Tuesday, August 27, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၇)

အခန္း (၆)

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း (Inhouse Rules and Regulations)

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရိွေနသူ အားလံုး လိုက္နာရမည့္ ကုမၸဏီတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ား ကို မလုပ္ရ၊ မည္သည့္အရာမ်ားကို မလုိက္နာလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္ဟု တိက်ေသခ်ာစြာ သိႏိုင္မည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထက္မက ရိွေနပါက ထုိသူတို႔ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပထားရန္လိုပါသည္။
            ခ်မွတ္ထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းေျပာျပ ထားရပါမည္။ ထုိကဲ့သို႔ရွင္းလင္းေျပာျပထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔အားလံုးသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး မွတ္တမ္းယူထားရသည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စာလံုးႀကီးႀကီးျဖင့္ေရးလွ်က္ အ၀င္အထြက္ေနရာ၊ ထမင္းစားခန္း၊ နားေနေဆာင္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ ျမင္သာေအာင္ ခ်ိတ္ဆဲြ ျပသထားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူသစ္မ်ား ေရာက္လာတိုင္း ဤ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္သည္ထိ ေသေသ ခ်ာခ်ာရွင္းလင္းေျပာျပရမည္။ မလိုက္နာသူမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ လိုပါသည္။
            ေအာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၌ ရိွသင့္သည့္ ေယဘူယ် စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၆၊ ၁။ လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

၁။ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦသို႔ ၀င္/ထြက္သည့္အခါ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀င္ေပါက္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွသာ ၀င္/ထြက္ရမည္။
၂။ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား၌ ေမးသိုင္းႀကိဳးပါေသာ အႏၱရာယ္ကင္းခေမာက္၊ အႏၱရာယ္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္၊ နားၾကပ္ စသည္တို႔ကို ၀တ္ဆင္ရမည္။
၃။ ကြန္ကရိကိုခဲြျခင္း၊ လႊစက္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စက္တိုက္ျခင္း စသည့္ မ်က္လံုးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ကို တပ္ဆင္ရမည္။
၄။ အလုပ္လုပ္ရန္ စင္ထုိးပါက ေျခနင္းစင္သည္ အနည္းဆံုး ၅၀၀ မီလီမီတာ က်ယ္ရမည္။ ခါးေစာင္းႏွင့္ရင္စုိ႔ခန္႔အျမင့္ရိွသည့္ လက္ရမ္းတန္းမ်ားပါရမည္။ ေျခကာျပားပါရမည္။
၅။ အေဆာက္အဦ၏ ၾကမ္းျပင္အစြန္းမ်ား၊ ၂ မီတာထက္ပိုျမင့္ေသာ လိမ့္က်ႏိုင္သည့္ေနရာ၌ အလုပ္လုပ္ပါက အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို၀တ္ထားၿပီး အၿမဲ ခ်ိတ္ ခ်ိတ္ထားရမည္။
၆။ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳးအတြက္ ခ်ိတ္-ခ်ိတ္စရာေနရာမရိွပါက အသက္ကယ္ႀကိဳးတန္းေပးထားရမည္။
၇။ ေလွခါးကို မသံုးမီ ေကာင္းမေကာင္း၊ အျပစ္အနာအဆာရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။
၈။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခ်ိတ္ ဆဲြျပသထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္း သတိေပးအမွတ္အသား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို သတိျပဳရမည္။
၆။ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ၊ ေလွ်ာက္လမ္းစႀကၤန္ စသည္တို႔တြင္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ရိွေနပါေစ။
၇။ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းသည့္အေနအထားတြင္ အၿမဲထိန္းထားပါ။
၈။ သင့္အလုပ္လုပ္ရာေနရာကို အၿမဲ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္စြာထားပါ။
၉။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို မသံုးမီ အၿမဲစစ္ေဆးပါ။
၁၀။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို (အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ) လက္သံုးကိရိယာေသတၱာအတြင္း ထည့္သိုသိမ္းဆည္းထား ပါ။
၁၁။ ပ်ဥ္ျပား၊ သစ္သားေခ်ာင္းမ်ားမွ သံမ်ားကို ႏႈတ္ထားပါ။
၁၂။ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို နံနက္တိုင္း စစ္ေဆးပါ။ ပ်က္စီးခ်ိဳ႔ယြင္းေနပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးကို သတင္းပို႔၍ အသစ္လဲပါ။
၁၃။ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အႏၱရာယ္ကင္းေရးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။
၁၄။ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကိုသာ သံုးပါ။
၁၅။ အကယ္၍ အႏၱရာယ္မကင္းေသာ အေျခအေနကိုေတြ႔ပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ။
၁၆။ လွ်ပ္စစ္သံုးပစၥည္းအားလံုးကို ေျမစိုက္ႀကိဳးခ်ထားရမည္။
၁၇။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးသည့္အခါ ခလုတ္ပိတ္လွ်က္ ပလပ္ကို အၿမဲျဖဳတ္ထားပါ။
၁၈။ ဓာတ္လုိက္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ လွ်ပ္စစ္လိုင္းအားလံုးတြင္ ELCB (Earth Leaking Cirtuit Breaker) တပ္ဆင္ထားရ ပါမည္။
၁၉။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို လူ႔တစ္ရပ္အထက္၌ သြယ္တန္းရမည္။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းရာတြင္ သံေခ်ာင္းခ်ိတ္မ်ားမသံုးရ။ သစ္သားတန္းမ်ားကိုသာ သံုးပါ။
၂၀။ လည္ပတ္ေနေသာစက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကာရံထားရမည္။ မူလပါလာေသာ အကာအရံမ်ားကို ျဖဳတ္မပစ္ရ။
၂၁။ ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ျဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ဂေဟလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းမစမီဓာတ္ေငြ႔အိုး၊ ပိုက္၊ ဗားစသည့္အဆက္အားလံုးကို ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈရိွမရိွ စစ္ေဆးပါ။
၂၂။ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ မီးေလာင္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ေနရာ၌ သိမ္းပါ။ ထိုေနရာတြင္ မီးသတ္ဘူးကိုလည္း အဆင္သင့္ေဆာင္ထားပါ။
၂၃။ အကယ္၍ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာသည္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာမရပါက ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို သတင္းပုိ႔ပါ။
၂၄။ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းပါ။ ေသသပ္စြာထားပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆင့္၊ ထပ္ထားလွ်င္ ၿပိဳမက်ႏိုင္ရန္ လုပ္ထားပါ။
၂၅။ ပစၥည္းမ်ားကို အပံုထဲမွဆဲြထုတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အေပၚဆံုးမွ စထုတ္ပါ။ ေအာက္မွပစၥည္းမ်ားကို စမဆဲြပါႏွင့္။
၂၆။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္တင္ေလာ္ရီ၊ ယႏၱရားႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာသည့္အခါ လမ္းျပတစ္ေယာက္ထားပါ။
၂၇။ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို အေၾကာင္းၾကား၍ ဆရာ၀န္ထံသြားျပၿပီး ေဆးခြင့္ယူကာ အနားယူပါ။
၂၈။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာထံ အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ပါ။

၆၊ ၂။ တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၁။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ညွပ္ဖိနပ္စီးခြင့္မျပဳပါ။
၂။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳ။
၃။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တြန္းတိုက္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ျခင္း စသည့္ ကလူက်ီစယ္ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။
၄။ လိမ့္မက်ႏိုင္ေစရန္ ကာရံထားေသာ အကာအရံမ်ားကို ျဖဳတ္မပစ္ရ၊ ဖယ္ရွားမပစ္ရ။ အကယ္၍ အလုပ္လုပ္ရန္ ဖယ္ရွားလိုပါက သင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို သတင္းပို႔ပါ။
၅။ မီးသတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ မကစားပါႏွင့္။ မီးသတ္ဘူးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္သာထားပါ။ မီးသတ္ဘူးမ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ အျခားကိစၥအတြက္ မသုံးရ။
၆။ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား စသည္တို႔ကို အျမင့္တစ္္ေနရာမွ ပစ္ခ်ျခင္းမ်ိဳး လံုး၀ မလုပ္ပါႏွင့္။
၇။ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားကို ေျမႀကီး၊ ၾကမ္းျပင္မ်ားေပၚခ်၍ သြယ္တန္းျခင္းမျပဳရ။
၈။ အခြင့္အာဏာမရဘဲ မီးလိုင္း၊ ဖိအားျမင့္ေလပိုက္လိုင္း ႏွင့္ အျခား အထိန္းစနစ္မ်ားမွ မည္သည့္ ဗား၊ အထိန္းခလုတ္၊ ကရိယာ စသည္တုိ႔ကို မျပင္ပါႏွင့္၊ မျဖဳတ္ပါႏွင့္။ ဖြင့္ျခင္းပိတ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
၉။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္တိုင္ကီမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔အိုးမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ားအနီး ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မီးဖိုျခင္းမ်ား မျပဳပါႏွင့္။
၁၀။ မည္သည့္အင္ဂ်င္မဆို စက္ႏိႈးထားစဥ္ ဆီမျဖည့္ပါႏွင့္။
၁၁။ စက္မ်ားကို ဆီျဖည့္ေနစဥ္ ေဆးလိပ္လံုး၀မေသာက္ရ။
၁၂။ ျငမ္းစင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
၁၃။ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပစ္မေပးပါႏွင့္။
၁၄။ လိုင္စင္မရိွဘဲ၊ သင္တန္းတက္မထားဘဲ၊ လက္မွတ္မရိွဘဲ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
၁၅။ သင္သည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စက္ျပင္ဆရာမဟုတ္ပါက တတ္ေယာင္ကားလုပ္၍ ရမ္းမျပင္ပါႏွင့္။
၁၆။ ပစၥည္းမ်ားကို ျမင့္မားစြာ ပံုမထားပါႏွင့္။ ေသးေသာပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္၊ ႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားကို အေပၚထား၍ မပံုပါႏွင့္။
၁၇။ ကရိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီမ,ထားေသာ ပစၥည္းေပၚသို႔ တက္စီးမလုိက္ရ။
၁၈။ ကရိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီမ,ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားေအာက္တြင္ ရပ္မေနရ။
၁၉။ ပ်က္စီးေနေသာ မီးႀကိဳးမီးေခါင္းမ်ား၊ ပလပ္မ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ ေလွခါးမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။
၂၀။ တူးထားေသာ ေျမက်င္းႏႈတ္ခမ္းမ်ားအနီး မည္သည့္ပစၥည္းမွ ပံုမထားရ။

၂၁။ ေျမက်င္းမ်ား၊ လိုဏ္မ်ား၊ တိုင္ကီမ်ား၊ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ားအတြင္း အခြင့္မရိွဘဲ မ၀င္ရ။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၇၊ ၈၊ ၂၀၁၃။ ည ၉ း ၃၃ နာရီ

No comments: