Friday, January 27, 2012

CPF အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၃)

CPF ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးပညာတြင္ နလဗိန္းဒံုးျဖစ္၏။ စီးပြားေရး အေခၚအေ၀ၚ အသံုးအႏံႈးမ်ားကို ဘယ္လိုေခ်ာေအာင္ ဘာသာျပန္ရမည္မသိ။ ယခု ကြ်န္ေတာ္နားလည္သေလာက္ ဘာသာျပန္ျပပါမည္။ မွားေနလွ်င္ ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

CPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈတြင္သံုးရန္ CPFIS Scheme ဆိုတာ လုပ္ေပးထားပါသည္။


CPFIS ဆုိတာဘာလဲ?


CPFIS Scheme ဟူသည္ CPF Investment Scheme  ျဖစ္၏။ ဤတြင္ CPF Ordinary Account  မွ သံုးေသာ CPFIS-OA   ႏွင့္ CPF Special Account မွ သံုးေသာ CPFIS-SA ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။


မွတ္ခ်က္။            ။ ဤသို႔ရင္းႏီွးလိုက္ျခင္းသည္ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ (သာမန္အတိုးထက္) ေငြစကေလးမ်ား ပိုမ်ားရလာေလမလားဟု စြန္႔စားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအေပၚမွ ေသခ်ာေပါက္ျမတ္ပါမည္ဟု မည္သူကမွ အာမမခံႏိုင္။ မည္မွ်ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္နည္း။ မည္မွ်ေလာက္ထိ အရံႈးခံႏိုင္မည္နည္း စသည္တို႔ကို မိမိဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ CPF Board အဖဲြ႔သည္ မည္သူ႔ကိုမွ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း မရိွပါ။ အလြန္ေသခ်ာလွေသာနည္းမွာကား ထိုပိုက္ဆံကို မတို႔မထိဘဲထားျခင္းျဖင့္ ရလာသည့္အတိုးက နည္းပင္နည္း ေသာ္ျငားလည္း ပိုၿပီးေသခ်ာပါသည္။


CPFIS ကိုဘာလို႔ ထားေပးရတာလဲ?


CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို သည္အတိုင္းအိပ္ေနမည့္အစား စြန္႔စားလိုသူတို႔အတြက္ မိမိတို႔အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ေငြပင္ေငြရင္း ကေလး ျဖစ္လာေစရန္ ဥ ကေလး ဥ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထုိဥကေလးမွ အေကာင္ေလးေပါက္၊ ေနာက္ထပ္ ဥ ကေလးမ်ား ဥ စသျဖင့္ တုိးပြားသြားလွ်င္ေတာ့ ေကာင္းေလစြ။ ဥ ထားေသာ ဥ ကေလးမွာ ပုပ္သြားလွ်င္ေတာ့ ကံ ကိုသာပံုခ်လိုက္ပါ။


CPFIS Scheme ေအာက္မွ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္သနည္း။

လဲြကုန္မည္စိုး၍ ကြ်န္ေတာ္ဘာသာမျပန္ေတာ့ပါ။ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

v  Shares and loan stocks,

v  unit trusts,

v  government bonds,

v  statutory board bonds,

v  bank deposits,

v  fund management accounts,

v  endowment insurance policies,

v  investment-linked insurance policies (ILPs),

v  exchange traded funds (ETFs)

v  gold


ကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးကိစၥတြင္ အေတာ္ခ်ာတူးလန္သူ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္လုပ္လိုက္သမွ် တစ္ခါဖူးမွ် ၿမိဳးၿမိဳးမ်က္မ်က္ စားရသည္မရိွ။ စုေငြေလးမ်ားသာ ပဲ့ ပဲ့ သြားခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အထက္တြင္ သူတို႔ေျပာထားသည့္စာရင္းထဲမွ ကြ်န္ေတာ္ အနည္းငယ္ စိတ္ခ်သည္မွာ ေရႊ၀ယ္ျခင္း ႏွင့္ ဘဏ္ထဲထည့္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အာမခံလည္း ၀ယ္ဖူးပါသည္။ အဲေလ ၀ယ္ထားသည္ဆုိ ပိုမွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ယ္ၿပီးခါမွ မွားၿပီလားဟု ေနာင္တလည္း ရေန၏။ အဲေလ မမွားပါဘူးဟုလည္း စိတ္ျပန္ေျဖရ၏။ အျခားဟာေတြေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ လုပ္ဖူးသူမ်ားသာ သိပါလိမ့္မည္။


CPF စုေငြမ်ားထဲမွ မည္မွ် ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္သနည္း?


ဘာသာျပန္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

Instruments that can be invested under CPFIS CPFIS-OA
CPFIS-SA
Ordinary Account savings can be invested in:
Special Account savings can be invested in:
Fixed Deposits
Fixed Deposits
Singapore Government Bonds
Singapore Government Bonds
Singapore Government Treasury Bills
Singapore Government Treasury Bills
Statutory Board Bonds
Statutory Board Bonds (Secondary Market only)
Bonds Guaranteed by Singapore Government
Bonds Guaranteed by Singapore Government
Annuities
Annuities
Endowment Insurance Policies
Endowment Insurance Policies
Investment-linked Insurance Products
Selected Investment-Linked Insurance Products*
Unit Trusts
Selected Unit Trusts*
Exchange Traded Funds (ETFs)
Selected ETFs*
Fund Management Accounts

Up to 35% of investible savings** can be invested in:

Shares

Property Funds (or real estate investment trusts)

Corporate Bonds

Up to 10% of investible savings** can be invested in:

Gold
·                     Gold ETFs
·                     Other Gold products (only UOB offers these new gold products)


 **Investible savings is the sum of your Ordinary Account balance and the amount of CPF which you have withdrawn for investment and education.

Ordinary Account  မွ ၂၀၀၀၀ ထက္ပိုေသာ၊  Special Account မွ ၄၀၀၀၀ ထက္ပိုေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာမခံေပးျခင္းမ်ားအတြက္ကိုမူ Ordinary Account  မွ ၂၀၀၀၀ ထက္ နည္းလွ်င္လည္း ေပးႏိုင္ပါသည္ ဆုိ၏။

သင္၏ CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွႏိုင္သည့္  unit trusts, investment-linked insurance products and exchange traded funds ကို သိလိုလွ်င္ အနီခ်ယ္ထားေသာ စာလံုးမ်ားေပၚ ကလစ္ေခါက္၍ ၾကည့္ပါေလ။


CPFIS ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈကို မည္သူမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။


၁။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ

၂။ Bankrupt မျဖစ္သူ။

၃။ CPFIS-OA အတြက္ Ordinary Account  ထဲတြင္ စုေငြ ၂၀၀၀၀ ထက္ပိုရိွသူ

၄။ CPFIS-SA အတြက္ Special Account ထဲတြင္ စုေငြ ၄၀၀၀၀ ထက္ပိုရိွသူ


CPFIS ကို ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ ?

CPFIS-OA အတြက္ -

၁။ CPFIS ေအးဂ်င့္ဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာDBS, OCBC, UOB ဘဏ္တစ္ခုခု၌ CPFIS Investment Account ဖြင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈကိုမူ UOB ဘဏ္တစ္ခုကသာ လုပ္ေပးပါသည္။ Account ဖြင့္ရန္ IC Card ႏွင့္ CPF Statement ယူသြားပါ။

၂။ ဘဏ္က CPF Board ႏွင့္ သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္က ၎တို႔ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ပါေစႏွင့္။

၃။ တစ္ခ်ိန္လွ်င္ CPFIS Investment Account တစ္ခုသာ ဖြင့္ႏုိင္သည္။

CPFIS-SA အတြက္

၁။ CPFIS-SA အတြက္ ဘာ account မွဖြင့္ရန္မလိုပါ။ သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ IC Card ႏွင့္ CPF Statement လိုပါလိမ့္မည္။

၂။ CPF Board က သင္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမည့္ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္က ၎တို႔ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ပါေစႏွင့္။ဒါဆို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဆိုတာ ဘယ္ကုမၸဏီေတြလဲ?

သူတို႔ေရးထားသည့္အတိုင္း တုိက္ရိုက္ျပန္ကူးခ်လိုက္ပါမည္။

 Annex C

Service/Product Providers Included Under the CPF Investment Scheme (CPFIS)

Fixed Deposit Banks

1. DBS Bank Ltd

2. Malayan Banking Berhad

3. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd

4. United Overseas Bank Ltd


Bond Dealers

1. DBS Bank Ltd

2. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd

3. United Overseas Bank Ltd

 Insurance Companies

 1. American International Assurance Co Ltd

2. Aviva Ltd

3. AXA Life Insurance Singapore Pte Ltd

4. Great Eastern Life Assurance Co Ltd

5. HSBC Insurance (Singapore) Pte Ltd

6. Manulife (Singapore) Pte Ltd

7. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd

8. Overseas Assurance Corporation Ltd

9. Prudential Assurance Co Singapore Pte Ltd

10. Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd

 Investment Administrators

1. iFAST Financial Pte Ltd

2. Navigator Investment Services Ltd

3. Phillip Securities Pte Ltd

Fund Management Companies

1. Aberdeen Asset Management Asia Ltd

2. AllianceBernstein (Singapore) Ltd

3. Allianz Global Investors Singapore Limited

4. Amundi Singapore Limited

5. APS Asset Management Pte Ltd

6. AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd

7. Capital International, Inc

8. DBS Asset Management Ltd2

9. Deutsche Asset Management (Asia) Ltd

10. FIL Investment Management (Singapore) Limited

11. First State Investments (Singapore) 2

12. Fullerton Fund Management Company Ltd

13. Goldman Sachs (Singapore) Pte

14. Henderson Global Investors (Singapore) Ltd

15. HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited2

16. Lion Global Investors Limited

17. Manulife Asset Management (Singapore) Pte Ltd

18. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd1

19. PineBridge Investments Singapore Ltd

20. Prudential Asset Management (Singapore) Ltd

21. Schroder Investment Management (Singapore) Ltd2

22. State Street Global Advisors Singapore Ltd

23. Templeton Asset Management Ltd

24. UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd

25. UOB Asset Management Ltd2

26. Western Asset Management Company Pte Ltd

1can only manage investment-linked insurance sub-funds under CPFIS

The remaining FMCs can manage unit trusts, ILP funds/ sub-funds, exchange traded funds and may offer fund management accounts under CPFIS subject to the Board’s approval.

2FMCs which offer Fund Management Account services.

Local Representative of Recognised Funds

1. Navigator Investment Services Ltd

2. AXA Wealth Management Singapore Pte Ltd

၀န္ခံခ်က္။           ။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။ အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္၀န္ခံခဲ့သကဲ့သုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ကား စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နကန္းတစ္လံုးမွ နားလည္သူမဟုတ္ပါ။ ယခုေရးေနသည္မွာ နားလည္တတ္ကြ်မ္းလွ၍ မဟုတ္ဘဲ CPF Website ၌ ပါသည္တုိ႔ကို ဘာသာျပန္ေနျခင္းမွ်သာျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဲဒီကုမၸဏီေတြက ဘာေတြလုပ္သလဲ၊ သူတို႔ဆီမွာ ျမႈပ္ႏွံရင္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ေတြရမလဲ စတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္အနည္းငယ္မွ်မသိပါေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ကို အသိေပးလုိပါသည္။


CPFIS-OA  နဲ႔ CPFIS-SA ဘာေတြကြာသလဲ?

CPFIS-OA အတြက္ Ordinary Account  ထဲမွ စုေငြမ်ားကိုသာ သံုးႏုိင္ပါသည္။ CPFIS-SA အတြက္ Special Account ထဲမွ စုေငြမ်ားကိုသာ သံုးႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ပံုလုပ္နည္း၊ ခံစားခြင့္စသည္တို႔လည္း ကြာျခားပါသည္။ ဘာေတြကြာသလဲ သိရေအာင္ သူတို႔ေပးထားေသာ link ကိုဖြင့္ၾကည့္ေသာ္လည္း မရပါ။ ေအာက္တြင္ မူရင္းထည့္ေပးလုိက္ပါသည္။

To find out how much CPF savings you can invest and what instruments you can invest in, please click here.

ဒါဆိုရင္ CPF စုေငြေတြကေန ကြ်ႏ္ုပ္ အဘယ္မွ် ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံႏိုင္ပါသလဲ တဲ့ ?CPF website မွ သင္၏ my cpf Online Services သုိ႔ သင့္ကိုယ္ပိုင္ SingPass ျဖင့္ ၀င္ပါ။ ထို႔ေနာက္ My Statement တြင္ ၾကည့္ပါ။ သင့္ CPF Account သံုးခု၌ စုေငြ မည္မွ် ရိွသည္။ မည္ေရြ႔မည္မွ် သံုးၿပီးသြားၿပီ။ မည္ေရြ႔မည္မွ် invenstment လုပ္လို႔ရမည္။ ပညာေရးအတြက္ မည္မွ်သံုးႏုိင္မည္ စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ကြ်န္ေတာ့္ My Statement နမူနာကိုၾကည့္ပါ။မွတ္ခ်က္။            CPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းအေၾကာင္းမွာလည္း အလြန္အင္မတန္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ဆက္ လွ်ာမရွည္ေတာ့ပါ။ ေငြစကေလးမ်ား တုိးပြားရန္ စိတ္၀င္စားသူတို႔ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ Service/Product Providers မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ယခု CPF ကို ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းအေၾကာင္း ဤတြင္ နားပါမည္။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ေအးၿငိမ္း

၂၇-၁-၂၀၁၂ ည ၁၀ နာရီ ၅၁ မိနစ္

No comments: