Sunday, August 11, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁)

နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတရိွသူ နည္းပါးလွပါ သည္။ ယခင္အခါကာလမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား မည္သူကမွ အေရးတယူလုပ္ ေျပာဆို၊ ေရးသား ၾကတာ မေတြ႔ရပါ။ ယခုအခါတြင္မူ အေတာ္မ်ားမ်ား အာရံုစိုက္လာမိၾကပါၿပီ။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ားကိုလည္း ႀကိဳၾကား၊ ႀကိဳၾကားေတြ႔လာရသျဖင့္ ၀မ္းသာ မိပါ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားလည္း မရိွသေလာက္ ရွားပါးလွပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ျဖစ္ေစ လူအခ်ိဳ႔၏ လက္ထဲတြင္သာ အနည္းငယ္ရိွေသာ္ လည္း အမ်ားျပည္သူ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာစရာ ဘာစာအုပ္မွ မရိွပါ။ မရွိတာထက္စာလွ်င္ ေတာ္ေသး သည္ဟုမွန္းလွ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး  လက္စဲြစာအုပ္ငယ္မ်ား ေရးသားလွ်က္ ကြ်န္ေတာ္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား သိရံုေလာက္သာ ေရးထားသည့္ စာအုပ္ငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြေရး နည္းလမ္း၊ စည္းကမ္းစသည္တို႔ မပါ၀င္ပါ။
လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိသည္မွာ အစိုးရက ကမကထျပဳလွ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယခုတိုင္ ေလာက္ေလာက္လားလား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မေတြ႔ရေသးပါ။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအခ်ိဳ႔ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အနည္းငယ္ကသာ ကိုယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ကိုယ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႔ရပါ သည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ အကန္႔အသတ္ မ်ားစြာရိွပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္စာလွ်င္ ၎တို႔လုပ္ႏုိင္သည္မွာ ဆင့္ပါးစပ္၊ ႏွမ္းပက္သေလာက္သာ ရိွပါလိမ့္မည္။
လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္းပါး အေတာ္မ်ားမ်ား ကြ်န္ေတာ္ေရးထားတာ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ရေလာက္ေအာင္မရိွေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ယခု “လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) လက္စဲြစာအုပ္” ကို ေရးသားလိုက္ပါသည္။
ဤစာအုပ္ေရးသားရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အေလ့အထ တစ္ရပ္ထူေထာင္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုသည္မွာ အစိုးရက ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္း၍ မလုပ္မခ်င္း ေလးစားလုိက္နာၾကရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ။ ဥပေဒျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ ဤစာအုပ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေယဘူယ် အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္၏။ တကယ္လုပ္မလုပ္ဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။
ထို႔ျပင္တ၀ ဤစာအုပ္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အရာရိွမ်ား လုိပါသည္။ ၎တို႔ကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ လက္ေတြ႔လုပ္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။
အကယ္၍သာ ဤစာအုပ္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာက်င့္ႀကံ၊ လုပ္ေဆာင္ၾက၍ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ယွနာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ၾကသည္ဆုိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္အပင္ပန္းခံ ေရးသားရက်ိဳး နပ္ပါၿပီ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
အခန္း (၁) တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ ပထမဦးဆံုး တာ၀န္ရိွသူမွာ အလုပ္ရွင္ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ကန္ထရိုက္တာ၊ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ ဖိုမင္၊ အလုပ္သမား၊ ပစၥည္း ေထာက္ပံ့သူ၊ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ၊ စက္ပစၥည္းငွားရမ္းသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ စသူတို႔သည္လည္း မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းက႑အလိုက္ အသီးသီး တာ၀န္ရိွပါသည္။

၁၊ ၁။ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္

            အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သည္ မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ -
v  လုပ္ငန္းခြင္အား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ထိန္္းသိမ္းထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
v  ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ စီမံထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
v  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ စက္ကိရိယာမ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္း ေနေအာင္ စီမံထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
v  မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရိွေနသူအားလံုး၏ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အလံုးစံု တာ၀န္ရိွသည္။

ဤသို႔ အႏၱရာယ္ကင္းေနေစရန္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းအားလံုးသံုးကာ ပံ့ပိုးေပးထားရမည္။ 
            အကယ္၍ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ (ဥပမာ - ကား၀ပ္ေရွာ့ေထာင္ကာ မိမိကိုယ္တုိင္ ကားျပင္ဆင္ျခင္း) ျဖစ္ပါကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ မိမိတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။
            အလုပ္ရွင္ဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထား၊ လခေပးေနသည့္သူျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ဆိုသည္မွာ ထိုလုပ္ငန္းကို ပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ႏိုင္သလို လုပ္ငန္းရွင္သည္လည္း အလုပ္ရွင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေဆာက္အဦတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုမၸဏီ (က) က အလုပ္ရလိုက္သည္။ ထို ကုမၸဏီ (က) သည္ မိမိကို္ယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီ (ခ) (ဂ) (စ) တုိ႔အား အပ္လိုက္သည္ ဆုိလွ်င္ ကုမၸဏီ (က) သည္ လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သလို ၎၏အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္လည္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီ (ခ) (ဂ) (စ) တုိ႔မွာမူ လုပ္ငန္းရွင္မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ပုိင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ရွင္သာ ျဖစ္ပါသည္။
            သို႔အတြက္ ဤေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အႏၱရာယ္ကင္းေနေစေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ရိွသူ မွာ ကုမၸဏီ (က) ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္၌ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး အေရးေပၚျပဳစုေပးႏိုင္ရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳထားေပးရမည္။ ေရွးဦးသူနာျပဳလိုအပ္ခ်က္ကို ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္သား ၂၅ ဦးထက္ပိုလွ်င္ တစ္ဦး၊ ထို႔ေနာက္ လုပ္သား ၁၀၀ တိုင္းအတြက္ တစ္ဦးခန္႔ထးေပးႏိုင္လွ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ခန္႔ထားသည္ဆုိရာ၌ သီးသန္႔ခန္႔ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္သား၊ သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးကို ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း တက္ေစျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္း၌ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာတစ္လံုးစီ (ပစၥည္း အျပည့္အစံုႏွင့္) ထားေပးရန္ လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ယွနာမႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရပါက ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းပို႔ကာ အျမန္ဆံုးေဆးကုသမႈ ေပးရ ပါမည္။ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ထိုလုပ္သား ေဆးခြင့္ျဖင့္အနားယူေနစဥ္အတြင္း လုပ္ခအျပည့္အ၀ေပးထားရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ အကယ္၍ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႔ယြင္းခဲ့ပါက ဥပေဒကသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း နစ္နာေၾကးေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။
            အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား ၎တို႔ကိုင္တြယ္ေနသည့္ စက္ကိရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးထား ရပါမည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရပါက ထုိ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ MSDS (Material Safety Data Sheet) ေခၚ အႏၱရာယ္ကင္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို ေကာင္းစြာ နားလည္သည္ထိ ရွင္းလင္းျပသ၊ သင္ၾကားေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္နည္း၊ သံုးစဲြနည္း၊ စြန္႔ပစ္နည္း စသည္တိ႔ုကို ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားေပးရမည္။ ထိုဓာတုပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ၀တ္ဆင္ရန္ လုိအပ္မည့္ တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္း (PPE) မ်ားအားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။

၁၊ ၂။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

            စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာသည္ မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ စီမံကိန္းအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရန္ အဓိကအားျဖင့္ တာ၀န္ရိွသည္။
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ ထုိမွ်သာမက စီမံကိန္းအတြင္း ေရာက္ရိွလာသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခားသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ ကင္းေရးပါ တာ၀န္ရိွသည္။
            စီမံကိန္းအတြင္းရိွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားက ၎တို႔တာ၀န္ယူရသည့္ လုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈဟူသမွ်ကို စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာက တာ၀န္ခံရမည္။ စီမံကိန္းကာလ အတြင္း စီမံကိန္းရိွ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္လွ်က္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ သံုးသပ္စစ္ေဆးရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး လစဥ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ လုိက္ပါစစ္ေဆးရမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္၊ ပစၥည္းအင္အား၊ လူအင္အား၊ အတတ္ပညာအင္အား စသည့္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈဟူသမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ လုပ္သားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိအေနႏွင့္ မည္မွ်အေလးထားေၾကာင္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေျပာဆို၊ ျပဳမူျပရမည္။ လုပ္သားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်သင့္သည့္ ေငြေၾကးကို က်ခံသံုးစဲြ ေစရမည္။
             စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာသည္ မိမိစီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေစရမည္။ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (Safe Work Procedures) အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား (Risk Assessments) ကို အလုပ္သမားအားလံုး သိနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပထားၿပီး၊ အလုပ္သမားမ်ား ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ထို႔ျပင္ မိမိလက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမွ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိနားလည္ေန ေစရမည္။
စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာသည္ မိမိတာ၀န္ယူထားသည့္ စီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားအား အႏၱရာယ္ ကင္းေစရန္ စီမံထားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ စက္ကိရိယာမ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားအားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းေနေစရန္ စီမံထားရမည္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား) အား စနစ္တက်သိုေလွာင္ထားေစရန္၊ ထုိပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် ကိုင္တြယ္သံုးစဲြတတ္ေစရန္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း စနစ္တက်စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ ထိုပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္သံုးစဲြမည့္သူအားလံုးကို သင္ၾကား ေပးထားရမည္။
            ၎တို႔လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို မိမိ စီမံကိန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ပံ့ပိုးေပးရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္မႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
            စီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္လာမည့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို လုပ္ငန္းမစမီ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စီမံေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား၊ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာျပထားရမည္။
            မိမိစီမံကိန္းမွ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာ၊ ေဖာက္ဖ်က္ပါက သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
            စီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁၊ ၃။ အင္ဂ်င္နီယာ

            အင္ဂ်င္နီယာ၊ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာတို႔သည္ မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ လုပ္ငန္းအား ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ထိန္္းထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သံုးစဲြေနေသာ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ စူးေဆာက္တန္ဆာပလာမ်ားသည္ အသံုးျပဳရန္ အႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အလုပ္သမားမ်ားတြင္ လက္သံုးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာရိွေစရမည္။ ထိုလက္သံုးကိရိယာမ်ားအား အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာသံုးႏုိင္ရန္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
            ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး သင္တန္းမ်ား တက္ၿပီးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေရးဆဲြအတည္ျပဳထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာလုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။
            အႏၱရာယ္ရိွေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊ ေလးပင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မ,ျခင္း စသည္တို႔ အတြက္ ကန္ထရိုက္တာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားအၾကား အနီးကပ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
            အင္ဂ်င္နီယာ၊ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာတို႔အေနႏွင့္ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာတို႔သည္ စီမံကိန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာတို႔ ဆင္ထားေသာ ျငမ္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ေျမတူးျခင္း၊ လိုဏ္ေခါင္း၊ ကတုတ္က်င္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ဂေဟေဆာ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီေနေစရမည္။   
            အင္ဂ်င္နီယာ၊ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစည္းေ၀းပဲြမ်ားသို႔ တက္ ေရာက္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္မႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမွ တင္ျပလာသည့္၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ၊ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာတို႔မွ ညႊန္ၾကားလာသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွသည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရမည္။
            အင္ဂ်င္နီယာတုိ႔သည္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားအား အမိုးမိုးေပးေရး၊ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ စႀကၤန္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မီးအလံုအေလာက္ ထြန္းထားေပးေရး အထူးတာ၀န္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ စစ္ေဆးရသည့္ စစ္ေဆးသူ (safety assessor) အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္၏။
 
၁၊ ၄။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွသည္ -

Ø  စီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို ျပဳစုေရးသားရမည္။
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စုေဆာင္းထားရိွ ရမည္။
Ø  လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေရးဆဲြရမည္။
Ø  ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား ကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္၍ ၎တို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ကိုက္ညီေစမည့္အခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည္။
Ø  ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ ၎တို႔တင္ျပထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ား အတိုင္း လက္ေတြ႔လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွသည္ -

v  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္အတြက္ လုပ္ငန္းစစ္အခ်ိန္ဇယား ေရးဆဲြထားရမည္။
v  သက္ဆုိင္သူတို႔အား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးသင္တန္းမ်ားကုိ ေစလႊတ္ရန္ အခ်ိန္ဇယား ေရးဆဲြထားရမည္။
v  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆဲြထားရမည္။
v  အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆဲြထားရမည္။
v  လုပ္ခန္းခြင္ ထိခိုက္မႈသတင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ထုတ္ျပန္ေပးေနရမည္။
v  အစိုးရမွ အသစ္ျပဌာန္းေသာ၊ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွသည္ စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ တန္းတူတာ၀န္ရိွသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးရန္၊ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔အား လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးရန္၊ ဥပေဒအရလိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တင္ျပကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔က အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဖဲြ႔ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အျခားအဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လစဥ္စည္းေ၀းပဲြမ်ားကို ဦးေဆာင္ က်င္းပရမည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ စစ္ေဆးရသည့္ စစ္ေဆးသူ (safety assessor) အျဖစ္ တာ၀န္ေပးလာလွ်င္လည္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္၏။
            လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္အခါ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး မွတ္တမ္းယူထားရမည္။ ေနာင္တြင္ အလားတူ မေတာ္တဆမႈမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ကိုလည္း အႀကံျပဳတင္ျပရမည္။
            စီမံကိန္း၌ အသံုးျပဳေနသည့္ စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ရိွေနမေန၊ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေနရာတက် ရိွေနမေန၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္မကင္းေသာ အေနအထားရွိမရိွ၊ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း၊ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း အစရိွသည္တို႔ကုိ  မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ မိမိလက္ေထာက္အား ညႊန္ၾကား၍ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းအတြင္း လွည့္လည္စစ္ေဆးေနရပါမည္။
            ထိုစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၊ ဖိုမင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္လွ်က္ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ခ်က္ခ်င္း၊ ခ်က္ခ်င္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မည္သည့္ရက္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ရက္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေစရမည္။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးမၿပီးကိုလည္း ထပ္မံစစ္ေဆးရမည္။ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းေရးကာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရန္ လုိသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္မကင္းသည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာသို႔ တိုက္ရိုက္တင္ျပရမည္။
             
၁၊ ၅။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ စီမံကိန္းအတြက္ ေရးဆဲြထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားရမည္။ စီမံကိန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္က ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ရန္ ေသခ်ာေစရမည္။
            စီမံကိန္းကန္ထရုိက္တာႏွင့္ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာျခင္း ရိွမရိွ အၿမဲေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈေနရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ မိမိတာ၀န္ယူထားရသည့္ စီမံကန္းအား အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းထားႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
            အလုပ္သမားမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ပညာလည္းေပး၊ လုိက္နာ၊ မလိုက္နာကိုလည္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနရမည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ခ်မွတ္ထားေသာ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာ၊ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးသည္ စီမံကိန္းအတြင္း ေန႔စဥ္ လွည့္လည္စစ္ေဆးေနကာ အႏၱရာယ္ မကင္းသည့္အေျခအေန၊ စက္ကိရိယာ၊ အျပဳအမူမ်ားေတြ႔ရပါက သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသို႔ တင္ျပကာ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္အခါ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွအား ကူညီၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနာင္တြင္ အလားတူ မေတာ္တဆမႈမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္ကိုလည္း စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔သို႔ အႀကံျပဳတင္ျပရမည္။
လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး ျပပဲြၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ သရုပ္ျပပဲြမ်ား၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေန ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းအစီအစဥ္ စသည္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ားမွ တင္ျပ လာသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္၍ ၎တို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ကိုက္ညီေစမည့္အခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည့္ ၎တို႔တင္ျပထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနရမည္။
၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း၊ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း၊ မီးႏွင့္လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္း၊ အျမင့္တြင္ လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အဦ ၿဖိုဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကတုတ္က်င္း၊ လိုဏ္မ်ားအတြင္း လုပ္ရသည့္အလုပ္စသည္တုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္က ညႊန္ျပ ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာမနာ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားမထား အစရိွသည္တို႔ကို စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတြ႔ပါက သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
လက္သံုးကိရိယာမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွမရိွ၊ စက္ယႏၱရား မ်ားသည္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္မလုပ္ စသည္တို႔ကို ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးေနရမည္။ အႏၱရာယ္ ရိွေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားျခင္းရိွမရိွ၊ MSDS* က သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကိုင္တြယ္သံုးစဲြျခင္း၊ စြန႔္ပစ္ျခင္းရိွမရိွကို စစ္ေဆးလွ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေတြ႔ပါက သက္ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားလွ်က္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
* (MSDS = Material Safety Daya Sheet)

၁၊ ၆။ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး (Lifting Supervisor)

Ø  မိမိလုပ္ေဆာင္မည့္ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းအတြက္ အစီအစဥ္ (Lifting plan) ေရးဆဲြထားရမည္။
Ø  ကရိန္းေမာင္းသူ၊ ႀကိဳးခ်ည္သူ၊ အခ်က္ျပသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ကရိန္းရပ္သည့္ ေျမအေနအထားသည္ ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း၊ စိတ္ခ်ရေၾကာင္း ေသခ်ာေစ ရမည္။
Ø  ၀န္ခ်ီရာတြင္သံုးမည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ား၊ ရွက္ကယ္မ်ားအား ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္င္နး မစတင္မီ မ်က္ျမင္    စစ္ေဆးကာ အားလံုးေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ကရိန္းသည္ ခ်ီမ,မည့္၀န္အား ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေကာင္းစြာ ခ်ီမႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းမစတင္မီ ကရိန္းေမာင္းသူ၊ ႀကိဳးခ်ည္သူ၊ အခ်က္ျပသူမ်ားအား မိမိတိ႔ု ၀န္ခ်ီမည့္အစီအစဥ္ကို ေျပာျပထားရမည္။
Ø  အကယ္၍ အထက္ပါ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွပါက ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းထားကာ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေျခအေနေရာက္သည္ထိ ျပင္ဆင္ရမည္။

၁၊ ၇။ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း၌ ႀကိဳးခ်ည္သူ (Rigger)

၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း၌ ႀကိဳးခ်ည္မည့္သူသည္ မည္သည့္ပစၥည္းကို မည္ကဲ့သို႔ခိုင္ခံ့ေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္ကို ေကာင္းစြာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ ၎သည္ -
Ø  ၀န္ခ်ီရာတြင္သံုးမည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ား၊ ရွက္ကယ္မ်ားအား ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္င္နး မစတင္မီ မ်က္ျမင္    စစ္ေဆးကာ အားလံုးေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ား၊ ရွက္ကယ္မ်ားသည္ ခ်ီမ,မည့္၀န္အတြက္ ေကာင္းစြာလံုေလာက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ထို ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ား၊ ရွက္ကယ္မ်ားသည္ ခ်ီမ,မည့္၀န္၏ အေလးခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာခံႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ၀န္ခ်ီရာ၌သံုးသည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ား၊ ရွက္ကယ္မ်ားသည္ ထိုခ်ီမမည့္၀န္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ခါးပတ္ႀကိဳး၊ သံႀကိဳး၊ ရွက္ကယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။
Ø  ႀကိဳးခ်ည္ရာတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီခ်ည္ရန္၊ ခိုင္ခိုင္ခံ့ခံ့ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္လိုအပ္သည္။
Ø  အကယ္၍ အုတ္ခဲ၊ ေက်ာက္ စေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ီမ,ရန္လိုပါက ထိုပစၥည္းမ်ားအား ပလတ္စတစ္၊ အ၀တ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေသခ်ာစြာဖံုးအုပ္ထားရမည္။ သံေခ်ာင္းမ်ားကို ခ်ီမလွ်င္ ေကာင္းစြာ တုပ္ေႏွာင္ထားရမည္။
Ø   ခြ်န္ထက္ေသာ ေထာင့္ခ်ိဳးေနရာမ်ားတြင္ ခါးပတ္မ်ား မပြန္းပဲ့ေစရန္ စကၠဴ၊ ပလတ္စတစ္ စသည္တို႔ ခုၿပီး ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္။
Ø  အကယ္၍ ခါးပတ္စသည္တို႔တြင္ ပ်က္စီးခြ်တ္ယြင္းမႈမ်ားေတြ႔ခဲ့ပါက ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔လွ်က္ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို သတင္းပို႔ရမည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္ လဲလွယ္ သံုးစဲြရမည္။

၁၊ ၈။ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း အခ်က္ျပသူ (Signalman)

၀န္ခ်ီလုပ္ငန္း၌ အခ်က္ျပမည့္သူသည္ အခ်က္ျပနည္းသေကၤတမ်ားကို ေကာင္းစြာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ ၎သည္ -
Ø  ခ်ီမ,မည့္၀န္အား ေကာင္းစြာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရမည္။
Ø  ခ်ီမ,မည့္၀န္သည္ ခိုင္ခံစြာခ်ည္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာမွ စတင္ မ,ရန္ ကရိန္းေမာင္းသူအား အခ်က္ျပရမည္။
Ø  အခ်က္ျပသူသည္ မိမိအခ်က္ျပသည္ကို ကရိန္းေမာင္းသူက ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  အကယ္၍ စကားေျပာစက္ (walkie talkie) သံုးခဲ့ပါက စကားေျပာစက္ ေကာင္းစြာအလုပ္ လုပ္၊ မလုပ္။ မိမိတို႔ ေျပာသည္ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေကာင္းစြာ ၾကား၊ မၾကား အခ်က္ျပသူႏွင့္ ကရိန္းေမာင္းသူတုိ႔ အလုပ္မစမီ ကတည္းက ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္ထားရမည္။

၁၊ ၉။ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္

Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို သိရိွနားလည္ထားရမည္။
Ø  မိမိတာ၀န္ယူထားရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို အႏၱရာယ္ကင္းသည့္အေျခအေနတြင္ ရိွေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
Ø  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတို႔က အႀကံျပဳလာသည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး အစီအမံမ်ား ကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရိွဘဲ အျမန္ဆံုးျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
Ø  အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ထား၍ ထုိလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  မိမိလုပ္ငန္းေနရာအား အခ်ိန္တိုင္းစစ္ေဆးၾကည့္ရႈလွ်က္ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရပါက ခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။

၁၊ ၁၀။ ေရွးဦးသူနာျပဳ

ေရွးဦးသူနာျပဳသည္ မည္သည့္ဒဏ္ရာရပါက မည္ကဲ့သို႔ ျပဳစုကုသမႈ ေပးရမည္ကို ေကာင္းစြာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ ၎သည္ -

Ø  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက ေဆးရံုမေရာက္မီစပ္ၾကား အေျခအေနပိုဆိုးမသြားေစရန္ ေကာင္းစြာ ထိန္းထားေရး ႀကိဳးစားျပဳစုေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာအား ပံုမွန္စစ္ေဆးရမည္။ ေဆးေသတၱာအတြင္း ရိွသင့္ရိွထိုက္သည့္ ပစၥည္းမ်ား အရံသင့္ရိွေနေစရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ပစၥည္းမ်ားရိွပါက ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာကို အလြယ္တကူရႏုိင္မည့္ ေနရာတြင္ထားရမည္။ ေသတၱာရိွသည့္ေနရာကို ထင္ရွားစြာ ျပသထားၿပီး ေဆးေသတၱာအနီး၌ မိမိအား ဆက္သြယ္ရမည့္နံပါတ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ၏ နံပါတ္၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၏ နံပါတ္မ်ားအား ထင္ရွားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္။
Ø  ေရွးဦးသူနာျပဳသည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသျဖင့္ ျပဳစုကုသလိုက္ရသူမ်ားအမည္၊ ေန႔စဲြ၊ ျပဳစုေပးပံု စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုသည္။
Ø  အနီးဆံုးေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖံုးနံပါတ္မ်ားကို သိထားရမည္။ အေရးေပၚယာဥ္၊ မီးသတ္၊ ရဲ စသည္တို႔၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖံုးနံပါတ္မ်ားကိုလည္း သိရိွထားရမည္။

၁၊ ၁၁။ အလုပ္သမားမ်ား

            အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ ဖိုမင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  ထုတ္ေပးထားသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအလိုက္ စနစ္တက်၀တ္ဆင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  အကယ္၍ လုပ္ငန္းထဲ၌ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ အေျခအေနေတြ႔ခဲ့ပါက မိမိ၏ႀကီးၾကပ္ေရးမႈး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းေရးအရာရိွ၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတို႔အား အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ရမည္။
Ø  သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးသင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ရမည္။
Ø  သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရိွသည္။

၁၊ ၁၂။ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ား

Ø  ဆပ္ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ အစိုးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ တာ၀န္ရိွသည့္ျပင္ မိန္းကန္ထရိုက္တာမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  မိမိတို႔လုပ္ငန္းအလိုက္ အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ မိန္း ကန္ထရိုက္တာသို႔ တင္ျပရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ လက္ေတြ႔လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  မိမိတို႔တင္ျပထားသည့္ အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားအလိုက္ လက္ေတြ႔ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  မိမိတို႔အသံုးျပဳေနသည့္ စက္ကိရိယာ၊ ယာဥ္ယႏၱရား၊ လက္သံုးကိရိယာမ်ားသည္ ေကာင္းစြာ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  စက္ေမာင္းသူ၊ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ လိုင္စင္ရိွသူမ်ား၊ မိမိကိုင္တြယ္သည့္စက္ကို ေကာင္းစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ယူရမည္။
Ø  မိမိတာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အား အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ မိမိအလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္၊ ထိုသုိ႔ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္ လုိအပ္သမွ် ပံ့ပိုးမႈအားလံုး ေထာက္ပံ့ေပးထားရန္ တာ၀န္ရိွသည္။
Ø  မိန္းကန္ထရိုက္တာမွ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ လုိက္ပါရန္၊ စည္းေ၀းပဲြမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ျပပဲြ၊ ၿပိဳင္ပဲြ၊ သရုပ္ျပပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
Ø  အကယ္၍ မိမိအလုပ္သမားတစ္ဦးဦး မေတာ္တဆမႈျဖစ္ခဲ့ပါက မိန္းကန္ထရိုက္တာကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရ မည္။ ထိန္ခ်န္မထားရ။
Ø  အကယ္၍ မိမိအလုပ္တြင္ လုပ္သား ၂၀ ထက္ေက်ာ္ပါက မိမိပိုင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳမ်ား ခန္႔ထားရမည္။

၁၊ ၁၃။ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူ၊ ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ၊ စက္ပစၥည္းငွားရမ္းသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ

Ø  ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့သူ၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ၊ စက္ပစၥည္းငွားရမ္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္း၊ ေထာက္ပံ့လုိက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံေပးရမည္။
Ø  မိမိတို႔ငွားရမ္းလုိက္ေသာ စက္ကိရိယာ၊ ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူရမည္။
Ø  မိမိငွားရမ္းလိုက္ေသာ စက္ပစၥည္းကို ကိုင္တြယ္နည္း၊ ထိန္းသိမ္းနည္းသင္တန္း ေပးရမည္။
Ø  မိမိငွားရမ္းလိုက္ေသာ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး ပံ့ပိုးေပးရမည္။
Ø  ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း စက္ျပင္သူျဖစ္ပါက မိမိလႊတ္လိုက္ေသာ စက္ျပင္ဆရာသည္ အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ စက္ျပင္ဆရာ၊ စက္ေမာင္းသူျဖစ္ပါကလည္း အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ စက္ေမာင္းသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံေပးရမည္။ စက္ေမာင္းရန္၊ စက္ျပင္ရန္ လုိင္စင္လိုအပ္ပါက မိမိလႊတ္လိုက္သူ သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုင္စင္ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။ ထိုလိုင္စင္ကိုပါ တင္ျပရမည္။
Ø  အကယ္၍ ျငမ္းစင္ေဆာက္ေပးသူ ျဖစ္ပါက မိမိေဆာက္ေပးလုိက္ေသာ ျငမ္းစင္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္အား အတြက္ စိတ္ခ်စြာ၊ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သံုးစဲြႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးရမည္။ မိမိထိုးေပးလုိက္ေသာ ျငမ္းစင္ ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါက တာ၀န္ခံေျဖရွင္းေပးရမည္။
Ø  မိမိ၏ ျငမ္းစင္ကို အခ်ိန္မွန္ လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး သံုးစဲြရန္ အႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးေပးရမည္။

၁၊ ၁၄။ ကရိန္းငွားရမ္းသူ

Ø  ကရိန္းကိုလာေရာက္တပ္ဆင္သည့္အခါ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသာ တပ္ဆင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  မိမိတို႔ငွားရမ္းထားေသာ ကရိန္းသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ယူရမည္။
Ø  မိမိတို႔၏ ကရိန္းကို အခ်ိန္မွန္ လာေရာက္ စစ္ေဆးျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္။

၁၊ ၁၅။ ကရိန္းေမာင္းသူ

Ø  မိမိသည္ ဤကရိန္းကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေမာင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ကရိန္းကို စတင္ေမာင္းႏွင္ရမည္။
Ø  မိမိကရိန္း ရပ္ထားသည့္ေနရာမွ ေျမအေနအထားသည္ ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္၊ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ အေျခအေနေတြ႔ပါက ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။
Ø  ကရိန္းေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ ၀န္ခ်ီအဖဲြ႔ (၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူ၊ ႀကိဳးခ်ည္သူ၊ အခ်က္ျပသူ) တို႔သည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
Ø  အကယ္၍ ေလာ္ရီကရိန္းျဖစ္ပါက ေျခေထာက္ (outrigger) ကို အျပည့္ဆန္႔ထုတ္ထားရမည္။
Ø  အကယ္၍ ကရိန္းသည္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ပါက ၀န္ခ်ီလုပ္ငန္းကို ရပ္နားလွ်က္ ကရိန္းငွားသည့္ ကုမၸဏီသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
Ø  ဤ၀န္ကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ မ,ခ်ီႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
Ø  မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ၀န္ခ်ီလ်က္တန္းလန္း ကရိန္းကို ရပ္မထားရ။
Ø  လူမ်ားအေပၚသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀န္ခ်ီျခင္းမျပဳရ။
Ø  ေကာင္းကင္မီးႀကိဳးမ်ားရိွပါက အထူးသတိထားရမည္။ မီးႀကိဳးမ်ားအနီး ၃ မီတာထက္ပို၍ နီးကပ္စြာ ၀န္ခ်ီျခင္း မျပဳရ။

၁၊ ၁၆။ ျငမ္းဆင္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္သူ

Ø  သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းသာ ျငမ္းဆင္ရမည္။
Ø  ျငမ္းဆင္သည့္ေနရာတြင္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈ ေပးရမည္။
Ø  မိမိဆင္ထားေသာ ျငမ္းစင္ကို ၇ ရက္တစ္ပါတ္ျပည့္တိုင္း လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈကာ အသံုးျပဳရန္ အႏၱရာယ္ ကင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္။
Ø  အကယ္၍ ဆင္ထားေသာျငမ္း၌ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေတြ႔ခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္။ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမၿပီးေသးမီ ျငမ္းစင္၌ “အႏၱရာယ္ရိွသည္။ အသံုးမျပဳရ။” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ဆဲြထားရမည္။

၁၊ ၁၇။ ေဖာင္၀ပ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး

Ø  ေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္။
Ø  ေဖာင္၀ပ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးသြားလွ်င္ အားလံုးေနထားတက်ရိွမရိွ၊ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေျခအေနရိွမရိွ စစ္ေဆးကာ ကြန္ကရိေလာင္းရန္ အႏၱရာယ္ကင္းေကာင္း လက္မွတ္ထုိးေပးရမည္။
Ø  ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္ ေဖာင္၀ပ္အေနအထား၊ ေျခေထာက္မ်ား၊ ေထာင့္ျဖတ္ ေဒါက္မ်ား၊ အျခား ေထာက္ကန္ထားသည့္ ေျခေထာက္မ်ား၏ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးေနရမည္။
Ø  အကယ္၍ ေဖာင္၀ပ္၏ အေျခအေနသည္ အႏၱရာယ္မကင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရမည္။
Ø  ေဖာင္၀ပ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။

၁၊ ၁၈။ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကင္းေရး

            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လူေနအိမ္ေျခ၊ အမ်ားျပည္သူသံုးလမ္းမ်ား စသည္တို႔တြင္လည္း တည္ရိွႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ မိမိ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိုလုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္မွ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ မက် ေရာက္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ၊ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း၊ လံုးထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးထားရမည္။

            အကယ္၍ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတစ္စံုတစ္ဦးအား ထိခိုက္ခဲ့ပါက ထိုထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ စီမံကိန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲ႔ြက လံုး၀တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည္။

No comments: