Friday, August 23, 2013

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရး

(၁) ႏွစ္စဥ္ညစ္ညမ္းလာေနသည့္ ကမၻာ့ေလထု

ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္ေလာက္က အင္ဒိုနီးရွားမွ မီးရိႈ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ မီးခိုးျပာမ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည္။ ေလထုအတြင္းရိွ မီးခိုးျပာစံခ်ိန္မွာ စင္ကာပူသမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ခ့ဲ၏။ စင္ကာပူအစိုးရကလည္း ဤကိစၥကုိ အပူတျပင္း အေရးတႀကီးထားတာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ လူတို႔အား နာတာရွည္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစရံုမွ်သာမက အခ်ိဳ႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ရိွေစ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ႀကီးကို လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ေလထုမွ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ၿပဲကာ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္လာေနေၾကာင္း ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ သတိထားမိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုဇုန္းလႊာေပါက္မႈ ၏ အဓိကလက္သည္ျဖစ္ေသာ လူလုပ္ ေဟလိုကာဘြန္ဓာတ္ေငြ႔ (CFC - Chloro Fluro Carbon, Freon, Halon) သံုးစဲြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
စက္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးလာျခင္းႏွင့္အတူ ကမၻာေပၚရိွၿမိဳ႔ႀကီး ၿမိဳ႔ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ကို ဆိုး၀ါးစြာခံစား ေနၾကရသည္။ ထိုၿမဳိ႔ႀကီးမ်ားမွာ ၿမိဳ႔ႀကီးသေလာက္ လူဦးေရလည္းထူထပ္သည္။ ထိုၿမိဳ႔ေနလူမ်ားမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အဆုပ္ေရာဂါႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါတို႔မွာ ရိွသင့္သည့္ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနသည္။ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တိုးပြားလာေနသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေမြးရာပါအဂၤါခ်ိဳ႔ယြင္းမႈႏႈန္း မ်ားျပားလာသည္။
ယခုအခါ ထိုကဲ့သို႔အေျခအေနရိွေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာလွ်က္ရိွ၏။ အခ်ိဳ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထင္းမီးမ်ားသံုးေနရဆဲ၊ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမ်ား သံုးရဆဲ။ ထိုမီးေလာင္မႈမ်ားမွ ထြက္လာသည့္ မီးခိုးျပာမ်ားသည္ ေလထုအားအႏၱရာယ္ရိွေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းလွ်က္ရိွ၏။
ေလထုညစ္ညမ္းလွ်က္ရိွေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအနက္ မည္သည့္ၿမိဳ႔မ်ားမွာ အဆိုးဆံုးအေျခအေနတြင္ရိွသနည္း။ ပုဂၢလိက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အစိုးရတို႔ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းလွ်က္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က ေလထုအရည္အေသြးကို သုေတသနျပဳထားသည့္ စာတမ္းမ်ားအား စုစည္းလွ်က္ ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ ၂၄/၇ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့၏။
ကမၻာေပၚတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အမ်ားဆံုးေသာၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။

၁၊ ၁။ ေဘဂ်င္း (တရုတ္ႏိုင္ငံ)

            မၾကာေသးမီက အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔ေတာ္၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ အလြန္ဆိုး၀ါးသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့၏။ ကေလးမ်ား ႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာ (ဥပမာ - ရင္ၾကပ္ပန္းနာ) ရိွသူလူႀကီးမ်ားအား အိမ္တြင္း၌ပင္ေနၾကရန္ အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။

            ၿမိဳ႔ေတာ္ေလထုအတြင္း ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ ကမၻာ့စံခ်ိန္ကိုခ်ိဳးလ်က္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၅ ထိ ေရာက္ခဲ့ သည္။ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ ဆာအိုေပၚလို ႏွင့္ မကၠဆီကိုစီးတီးၿမိဳ႔မ်ားေနာက္ တတိယအျမင့္ဆံုးေနရာကို ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္တြင္ ၿမိဳ႔တြင္းမွ ကားစီးေရကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာ ေလထုအရည္အေသြး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ပဲြေတာ္ၿပီးသြားသည္ႏွင့္ မူလ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

 
၁၊ ၂။ နယူးေဒလီ (အိႏိၵယႏိုင္ငံ)ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ မၾကာေသးမီက ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီရိွေလထုထဲရိွ အမႈန္အမႊား ပါ၀င္မႈႏႈန္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည္ဟု WHO က သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းထက္ ၆ ဆမွ်ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဟားဗတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ႔ေတာ္ေနလူဦးေရ ၁၃.၈ သန္းအနက္ လူ ၅ ဦးလွ်င္ ၂ ဦးမွာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားခံစားေနရသည္။
            နယူးေဒလီေလထုအတြင္းရိွ အမႈန္မ်ားသည္ အလြန္ထူထပ္ၾကပ္သိပ္လွ်က္ရိွေသာလမ္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား အိတ္ေဇာ မ်ားမွ ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဆုိ၏။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကို အခံရဆံုးမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အငွားယာဥ္ ေမာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ က်န္းမာေရးအလြန္ဆိုး၀ါးလွ်က္ ေစာစီးစြာေသဆံုးေနၾကရသည္။

၁၊ ၃။ ဆန္တီေယဂိုၿမိဳ႔၊ ခ်ီလီႏိုင္ငံ


ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ၿမိဳ႔ျပေလထုအတြင္း အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ ေလ ၁ ကုဗမီတာလွ်င္ ၅၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဆန္တီေယဂိုၿမိဳ႔တြင္မႈ အမႈန္အမႊား ပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ ၂၀၀ မိုက္ခရိုဂရမ္မွ်ရိွေလသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အခ်ိဳ႔ေန႔မ်ား၌ ၄၄၄ မိုက္ခရိုဂရမ္ထိပင္ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုမွ်သာမကေသး။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ  ဆန္တီေယဂိုၿမိဳ႔သည္ ေျမျပင္အိုဇုန္းဓာတ္ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္၏။

၁၊ ၄။ မကၠစီကိုစီးတီး၊ မကၠစီကိုႏိုင္ငံဆားလ္ဘတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ မကၠစီကိုစီးတီး၏ ေလထုထဲတြင္ ဆာဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ႏိုက္ႀတဳိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အစရိွသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အဓိက ေလထုညစ္ညမ္းမႈပစၥည္းမ်ား အားလံုးလိုလို ပါ၀င္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္၏ဆုပ္ကိုင္မိလ်က္သား အႏၱရာယ္ေနာက္တစ္ခုမွာ ထူထပ္လွေသာ မိုးတိမ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ေကာင္းကင္ယံတြင္ တစ္ေန႔တာလံုး တဲြလဲြခိုလွ်က္ရိွျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
            ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ မကၠစီကိုစီးတီး၏ ေျမျပင္-အုိဇုန္းလႊာပါ၀င္မႈမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ၏။ 

၁၊ ၅။ အူလန္ဘာတာ၊ မြန္ဂိုလီးယား


အူလန္ဘာတာၿမိဳ႔ေတာ္ေလထုတြင္ ပါ၀င္သည့္အမႈန္အမႊားမ်ားမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားထက္ ၁၄ ဆပိုမ်ားေလသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာေလေၾကာင့္ နာတာရွည္လည္ေခ်ာင္းနာ၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ား ခဲ့သည္။ အဘယ္မွ် ဆိုး၀ါးသနည္းဟူမူ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေန႔လည္ေန႔ခင္း၌ပင္ ျမဴမ်ား အလြန္ထူထပ္စြာ က်ေနေသာေၾကာင့္ လမ္းကိုေကာင္းစြာ မျမင္ရသျဖင့္ ကားမ်ား ေရွ႔မီးဖြင့္ေမာင္းရသည္ထိ ျဖစ္သည္။

၁၊ ၆။ ကိုင္ရိုၿမိဳ႔၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ


ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ နယူးေဒလီၿပီးလွ်င္ ကိုင္ရိုသည္ ေလထုထဲ၌ အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးၿမိဳ႔ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က WHO ၏ အစီရင္ခံစာ အရ ကိုင္ရိုၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ားသည္ စီးကရက္ ၁၇.၈သန္းမွထုတ္လႊတ္ေသာ မီးခိုးႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေလထုအတြင္း ေနထိုင္ေနရသည္ ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းကား အီဂ်စ္မွကားမ်ားသည္ ခဲမပါေသာ ဓါတ္ဆီကိုမသံုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ အလြန္ျမင့္ေသာ ခဲဆိပ္သင့္ေနၾကရသည္။
             မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ကိုင္ရို၌ တိမ္မဲမ်ား သိပ္သည္းစြာ ဖံုးလႊမ္းတတ္ေလ့ရိွ၏။ ထိုတိမ္မဲမ်ားကား လယ္သမားတို႔ စပါးခြံကိုမီးရိႈ႔ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အဆိပ္မ်ားစြာပါေသာ မီးခိုးေငြ႔မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

၁၊ ၇။ ခ်ဳံကင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ


တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္သည့္ ခ်ဳံကင္းၿမိဳ႔တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၌ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာကို အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ အလြန္ဆိုး၀ါးလာလွ်က္  ရိွသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာေလေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ေနလူမ်ားမွာ ေရာဂါဘယထူေျပာလာသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ မ်ားေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ဖံုးကြယ္ထားလိုသျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္တိုင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ၄.၆၃% မွာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ခံစားေနရသည္ဆို၏။ ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ကား အိတ္ေဇာမီးခိုး မ်ားေၾကာင့္ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား ျမင့္တက္လာလွ်က္ ရိွသည္။

၁၊ ၈။ ဂြမ္ဇူ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ


လူဦးေရ ၁၂ သန္းေနထိုင္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခရိုင္ၿမိဳ႔ႀကီးတစ္ၿမိဳ႔ျဖစ္ေသာ ဂြမ္ဇူသည္ ေလထုထဲတြင္ အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈ အဆိုးဆံုးၿမိဳ႔ႀကီးတစ္ၿမိဳ႔ ျဖစ္၏။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေလထုထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ အမႈန္မ်ားမွာ ေဘဂ်င္းထက္ပင္ဆိုး ေသးသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေသာ WHO မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလထုထဲတြင္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ ေဘဂ်င္းၿပီးလွ်င္ ကမၻာ့ဒုတိယအဆိုးဆံုး ျဖစ္၏။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနေသာ ဂြမ္ဇူတြင္ လူအေပါင္းတို႔မွာ အသက္ရႈမ၀ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ မူးေ၀ပ်ိဳ႔အန္ျခင္းမ်ားကို တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုး၍ ခံစားလာေနရသည္။

၁၊ ၉။ ေဟာင္ေကာင္


ေဟာင္ေကာင္ေလထု၌ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္၊ အိုဇုန္း၊ ဆာလဖာဒိုင္္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ ကာဘြန္မိုေနာ့ဆိုဒ္တို႔ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ ျမင့္မားေနသည္။ လူတို႔အသက္ရႈရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာေလကို တုိင္းရာတြင္ သံုးသည့္ API (Air Pollution Index) မွာ ေဟာင္ေကာင္၌ ၅၀၀ ထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ ယခုႏွစ္သည္ကား ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့သည္။ အစိုးရက လူထုကုိ အိမ္/အေဆာက္အဦ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား (outdoor activities) မလုပ္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ WHO ၏ စံႏႈန္းမ်ားထက္ ၁၂ ဆမွ ၁၄ ဆထိ ပိုျမင့္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ မၾကာေသးမီက စစ္တမ္းမ်ားအရ ေဟာင္ေကာင္လူထု၏ ၇၀% မွာ သူတို႔၏ဆုိး၀ါးလွေသာ ေလထုအရည္အေသြးအေပၚ မေက်နပ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။

၁၊ ၁၀။ ကဘူး၊ အာဖဂန္နစၥတန္


အာဖဂန္စစ္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔လာသည့္အတြက္ အာဖဂန္ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ လူေနထူထပ္မႈ အလြန္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ မူလက ကဘူးၿမိဳ႔ေတာ္ကို လူဦးေရ ၅ သိန္းေနထိုင္ရန္ အတြက္သာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုလက္ရိွလူဦးေရမွာ ၅ သန္းျဖစ္၏။ လူမ်ားျဖင့္ က်ပ္သိပ္လ်က္ရိွေသာ ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ အမ်ားစုမွာ ထမင္းခ်က္ရန္ ထင္းမီးဖိုမ်ားကိုသာ သံုးၾကသည္။ မီးရရိွေရးအတြက္ ဓာတ္ေငြ႔သံုးဂ်င္နေရတာမ်ားအား ေမာင္းႏွင္ၾက၏။ အိမ္မ်ားတြင္ အေႏြးဓာတ္ ရေစရန္ ကားတာယာအေဟာင္းမ်ားကို မီးရိႈ႔ၾကသည္။ ေမာ္ေတာ္ေတာ္ကားမ်ားမွာ ခဲပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ဆီကိုသံုးၾက၏။
            အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေလထုအတြင္း အဆိပ္အေတာက္ရိွေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္ခဲ့ေပရာ သမၼတ ဟာမစ္ကာဇုိင္းက ႏုိင္ငံကို အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခဲ့ရသည္ထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ကဘူးတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ အဓိကျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ အလားဂ်စ္ႏွင့္ ကင္ဆာထိပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနျပ ကမၻာ့ေျမပံု
(ၿမိဳ႔ျပမ်ားရိွ အမႈန္အမႊား PM10 ကို တိုင္းတာရရိွမႈအေျခအေန။ ၂၀၀၃ - ၂၀၁၀)     
    

၂။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ

            ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆိုသည္မွာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဇီ၀ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ သဘာ၀အတိုင္းရိွေနေသာ သန္႔စင္သည့္ေလထုထဲသို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း၊ ေလထုသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ စြန္းထင္းလာျခင္းကို ေခၚသည္။ ေလထုကိုညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ားသည္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို ဆုတ္ယုတ္ေစသည္။

 လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ားမွာ ဖံုမ်ား၊ အမႈန္မ်ား၊ အိုဇုန္း၊ ကာဘြန္မုိေနာက္ဆိုဒ္၊ ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေလထုထဲမွ အရာမ်ားမွာ လူတို႔၏ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အသက္ဆံုးရံႈးသည္ထိ ဒုကၡေပးတတ္သည္။
ေလထုကိုညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ လူတို႔၏ပေယာဂေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀တရားအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚသည္။ မီးရိႈ႔ရာမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္ဂ်င္မ်ားေမာင္းႏွင္ရာမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္းမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလထုကုိ ညစ္ညမ္းေစသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ အမႈန္မ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရခိုးေရေငြ႔၊ ျမဴမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရိွေနႏိုင္ သည္။
ေလထုကိုညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ပထမဆင့္ (Primary Pollutant) ႏွင့္ ဒုတိယဆင့္ (Secondary Pollutant) ဟုထပ္မံခဲြႏိုင္သည္။

၂၊ ၁။ ပထမဆင့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ား

ပထမဆင့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေလထုအတြင္း တိုက္ရိုက္စြန္႔ထုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္၏။ ဥပမာ - မီးေတာင္ေပါက္ကဲြရာမွ ေလထုအတြင္း စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ ျပာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အိတ္ေဇာမ်ားမွ
ထြက္သည့္ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား၊ စက္ရံုမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လုိက္သည့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္မ်ား စသည္။
ဒုတိယဆင့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ေလထုအတြင္းသုိ႔ စြန္႔ထုတ္လုိက္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေလထုအတြင္းမွ ဓာတ္မ်ား ဓာတ္ျပဳကာျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏။ ထင္ရွားသည့္ဥပမာမွာ ေျမျပင္ေပၚရိွ အိုဇုန္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ပထမဆင့္
ေရာ ဒုတိယဆင့္ပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။


လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပထမဆင့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။

Ø  ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (Sulphur Dioxides – SO2) - ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံအစရိွေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာမ်ားကို မီးရိႈရာမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြလွ်င္လည္း ဤဓာတ္ေငြ႔ထြက္၏။ ဤဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ထိမိလွ်င္ မ်က္စိယားယံျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ပိုဆိုးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါႏွင့္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။
Ø  ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (Notrogen Dioxides) - ဂ်င္နေရတာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ကား၊ ရထား၊ သေဘၤာစေသာ အင္ဂ်င္တပ္ယာဥ္မ်ားမွ ဤဓာတ္ေငြ႔ကို ထုတ္လႊတ္သည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမွလည္း ဤဓာတ္ေငြ႔ထြက္၏။ ဤဓာတ္ေငြ႔ကို အညိဳေရာင္တိမ္တိုက္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား၏ ေလေအာက္ဘက္တြင္ အညိဳေရာင္စဥ္တန္း မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။ ၾကက္ေသြးေရာင္ ဤဓာတ္ေငြ႔တြင္ စူးရွေသာအန႔ံလည္းရိွ၏။ ဤဓာတ္ေငြ႔ကို ရႉရိႈက္မိပါက လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အဆုပ္နာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
Ø  ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ (CO – Carbon Monoxide) – ဤဓာတ္ေငြ႔သည္ အေရာင္မရိွ၊ အနံ႔မရိွ၊ လူကိုယားယံေစျခင္း စသည္မျဖစ္။ သုိ႔ေသာ္ ကာဘြန္မုိေနာက္ဆိုဒ္ကို ရႈမိပါက ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရိွ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားကို ကန္ထုတ္သျဖင့္ အလြန္အဆိပ္အေတာက္ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္ေင႔ြျဖစ္သည္။ ဤဓာတ္ေငြ႔သည္ ေလာင္စာမ်ား၏ မျပည့္၀ေသာ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း (incomplete combustion of the fuel) မွ ထြက္ေပၚလာသည္။ ေလာင္စာမ်ားတြင္ ေရနံဆီ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ထင္း စသည္တုိ႔ပါသည္။ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အႀကီးအက်ယ္ထြက္သည့္ေနရာကို ျပပါဟု ဆုိလွ်င္ ယာဥ္ရထားမ်ား၏ အိတ္ေဇာမီးခိုးမ်ားကို ျပရပါလိမ့္မည္။

(မွတ္ခ်က္။          ။ အင္ဂ်င္မ်ား၊ ကားရထား၊ သေဘၤာမ်ားမွ မီးခိုးအမဲမ်ား ထြက္ေနသည္ကို ျမင္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ဤမီးခိုးမ်ားမွာ မျပည့္၀ေသာ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဆီကိုအျပည့္ေလာင္ကြ်မ္းလွ်င္ မီးခိုးမထြက္ပါ။ အကယ္၍ အင္ဂ်င္တစ္လံုးသည္ မီးခိုးအမဲမ်ားထုတ္ေနသည္ဆိုပါက ထိုမီးခိုးမ်ားသည္ လူအတြက္ေရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအတြက္ပါ အလြန္ အႏၱရာယ္ မ်ားသျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပင္ရန္လိုပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အင္ဂ်င္မီးခိုးမဲမ်ား ထြက္/မထြက္ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသူမွာ ECO (Environmental Control Officer) ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အင္ဂ်င္မီးခိုးမ်ားေတြ႔လာရၿပီဆိုပါက စက္ျပင္ဆရာကို အေၾကာင္းၾကားကာ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ေစရသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား မီးခိုးမဲထြက္ပါက ယာဥ္ထိန္းရဲက ဖမ္းမည္ျဖစ္၏။ ဤကား စကားခ်ပ္)  

Ø  ဗီအိုစီ (VOC – Volatile Organic Compounds) – ထိုဓာတ္ေငြ႔မ်ားမီသိန္း ႏွင့္ မီသိန္းမဟုတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားဟု ထပ္မံခဲြႏုိင္သည္။ ကမၻာႀကီးကို ပူေႏြးလာေစသည့္ အဓိကဓာတ္ေငြ႔မွာ မီသိန္းျဖစ္၏။ အျခား ဟုိက္ၿဒိဳကာဘြန္ဗီအုိစီ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာရန္ မီသိန္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ မီသိန္းမဟုတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားတြင္ ဘင္ဇင္း (benzene၊ တိုလူအင္း (toluene)၊ ဇုိင္လင္း (xylene) စသည္တို႔ပါၿပီး ၎ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေစ သည္။ ၾကာရွည္ရႉရိႈက္မိလွ်င္ ေသြးကင္ဆာက့ဲသို႔ေသာ ေရာဂါဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစ၏။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးတတ္ ေသာ ၁,၃-ဗ်ဴတာဒင္းဓာတ္ေငြ႔သည္လည္း အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႔တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။
Ø  အမႈန္အမႊားမ်ား (PM – Particulate Matters) - အမႈန္အမႊားအမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာရိွ၏။ ၎တို႔သည္ အလြန္ ေသးငယ္ေသာဖံုမႈန္မ်ားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ထဲတြင္ ေငြ႔ရည္ခဲကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရိွေနႏိုင္သည္။ လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိအမႈန္မ်ား ထြက္ႏိုင္သည္။ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြျခင္း၊ သဲ၊ ဖုန္ မုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမႊားမ်ားထျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္၏။ လူတို႔ပေယာဂမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာမီးရိႈ႔ျခင္း၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၌ ေလာင္စာဆီမ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ ကတၱရာခင္းမထားေသာ လမ္းေပၚတြင္ လွည္းစသည့္ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ထိုအမႈန္အမႊားမ်ားတြင္ ခဲ၊ ဖုန္မႈန္႔၊ အမိုးနီးယား၊ သတၱဳ စသည္တို႔ပါ၀င္ၿပီး အဆုပ္ကင္ဆာ စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲ႔ြႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေလထုအတြင္း ပါ၀င္သည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈႏႈန္းမွာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ၁၅% မွ ၂၀% ထိရိွသည္ဆို၏။
Ø  CFC (Chloro Fluro Carbon) - ကမၻာႀကီးကို ၀န္းရံထားသည့္ ေလထုအတြင္းမွ အိုဇုန္းလႊာကို ပ်က္စီးေစသည့္ အဓိက ဓာတ္ေငြ႔ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ထုိဓာတ္ေငြ႔သံုးစဲြျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည္။
Ø  အမိုးနီးယား (NH3 – Ammonia) - စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမိုးနီးယားထြက္သည္။ အမိုးနီးယားသည္ အပင္မ်ားအား အဟာရဓါတ္ကို ေပး၏။ ျပင္းေသာအန႔ံရိွ၏။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက ေဆးထုတ္ရာတြင္ပါ အမိုးနီးယားကို သံုးေသာ္ျငားလည္း အမိုးနီးယားသည္ စားေစတတ္၏။ အႏၱရာယ္လည္းရိွ၏။
Ø  ခဲ (Pb –Lead) – သတၱဳမ်ားအရည္ႀကိဳရာမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခဲပါေသာ ဓာတ္ဆီကို ေလာင္ကြ်မ္းရာမွ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘကၳရီလုပ္ငန္းမ်ားမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမႈိက္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွေသာ္လည္းေကာင္း ခဲဆိပ္ထြက္သည္။ ခဲဆိပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာရံုေၾကာစနစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္းကို ႀကီးစြာေသာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအခါ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဉာဏ္ရည္က်ဆင္းၿပီး စာသင္ၾကားေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ မွတ္ဉာဏ္နည္းေစသည္။ ေသြးလွည့္ပတ္စနစ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားရေစသည္။      
Ø  အနံ႔အသက္မ်ား - အမိႈက္ပံု၊ လူတို႔စြန္႔ပစ္ေသာအညစ္အေၾကး၊ တိရစၦာန္မ်ား၏အညစ္အေၾကး စသည္တို႔မွ ထြက္သည္။
Ø  ေရဒီယို သတိၱၾကြျခင္း - ႏ်ဴကလီးယားစက္ရံုမ်ား ေပါက္ကဲြျခင္း၊ ယိုစိမ့္ျခင္း။ စစ္ပဲြမ်ားမွ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရဒီယို သတိၱၾကြျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၊ ၂။ ဒုတိယဆင့္ ေလထုညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ား -

Ø  ျမဴမ်ား (Smog) - ျမဴမ်ား (smog = smoke + fog = မီးခိုး+ေရေငြ႔) သည္ ေက်ာက္မီးေသြးကို မီးရိႈ႔သည့္အခါ ျဖစ္တတ္ သည္။ ထိုျမဴမ်ားမွာ မီးခိုးႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္တိ႔ု ဓာတ္ျပဳရာမွ ရလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ စက္ရံုမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ရထားအိတ္ေဇာမ်ားမွထြက္သည့္ မီးခိုးသည္လည္း ထိုျမဴမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအိတ္ေဇာ မီးခိုးမ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ထဲမွ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ျမဴကိုျဖစ္ေစသည္။
Ø  ေျမျပင္အိုဇုန္း (Ground level ozone – O3) – ေနေရာင္ျခည္ထဲတြင္ပါေသာ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ ဗီအိုစီမ်ား၏ ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ အိုဇုန္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ေလထုထဲတြင္ အမ်ားအျပားရိွေနေသာ အိုဇုန္းမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူတို႔ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာမ်ားကို မီးရိႈ႔ရာမွ ထြက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအုိဇုန္းသည္ အဆုပ္၏ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ေပးသည္။

၂၊ ၃။ ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ေပၚရာေနရာမ်ား

            ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကား ေနရာေပါင္းစံုမွ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚထြက္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ကို အုပ္စုခဲြ လိုက္ပါက အဓိက အုပ္စုႀကီးႏွစ္စု ရသည္။

၂၊ ၃၊ ၁။ လူတို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ထြက္ေပၚျခင္း (Anthopogenic Sources)

Ø  တည္ၿငိမ္ရင္းျမစ္မ်ား - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ကုန္ထုတ္စက္ရံုမ်ား၊ အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔သည့္စက္မ်ား၊ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ အျခားေလာင္စာဆီသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ အမိႈက္ပံု၊ ေတာင္ယာ၊ စိုက္ခင္းမ်ားမီးရိႈ႔ျခင္း၊ ထင္းမီးဖိုျဖင့္ ထမင္းခ်က္ျခင္း စသည္
Ø  ေရြ႔လ်ားရင္းျမစ္မ်ား - ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ မီးရထား၊ သေဘၤာ စသည္
Ø  ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ဖံုမ်ား
Ø  ဗားနစ္ရ္ွ၊ ဆံပင္ျဖန္းေဆး၊ အိမ္သုတ္ေဆး၊ သင္နာစသည္တို႔မွထြက္ေသာ ေဆးအခုိးအေငြ႔မ်ား
Ø  အမိႈက္ပံု၊ ကြ်ဲႏြား၊ ၀က္စေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ ေခ်းပံုမ်ားမွထြက္လာေသာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔မ်ား - မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔သည္ အလြန္မီးေလာင္လြယ္သည္။ ေပါက္ကဲြႏုိင္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ဖယ္ထုတ္တတ္သည့္ သဘာ၀ရိွသျဖင့္ မီသိန္း ဓာတ္ေငြ႔ကိုသာ ရႉမိပါက အလြန္တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေသႏိုင္သည္။
Ø  စစ္ေရးလက္နက္မ်ား - ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္၊ အဆိပ္ေငြ႔လက္နက္၊ ဒံုးပ်ံမ်ား

၂၊ ၃၊ ၂။ သဘာ၀ရင္းျမစ္ (Natural Sources)

Ø  အပင္မ်ားမရိွေသာ က်ပ္တီးကုန္းေျမ၌ ေလတိုက္ေသာေၾကာင့္ ဖံုမ်ားထျခင္း
Ø  သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ား ၀တ္မံႈကူးျခင္း
Ø  ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေသာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔မ်ား
Ø  ေတာမီးေလာင္ရာမွ ထြက္ေသာ မီးခိုးႏွင့္ျပာမ်ား
Ø  သဲမုန္တိုင္း၊ ဖုန္မုန္တိုင္းမ်ားတိုက္သျဖင့္ ထ ေသာ ဖုန္၊ အမႈန္မ်ား
Ø  မီးေတာင္ေပါက္ကဲြျခင္းမွထြက္ေသာ မီးခိုးျပာမႈန္မ်ား၊ ဆာလဖာႏွင့္ ကလိုရင္းမ်ား

၂၊ ၄။ IAQ (Indoor Air Quality)

            ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီးေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ အေဆာက္အဦအမ်ားစုမွာ အလံုပိတ္ၿပီး ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ထားသျဖင့္ ထုိအခန္းထဲ၌ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ သူမ်ားအတြက္ ေလအရည္အေသြး (Indoor Air Quality) ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ၾကပါသည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွလူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းစာလုိက္လွ်င္ ေလေအးေပးစက္အတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ဦးေရမွာ မေျပာပေလာက္ေသးသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ခ်န္ခဲ့ပါမည္။ ေနာင္ အေၾကာင္းအေပါင္းသင့္မွ IAQ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ထပ္ေရးပါဦးမည္။

၃။ က်န္းမာေရး

            လူတို႔သည္ တစ္ရံမလပ္ ေလကိုရႉရိႈက္ေနၾကရကုန္၏။ သာမန္လူႀကီးတစ္ဦးသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ေလ ၂၀ ကုဗမီတာ (၇၀၆ ကုဗေပ) ကို ရႉသြင္းရႉထုတ္ လုပ္ေနသည္။ လူတို႔ရႉသြင္းလိုက္ေသာ ထိုေလသည္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ျဖစ္ဖို႔ရာ အေရးႀကီး ၏။ ရႉသြင္းလိုက္ေသာေလသည္ အဆုတ္အတြင္းသို႔ တုိက္ရိုက္၀င္ေရာက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလမသန္႔ပါက အဆုတ္ကို တိုက္ရုိက္ ဒုကၡေပးႏိုင္သည္။

 ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား၊ အဆုပ္ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါစသည္တို႔အပါအ၀င္ လူတို႔အား မ်ားျပားရႈပ္ေထြးလွေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႔ဲႀကီးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အသက္ရႉၾကပ္ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ျခင္း၊ လက္ရိွ ျဖစ္ေနေသာ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစသည္။ ၿခံ၍ေျပာရလွ်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေသြးလွည့္ပတ္စနစ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို ရေစသည္။
မသန္႔ရွင္းေသာေလေၾကာင့္ မည္သည့္ေရာဂါရမည္နည္း ဆိုသည္မွာ ေလ၏ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္၊ ေလထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား၊ ထုိေလကို ရႉမိသည့္ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္စသည္တို႔ေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၂.၄ သန္းတုိ႔ေသဆံုးေနရၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၁.၅ သန္းမွာ အိမ္တြင္းေလ မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဘာမင္ဂမ္တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာခ်က္မ်ားက အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးရမႈမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ကားမီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေသဆံုးရမႈမ်ားမွာ ကားတုိက္၍ ေသဆံုးမႈမ်ားထက္ပင္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဘီဘီစီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
            ေလထုညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ မသန္႔ရွင္းေသာေလကို ရႈရိႈက္ရသျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္းကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဆို၏။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ ေလအရည္အေသြးလမ္းညႊန္ခ်က္၌ အကယ္၍သာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ ၁ ကုဗမီတာတြင္ PM10 အမႈန္အမႊားပါ၀င္ႏႈန္း ၇၀ မိုက္ခရိုဂရမ္မွ ၂၀ မိုက္ခရိုဂရမ္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါက ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈကို ၁၅% ထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
           
မွတ္ခ်က္။            ။ PM2.5 ဆိုသည္မွာ အမႈန္၏အခ်င္း ၂.၅ မိုက္ခရြန္မီတာ (aerodynamic diameter smaller than 2.5 µm) ထက္ငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး PM10 ဆိုသည္မွာ အမႈန္၏အခ်င္း ၁၀ မိုက္ခရြန္မီတာ (particles with an aerodynamic diameter smaller than 10 µm) ထက္ငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ မိုက္ခရြန္မီတာဆိုသည္မွာ ၁ မီတာ၏ အပံုတစ္သန္းပံုလွ်င္ တစ္ပံုျဖစ္သည္။ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး၏ ေလအရည္အေသြး လမ္းညႊန္ခ်က္No comments: