Tuesday, January 14, 2014

ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ျပန္ျခင္း (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၃) (၃)

(၁၄) Food Security Working Group (FSWG) ၏ စာတမ္းဖတ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

            Summit Park View ၌ ဆရာဦးရန္လင္းတို႔အဖဲြ႔ (Food Security Working Group - FSWG) ၏ သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပဲြသို႔ ဖိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔၊ မနက္ ၈ နာရီေလာက္ အိမ္မွထြက္ခဲ့သည္။ သုေတသန စာတမ္းမွာ ႏွစ္ေစာင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေစာင္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေနာက္တစ္ေစာင္က ေမြးျမဴေရးျဖစ္သည္။

            စိုက္ပ်ိဳးေရးစာတမ္းနာမည္မွာ “An Analytical Study on Food Safety Issues in Different Stages of Vegatable Production from Farm to Table” ျဖစ္ၿပီး စာတမ္းရွင္မွာ ဦးရန္လင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးစာတမ္းမွာ “Factors Affecting for Commercialization of Rural Livestock Sector” ျဖစ္ၿပီး စာတမ္းရွင္မ်ားမွာ ဦးေက်ာ္ခိုင္၊ ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ၊ ေဒါက္တာ သိန္းထြန္းလွ တုိ႔ျဖစ္ၾက၏။


ဆရာဦးရန္လင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈအေျခအေန၊ ဓာတုေဆးမ်ားပါသည့္ အစားေသာက္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးသည္။ သုေတသနစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ ေဒသမ်ားတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ တင္ပို႔သူမ်ားအား ေမးျမန္းေလ့လာ စစ္တမ္းေကာက္လ်က္ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သီးႏွံမ်ားတြင္ ဓာတုေဆးၾကြင္း မည္မွ်ကင္းလြတ္သနည္း ဆိုသည္ကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
            ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -
Ø  အစားအေသာက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရးကို ျမွင့္တင္ရန္။
Ø  လယ္သမား၊ စားသံုးသူႏွင့္  ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာ၌ ဓာတုေဆးမ်ားကို မွားယြင္းစြာ သံုးစဲြေနမႈမ်ားကို ပိုမိုသတိျပဳမိလာေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္။
Ø  စားသံုးသူမ်ား၏က်န္းမာေရးအတြက္ လက္ရိွတင္ပို႔ေနေသာ အသီးအႏံွမ်ား အရည္အေသြးကို ပိုမိုျမွင့္တင္ရန္။
Ø  သီးႏွံမ်ားအႏၱရာယ္ကင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္မ်ားကို တင္ျပရန္။
-       စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
           
သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္သည္။ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ၁၈၀၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လက္လီေရာင္းခ်သူ ၈၄ ဦး၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူ ၁၈ ဦး၊ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူ ၁၈ ဦးႏွင့္ စားသံုးသူ ၃၀ တို႔ကို လူေတ႔ြေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီး (restaurant) ၁၈ ဆိုင္ကို သစ္သီး၀လံမ်ားအား သိုေလွာင္ပံု၊ ကိုင္တြယ္ပံု၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ပံု ႏွင့္ စားပဲြ၀ိုင္းမ်ားသုိ႔ လိုက္လံခ်ေပးပံုတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည္။ ထိုမွ်မက အဖဲြ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကေသးသည္။
            စုိက္ခင္းမ်ားမွ သူတိ႔ုေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ -
Ø ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အလြန္အကြ်ံသံုးစဲြေနၾကသည္။ ေတာင္သူအားလံုးလိုလိုမွာ သည္ေဆးမ်ားကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးေနသည့္တိုင္ သည္ေဆးမ်ားအေၾကာင္း ဂဃနဏ သိၾကသူမ်ားမဟုတ္။
Ø ပုိးသတ္ေဆးအမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္သြင္းထားေသာေဆးမ်ားမဟုတ္ရံုမွ်မက ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွ။
Ø ၈၀% မွ်ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ပိုးသတ္ေဆးကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရာတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ၀တ္ရေကာင္းမွန္းမသိၾက။ ၀တ္လည္းမ၀တ္ၾက။
Ø ပိုးသတ္ေဆးကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္း၊ ေဆးျဖန္းနည္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုမူ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ၾကားပင္မၾကားဖူးၾက။
Ø ၁၀% မွ်ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ ေဆးမ်ားကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ သိုေလွာင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
Ø ထိုစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုေဆးမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မစြန္႔ပစ္ၾက။
Ø အသီးအႏွံမ်ားေဆးေၾကာရာတြင္ သံုးသည့္ေရသည္လည္း သန္႔ရွင္းမႈမရိွ။
Ø စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ ေ၀လာေ၀း။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ အသိပညာႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကား နည္းပါးလွပါဘိေတာင္း။
Ø စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ားမွာ မိသားစု၀င္မ်ား မ်ားလ်က္ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားမွသာလွ်င္ အငွားလုပ္သားမ်ား ေခၚယူသံုးစဲြသည္။


ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အတြင္း -
Ø အလုပ္သမားမ်ား သီးႏွံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံုမွာ ၾကမ္းတမ္းလွသည္။
Ø သီးႏွံမ်ားထည့္သုိသည့္ ျခင္းမ်ား၊ ပံုးမ်ား (၀ါးျခင္းေတာင္းမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ပံုးမ်ားစသည္) မွာ မသန္႔ရွင္းသည့္ျပင္ ပိုလံွ်ေနေအာင္ ထည့္သိုၾကသည္။
Ø သီးႏွံမ်ားကို ေျမႀကီးေပၚတြင္ပင္ သည္အတိုင္း ပံုထားၾကသည္။
Ø အသီးအႏွံမ်ားကို ေနပူထဲ၌ သည္အတိုင္း ပစ္ထားၾကသည္။


ေစ်းပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း -
Ø သီးႏွံမ်ားအမ်ိဳးအစားခဲြျခင္းကို အမိုးအကာေအာက္တြင္ လုပ္ၾကသည္ကို မေတြ႔ရ။
Ø ဖိနပ္စီးလ်က္လည္း သီးႏွံပံုမ်ားအၾကား ေက်ာ္ခြ၊ သြားလာေနၾကသည္။
Ø မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ သင္တန္းေပးထားျခင္းမရိွသည့္ျပင္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အသိပညာလည္း မရိွၾက။
Ø ဓာတုေဆးမ်ား၊ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဇီ၀ပစၥည္းမ်ား ကူးစက္ျခင္းကုိ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည့္ အသိပညာလည္း ေတာင္သူမ်ားတြင္ မရိွၾက။
Ø ၾကမ္းတမ္းသည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားရိွေသာ ၀ါးျခင္းေတာင္းမ်ားကို ငွက္ေပ်ာဖက္ စသည္တို႔ မခင္းဘဲ သည္အတိုင္းထည့္မႈေၾကာင့္ ဘူးသီး၊ ပန္းေဂၚဖီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္ညင္း စသည့္ အသီးအႏွံမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားေပၚကာ အညိဳအမဲစဲြသည္။
Ø အမ်ားစုမွာ အသီးအႏွံမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ေသတၱာမ်ား၊ ျခင္းမ်ား၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားကို မသံုးၾက။
Ø သီးႏွံမ်ားထားသုိသည့္ ဂိုေဒါင္မ်ားကိုလည္း ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း မရိွ။
Ø သီးႏွံထည့္သည့္ ျခင္းမ်ား၊ ေတာင္းမ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ပစ္ခ်ၾက၊ တက္နင္းၾကသည္။

ေစ်းႀကီးမ်ား (supermarket) ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား -
Ø သီးႏွံမ်ားထုပ္ပိုးျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းကို အရိပ္ေအာက္၌ လုပ္ၾကသည္။
Ø အခ်ိဳ႔ေသာ အထူး၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးထားသည္။
Ø ေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ သီးႏွံမ်ားကို စနစ္တက် ထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းသည္၊ သန္႔ရွင္းေသာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသည္။
Ø ၿမိဳ႔ျပမွစားသံုးသူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေနသူမ်ားထက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ပိုရွိၾကသည္။
Ø အစားအေသာက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ပိုမိုသန္႔ရွင္းသလို ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာေရကိုသံုးၾကသည္။
Ø ၿမိဳ႔ေနလူတန္းစားမွာ အစာအာဟာရတန္ဘိုးကို ပိုမိုသိနားလည္ၾကသည္။

 အစားအေသာက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တင္သြင္းသူမ်ား -
Ø သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူမ်ားမွာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ား မဟုတ္ၾက။
Ø ယာဥ္မ်ားေပၚတင္ေဆာင္သယ္ယူရာတြင္ ဖံုးအုပ္ထားေလ့မရိွၾက။
Ø အသီးအႏွံမ်ား လတ္ဆတ္မႈကို ထိန္းထားရန္ ေလေအးေပးစက္ျဖင့္ အပူခ်ိန္ကိုထိန္းသည့္စနစ္ အသံုးမျပဳႏိုင္။
Ø အသီးအႏွံမ်ားကို အျခားဓာတ္မတည့္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာတင္ၾကသည္။
Ø အသီးအႏွံမ်ားကို ကုိင္တြယ္ပံုၾကမ္းတမ္းသလို အသီးအႏွံျခင္း တစ္ခုအေပၚတစ္ခုလည္း ဆင့္တင္ၾကသည္။
Ø အသီးအႏွံမ်ားကို မပ်က္စီးေစရန္ စနစ္တက်တင္ပို႔ရမည္ဟူေသာ အသိမရိွၾက။

နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါေတြ႔ရိွခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။
Ø ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား အေရးတႀကီးပို႔ခ်ေပးရန္ လိုေနပါသည္။
Ø ေက်းလက္မ်ားတြင္သာမက ပုဂၢလိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကိုပါ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိပါသည္။
Ø လက္ကားေစ်းမ်ားမွာ လူမ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား က်ပ္သိပ္လြန္း၊ ညစ္ပတ္လြန္းသည္။ သီးႏွံမ်ားအတင္အခ်လုပ္ရာတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးမႈမရိွ။ လက္ကားေစ်းမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ ၿမိဳ႔ေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
Ø လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားအား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကို ပိုမို ဂရုစိုက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
Ø ပုိးသတ္ေဆးေရာင္းလွ်င္ တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေရာင္းခ်ရပါမည္။ (ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ အရ)
Ø စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊ သီးႏံွကာကြယ္ေရးဌာနခြဲ အေနႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအလြန္အကြ်ံသံုးစဲြေနမႈကို အေရးတႀကီး အေရးယူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
Ø သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သံုးစဲြရမည့္ ပိုးသတ္ေဆးကို မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လြယ္ကူရပါမည္။
Ø ေပါ့ပါးလြယ္ကူေသာ ဓာတုစစ္ေဆးမႈကိရိယာမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ား အလြယ္တကူ ရႏိုင္ေစရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။
Ø စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ထုတ္လုပ္မႈမွတ္တမ္းစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးသင့္ပါၿပီ။ သုေတသနဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဦးစြာက်င့္သံုးၿပီး လယ္သမားမ်ားအား လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးလာသည္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။ (ဥပေဒျဖင့္)
Ø ရပ္ေ၀းသုိ႔သယ္ေဆာင္မည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအား အပူခ်ိန္ထိန္းစနစ္ပါသည့္ ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။
Ø ယခုအခါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္ကို မသင္မေနရဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းပိုင္စိုက္ကြင္းမ်ား ထားရိွသင့္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစြာေျဖၾကားၿပီး အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါသည္။ အမ်ားဆံုး အႀကံျပဳသူမွာ လွည္းကူးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာဦးလွဆန္းျဖစ္၏။ (သူက ကြ်န္ေတာ့္ကိုမွတ္မိၿပီး မွတ္ဉာဏ္ ႏံု႔နဲ႔လွေသာ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကိုျမင္ဖူးပါတယ္၊ ဘယ္သူပါလိမ့္ဟု အသည္းအသန္ စဥ္းစားေနခ်ိန္ သူကရိပ္မိၿပီး ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးမင္းေက်ာ္အေဖ ဦးလွဆန္းပါဟု တည့္တည့္ဖြင့္ေျပာမွ ရိပ္မိေလေသာဟူ၏။)
ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္အႀကံျပဳပါသည္။

ခုနင္ကေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာတဲ့ေဆးေတြကို ပရမ္းပတာ သံုးေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ အင္မတန္အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ အခု လူႀကီးမင္းသို႔သိၾကတဲ့အတိုင္း တစ္ကမၻာလံုးက ကင္ဆာအျဖစ္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြမွာ ျမန္မာဟာ ထိပ္ဆံုးက ပါပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လမွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီးေတြ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ေသကုန္ၾကတာ အလြန္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီကင္ဆာဟာ တျခားအရာေတြထက္ အစား အေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ဖို႔ပိုမ်ားပါတယ္။ အစားအေသာက္ မသန္႔ရွင္းတာ၊ ဓာတုေဆးေတြသံုးတာ၊ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေတြ မ်ားေနတာ စသျဖင့္ေပါ့။
ဒီေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္ရိွသံုးေနတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုေနပါၿပီ။ ဘာလုပ္မရလဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သံုးေနၾကတဲ့ ဓာတုေဆးအားလံုးကို စာရင္းယူရပါမယ္။ ဘယ္သူေတြက တင္သြင္းလာတယ္၊ ဘယ္သူေတြ ေရာင္းေနတယ္၊ ဘယ္လိုသယ္ပို႔တယ္၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္လိုေတြသံုးေနတယ္ စသျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမွတ္တမ္းယူရပါမယ္။
ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ အဲဒီဓာတုေဗဒပစၥည္းေတြကို မွတ္ပံုတင္ခိုင္းဘို႔၊ လိုင္စင္ရတဲ့သူေတြကသာ တင္သြင္းခြင့္၊ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ သိုေလွာင္ခြင့္ျပဳဘို႔၊ အဲဒီဓာတုပစၥည္းေတြအားလံုးရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ (MSDS – Material Safety Data Sheet) ကို ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ၿပီး ေဆးေရာင္းခ်သူေတြအေနနဲ႔ လာ၀ယ္တဲ့သူေတြကို အဲဒီစာရြက္ပါ ထည့္ေပးလိုက္ဘို႔။ အဲဒီေဆးအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပခိုင္းဘို႔။ အဲဒီေဆးအၾကြင္းအက်န္ေတြကို ဘယ္လိုဖ်က္ဆီးမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္း ရွာၿပီး ေဆးဖ်က္ဆီးတဲ့သူေတြကို လုိင္စင္နဲ႔လုပ္ခိုင္းဘို႔။
ေနာက္တစ္ခုက ေလ့က်င့္ပညာေပးတဲ့အပိုင္း။ ပညာေပးတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္ပိုင္းရိွပါမယ္။ တစ္ခုက ေရာင္းတဲ့၀ယ္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ဓာတုေဆးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဌာနက အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္းေတြအတြက္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက ေဆးသံုးစဲြတဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔တဲ့အလုပ္ပါ။ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ေငြအား၊ လူအားသံုးၿပီး အခ်ိန္ယူလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့ အခုကတည္းက စၿပီး လုပ္ဖို႔ေကာင္းေနပါၿပီ။
(ေရွ႔တြင္ထိုင္ႏိုင္ေသာ ကုိသက္ဦးကို မဆီမဆိုင္ ဆဲြထည့္လွ်က္) ေဟာဒီက ကိုသက္ဦးတို႔နဲ႔ တျခားပိုးသတ္ေဆး ေရာင္းတဲ့ကုမၸဏီေတြကိုလည္း အနည္းဆံုးေတာ့ ဒီပိုးသတ္ေဆးကို ဘယ္လိုသိုေလွာင္ရမယ္၊ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမယ္ နဲ႔ ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ေလာက္ေတာ့ ျမန္မာလိုရိုက္ၿပီး ကိုယ့္ဆီ ေဆးလာ၀ယ္တဲ့သူေတြကို ေပးပါ။ သူတို႔သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလည္းျပပါလို႔ ကြ်န္ေတာ္တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ၾကဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဘယ္သူေျပာေျပာ၊ မေျပာေျပာ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းတဲ့ကုမၸဏီေတြမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ အေတာ္မ်ားသြားသျဖင့္ သဘာပတိလုပ္သူက လက္ေထာင္ျပပါသည္။ သို႔အတြက္ က်န္သည့္အခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းရံုးလိုက္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေျပာခ်င္တာ အကုန္မေျပာလုိက္ရ၍ သိပ္ေတာ့ အာသာမေျပ။

ပထမပိုင္းအၿပီး ေကာ္ဖီႏွင့္မံု႔မ်ားတိုက္ေကြ်း ဧည့္ခံပါသည္။ စားၾကေသာက္ၾကရင္း ကဲြကြာေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ျပန္ေတြ႔ရသည့္အခိုက္ စကားစေနေျပာၾက၏။
ဒုတိယပိုင္းက ေမြးျမဴေရးသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပဲြျဖစ္ပါသည္။ စာတမ္းဖတ္ေသာဆရာႀကီး ေျပာပံုမွာ အသက္ မပါလွ။ ဆဲြေဆာင္မႈမရိွ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးထင္ပါသည္။ စကားကလည္း သိပ္မပီေတာ့ မနည္းနားေထာင္ယူရသည္။ဗဟုသုတရၾကေစရန္ ထိုစာတမ္းမွ လုိအပ္သေလာက္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏြားေကာင္ေရ ၁၃.၅၇ သန္း၊ ကြ်ဲေကာင္ေရ ၂.၉၇ သန္း ကို ၃၃.၇ သန္းေသာ ေျမဧရိယာမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးခ်လွ်က္ရိွ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ စီးပြားျဖစ္ထက္ အိမ္ေမြးက ပိုမ်ားသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းစုစုေပါင္း၏ ၉၈% မွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ ေမြးျမဴေရးနည္းမ်ားမွာ ေငြအရင္းအႏီွး လိုသည္။ ထိုနည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာျပည္ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအေရာက္ အသံုးခ်ေရးမွာလည္း အကန္႔အသတ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ရိုးရာတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ားသာ မ်ားသည္။
            သူတို႔သုေတသနလုပ္တာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေတာင္ကုပ္တြင္ျဖစ္၏။ (အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေဒကို ေရြး လုပ္ရပါသနည္း ဟု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။) 
            ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး -
Ø စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္သင့္သည္။ ဤသို႔႔ျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုသာမက ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုပါ တစ္ပါတည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
Ø ေျမဧရိယာႏွင့္ လူဦးေရးအခ်ိဳးမွာ မ်ားၿမဲမ်ားေနေသးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမမ်ားအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ မစုိက္ပ်ိဳးရေသးေသာ ေျမလြတ္မ်ားျဖစ္သည္။
Ø ေစ်းကြက္နည္းပါးမႈ၊ အရည္အေသြး  သုေတသနမ်ားကို လက္လွမ္းမမီမႈ၊ ပညာေပးျခင္းမရိွမႈႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းနိမ့္က်ျခင္းတို႔သည္ ေမြးျမဴေရးက႑ မဖံြ႔ၿဖိဳးရျခင္း၏ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္၏။
Ø ေက်းလက္ေစ်းကြက္စနစ္ကို ပုဂၢလိကသို႔ ဖြင့္ေပးရမည္။
Ø ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားရရိွႏိုင္မႈ၊ ေျမယာဥပေဒသစ္တို႔သည္ ေက်းလက္ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး၌ အေရးႀကီး၏

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္

Ø ေရရရိွမႈ
Ø တိရိစၦာန္အစားအစာ (အၾကမ္းျဖစ္ေစ၊ အေခ်ာျဖစ္ေစ)
Ø ပိုမိုအသားထုတ္ႏႈန္းေကာင္းမြန္မည့္ အလားအလာ
Ø တိရိစၦာန္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရး
Ø ေစ်းကြက္အေျခအေန
Ø သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေစ်းကြက္သို႔ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား
Ø လုပ္သားရႏုိင္မႈ ျပႆနာ
Ø ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာ
Ø ေက်းလက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ မိမိကိုယ္တိုင္၏ အသိပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ သတိျပဳမိျခင္း
Ø ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑
Ø ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာထားရိွေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ
Ø အျခား အခ်က္အလက္မ်ား

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ႏြားပိုင္ဆိုင္သူအမ်ားစုမွာ ႏြားမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ခိုင္းေစရန္ေမြးျမဴထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏို႔စားႏြားသီးသန္႔ဟု ေမြးျမဴျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြရသည္။ အနည္းစုကသာ ခိုင္းဘို႔ေရာ၊ ႏို႔အတြက္ပါ ေမြးၾကသည္။ ေျမပိုင္ရွင္ မ်ားသည္ ႏြားပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔၍ ေကာက္ရိုးကဲ့သို႔ေသာ ႏြားစာရိွသည့္အတြက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေက်းလက္စီးပြားျဖစ္ ႏြားေမြးျမဴေရးတိုးခ်ဲ႔ျခင္းကို ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ေခ်ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
             သို႔ေသာ္ သူတို႔တြင္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားရရန္ လက္လွမ္းမမီၾကေခ်။ ႏို႔စားႏြားမ်ားေမြးျမဴရန္ လည္း ကြင္းသီးသန္႔မရိွ။ ေလ့လာသူေတာင္သူမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ကဲြ်ႏြားေက်ာင္းရန္ ျမက္ခင္းအလံုအေလာက္မရိွ။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္အတြက္ သစ္ေတာဧရိယာပိုင္ဆိုင္သူမွာ မဆိုစေလာက္သာ ရိွေလသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံတြင္း ရိွရိွသမွ်ေျမအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟူသည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
            အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေလ့လာသူဦးေရ၏ ၁၀% ကသာ အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးရိွၿပီး ၇၄% မွာ မူလတန္း ပညာေရးမွ်သာ ရိွသည္။ ၁၅% မွာ စာမတတ္ၾက။ အခ်ိဳ႔မွာ ေမြးျမဴေရးသင္တန္းကို တက္ဖူးခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူ ၇၀%ခန္႔ မွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္လိုၾကသည္။ ၆၀% မွ်ေသာေတာင္သူမ်ားမွာ ေမြးျမဴေရးဌာနမွ ကြ်ဲႏြားကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ရရိွၾက၏။ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏွင့္ အျမတ္အစြန္းတစ္ခုရေအာင္ အလြယ္တကူေရာင္းခ်၍ ရသည္ဟုလည္း သိရသည္။

အဓိကျပႆနာ -
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကျပႆနာမွာ စားက်က္ႏွင့္ ေႏြရာသီမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း ပင္လယ္ဆားငံေရမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္ေရအလံုအေလာက္မရျခင္း ျဖစ္၏။
Ø ႏြားေမွာင္ခိုမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ဲခုိးႏြားခိုးကိစၥမွာလည္း အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စတင္ရင္းႏွီးေငြမရိွျခင္းသည္လည္း အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္၏။
အႀကံျပဳခ်က္ -
Ø ပညာေပး၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားလွ်က္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရးပညာေပးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္
Ø ေက်းရြာအားလံုး၌ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ လူအင္အားအလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေပးရန္
Ø ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သုေတသနႏွင့္ သရုပ္ခဲြအတတ္ပညာမ်ားကို ပိုမိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္
Ø ေမြးျမဴေရးအတတ္ပညာရွင္မ်ားကို ေရရွည္စီမံခ်က္ခ်ကာ ေမြးထုတ္ေပးရန္
Ø ကေလးငယ္မ်ား၌ အေျခခံ ေမြးျမဴေရးဗဟုသုတမ်ားတုိးပြားေစရန္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္
Ø ေတာင္သူမ်ားအား ကြ်ဲႏြားမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေမြးျမဴေရးအစာႀကိတ္စက္၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အသားငါး သိုေလွာင္ရာ အေအးခန္းမ်ား၊ အသားျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႏို႔ထုတ္လုပ္ေရးစက္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာ ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အားေပးရန္
Ø ေက်းလက္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အျခား အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေစ်းမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အသားဒုိင္မ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္
Ø ေက်းလက္ေနလူတန္းစားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ထိန္းထားရန္၊ သဘာ၀ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္သည္လည္း ႀကီးမားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
Ø သဘာ၀ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ပံုကုိင္နည္းမ်ားကို ယူငင္ရန္
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ေခ်းေငြအစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္
Ø ႏြားေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ားအဖဲြ႔၊ ၀က္ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား အဖဲြ႔ စသည္ျဖင့္ အဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔လ်က္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား လူမႈကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ရန္
Ø ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေရးႀကီးပံုကို စာနယ္ဇင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားအေထာက္အကူမ်ားသံုးလွ်က္ ျပည္သူအမ်ားသတိျပဳမိလာေရး ႀကိဳးပမ္းရန္

ညက်ေတာ့ ဦးလွေရႊ၊ ဦးရန္လင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္တို႔က ကြ်န္ေတာ့္ကို ညစာစားရန္ လာေခၚသည္။ ဘာတဲ့ သူတို႔ ေခၚသြားတာ။ ေကာင္းေကာင္း ေဟာ့ေပါ့ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂ ေယာက္ခန္းကို ၅ ေယာက္သာ စားသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္ႏွစ္ပဲြ စားရမည့္ကိန္းျဖစ္၏။ မီးအပူေပးထားသည့္ ဒန္အိုးထဲမွ ပြက္ပြက္ဆူေနသည့္ ေရထဲသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အသားငါးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လာထည့္တာကို ကိုယ့္ပန္းကန္ႏွင့္ကိုယ္ ခပ္ယူစားေသာက္တာျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းမပါ။ ဤဟင္းတစ္မ်ိဳးတည္း ကို စားျခင္းျဖစ္၏။
သည္ေဟာ့ေပါ့ကို ယခုမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္စားဖူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ေတာ့ သိပ္မထူးျခားလွ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာမွ ေတာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ငါးႏွင့္ေရာခ်က္ထားသည့္ ဟင္းေလးဟင္းသေဘာပင္ျဖစ္၏။ သူကေတာ့ အမ်ိဳးပိုစံုသည္။ ကြ်န္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ေနခဲ့စဥ္က ညေနဘက္စားရသည့္ ဟင္းေပါင္းစံုဟင္းႏွင့္ တူသလား မေျပာတတ္။ သုိ႔ေသာ္ ဟင္းေပါင္းစံုဟင္းက ခ်က္ၿပီးသားဟင္းမ်ားကို စုေပါင္းစပ္ေပါင္းလုပ္ထားတာျဖစ္သျဖင့္ အရသာစံု ျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ မခ်က္ရေသးသည့္ အသီးအရြက္၊ အသားငါးစံုကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စုထည့္ျခင္းျဖစ္၏။
အတူစားၾက ေသာက္ၾကရင္း ေထြရာေလးပါးမ်ားေျပာၾကသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဟိုေရာက္ သည္ေရာက္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကေရး ျဖစ္ပါသည္။
၁ နာရီခဲြေလာက္ စားေသာက္ ေျပာဆိုၾကတာဆိုေတာ့ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္၏။ ပထမတစ္ခုက ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းက လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးဘုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး မရိွေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနႏိုင္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းမၿပီးလိုက္သူမ်ားသည္ ဘဲြ႔တစ္ခုယူရန္ မလြယ္။ (အေ၀းသင္တကၠသုိလ္သည္ပင္ ဆယ္တန္းေအာင္မွ ရပါသည္။) ဤအထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေဘးခ်င္းကပ္ထိုင္ေနသည့္ ကိုေမာင္ေမာင္လည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
            တစ္နည္းအားျဖင့္ အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားသည္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ လဲြသြားပါက ပညာဆက္သင္ႏုိင္ဘို႔ အခြင့္အလမ္း ပိတ္လွ်က္ရိွ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ားအား ပညာဆက္သင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခု ဖန္တီးမေပးႏိုင္ဘူးလား။ (ကြ်န္ေတာ္က စင္ကာပူတြင္ေနတာဆိုေတာ့ စင္ကာပူအေၾကာင္းပဲ ေျပာရပါမည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အေၾကာင္း မသိပါ။ ဤသည္ကို နားလည္ေပးၾကပါကုန္။)
            စင္ကာပူတြင္ ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ရသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မွလူမ်ားအား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေစရန္၊ အရည္အခ်င္းရိွပါက အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားပါသည္။ (စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးေရးစနစ္ - ဟူ၍ ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ ေရးထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ ဘေလာ့တြင္ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါကုန္။ Link: http://www.shwenyein.blogspot.sg/2013/06/blog-post.html)
            ျမန္မာျပည္၌ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမရိွေသာ၊ ေက်ာင္းကို အတန္းကုန္ေအာင္ မတက္ခဲ့ရေသာ လူငယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီးလုပ္သား အမ်ားအျပားရိွလိမ့္မည္ကို ယံုမွားသံသယ ရိွရန္မလိုပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထုိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အလုပ္မ်ားကို မ်က္မွန္းႏွင့္ ရမ္းတုတ္ေနမည့္အစား ေဟာသည္ဟာကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရသည္ဟု ေသခ်ာဂဏစြာ တတ္ေျမာက္လာေစရန္ အစိုးရမင္းမ်ားအေနႏွင့္ (အေျခခံဥပေဒလြန္ဆဲြပဲြ ႏွင့္ သမၼတလုပဲြမ်ား က်င္းပေနမည့္ အစား) စိတ္၀င္တစား လုပ္ေဆာင္ေပးဘို႔ မသင့္ပါေလာ။
            ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူငယ္မ်ားအား ေသခ်ာက်နစြာ သင္ၾကားေပးသည့္ စနစ္မရိွ။ သေဘၤာက်င္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဂေဟဆက္နည္းသင္တန္းမ်ိဳး ႏွင့္ အျပင္ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားေတာ့ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ဘယ္လို သင္ေနၾကသနည္း။ သူတို႔သင္ေနသည္မွာ စံႏႈန္းမီမမီကို မည္သူေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ဤသင္တန္းမွ ဆင္းလာသူမ်ား မည္မွ်အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည္ကို စစ္ေဆးသည့္ စနစ္တစ္ခုရိွပါသလား။ ထုိသင္တန္းမွေပးလိုက္ေသာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားသည္ တကယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္ပါသလား။ ထုိလက္မွတ္မ်ားအား အလုပ္ရွာသည့္အခါ တင္ျပလွ်င္ အလုပ္ရွင္က တန္ဘိုးထားပါသလား။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္လွ်င္ ထုိလက္မွတ္မ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳပါသလား။ ထိုလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ထိုလက္မွတ္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္အရည္အခ်င္းရိွလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ပါသလား။
            ဤေနရာတြင္ မိတ္ေဆြမ်ား ဗဟုသုတရေစရန္ စင္ကာပူမွ National Competency Standard အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေပးပါမည္။ သို႔မွသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္း သေဘာေပါက္မည္။
            National Competency Standard ကို WDA (Workforce Development Agency) မွ WSQ (Singapore Workforce Skills Qualifications) အစီအစဥ္ေအာက္၌ စီစဥ္ထားသည္။ ၎ကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ား (WSQ Framework) အလိုက္ ခဲြထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြ်မ္းက်င္ရာနယ္ (Competency Element) ကို ထပ္မံခဲြျခားသည္။ ေနာက္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ (Competency Level) ကို ခဲြသည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္ ဘာသာရပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ရမည္ (Competency Unit) ကို ထပ္မံသတ္မွတ္သည္။
            ယခု ကြ်န္ေတာ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းရွင္းျပပါမည္။ ပိုမို အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား ေအာက္ပါ website တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
            သင္တန္းသားတစ္ဦးသည္ ၎စိတ္၀င္စားသည့္ ဘာသာရပ္ (Competency Unit) ကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ (Assumed Skills and Knowledge) (ဥပမာ - အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ အဆင့္ - ၄၊ အတြက္အခ်က္ အဆင့္ ၃ စသည္) ရိွရန္လိုသည္။ အကယ္၍ ထုိ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္၀ပါက ထိုသင္တန္းမ်ားကို ဦးစြာတက္ရမည္ျဖစ္၏။
            ထို႔ေနာက္ ထိုဘာသာရပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ရမည့္ဘာသာခဲြမ်ား (Competence Element) ကို သတ္မွတ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုဘာသာရပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈစံ (Performance Criteria) မ်ား ျပည့္မီရသည္။ ထိုစံမ်ားျပည့္မီရန္ ထုိဘာသာရပ္ကို တတ္ေျမာက္ရန္ မသိမျဖစ္ သိထားရမည့္ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာမ်ား (Underpinning Knowledge) ကို သိရမည္။ ထိုအသိပညာမ်ားထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားပါ၀င္သည္ (Range of Context) ကို ျပဌာန္းေပး သည္။
            ကြ်န္ေတာ္က ဤကဲ့သုိ႔စာသံေပသံႏွင့္ေျပာလုိက္ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ား နားေ၀းေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပမာျဖင့္ ရွင္းပါအံ့။ ဥပမာ - (အားလံုးမဟုတ္၊ နမူနာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္)
ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း - အစားအေသာက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား             ယခု ဖိလစ္ပိုင္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ ဂေဟဆက္လုပ္သားတစ္ဦး၏စံႏႈန္း ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ဘာသာမျပန္ေတာ့ပါ။ (Ref: http://www.tesda.gov.ph/)
            Learning Outcome ဆိုသည္မွာ သင္တန္းၿပီးသြားသည့္အခါ သင္တန္းသား တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။
            သီရိလကၤာမွ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏စံႏႈန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္လ်က္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တေျပးညီျဖစ္ေစရန္၊ သင္တန္းမွဆင္းလာသူမ်ားသည္ (လက္မွတ္တစ္ခုရလာရံုမွ် မဟုတ္ဘဲ) တကယ္တတ္ကြ်မ္းေသာ လုပ္သားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အေဆာတလ်င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
            ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဘုိ႔ ျဖစ္၏။
            ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူ႔အဖဲြ႔အစည္းသည္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ားအား ဦးစားေပးတတ္သည့္ အေလ့မရိွ။ ကေလးမ်ား အား လူရာမသြင္း။ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားခုန္စားေနလွ်င္ပင္ ဒီကေလးေတြ၊ ဆူကိုဆူတယ္၊ ေ၀းေ၀းသြား ကစားေခ်ၾက ဟု ႏွင္လႊတ္တတ္သည္။ ကေလးမ်ားမသိ၍ေမးလွ်င္ပင္ ေသခ်ာက်နစြာ အေျဖမေပးဘဲ ရွည္ကိုရွည္တယ္ဟု မာန္မဲလႊတ္တတ္၏။
            ယခုေခတ္ေပါက္ကေလးမ်ားမွာ စနစ္၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္လွ်က္ (ေတာ္တည့္ထက္ျမက္သည့္၊ ထူးခြ်န္သည့္ လူငယ္မ်ားရိွေစကာမူ) အမ်ားစုမွာ လက္မွတ္မ်ားကိုင္ထားလွ်က္၊ အတန္းပညာမ်ား ေအာင္ပါလွ်က္ အရည္အခ်င္း ႏံု႔နဲ႔ၾကသည္။ (ကြ်န္ေတာ္ဤသို႔ေျပာသည္ကို လူငယ္မ်ား မနာပါႏွင့္ခင္ဗ်ား။ ေကာင္းေစလိုသည့္ ေစတနာႏွင့္ ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) ဤသည္ကို ေခတ္ပညာတတ္ လူႀကီးမ်ားက “အလကားေကာင္ေတြ၊ ဘဲြ႔ေတြသာရလာတယ္၊ ဘာမွတတ္တာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကဲ့ရဲ့သၿဂိဳဟ္၊ အတင္းဆိုၾကကုန္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
            ဒီမွာကိုေမာင္ေမာင္ရဲ့၊ ကေလးေတြကို မင္းတို႔ ဘာအသံုးက်တဲ့ေကာင္ေတြလဲ လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာေလနဲ႔။ အဲဒီအခါ အဲဒီကေလးရဲ့စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ငါဟာ အသံုးမက်တဲ့ေကာင္ပါလားလို႔ သိမ္ငယ္စိတ္၊ အားေလ်ာ့စိတ္၊ အပ်က္စိတ္ေတြ ၀င္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီစိတ္၀င္သြားရင္ သူတို႔ တိုးတက္လမ္း ပိတ္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ကေလးေတြမွာ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူႀကီးေတြ ၾကပ္ၾကပ္ သတိထားဘို႔ လုိလိမ့္မယ္ ဟု ကြ်န္ေတာ္က ကိုေမာင္ေမာင္ကို ေျပာခဲ့ပါသည္။
            ထို႔ေနာက္ သူတို႔ႏွင့္အတူပါလာသည့္ လူငယ္ကေလးကို ဒီမယ္၊ ေမာင္ဘယ္သူရဲ့၊ မသိတာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္ဘူး။ လူပဲကြ၊ ဘုရားမွမဟုတ္တာ။ ဘယ့္နဲ႔ အကုန္သိလိမ့္မလဲ။ မသိတာကို သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာကမွ ရွက္စရာ ေကာင္းတာ။
            မသိတဲ့သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ငါမသိပါလားလို႔ ၀န္ခံရင္ သိဘို႔ အခြင့္အလမ္းရိွတယ္။ မသိတဲ့အတြက္ သိေအာင္ ႀကိဳးစားလာရင္ သိတဲ့သူ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီသူဟာ ဖြင့္ထားတဲ့အိုးနဲ႔တူတယ္။ အိုးကိုဖြင့္ထားတဲ့အတြက္ ဘာထည့္ထည့္ လက္ခံႏုိင္တယ္။
            ဒါေပမဲ့ မသိတာကို သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့သူဟာ ပိတ္ထားတဲ့အိုးနဲ႔တူတယ္။ သူ႔မွာ လက္ခံလိုစိတ္မရိွတဲ့ အတြက္ ဘာထည့္လို႔ရမလဲ။ ဘာမွထည့္လို႔မရတဲ့အတြက္လည္း သိတဲ့သူျဖစ္လာဘို႔လမ္းစနဲ႔ ေ၀းသြားတယ္။ အဲဒါ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ မသိေလေလ၊ ကိုယ္မသိေၾကာင္း လူသိမွာေၾကာက္လို႔၊ ရွက္လို႔ သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေလေလ၊ ပိုၿပီးမသိေလေလနဲ႔ မသိျခင္း သံသရာလည္ေနတယ္။ အဲဒီလူဟာ ကိုယ့္အနာဂတ္ကို ကိုယ္ဖ်က္ဆီးေနတာပဲ။
            အဲဒီေနရာမွာ သိတာနဲ႔မသိတာကို ကြဲကဲြျပားျပားနားလည္ဘို႔ လိုတယ္။ တခ်ိဳ႔ သိသလိုလိုရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ ေမးတဲ့အခါ ေကာင္းေကာင္းမေျဖႏိုင္ဘူး။ အဲဒါဆိုးတယ္။
            နည္းနည္းသိျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ား၏ ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္စကားပံုရိွတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ နည္းနည္း ေလာက္ သိထားတဲ့အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ သိလွၿပီထင္ၿပီး ဆက္မေလ့လာေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ သိဘို႔လမ္း ပိတ္သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သိႏိုင္တဲ့လမ္းစမရိွေတာ့လို႔ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္လို႔ ဆုိတာပဲ။
            အဲဒါေၾကာင့္ မသိရင္သိေအာင္လုပ္ပါ။ သိသလိုလိုျဖစ္ေနတာဟာ မသိတာပဲ။ သိေတာ့သိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူး၊ အဲဒါလည္း မသိျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲ။ အေရးႀကီးတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မညာပါနဲ႔။ ရိုးသားပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ညာေနတဲ့လူ ဘယ့္ႏွာလုပ္ တိုးတက္ႏိုင္မလဲ။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထိုမသိေသာ သေကာင့္သား၊ သေကာင့္သမီးကေလးမ်ားကို ရႈတ္ခ်သာေနရမည္။ သူတို႔သိလာ ေအာင္ ငါတို႔လုပ္ေပးမဟဲ့ဟု လက္ေတ႔ြလုပ္ေပးသူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွပါသနည္း။ သူတို႔ကိုရႈတ္ခ်ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ႏိႈက္ကေရာ ဘယ္ေလာက္မ်ား သိေနလို႔ပါနည္း။ ကြ်န္ေတာ္က ကြ်မ္းက်င္သူ (competent person) ဆိုသည္ကို ရွင္းျပခဲ့ ပါသည္။
            Competent person ကုိ ASK ဆိုတဲ့ အရည္အေသြးသံုးမ်ိဳးနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။
            K - ဆိုတာက Knowledge (အသိပညာ)
S - ဆိုတာက Skill (ကြ်မ္းက်င္မႈ)
            A - ဆိုတာ Attitude (စိတ္ေနသေဘာထား)

            ေဟာဟိုက ငါတို႔ကို ေဟာ့ေပါ့ျပင္ေပးေနတဲ့ ကေလးဟာ ဒီေဟာ့ေပါ့ကို စားဘို႔ ဘယ္လို (ဇြန္း၊ ခက္ရင္းစသည္) ပစၥည္းေတြလိုမလဲဆိုတာ သိတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာခ်ရမလဲဆိုတာ သိတယ္။ အိုးကို မီးအပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ေပးထားရ မလဲ ဆိုတာ သိတယ္။ ဒီအိုးထဲကို ထည့္ဘ႔ို ဘယ္ပစၥည္းေတြလုိမလဲဆိုတာ သိတယ္။ ဘယ္ပစၥည္းကုိ အရင္ထည့္ၿပီး ဘယ္ပစၥည္းကိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္က်မွထည့္ရမယ္ဆုိတာ သိတယ္။ အဲဒါက knowledge ။ ဒါက စာေတြ႔အသိ။
ေနာက္ၿပီး အဲဒီပစၥည္းေတြ အိုးထဲကို မဖိတ္မစဥ္ေအာင္ သူထည့္တတ္တယ္။ ပန္းကန္ထဲကို ေသာက္ခ်င့္စဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ဟင္းအမယ္ေတြနဲ႔ ထည့္ေပးတတ္တယ္။ ဒါက skill။ လက္ေတြ႔အသိ။
            ေနာက္ၿပီး သူဟာ သူ႔အလုပ္သူလုပ္တယ္။ ငါတို႔ ပန္းကန္ထဲမွာ ဟင္းရည္ေလ်ာ့သြားရင္ လိုက္ထည့္ေပးတယ္။ အိုးထဲမွာ အဆာေတြေလ်ာ့သြားရင္ မျပတ္ေအာင္ ထည့္ေပးတယ္။ ၿခံဳေျပာရရင္ ေဟာသည္တစ္၀ိုင္းလံုးကို ဘာေတြ လိုေနသလဲလို႔ၾကည့္ၿပီး မျပတ္လုပ္ေပးေနတယ္။ အဲဒါ attitude။ ကိုယ့္အလုပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈ။
            အဲဒါပဲ competent person ဆိုတာ။
            ဆိုေတာ့ တကယ္တတ္တဲ့သူ၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူျဖစ္ဘို႔ အဲဒီအရည္အခ်င္းသံုးရပ္ ျပည့္စံုဘို႔လိုတယ္။ စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ေရာ၊ ကိုယ့္အလုပ္ကိုကိုယ္ တန္ဘိုးထားတတ္မႈေရာ၊ အကုန္ပါတယ္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လူငယ္ေတြကို ရႈတ္ခ်ေနမဲ့အစား ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္လာဘို႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးဘို႔၊ သင္ၾကားျပသေပးဘို႔ လုိေနသဗ် - ဟု ဆိုကာ ည ကိုးနာရီလည္း ေက်ာ္ေနၿပီမို႔ စကား၀ိုင္းကို အဆံုးသတ္လိုက္ရ ပါသည္။

(၁၅) Skynet ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

            FSWG စာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္ ပုိးသတ္ေဆးအေၾကာင္း ထ အႀကံျပဳတင္ျပလုိက္ေတာ့ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ေရာက္ေန သည့္ စကုိင္းနက္က ကြ်န္ေတာ့္ထံလာကာ မိတ္ဆက္လွ်က္ ဤပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စကိုင္းနက္တြင္ လႊင့္ရန္ အင္တာဗ်ဴးလိုေၾကာင္း ေျပာလာသျဖင့္ ကုိယ္က သဘက္ခါျပန္မွာ။ ကိုရင္တို႔အခ်ိန္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ မနက္ျဖန္မနက္ လာႏိုင္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ သူတို႔ကလည္း ရပါတယ္၊ မနက္ျဖန္မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ လာခဲ့ပါမည္ ဟု ဆို၏။
            ၃၁ - ၁၂ - ၂၀၁၃ နံနက္ ၁၀ နာရီခဲြခန္႔တြင္ သူတို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗီဒီယိုရုိက္လို႔ေကာင္းမည့္ အေနအထား ရွာေဖြျပင္ဆင္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က အင္တာဗ်ဴးမည့္ ေကာင္မေလးကို ေမးခြန္းေလးခု ျပင္ေပးသည္။ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုေတာ့ စရိုက္ၾကပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ လကၡဏာမဟုတ္ေၾကာင္း အစခ်ီကာ ေျပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း ေဖာက္သည္ခ် ရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။
            ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္လက စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ၾကရျခင္းမွာ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခ်က္မွာ အစားအေသာက္မ်ား မသန္႔ရွင္းမႈ၊ ဓာတုေဆးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဆရာဦးရန္လင္း၏ စာတမ္းအရ ေတာင္သူ အမ်ားစုမွာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားလည္း ေပးထားျခင္းမရိွ။ ဗဟုသုတလည္း မရိွၾကရကား မိမိမသိေသာ ပိုးသတ္ေဆးကို အခ်ိဳးအဆ မမွန္စြာ ရမ္းသံုးေနၾကသည္။ ထိုအခါ ထိုပိုးသတ္ေဆးျဖန္းထားသည့္ အသီးအရြက္မ်ားကို စားမိသူ အမ်ားစုမွာ ကင္ဆာအပါအ၀င္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။
            ပိုးသတ္ေဆး ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေရာင္းသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္ လုပ္ထားရမည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုပုိးသတ္ေဆးကို လာ၀ယ္သူမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးကို ကိုင္တြယ္ပံု၊ သိုေလွာင္ပံု၊ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ အသံုးျပဳပံု၊ စနစ္တက် စြန႔္ပစ္ပုံတို႔ကို ေသခ်ာက်နစြာ ရွင္းျပရမည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ပံုႏိွပ္ကာ ၀ယ္သူအားလံုးကို ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္တကြ ထည့္ေပးလိုက္ရမည္။ 
            ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔သံုးစဲြေနသည့္ ပိုးသတ္ေဆးအေၾကာင္း မည္သည့္အခ်ိဳးအစားအတိုင္း ေရႏွင့္ ေရာစပ္ရမည္။ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ထားသုိမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ကုိင္တြယ္မည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ေဆးျဖန္းမည္ စသည္တို႔ ကို ၾကားဖူးနား၀ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာက်နစြာ သိထားရန္လိုသည္။
            ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအေၾကာင္းကိုမူ ကြ်န္ေတာ္ေရးထားၿပီးၿပီမို႔ ထပ္မေရးေတာ့ပါ။ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား ကြ်န္ေတာ့္ blog တြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ Link : http://www.shwenyein.blogspot.sg/2012/11/blog-post_13.html
            ေနာက္တစ္ခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာသည္မွာ ထိုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။ ယခု Pesticide Act (ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ) ရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္သေဘာအရ ေျပာရပါမူ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒဟု မျဖစ္သင့္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားဥပေဒ သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုိးသတ္ေဆးအတြက္မူ ထိုဥပေဒေအာက္မွ ပိုးသတ္ေဆးနည္းဥပေဒ ဟု ျပဌာန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက Pesticide Act, Insecticide Act, Weedicide Act, Lavaecide Act, Rodenticide Act စသည္ျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ေဖာင္းပြေနေပလိမ့္မည္။ ထို Pesticide, Insecticide, Weedicide, Lavaecide, Rodenticide စသည္တို႔သည္ Hazardous Material Management Act ေအာက္တြင္ ပါရမည့္ Regulaion မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ ပါသည္။
အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား ဟူသည္ -
Ø   လူႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွ
Ø   သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွ
Ø   မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ၊ ေပါက္ကဲြႏုိင္ေသာ၊ ေရဒီယိုသတိၱၾကြႏိုင္ေသာ၊ အဆိပ္သင့္ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား အားလံုး

အစိုးရမွ အေရးတႀကီးထားေဆာင္ရြက္ရန္ -
v  အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးရန္
v  ထိုဥပေဒေအာက္တြင္မွ ပိုးသတ္ေဆးနည္းဥပေဒ၊ ေပါင္းသတ္ေဆး နည္းဥပေဒ၊ ၾကြက္သတ္ေဆး နည္းဥပေဒ၊ မိႈသတ္ေဆးနည္းဥပေဒ စသည့္နည္းဥေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္းရန္
v  ျမန္မာတစ္ငံလံုးတြင္ သံုးစဲြေနသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုရန္
v  မည္သူတို႔ကတင္သြင္းသည္။ မည္သူတို႔က သယ္ေဆာင္သည္။ မည္သူတို႔က သံုးစဲြေနသည္ စသည္တို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္
v  လိုင္စင္ရိွသူမ်ားအားသာ တင္သြင္းခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳရန္
v  တရားမ၀င္တင္သြင္းလာသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးပစ္ရန္။
v  အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္
v  မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား သံုးစဲြျခင္းမျပဳရန္၊ ေတြ႔ရိွပါက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား သတင္းေပးေရး အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ပညာေပးရန္
v  တင္သြင္းခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသူမ်ားအား အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ကိုင္တြယ္၊ သိုေလွာင္၊ သယ္ယူျခင္းမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းေပးထားရန္
v  ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆး၊ ၾကြက္သတ္ေဆး စသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ကုိင္တြယ္သံုးစဲြနည္း သင္တန္းမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရန္
v  ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆး၊ ၾကြက္သတ္ေဆး စသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ကုိင္တြယ္သံုးစဲြနည္း လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားကို ေစာင္ေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီရိုက္ႏွိပ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္
v  အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအား ကုိင္တြယ္သံုးစဲြရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရမည့္ တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္း ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာင္းခ်ေပးရန္၊ ထုိပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် ၀တ္ဆင္နည္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးရန္

ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ အေတာ္စံုပါသည္။ သူတို႔က တည္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဗီဒီယိုေခြလာေပးမည္ ဆုိ၏။ တစ္ပတ္အတြင္း လႊင့္မည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ စကိုင္းနက္မရိွသျဖင့္ မၾကည့္လိုက္ရ။ ဘယ္ေန႔က လႊင့္သြား မွန္းလည္း မသိ။ အကယ္၍ ဗီဒီယိုေခြရပါက ကြ်န္ေတာ္ youtube တြင္ upload လုပ္ပါမည္။
           
            ဤသည္မွာ ျမန္မာျပည္ျပန္စဥ္ ဆယ္ရက္အေတာအတြင္း ကြ်န္ေတာ္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မူရင္းဌာေနမွ မူရင္းဌာေနမဟုတ္ေသာေနရာသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခဲ့ရျပန္ပါ၏။ မူရင္းဌာေနမဟုတ္ေသာ ေနရာသည္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ မူရင္းဌာေနျဖစ္ေနျပန္ပါေတာ့သည္ တမံု႔။

မေမာမပန္းဖတ္ရႈအားေပးသူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ။

ေအးၿငိမ္း
၁၂ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ၂၀၁၄။ ည ၁၁း၁၉ နာရီ 

No comments: