Thursday, August 15, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၃)

အႏၱရာယ္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ထုိအႏၱရာယ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း (Identify, Assess and Control the Hazards)

အႏၱရာယ္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၌ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

၁) ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား (Routine and non routine activities)
            ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ သံခ်ည္၊ သံေကြးလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရိေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကရိန္းပ်က္သျဖင့္ လာေရာက္ျပင္ဆင္ရသည့္လုပ္ငန္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၏။

၂) စီမံကိန္း၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအားလံုး (All Persons having access to the workplace)
            ထိုအထဲတြင္ စီမံကိန္း၌ ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပံုမွန္အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားပါသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံမွ လာတတ္သူမ်ားလည္းပါသည္။ စက္ျပင္သူ၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ စသည့္သူမ်ားမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ အျမဲ လာေနသူမ်ားမဟုတ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွ လာတတ္သူမ်ားျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

၃) လူတို႔၏ အေလ့အထ၊ အက်င့္စရိုက္၊ လူတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ (Human behaviour, capabilities and other human factors)
            လူဟူသည္ အစဲြရိွ၏။ အလြယ္လုပ္တတ္ေသာ သဘာ၀လည္းရိွသည္။ အႏၱရာယ္ကို ျမင္သည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ စြန္႔စားခ်င္ေသာ ၀ါသနာလည္းရိွသည္။ ဥပမာ - မီးနီခါနီး ကားကိုအတင္းျဖတ္ေမာင္းျခင္း။ ထြက္ေနသည့္ရထားေပၚ အတင္း ေျပးတက္ျခင္း၊ ရထားမရပ္ေသးမီ ခုန္ဆင္းျခင္း စသည္။

၄) ျပင္ပ ပေယာဂေၾကာင့္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမ်ိဳး (Hazards from Outside the workplace)
            ဥပမာ - မိမိတို႔၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္၌ တရားမ၀င္ ဓါတ္ဆီေရာင္းသျဖင့္ ဓါတ္ဆီဆိုင္ မီးေလာင္ရာမွ မိမိတို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကိုပါ မီးကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အနီးရိွ ေရအုိင္မ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျခင္မ်ား ေပါက္ဖြားကာ မိမိတုိ႔စီမံကိန္းမွ လုပ္သားမ်ားအား ျခင္ကိုက္သျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၅) စက္ကိရိယာမ်ား (Machinery, equipment and material)
            ဥပမာ - ကြန္ကရိခဲြစက္၊ ကရိန္း၊ ေျမတူးစက္၊ တြင္ခံု၊ ေဖာက္ခံု၊ တူ၊ လႊ စသည့္ လက္သံုးကိရိယာမ်ား။

၆) လုပ္ငန္းခြင္အား ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားပံု (Workplace Design)
            ဥပမာ - ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းျခင္း၊ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ မရျခင္း၊ အေရးအေၾကာင္းရိွက အလြယ္တကူ ေျပးထြက္၍မရျခင္း။

            အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အႏၱရာယ္အားလံုးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။
            အႏၱရာယ္မ်ားကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ အေရးအႀကီးဆံုးမွစတင္ကာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။


အႏၱရာယ္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (Hierarchy of Control)


က) ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း  (Elimination)
လုပ္ငန္းခြင္မွ အႏၱရာယ္ကို ေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ရမည့္ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္၏။ အႏၱရာယ္မရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ မည္သည့္အကာအကြယ္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ပါေတာ့မည္နည္း။ ဥပမာ - ပ်ဥ္ျပားတြင္ သံမ်ားရိွေနပါက ထိုသံမ်ားကို ႏႈတ္ပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ သံမ်ားကိုႏႈတ္လိုက္ပါက သံစူးမည့္အႏၱရာယ္ မရိွေတာ့။

ခ) အစားထိုးျခင္း (Substitution)
            အကယ္၍ အႏၱရာယ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ မလြယ္ကူ၊ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုပါက အႏၱရာယ္ပုိနည္းသည့္ ပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာ၊ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
            ဥပမာ - မ်က္ႏွာက်က္ကို ေဆးသုတ္ရမည္ဆိုပါက ျငမ္းဆင္ၿပီး အေပၚတက္သုတ္ပါက ျပဳတ္က်ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရိွသျဖင့္ ၀ါးလံုးရွည္ျဖင့္ ေအာက္မွလွမ္းသုတ္ျခင္း၊ အလြန္ဆူညံေသာ မီးစက္အစား အသံလံုမီးစက္မ်ား အစားထိုး သံုးစဲြျခင္း။ ကြန္ကရိအေဆာက္အအံုမ်ား ဖ်က္ဆီးရာတြင္ ထိုးခဲြသည့္စက္ (braeaker) မ်ားအစား ညွပ္ခဲြသည့္စက္ (crusher) မ်ား သံုးစဲြျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္၏။

ဂ) အင္ဂ်င္နီယာနည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (Engineering Control)

            ဥပမာ - အသံဆူညံစြာ ထြက္ေပၚေနသည့္ေနရာအား နံရံမ်ားျဖင့္ကာရံျခင္း၊ ေဆးသုတ္ေနသည့္ အခန္းတြင္ ေလစုတ္ထုတ္သည့္ပန္ကာ (exhaust fan) တပ္ဆင္ေပးျခင္း။

ဃ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (Administrative Control)
            အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ရိွမွသာလွ်င္ လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဆူညံေသာေနရာမ်ားတြင္ အလွည့္က် လုပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

င) တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား (Personal Protective Equipmet)
            ဥပမာ - ေက်ာက္စက္တိုက္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္တပ္ထားျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုးအတြင္း ေက်ာက္စ၊ သံစမ်ား ၀င္မည့္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ရာတြင္ လက္အိတ္၀တ္ျခင္းျဖင့္ လက္ကို ထိခိုက္ယွနာမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

            အဖဲြ႔အစည္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအစီအမံမ်ားေရးဆဲြရမည့္အျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနေသာ လုပ္ငန္းအလိုက္ မိမိတို႔ အစီအမံမ်ားကို အျမဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနရန္လည္း လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ေရးဆဲြထား ေသာ အစီအမံအတိုင္းလည္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း အေရးႀကီး၏။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၃၊ ၈၊ ၁၃။ ည ၀၀း၂၄ နာရီ

မွတ္ခ်က္။         ။ WSH level D သင္တန္းကလည္း ညေန ၆ နာရီကေန ၁၀ နာရီထိ တက္ေနရေသးေတာ့ စိတ္ရိွတိုင္း မေရးႏုိင္ေပးဘူးဗ်ာ။ 

No comments: