ၏။ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားေျပာသည္ကို နားေယာင္ ကာ ေကာင္းႏိုးရာရာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ၾကပါသည္။ တခ်ိဳ႔မ်ားဆို သင္တန္းေတြ ေစ့တကာစံုေနေအာင္တက္ၿပီး လက္မွတ္ေတြ တၿပံဳႀကီးကိုင္ကာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾက၏။
ခုေခတ္တြင္မေတာ့ သူတို႔တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု ရိွလာၿပီ ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ လူငယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကသူ ရာႏံႈးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္သူမ်ားဆိုလွ်င္ သူတို႔ရည္မွန္း ခ်က္ မွာ ႏိုင္ငံျခားသြား အလုပ္လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါသတည္း။ သည္ေတာ့ သူတို႔တက္ေနေသာသင္တန္း ဆိုသည္မ်ားသည္ ထိုသင္တန္းမွသင္ေပးလိုက္ေသာ ပညာကို လုိခ်င္၍ မဟုတ္။ လက္မွတ္တစ္ခုရကာ ထိုလက္မွတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္လို႔ ရမလားဟု တက္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါ၏။ တခ်ိဳ႔ေတာ့လည္း အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း၊ ဂ်ပန္ သင္တန္း၊ ကိုးရီးယားသင္တန္း စသည္မ်ားကို ႀကိဳးစားပမ္းစား သင္ယူေနၾကပါသည္။ ထို လူငယ္မ်ားအား က်ြန္ေတာ္ သေဘာက်ၿပီး သူတို႔အတြက္ စနစ္တက်ေလး သို႔မဟုတ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေလး ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကင္းကြာေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေတာ့ ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။ က်ြန္ေတာ္တို႔ေခတ္တံုးကမူ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္အတြက္ ၫႊန္ျပမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေဟာ ေျပာပဲြမ်ား မရိွခဲ့ပါ။ သြန္သင္ၫႊန္ျပ ဆိုဆံုးမမည့္ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း မႀကံဳခဲ့ဖူးပါ။ က်ြန္ေတာ့္အျမင္တြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ထိုေဟာေျပာပဲြေလးမ်ား (seminar, workshop) ရိွလွ်င္ ေကာင္းေလစြ ဟု ဆႏၵျဖစ္မိပါသည္။ ခုေခတ္လို ႏိုင္ငံျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ agent မ်ား မိႈလိုေပါေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ား ရိွခ်င္လည္း ရိွႏိုင္ ပါမည္။ က်ြန္ေတာ္မသိေသးတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားက လူငယ္မ်ား အတြက္ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ရာ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို စံနစ္က်စြာ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္မည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ကာ မိမိတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို စံနစ္တက် သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းကေတာ့ ဆရာဦးေအာင္သင္းက “မိ်ဳးဆက္သစ္ တိုးတက္ရစ္ဖို႔”39 စာေပ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အလြန္အဖိုးတန္ၿပီး အႏွစ္သာရရိွေသာ ေဟာေျပာပဲြမ်ားျဖစ္ပါ၏။ ဆရာ၏ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆရာ့အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚထားေသာ ေစတနာကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္မ်ားအတြက္ ထုိေဟာေျပာပဲြမ်ိဳးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ရိွေနဘို႔ လိုပါသည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ လူငယ္မ်ား မိမိတို႔ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား သိနားလည္ႏိုင္ဘို႔ျဖစ္ပါ၏။ သို႔မွလည္း ထို ရည္မွန္းခ်က္သို႔ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာ ဆည္းပူးကာ တက္လမ္းရိွေသာ လူငယ္ ေလးမ်ား ျဖစ္လာမည္။ ဥပမာ ဆိုရလွ်င္ - မိမိစိတ္၀င္စားၿပီး ျဖစ္ခ်င္သည္မွာ programmer ျဖစ္ခ်င္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ program ေရးနည္းသင္တန္းမ်ားကို တက္ၿပီး နီးစပ္ရာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လခ နည္းသည္မ်ားသည္ ပမာမထားပဲ program မ်ား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀င္ေရာက္ေရးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳယူရင္း သင္ယူရပါမည္။ ထိုမွ professional programmer ျဖစ္ေအာင္ တက္လွမ္းရမည္ ျဖစ္ပါ၏။
သူမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ ဆိုလွ်င္ တက္ထားေသာ သင္တန္း ဆိုသည္ မ်ားမွာလည္း ဘာမွ အသံုးတည့္စရာမရိွပါ။ အႏို႔ ကိုယ္စိတ္မ၀င္စားေသာ ဘာသာရပ္ကို အဘယ္မွာလွ်င္ တဖက္ကမ္း ခတ္ေအာင္ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ရိွပါမည္နည္း။ ဆံပင္ၫွပ္ပညာပင္ျဖစ္ေစ အတတ္ပညာမွန္လွ်င္ အထင္ေသးလို႔ မရ။ သူ႔ပညာႏွင့္သူ အသံုးတည့္သည္ခ်ည္း။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရဆံုးမီးဆံုး သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ထားရန္ ျဖစ္၏။ တို႔စိတို႔စိပညာသည္ မိမိကို အထက္တန္းေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀က သင္ယူခဲ့ရေသာ ကဗ်ာကေလးကို မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။ ပညာကုိ မည္ကဲ့သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ ဟု ဆိုဆံုးမထားေသာ ကဗ်ာကေလး ျဖစ္ပါ၏။

တသင္းမွတ္ၾက၊ လူထိုမွ်တို႔
သိပၸကိုမူ၊ နည္းသည္ဟူ၍
မေအာက္ေမ့ႏွင့္၊ ေတြ႔ရာမွတ္သား
မိုးေပါက္မ်ားေသာ္၊ အင္းလ်ားေခ်ာင္းကန္
ျပည့္ေသာဟန္တည့္။
(အလြန္ရွင္းလွပါသည္။ က်ြန္ေတာ္ ထပ္ရွင္းရန္ မလိုေတာ့ပါ။)
မွတ္ရန္တစ္ခု
ႏႈတ္မႈလက္မႈ၊ တစ္ခုခုကို
ငယ္ႏုေသာအား၊ မေမ့ျငားႏွင့္
ရင္းဖ်ားကုန္စင္၊ တတ္ေျမာ္ျမင္က
တစ္ခုမွ်လွ်က္၊ အသက္ေမြးေက်ာင္း
ျဖစ္တံုေရွာင္း၏။ ။(ဆားတံု ဆရာေတာ္- ထင္ပါသည္ မွတ္ဉာဏ္ထဲတြင္ကား ခပ္၀ါး၀ါး)

ဤတြင္ ရင္းဖ်ားကုန္စင္ ဆိုသည္မွာ တဖက္ကမ္းခတ္ ဟု ဆိုလိုပါ၏။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာရလွ်င္ ပါရဂူ ေျမာက္ တတ္ေျမာက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ မည္မွ်ေသးငယ္ေသာပညာပင္ျဖစ္ေစ တဖက္ကမ္းခတ္သာ တတ္ေျမာက္ ပါမူ မိမိ မိသားစုတစ္ခုလံုးကို မိမိတစ္ဘ၀လံုး ထမင္းေက်ြးထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆံုးမထားတာ ျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလွေပသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာ၊ အဆိုေတာ္၊ သရုပ္ေဖာ္သူ၊ သီခ်င္းေရး ဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ အယ္ဒီတာ၊ စာစီသူ၊ စာျပင္ဆရာ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ ဇာတ္ပို႔၊ ဇာတ္ရံ၊ လူၾကမ္း၊ မီးထိုး၊ ဒါရုိက္တာ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရး ဆရာ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း။ အင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္တြင္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓါတု အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ပိသုကာ စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း။ ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ ဓါတ္ခဲြခန္းက်ြမ္းက်င္သူ၊ ေဆးစပ္သူ ဘာညာကိြကြ၊ သူ႔ နယ္ပယ္ႏွင့္သူ မ်ားျပားလွပါဘိေတာင္း။ လယ္သမား၊ ယာသမား၊ ထန္းတက္သမား၊ ထန္းလ်က္ခ်က္သူ၊ တံငါသည္၊ ေလွသူႀကီး၊ အိုးထိန္းသည္၊ ယကၠန္းသမ၊ အပ္ခ်ဳပ္သူ စသည္ျဖင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာမ်ားမွာ အလြန္႔ အလြန္မ်ားျပားလွေပရာ ကိုယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္ရာ သင့္ေတာ္ရာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာကို က်ြမ္းက်ြမ္း က်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ထားဘို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ဟို စပ္စပ္ သည္စပ္စပ္ တတ္သူမွာ ထမင္းငတ္ဖို႔မ်ားေလသည္။ ထူးခ်ြန္သူျဖစ္ပါမူ အတတ္ပညာ သံုးေလးမိ်ဳးကို က်ြမ္းက်ြမ္းက်င္က်င္ တတ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မည္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တစ္မိ်ဳးထဲကို အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ (ေသတၱာေမွာက္) တတ္ေျမာက္ထားျခင္းကသာ ပိုမို သင့္ေတာ္ေပမည္။
အထက္က က်ြန္ေတာ္က ဆံပင္ၫွပ္ပညာကို နမူနာဆိုခဲ့သျဖင့္ ဆံပင္ၫွပ္ပညာအေၾကာင္းကိုပင္ ဆက္လက္ ေျပာပါမည္။ ဆတၱာသည္ တစ္ဦးသည္ ဆံပင္ကို ရွည္ရာမွ တိုေအာင္ ၫွပ္တတ္ရံုမွ်ျဖင့္ professional ဆတၱာသည္ မျဖစ္ႏိုင္။ ေကာက္ေနေသာ ဆံပင္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပံုမိ်ဳးၫွပ္မွ ၾကည့္ေကာင္းမည္။ လံုး၀ိုင္းေနေသာ ဦးေခါင္းေပၚမွ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာဆံပင္ကို မည္သည့္ပံုၫွပ္မွ ၾကည့္ေကာင္းမည္။ ေနာက္ေစ့ေကာက္ေနေသာဦးေခါင္း ေပၚမွ ဆံပင္ သန္သန္ႀကီးကို မည္သည့္ပံုမိ်ဳး ၫွပ္ရမည္။ ဤပံုမိ်ဳးရေအာင္ မည္သည့္လက္နက္ကိရိယာသံုးလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ အိုး- အမ်ားႀကီးျဖစ္ပါ၏။ သည္ေခတ္ႀကီး ပိုမ်ားေသးသည္။ ဆံပင္အလွျပင္ဆိုင္ ႏွင့္ ဆံပင္ပံုသြင္းသင္တန္းမ်ားသည္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္ မဟုတ္ေလာ။
သို႔ေသာ္ အိမ္ေျခ ၅၀ ေလာက္ရိွေသာရြာမွ ဆံပင္ၫွပ္ဆရာ အဖို႔ေတာ့ ကပ္ေက်းတစ္လက္ ဘီးတစ္ေခ်ာင္း ေလာက္ျဖင့္ လံုေလာက္ခ်င္ လံုေလာက္မည္။ ဆံပင္တိုေအာင္ ၫွပ္တတ္လွ်င္ ၿပီးၿပီ။ ဒါေတာင္ အဲ့သည္တစ္ရြာလံုး သူတစ္ဦးထဲ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ ဆံပင္ၫွပ္သူ ျဖစ္ပါဦးမွ။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာၿပီဆိုပါက သည္မွ်ႏွင့္ မရေတာ့။ သူမ်ားထက္ ဦးေခါင္းတစ္လံုးသာေအာင္ ေလ့လာရေတာ့မည္။ သူမ်ားထက္ ပိုသာေအာင္လုပ္ျပႏုိင္ပါမွ သူ႔ဆိုင္ ေဖာက္သည္အလာ မ်ားမည္ မဟုတ္ပါလား။ ဆံပင္ၫွပ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ကိုယ္က သူမ်ားကို သြားမဲဆြယ္လို႔ရစေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္။ ဆံပင္ရွည္ၿပီး ေခါင္းယားလာသူမ်ား ဆိုင္တြင္း၀င္အလာကို ဆိုင္ထဲမွ သတင္းစာဖတ္ရင္း ေစာင့္ႀကိဳရေသာ အလုပ္ ျဖစ္၏။ ေအာင္မယ္၊ တခ်ဳိ႔က် ဆံပင္ၫွပ္ဆရာ ဆံပင္ၫွပ္ရင္း ေျပာေသာ ပံုတိုပတ္စ ဗဟုသုတမ်ားကို သေဘာက်သျဖင့္ သူ႔ထံသို႔ စဲြလာသူမ်ားလည္း ရိွပါ၏။ မိမိထံေရာက္လာေသာ ေဖာက္သည္ကို အၿမဲလာခ်င္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းလည္း ရိွဘို႔လိုသည္။
သို႔အတြက္ မိမိတြင္ရိွသည့္ ငုပ္ေနေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္လာႏိုင္ေစဘို႔၊ ထိုအရည္ အေသြးမ်ားကို ထက္ျမက္လာေအာင္ မည္သို႔ေလ့က်င့္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေဟာေျပာျပသ လမ္းၫႊန္ေပးဘို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဤက့ဲသို႔ ေသာ ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္အင္အားစုႀကီး လိုအပ္သည္။ သဘာ၀သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား မည္မွ်အလွ်ံပယ္ ေပါၾကြယ္၀ေနပါေစ။ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးမခ်တတ္လွ်င္ အလကားတည္း။ ဤတြင္ သတိရသျဖင့္ ျပန္လည္ ေ၀ငွ ခ်င္သည္မွာ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ေရးေသာ ပုဏၰားဘကြန္း40 ၀တၳဳ ထဲမွ ပုဏၰားဘကြန္းေျပာခဲ့ေသာ စကားေလးကို ျဖစ္ပါ ၏။ အတိအက်မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆိုလိုရင္းကို ေတာ့မွတ္မိေနပါသည္။ အလြန္ေကာင္းပါ၏။
ပတၱျမားတစ္လံုး၏ တန္ဘိုးသည္ ၎ကိုအကဲျဖတ္သူ၏ တန္ဘိုးေပၚမူတည္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္းကို ဆရာႀကီးက သင္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါ၏။
ပတၱျမားတစ္လံုးကို ေခြးတစ္ေကာင္ေတြ႔ပါက ထိုေခြးအေနႏွင့္ အနီေရာင္အရာ၀တၳဳတစ္ခုမွ် သိကာ ေဟာင္ရံု အျပင္ တိုးမရိွပါေခ်။ သို႔ေသာ္ -
ထုိပတၱျမားကို ေခြးေဟာင္သျဖင့္ ႏြားေက်ာင္းသားကေလးငယ္တစ္ဦး ေတြ႔ရိွသြားၿပီး လွပေသာ ေက်ာက္နီ ကေလး တစ္လံုးအျဖစ္ တန္ဘိုးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏြားေက်ာင္းသားကေလးက ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ အေဒၚႀကီးထံ သြားျပသျဖင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္အေဒၚႀကီးက ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ ႏွစ္စီးျဖင့္ လဲယူထားလိုက္ပါမည္။ တဖန္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ သည္အေဒၚႀကီးက အဖိုးတန္ေသာ ေက်ာက္တစ္လံုးျဖစ္ ေရႊဆိုင္သို႔ သြားေရာင္းမည္ျဖစ္ရာ သံုးစဲြစရာ ပိုက္ဆံေငြေၾကး အနည္းငယ္ ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်အဖိုးတန္မွန္း မသိသျဖင့္ ထိုက္တန္ေသာ တန္ဘိုးကို မရႏိုင္။ ထုိပတၱျမားကို ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္က အဖိုးတန္ေက်ာက္မွန္းသိေသာအခါ ေက်ာက္ကုန္သည္ထံ သြားေရာင္းသျဖင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္သည္ထံမွ မျဖစ္စေလာက္ ေငြေၾကးျဖင့္ ၀ယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္မွာ အျမတ္ေငြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာပိုက္ၿပီး သူေနေသာေတာၿမိဳ႔ကေလးသို႔ ျပန္သြားပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္ပဲြစားက ထိုေက်ာက္သည္ သာမန္ ေက်ာက္မဟုတ္၊ အလြန္အရည္ေကာင္းေသာ ပတၱျမားျဖစ္ေၾကာင္းသိသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပဲြတြင္ တင္ၿပီး ေရာင္းခ်လိုက္ရာ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လိုက္ရပါေတာ့၏။
အလြန္ေကာင္းေသာ ဥပမာကေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။ က်ြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀က ဖတ္ခဲ့ဖူးတာ ဆိုေပမင့္ ခုထိ မွတ္မိေနပါေသးသည္။ အလြန္ရွင္းလွေသာဥပမာကေလး ျဖစ္ေပရာ က်ြန္ေတာ္ထပ္ရွင္းစရာ မလိုေတာ့ပါ။
တည့္တည့္ေျပာရမည္ဆိုပါက က်ြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွ အလြန္ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္သူ ပညာတတ္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေခတ္မီအတတ္ပညာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ဤမည္ေသာ သယံဇာတမ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္ အသံုးခ် လိုက္ရပါလွ်င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရိွမည္ မုခ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤမည္ေသာ ထူးခ်ြန္ထက္ျမက္သူ ပညာတတ္ လူငယ္လူႀကီးမ်ားသည္ မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ မိမိတို႔စြမ္းရည္ကို ျပခြင့္မရၾကေသာ ေၾကာင့္ သူတပါးတိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္ အလုပ္အေက်ြးျပဳေနၾကရသည့္အတြက္ က်ြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္မွ အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားမွာ ကမၻာ့အေပါဆံုး ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏံႈးမွ်ျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ပေထြးမ်ားထံ ေန႔စဥ္ အလွ်ံပယ္ စီးဆင္း သြားေနသည္မွာ ဦးေဏွာက္ရိွသူတိုင္း၊ ေတြးတတ္သူတိုင္း ရင္နာဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ (ပညာေရးအေၾကာင္း ေျပာရင္းက မဆိုင္တာဆီ ေရာက္သြားျခင္းကို သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။ ေျပာခ်င္လြန္းအားႀကီး၍ နယ္ေက်ာ္ သြားရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။)
သို႔ျဖစ္ေလရာ ေက်ာက္တစ္လံုးကိုေတြ႔လွ်င္ ေက်ာက္နီမွ်မဟုတ္။ အဖိုးတန္ပတၱျမားျဖစ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေသြးလိုက္ရလွ်င္ တန္ဘိုးမည္မွ်ပိုတက္သြားမည္။ ဤပတၱျမားကို ေစ်းအျမင့္ဆံုးရေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေရာင္းရမည္ ဆိုသည္ကို လူငယ္မ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးဘို႔ လိုပါသည္။ လူငယ္မ်ားကို အရာရာတိုင္းကို စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္လာ ေအာင္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္လာေအာင္၊ မွားမွန္၊ ေကာင္းဆိုး ေ၀ဖန္တတ္လာေအာင္ စံနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးဘို႔ လိုပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္တတ္ရံု မည္ကာမတၱမဟုတ္ပဲ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ မည္သို႔ စီမံခန္႔ခဲြမည္။ မည္သူႏွင့္ မည္သို႔ေပါင္းရမည္။ လူမ်ားႏွင့္မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္။ စကားေျပာလွ်င္ မည္သို႔ေျပာရ မည္။ ေငြေၾကးကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခဲြမည္ စသည္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရးပိုင္းကိုပါ ေလ့က်င့္ေပးဘို႔ လိုပါသည္။
သို႔မွသာ တကယ္ ပညာအစစ္အမွန္တတ္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါမည္။
က်ြန္ေတာ္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို စတိုင္က်က် ေနထိုင္ ေျပာဆိုကာ လူႀကီး လူေကာင္း စိတ္မ်ား ေမြးေစခ်င္သည္။ ကေလကေခ်ပံုစံမိ်ဳး မေနေစ့ခ်င္။ က်ြန္ေတာ္ စိုက္ပိ်ဳးေရးတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ခဲ့စဥ္ တစ္ည ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ အေဆာင္မ်ားဘက္မွ စက္ဘီးတေခ်ာက္ေခ်ာက္ႏွင့္ ျပန္အလာ လမ္းလယ္ေခါင္တြင္ အရက္၀ိုင္းဖဲြ႔ေနသူ ေက်ာင္းသားတစ္စုႏွင့္ ေတြ႔ပါသည္။ တစ္ဦးမွာ လမ္းအလယ္ေခါင္ တည့္တည့္တြင္ လမ္းမကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ကာ လဲွအိပ္ေနပါသည္။ က်ြႏ္ုပ္က ဘဲလ္တီးလိုက္ေသာအခါ တစ္ဦးက ေဟ့ ေကာင္၊ စက္ဘီးလာေနတယ္ ဟု လဲွအိပ္ေနသူကို လွမ္းေျပာလိုက္ရာ ထို အရက္မူးေနသူ ေက်ာင္းသားက ဘာျပန္ေျပာ သည္ ထင္ပါသနည္း။ တိုက္ရဲတိုက္ၾကည့္ပါလားကြ။ ေ--ာက္ခြက္ ျဖတ္ရိုက္ပစ္လုိက္မွာ ေပါ့ ဟူသတည္း။ က်ြန္ေတာ္ လည္း အရက္မူးေနသူမ်ားႏွင့္ အခ်င္းမမ်ားလိုေသာေၾကာင့္ စက္ဘီးကို သတိႀကီးစြာႏွင့္ ေရွာင္ကြင္းနင္းလွ်က္ အသာ ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သူေျပာလိုက္သူသည္ မည္သူနည္းဆိုတာေတာင္ မသိပါ။ ကိုယ္ကလည္း မဟုတ္တာလုပ္ေသး။
ဤသို႔ေသာသူမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါမည္နည္း။ ျဖစ္လာသည့္တိုင္ ေတာ္တည့္ ထက္ျမက္ေသာ မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဘို႔ လြယ္မည္ မထင္ပါ။ ထိုတကၠသိုလ္မွ ဆင္းလာသူမ်ားသည္ တစ္ေန႔ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ မန္ေနဂ်ာ ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ ေျပာဆိုတတ္ဖို႔ လုိပါမည္။
က်ြန္ေတာ္ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ရင္း သိစရာ၊ မွတ္စရာေလးေတြ အျမဲေျပာျပခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြဆိုတာ တစ္ေန႔ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သြားၾကရမဲ့ အရာရိွေလာင္းေတြျဖစ္လို႔ ခုကတဲက တင္ႀကိဳၿပီး ေလ့က်င့္ထားရမည့္ အေၾကာင္း၊ ျမင္းလွည္းသမားေတြကို တုၿပီး ပုဆိုးၿခံဳသြားတာမိ်ဳး၊ အရက္မူးၿပီး အရပ္ထဲ လွည့္ဆဲေနတာမိ်ဳး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္လည္း စာမသင္ခင္ ဆယ္မိနစ္၊ ဆယ့္ငါးမိနစ္ ဆိုသလိုမိ်ဳး အျမဲ ေျပာျပေလ့ ရိွပါ၏။

က်ြန္ေတာ္ safety officer သင္တန္းတက္စဥ္က CRM (Communication and Relationship Management) ဘာသာရပ္ တစ္ခုပါ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရပါ၏။ က်ြန္ေတာ့္အဖို႔ေတာ့ အျခားဘာသာမ်ားထက္ ဤဘာသာရပ္ကို ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားမိပါသည္။ ဤဘာသာရပ္တြင္ ဗီဒီယိုတစ္ခုျပပါ၏။ Joel arthur Barker ၏ Power of Vision41 ျဖစ္ပါသည္။ သူေျပာသည္မ်ားထဲတြင္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ -
အတန္းတစ္တန္းထဲတြင္ တက္ေနသူေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႔သည္ အတန္းထဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရကာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ (သို႔မဟုတ္) ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ မျဖစ္လာပဲ ခပ္ညံ့ညံ့ ေက်ာင္းသားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ဘာ့ေၾကာင့္ကြာရသလဲ ဟု ေမးပါက သူ က vision ကြာလို႔ ဟုေျဖပါသည္။
မည္သူမဆို ဘ၀တြင္ တိက်ျပတ္သားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုရိွဘို႔လိုပါသည္။ မရိွမျဖစ္ လို ကို လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ထိုသူသည္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မရိွသူသည္ မိမိဘာျဖစ္ခ်င္သည္မသိ။ စမ္းတ၀ါး၀ါးေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖင့္ ပန္းတိုင္ မရိွပဲ ေျခဦးတည့္ရာ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္သာရိွၿပီး ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ လံု႔လမရိွ၊ အားမထုတ္ပဲေနပါမူ ဘာမွျဖစ္လာႏိုင္စရာ မရိွပါ။ သို႔အတြက္ သူက ေအာက္ပါအတိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ထား ပါသည္။
Vision without action is just only a dream.
action without vision is just a time passed.
က်ြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားဘ၀တံုးကလည္း ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားတစ္ခုကို မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါ၏။
သေဘာတရားမပါေသာလက္ေတြ႔သည္ အကန္း ႏွင့္တူ၏။
လက္ေတြ႔မပါေသာ သေဘာတရားသည္ အက်ိဳးႏွင့္ တူ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္ေစ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ႏို႔မို႔ သူမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ပဲ့ထိန္းမရိွေသာ ပင္လယ္ထဲေမ်ာေနေသာ ေလွကိုသာ ျမင္ေယာင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာဆိုရာ၌ က်ြန္ေတာ္အထက္တြင္ ျပဆိုခဲ့သည္မ်ား အားလံုးပါ၀င္ ေနပါ သည္။ ပညာေရးဟူသည္ အလြန္က်ယ္၀န္းလွေသာ သမုဒၵရာႀကီးျဖစ္ရာ စာသံုးေလးမ်က္ႏွာမွ်ျဖင့္ ျခံဳမိငံုမိ ျဖစ္ဖို႔ရာ မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်ြန္ေတာ္ အထက္တြင္ ၀န္ခံခဲ့သလို က်ြန္ေတာ္သည္ ပညာေရးအၾကံေပးအရာရိွ တစ္ဦးမဟုတ္ သလို ပညာေရး ကြ်မ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးလည္း မဟုတ္မူရကား ပညာေရးအေၾကာင္း က်မ္းတစ္ေစာင္ ေပတစ္ဖဲြ႔ မေရးတတ္ပါ။ ယခု က်ြန္ေတာ္လက္လွမ္းမီသေရြ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀ငွျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။

ရည္ညႊန္း ၄၂။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ြန္ေတာ္အင္မတန္ႏွစ္သက္ေသာ ဖတ္လည္းဖတ္ေလ့ရိွေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ရိွပါသည္။ စံုလည္းစံုပါသည္။ ဆရာမ၏စာမ်ားသည္ က်ြန္ေတာ့္ခံစားခ်က္မ်ားကို သီကံုးထားသည္ျဖစ္ရာ ပညာေရး အေၾကာင္း ပိုမိုဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ထိုေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
Ref: 42. http://maynyane.blogspot.com/
Ref:43. http://educationinmyanmar.blogspot.com/

ေနာက္တစ္ခုကလည္း ဖတ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ စာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါ၏။
Ref: 44. http://a-paw-sar-myar.blogspot.com/2007/11/ducation-crack.html

က်ြန္ေတာ့္ရင္တြင္း စႏိုးစေနာင့္ ျဖစ္ေနတာေလးတစ္ခုလည္း ေရးခြင့္ျပဳပါဦး။ တျခားမဟုတ္ပါ။ ဤမွာဘက္ ေခတ္တြင္ မိႈလိုေပါလာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။
အရင္တံုးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္း ဂဃနဏ မသိခဲ့ပါ။ စေနဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ မွ လစဥ္ လွဴေနေသာ ေနရာဌာနမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ သီလရွင္ သင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ျဖစ္ရာ သူရို႔လုပ္ကိုင္ေနပံုမ်ားကို အနီးကပ္ ေလ့လာ ခြင့္ရခဲ့ပါ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွာ အခမဲ့ ပညာေရးစံနစ္ျဖစ္ပါ၏။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သြားေရာက္မေနႏို္င္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထမင္းလည္းေက်ြး၊ ပညာလည္း သင္ေပး ေသာ ေစတနာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သဘာ၀ကိုက ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေပရာ ရာႏွင့္ခ်ီေနေသာ ကေလးမ်ားကို ထမင္းေက်ြး၊ ပညာ အခမဲ့သင္ေပး ဆိုသည္မွာ သိပ္ေတာ့ လြယ္လွသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သည္လိုပဲ ျဖစ္သလိုႏွင့္ရပ္တည္ေနရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရိွပါ၏။ က်ြန္ေတာ့္တြင္ စာရင္းအတိအက် ရိွေသာ္ လည္း ထိုစာရင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က စာရင္းျဖစ္၍ မမွန္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
သည္တြင္ က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ ဤေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ ပညာေရးစံနစ္ ျဖစ္ပါ၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ စာေပမ်ား တတ္က်ြမ္းပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကဓါတ္ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္ေသာ ဗဟုသုတရိွလိမ့္မည္ ဟု က်ြန္ေတာ္မထင္ပါ။ သိသည့္တိုင္ေအာင္လည္း စံနစ္တက်လုပ္ ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္လို႔မရသည့္ အေၾကာင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
စာသင္သည္ဆိုရာတြင္ စံနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္ဘို႔ရာ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီဆိုရံုမွ်ႏွင့္ သံုးတန္း၊ ေလးတန္းကို သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ် ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ စာသင္ပံုသင္နည္းစံနစ္မ်ား၊ ကေလးမ်ား ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေထြေထြတို႔ကို ဆရာျဖစ္သင္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စံနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးဘို႔ လိုကို လိုအပ္ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ဆရာဆရာမမ်ားကို ခန္႔ႏိုင္ခြင့္ ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုဆရာဆရာမမ်ားမွာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္၊ က်။ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တက္ဆဲ၊ ဘဲြ႔ရၿပီးစ လူငယ္မ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ကာ သင့္ေတာ္ေသာ လခတစ္ခုကို ခ်ီးျမွင့္ၿပီး သူတို႔ သင္တတ္သလို သင္ေစျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ စံနစ္က်ေသာ သင္ၾကားေရးဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ဤသည္ကို က်ြန္ေတာ့္ရင္တြင္း ဘ၀င္မက်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ -
ဤဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရိွလာျခင္းျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မေနႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ အားကိုးစရာ ပညာဌာနတစ္ခု၊ ပညာေလ့လာသင္ယူစရာ ေက်ာင္းတစ္ခု ရိွလာျခင္းကိုပင္ အျမတ္ဟု ယူဆရပါေတာ့မည္။ ဦးေန၀င္း ရူးေၾကာင္မူးေၾကာင္ျဖင့္လုပ္ခဲ့ေသာ အ-သံုးလံုး ဆိုတာႀကီးထက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး အက်ိဳး ရိွပါေသး၏။ (ေျပာ မေျပာခ်င္ပါဘူးဗ်ာ၊ အဲဒီ အ-သံုးလံုး ဆိုတာႀကီးထဲ က်ြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ စီးေမ်ာသြားခဲ့ေသးတာကိုး။)
ေအာင္မယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းက ဆိုၿပီး အထင္မစေမာလုိက္နဲ႔ဗ်ိဳ႔။ မြန္ျပည္နယ္၊ ဆိပ္ဖူးေတာင္ ဘ၊က ေက်ာင္းထြက္ေတြဆို ဘဲြ႔ေတြဘာေတြရၿပီး အဲဒီေက်ာင္းမွာေတာင္ ဆရာ၊ ဆရာမျပန္ျဖစ္ေနၾကၿပီ။
က်ြန္ေတာ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြကို မရိွေစခ်င္တာ မဟုတ္ပါ။ ထိုေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမကေလးေတြကို ဆရာျဖစ္သင္တန္းကေလးမ်ား ေပးလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္ ေၾသာ္၊ ေကာင္းေလစြ ဟု ျပင္းထန္စြာ ေတာင့္တမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သဟာကလည္း အစိုးရမွ တတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ (မေရးခ်င္ပါဘူးဆိုမွ ဒီ အစိုးရ ပဲ ဆဲြဆဲြ ထည့္ေနရျပန္ၿပီ။ သယ္ေလ၊ ငါ...)
လမ္းႀကံဳလို႔ေျပာျပေစဦး။ (၁၉၈၈ ပတ္၀န္းက်င္) က်ြန္ေတာ္ အသိဦးဇင္းတစ္ပါးႏွင့္ အင္းစိန္ကမ္းနားလမ္းဘက္ က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔လိုက္သြားေတာ့ ညဘက္တြင္ ထိုေက်ာင္းမွ ဘုန္းႀကီးမွာ အနီးပတ္၀န္းက်ုင္မွ ကေလးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ စာသင္ေပးေနပါ၏။ သင္ပုန္းႀကီးအတိုင္း သင္ေနပါသည္။ က်ြန္ေတာ္လည္း သူစာသင္ေန သည္ကို စိတ္၀င္စားသျဖင့္ အနီးမွ ေလ့လာေနမိပါ၏။ အစပိုင္းေတာ့ အဟုတ္သား။
ကႀကီးေရ က၊ ကႀကီးေရးခ် ကာ
ကႀကီးယပင့္ က်၊ ကႀကီးယပင့္ေရးခ် က်ာ
ကႀကီးယရစ္ ၾက၊ ကႀကီးယရစ္ေရးခ် ၾကာ.... သည္အထိ ျပႆနာမရိွေသး။ သည္လိုႏွင့္ ေရွ႔ဆက္သြားေတာ့ မ်က္လံုးျပဴးစရာမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့၏။ ၾကည့္ပါ။
သ ယရစ္ သယ၊ သ ယရစ္ေရးခ် သယာ ........ ဟိုက္ ရွာလပတ္ရည္။
သူခ်ေပးတာကို က်ြန္ေတာ္ စိတ္ထဲမွ လိုက္ဆိုေနမိပါ၏။ သ ယရစ္ သယ၊ ဟိုက္၊ သ ယရစ္ သယ။ ျမတ္စြာဘုရား။ သ ယရစ္ သယ ဆိုတာ ျမန္မာစာ အသံုးအႏံႈးတြင္ မရိွယံုမွ်မက သ ကို ယရစ္ထားတာ (ၾသ) ကို အသံထြက္ ေအာ ဟုဖတ္ ပါေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ သိၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က သတိမထားမိေလေတာ့ ကေလးမ်ားကို သ ယရစ္ သယ လုပ္လိုက္ပါ၏။ အစပိုင္းတြင္ က်ြန္ေတာ္ေတာင္ သူဆိုေနတာ ဟုတ္သလိုလို စိတ္ထဲမွ လိုက္ဆိုေနမိပါေသး ၏။ ဆိုရင္းဆိုရင္းႏွင့္မွ သ ကို ယရစ္ လုိက္သည့္အခါ သယ ဟု မထြက္ပဲ ေအာ ဟု ထြက္ေၾကာင္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သတိျပဳမိလာတာ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုကေလးငယ္မ်ား စာဖတ္သည့္အခါ ၾသ ကိုျမင္တိုင္း သယ ဟု ဖတ္ေနပါက ခက္ရခ်ည့္။
(သ ကို ယရစ္တာ ဘာ့ေၾကာင့္ သယ ဟု အသံမထြက္ပဲ ေအာ ဟု ထြက္ေၾကာင္း လာမေမးပါႏွင့္။ က်ြန္ေတာ္ မသိပါ။ but ကိုေတာ့ ဘတ္ ဟု အသံထြက္ၿပီး put က်မွ ဘာလို႔ ပြတ္ ရသလဲ ဆိုတာ မိ်ဳးႏွင့္ တူေနပါ၏။ အရင္လူႀကီးေတြက ပြတ္ လို႔ ပြတ္ ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဘာမွ ဆင္ေျခဆင္လက္ တက္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။)
က်ြန္ေတာ္က နမူနာေျပာျပတာ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကိုေတာ့ အမွားျပင္ မေပးခဲ့ပါ။ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ကသာ ဆရာလုပ္ေလ့ရိွရာ သူတို႔ကို ဆရာသြားလုပ္လွ်င္ ခ်ၿပီးတည္ခင္းထားေသာ ေရေႏြးအိုး ကေလးကိုပင္ ျပန္ရုပ္ခ်င္ ရုပ္သြားမွာမို႔ အသာၿငိမ္ေနလိုက္ရပါ၏။ (သူသင္ေပးလိုက္သည့္ ထုိ ႏွပ္ေခ်းတဲြေလာင္း ေမာင္ရင္ေလးမ်ားထဲမွ တခ်ိန္ခ်ိန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္မျဖစ္ဟု ေျပာ၍မရ။ သိပၸံေမာင္၀က ရြာ့က်က္သေရ45 ထဲတြင္ ဤအတိုင္း ဆိုထားပါ၏)
ဆီသည္မ လက္သုတ္ဖတ္လို ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက်ကာ ခ်ီးသပတ္လိုက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ က်ြန္ေတာ္တို႔ ေရႊႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစံနစ္ႀကီးအေၾကာင္း က်ြန္ေတာ္မေ၀ဖန္လိုေတာ့ပါ။ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ပညာရွင္တို႔ ေ၀ဖန္ထားသည္မွာ ပိဋကဋ္သံုးပံုထက္ပင္ ပိုမ်ားေနေလာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေ၀ဖန္ေနျခင္းျဖင့္ လည္း “ေခြးေဟာင္၍ ေတာင္မေရြ႔၊ ေရခ်ိဳးေပး၍ က်ီးမျဖဴ” ဟူေသာ စကားပံုအတိုင္း ဘာမွျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္က က်ြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ တႏိုင္တပိုင္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္သလဲ ဟူေသာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ၿပီးေရးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(အမိျမန္မာျပည္ႀကီးမွ အခမဲ့လိုလို သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ ပညာမ်ားကို အသံုးခ်လွ်က္ သူတစ္ပါးတိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ လခ ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားရကာ လူလိုသူလိုေနႏိုင္ၾကသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးသစၥာ ကိုေတာ့ မေမ့ၾကပါႏွင့္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါဟု ႀကံဳတံုး တိုက္တြန္းလိုက္ရပါ၏။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မ်ားေနမွာစိုး၍ ဤတြင္ပင္ ရပ္လိုက္ပါမည္။ အခြင့္သင့္လွ်င္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ သပ္သပ္ထပ္ေရးခ်င္ပါေသးသည္။)

No comments: