Friday, August 23, 2013

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရး (၂)

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ ေလအရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္


၄။ ေလထုအရည္အေသြး အညႊန္းကိန္း (AQI) (Air Quality Index) (အေမရိကန္)
    ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အညႊန္းကိန္း (PSI) (Pollutant Standards Index) (စင္ကာပူ)

AQI ဆိုသည္မွာ အသင္တို႔ ေန႔စဥ္ ရႉရိႈက္ေနေသာ ေလထုသည္ မည္မွ်သန္႔စင္သနည္း၊ ထိုေလသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေလ ျဖစ္သလား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ေလလား စသည္ကို ေဖာ္ျပေပးေသာ ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုျဖစ္၏။ AQI က သင္နာရီအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္တာ ရႈရိႈက္လိုက္ေသာေလသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ မည္မွ် အႏၱရာယ္ရိွသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။ 
            ေလသန္႔ဥပေဒ (Clean Air Act) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလထုကိုညစ္ညမ္းေစသည့္ ဓာတ္ပစၥည္း ၅ မ်ိဳး၏ ပါ၀င္ႏႈန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (EPA - Environmental Protection Agency) က တြက္ခ်က္ေပးသည္။ ထိုငါးမ်ိဳးတို႔မွာ ေျမျပင္ရိွအိုဇုန္း၊ အမႈန္အမႊားမ်ား၊ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင့္ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္တို႔ ျဖစ္၏။ EPA က လူတို႔ အသက္ရႉရာတြင္ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစရန္ ေလထုအတြင္း ထိုဓာတ္ငါးမ်ိဳးမွာ မည္သည့္ပမာဏမွ်သာ ရိွသင့္သည္ ဟု စံသတ္မွတ္ေပးသည္။
            လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ အမ်ားဆံုး AQI တန္ဘိုးမွာ ၁၀၀ ျဖစ္သည္။ AQI တန္ဘိုး ၁၀၀ ထက္မ်ားသည့္ေလသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္။ AQI တန္ဘိုး ၁၀၀ ေက်ာ္လာလွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အဆုပ္ေရာရာ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါသည္ စသူတို႔အတြက္ အထူးဂရုစိုက္ရသည္။ AQI တန္ဘိုးမ်ားလာေလေလ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမို အႏၱရာယ္ရိွေလျဖစ္သည္။
            က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္အဆင့္ေပၚမူတည္ကာ AQI ကို ၆ ဆင့္ခဲြထားသည္။ ထိုအဆင့္မ်ားမွာ ေလထုထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ လူတို႔၏က်န္းမာေရးအေျခအေနကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။၅။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ျခင္း

၅၊ ၁။ အက္စစ္မိုးရြာသြန္းျခင္း (Acid Rain)


ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔သည္ အက္စစ္မိုးကို ရြာသြန္းၿဖိဳးေစသည့္ အဓိကလက္သည္ျဖစ္၏။ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္သည္ ေလထုထဲမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ဓာတ္ျပဳကာ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ (H2SO4 - ဆားငရဲမီး) ျဖစ္လာသည္။ ထိုဆာလဖ်ဴရစ္အက္စစ္ႏွင့္ မိုးေရေပါက္မ်ား ေပါင္းမိေသာအခါ အက္စစ္မုိးအျဖစ္ ရြာခ်သည္။ အက္စစ္မိုးသည္ သစ္ရြက္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။ သစ္ပင္မ်ားကို ေသေစသည္။ တိရစၦာန္မ်ားကို အနာတရျဖစ္ေစသည္။ ငါးႏွင့္ အျခားသတၱ၀ါငယ္ကေလးမ်ားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစသည္။
            အက္စစ္မိုးေရမ်ား ေျမႀကီးအတြင္း စိမ့္၀င္သြားသည့္အခါ ေျမႀကီး၏ မူလဓာတ္သဘာ၀ ပ်က္သြားသည္။ ထိုအခါ ထိုေျမႀကီးႏွင့္ ေျမႀကီး၏ အာဟာရကို မီွတင္းေနထုိင္သည့္ ပိုးမႊားေကာင္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးသြားသည္။ ထုိအခါ ေျမလႊာ၏ ၾသဇာ ဓာတ္လည္း ပ်က္ယြင္းသြားသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ထိုေျမလႊာတြင္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏံွမ်ား မျဖစ္ထြန္း၊ မေအာင္ျမင္ေတာ့။
            ထိုမွ်သာမက အက္စစ္မိုးေရမ်ား ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စီး၀င္သြားလွ်င္ ျမစ္ေရေခ်ာင္းေရမ်ား၏ ဓာတ္သဘာ၀ ပ်က္စီးသည္။ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ေသေၾကၾကရသည္။

၅၊ ၂။ ၾသဇာဓာတ္လြန္ကဲျခင္း (Eutrophication)

            ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ မိုးရြာသည့္အခါ မိုးေရမ်ားက ေလထုထဲရိွ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္စသည့္ ဓာတ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာ ကာ ေျမႀကီးေပၚႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အနည္ထိုင္ေစသည္။ ထိုအခါမလိုလားအပ္ေသာ ေပါင္းျမက္ပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာ ကာ ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား၏ ေနထိုင္မႈစနစ္ကို ပ်က္ယြင္းေစသည္။

၅၊ ၃။ ေျမျပင္အိုဇုန္း (Ground-level Ozone)

            ေျမျပင္အိုဇုန္းေၾကာင့္ လူမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္သာမက အခ်ိဳ႔ေသာ သစ္သီး၀လံ၊ ပန္းမာလ္မ်ားကိုပါ ပ်က္စီးေစသည္။ တိရိစၦာန္မ်ားအားလည္း ေရာဂါဘယမ်ား ထူေျပာေစသည္။

၆။ NEA Singapore (National Environment Agency, Singapore)

            ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ စင္ကာပူမွ အဖဲြ႔မွာ NEA ျဖစ္သည္။ NEA website (www.nea.gov.sg/psi/) တြင္ ေလထုအေျခအေနကို မနက္ ၈ နာရီ၊ ေန႔မြန္းတည့္၊ ညေန ၄ နာရီတို႔တြင္ ေဖာ္ျပေပး၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မေရြးၾကည့္လို႔ ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိုးေလ၀သဌာန (Meteoroogical Service Website) တြင္လည္း ၾကည့္ႏုိင္သလို NEA သို႔လည္း ဖံုးဆက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အီးေမးပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။
            ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ -

Ø  Environmental Pollution Control Act 1999 Third Schedule
Ø  Environmental Pollution Control (Air Impurities) Regulations 2001
Ø  Smoking (Prohibition In Certain Places) Act

- တို႔ျဖစ္၏။
            NEA သည္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွ၏။ ဤသည္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ၎တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆူညံသံကို ထိန္းသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသည္။ ပိုးေကာင္မႊားေကာင္ (ျခင္၊ ယင္၊ ပိုးဟပ္စေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊား မ်ား)၊ ၾကြက္မ်ား ေပါက္ပြားမႈကို ထိန္းသည္။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ အိမ္သာစနစ္ကို ထိန္းသည္။ စားေသာက္ဆိုင္
မ်ားကို ထိန္းသည္။ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ေရးကို ထိန္းသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ထိန္းသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ကိုထိန္းသည္။
            အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားသံုးလွ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္လွ်က္ရိွသျဖင့္ စင္ကာပူသည္ အာရွတြင္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာေလမ်ားရိွရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။

၇။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

            ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုသည္မွာ ႀကီးမားေသာျပႆနာ အၿမဲျဖစ္ေနသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ရန္မွာ ေလထဲသု႔ိ အညစ္အေၾကးမ်ား လႊင့္ထုတ္လိုက္ၿပီးခါမွ မဟုတ္။ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေလထဲသို႔ စြန္႔မထုတ္မိေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတြင္ အစိုးရကခ်ည္း ဥပေဒျပဌာန္း ၍ တားျမစ္ေနရမွာမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကလည္း မိမိတို႔ရႉေနေသာေလသည္ မိမိတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ ဟူသည့္ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဘို႔ အေရးႀကီးေလသည္။
            ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ေလအရည္အေသြးတုိင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ တပ္ဆင္ကာ ေလထု၏ အရည္အေသြးကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ လူထုအား ေလထုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေပးသည္။


၆၊ ၁။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ လူ႔ထုအဖဲြ႔အစည္းအဆင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး

            Green energy အစီအစဥ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္၊  သံုးစဲြလာေစျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အစိုးရ မ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔အစိုးရမ်ားသည္ ေလစြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စေသာ ျပန္သစ္ၿမဲစြမ္းအင္ (renewable energy) မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာသံုးစဲြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကသည္။
အစိုးရသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ၎တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွထြက္သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား စြန္႔ထုတ္ေနသည့္တိုင္ ထိုလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္လာေစႏိုင္ခဲ့သည္။
ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ မီးခိုးေငြ႔မ်ားထုတ္လႊတ္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္လာၾကသျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းေစမည့္ မီးခိုးမ်ားထုတ္လႊတ္မႈကို ယခင္ကထက္ အဆမ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ လာၿပီျဖစ္သည္။

၆၊ ၂။ လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး

            ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ရာတြင္ အစိုးရသာမက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၌လည္း ကိုယ္စီတာ၀န္ရိွသည္။
ü  ေရ၊ မီးသံုးစဲြမႈတြင္ ကိုယ္ပိုင္အသိျဖင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သံုးစဲြေရး၊ အလဟႆျဖဳန္းတီးမပစ္မိေရး အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ လွ်ပ္စစ္ကို အတိုင္းအဆမရိွသံုးစဲြၾကလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ပိုထုတ္ရမည္။ ထုိအခါ ေလာင္စာဆီ ပိုသံုးရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈပိုမ်ားလာမည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အသိဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္တိုင္းထြာသံုးစဲြမႈျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႔လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ လူအမ်ား ေပါင္းစုလုိက္ေသာအခါ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။
ü  3R (Reduce, Reuse, Recycle) ကို အၿမဲသတိရပါ။
၁။ Reduce  - မလိုအပ္ပဲၿဖံဳးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၂။ Reuse - တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ား သံုးစဲြမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဥပမာ - တစ္ခါသံုးပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ ဇြန္းခက္ရင္းမ်ားအစား ေဆးၿပီး ျပန္သံုးလို႔ရသည့္ ေၾကြပန္းကန္၊ သံပန္းကန္၊ စတီးဇြန္းစသည္တို႔သံုးပါ။
၃။ Recycle - ကုန္သြားသည့္ပုလင္းမ်ားကို လႊင့္ပစ္မည့္အစား အျခားအရည္တစ္ခုခုထည့္ရန္ ျပန္သံုးပါ။ အ၀တ္အထည္ မ်ားေဟာင္းသြားလွ်င္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားသို႔ စြန္႔ႀကဲပါ။ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကို လႊင့္ပစ္မည့္အစား ေရာင္းစားပါ။
ü  ယခုအခါ လူမ်ား၀င္ေငြတိုးလာသည့္အတြက္ ကုိယ္ပိုင္ကားမ်ား ပုိမို၀ယ္ယူသံုးစဲြလာၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားၿပီး လမ္းေပၚ၌ ကားမ်ားၾကပ္သိပ္ေနျခင္းသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ပမာဏႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လူအမ်ားကို ကိုယ္ပုိင္ကားမ်ားစီးမည့္ အစား အမ်ားျပည္သူသံုး ဘတ္စကား၊ ရထားစသည္တုိ႔ကို အသံုးျပဳေစခ်င္းျဖင့္ လမ္းမ်ားေပၚရိွ ကားစီးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ ကားစီးေရေလ်ာ့က်လာသည္ႏွင့္အမွ် ေလထုညစ္ညမ္းမႈလည္း ေလ်ာ့က်လာေပမည္။
(မွတ္ခ်က္။          ။ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ျပည္သူအမ်ား လက္ခံသံုးစဲြလာေစရန္မွာ ၎တို႔အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေၾကာင္း သီးသန္႔ေဆာင္းပါး ေရးပါမည္။)


နိဂံုး

            အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ လူတို႔သည္ ေလကို စကၠန္႔မလပ္ ရႉရိႈက္ေနၾကရ၏။ အကယ္၍ မိမိတို႔ရႉရိႈက္လိုက္ေသာ ေလသည္ မသန္႔ရွင္းေသာေလ ျဖစ္ခဲ့ပါက ေရာဂါေပါင္းစံုတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ေလမသန္႔၍ ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘဲ ထိုေဒသတြင္ေနထိုင္သူ လူအေပါင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္။ ေလမသန္႔ပါက မိမိကိုသာ မက မိမိတုိ႔၏ သက္ႀကီးရြယ္အို မိဘဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစ ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ရိွေလထု သန္႔ေနေစေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။
            ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွေလမွာ အေတာ္အတန္သန္႔ေနေသးသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလထု အရည္အေသြးကို ထုတ္ျပန္ေပးေနသည့္ သတင္းဌာန မေတြ႔မိေသးပါ။ ေလအရည္အေသြးကို တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်ားေတာ့ မိုးေလ၀သဌာနမ်ားတြင္ ရိွလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရိွ ေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပခုကၠဴ၊ ေတာင္ႀကီး၊ စစ္ေတြအစရိွေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ေလအရည္အေသြးတိုင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ကာ တိုင္းတာရရိွမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသင့္ပါသည္။
            အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဦးေရ၊ လူဦးေရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ထူထပ္မ်ားျပားလာလွ်က္ရိွေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး သံုးေနရာခန္႔၌ ေလအရည္အေသြးကို တိုင္းတာကာ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အကယ္၍ ေလထုသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္အေျခအေန ေရာက္လာပါက လူထုအေနႏွင့္ အေလးထားကာကြယ္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
            ထိုမွ်သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးအစီအစဥ္လုပ္သည္မ်ားကို မေတြ႔မိေသးပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ သိပ္မညစ္ပတ္ေသးေသာအေျခအေနတြင္ထိန္းမွ ထိန္းရလြယ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွဆိုလွ်င္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသလို ထိေရာက္မႈလည္း နည္းပါလိမ့္မည္။
            ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို အေရးတယူစတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မေႏွာင္း ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေသာ စီးပြားေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံရန္ တာစူေနပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ စက္ရံုႀကီးမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ပါလာ ပါလိမ့္မည္။ ထိုစက္ရံုႀကီးမ်ားမွ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူတို႔အတြက္ အလြန္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္မည္မွာ မလဲြပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ မထိခိုက္ေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ရမည္ စသည္တို႔ကို ယခုကတည္းက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ ကာကြယ္ထားရပါမည္။ ၎တို႔ ေရာက္လာမွ စလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္ေနာက္က်ေနပါလိမ့္မည္။
            ျပည္သူလူထုကို ေလထုညစ္ညမ္းေရးအတြက္ ၎တို႔တြင္လည္း တာ၀န္ရိွေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အသိဉာဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ သိလ်က္ျဖစ္ေစ၊ မရိွဘဲလ်က္ျဖစ္ေစ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ရိွရာ အခ်ိန္မလြန္မီ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္းကို မည္သည္တို႔လုပ္ရမည္နည္းဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူထု ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႔ပ်ံ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
၂၃၊ ၾသဂုတ္။ ၂၀၁၃ ညေန ၆း၂၆ နာရီ

No comments: