Sunday, January 29, 2012

CPF အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (4)

CPF ႏွင့္ ပညာေရး

ပညာေရးဟူသည္ အလြန္ေစ်းႀကီးလွေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးမွာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေလရာ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို ပိုက္ဆံ မတတ္ႏိုင္လို႔ မတက္ရဆိုတာ မရိွရေလေအာင္ စင္ကာပူအစိုးရမွ အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ထား၏။ ထိုအစီအမံမ်ားမွာ အလြန္ မ်ားျပားလွေလရာ ဤ CPF ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေရးျခင္းငွာ မေလ်ာ္ကန္။ သီးသန္႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးမွ သင့္ေပမည္။

CPF Education Scheme မွာလည္း အျခား CPF အစီအမံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလြန္မ်ားျပား ရႈပ္ေထြးလွေပရာ အကုန္ ေလွ်ာက္ မေရးမူ၍ သိသင့္သေလာက္သာ ထုတ္ႏႈတ္ေရးပါအံ့။

CPF  ေပးသြင္းေနရသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔သားသမီးမ်ားအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို CPF ထဲမွ ေပးႏိုင္ရန္ Education Scheme ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ သူတို႔ထုတ္ယူလိုက္ေသာ ေငြပမာဏကို အတိုးႏွင့္တကြ ျပန္ဆပ္ရန္လိုပါသည္။ သံုးလို႔ရသည္ဆိုတာေတာင္ ေက်ာင္းအားလံုး အတြက္ ေပးႏိုင္တာမဟုတ္။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတြင္ အခိ်န္ျပည့္တက္ပါမွ ထုတ္သံုးႏုိင္တာ ျဖစ္ပါ၏။

ဒါဆို Education Scheme အရထုတ္သံုးလိုက္တဲ့အတြက္ အတိုးဘယ္ေလာက္ေပးရမတံုး တဲ့?

ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ကို CPF Ordinary Account မွ ထုတ္သံုးသည္ျဖစ္ရကား ျပန္ဆပ္ရမည့္အတိုးႏံႈးမွာ OA ၏ အတိုးႏံႈး (လက္ရိွ 2.5%) အတိုင္းပင္ျဖစ္၏။ အတိုးကို ေငြစထုတ္သည့္ရက္မွ စကာ ေနာက္ဆံုး အေၾကျပန္လည္ ဆပ္သည့္ ရက္အထိ တြက္ပါမည္။ အတိုးကို လတိုးေပၚအေျခခံကာတြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ထပ္တိုးကိုပါ ေပါင္းတြက္မည္ျဖစ္၏။  

ဘယ္သူ႔ account ထဲကေန ထုတ္သံုးလို႔ရသလဲ?

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ရဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္မိဘရဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္ရဲ့ account ထဲကေနထုတ္သံုးႏုိင္ပါ၏။ ေမြးစား မိဘေတြရဲ့ account ေတြထဲကလည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ account ထဲမွသံုးလိုလွ်င္ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု အေထာက္အထားမ်ား ပူးတဲြကာ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။

ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၏ account ထဲမွ သံုးခြင့္ရလွ်င္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုးအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားထံမွ ယူသံုးရမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း အကန္႔အသတ္ရိွ၏။

တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၁၀%

Polytechnic, ITE တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၂၅%

Art College တက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္အားလံုး၏ ၅၀%

ပညာေရးစရိတ္ကုိ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ account မ်ားမွထုတ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ ဆိုပါစို႔။ ဥပမာ - သားသမီး၏ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ အေဖေရာ၊ အေမ့ account မွပါသံုးလိုလွ်င္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္ယူခြင့္မျပဳပါ။ ပထမ အေဖ့ account ထဲမွ ထုတ္ခြင့္ျပဳမည္။ အေဖ့ account ထဲမွာ ပိုက္ဆံကုန္သြားမွ အေမ့ account ထဲမွ ထုတ္ခြင့္ျပဳပါမည္။

မိဘမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ သားသမီးကို ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္လိုသည္ ဆိုပါစို႔။ ပထမဆံုးေလွ်ာက္ေသာ ကေလးကို ဦးစားေပးပါမည္။ account ထဲတြင္ ပိုက္ဆံက်န္ေသးသည္ဆိုပါမွ ေနာက္ကေလးအား ေထာက္ပံ့ခြင့္ျပဳပါမည္။ အကယ္၍ ေနာက္ကေလးအတြက္ CPF ပိုက္ဆံႏွင့္ မေလာက္ေတာ့လွ်င္ သူ႔ေက်ာင္းစရိတ္လိုေငြကို ေငြသားျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ ေပးရပါမည္။ သင့္ account ထဲမွ Available Withdrawal Limit (AWL) ရိွသေလာက္ထိ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါသည္။ AWL ကို သင့္ My CPF online service မွ My Statement တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

CPF ပိုက္ဆံႏွင့္လည္း မေလာက္၊ ေငြသားျဖင့္ေပးဘို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ဆိုလွ်င္ အျခား Study loan, financial assistance scheme စသည္တုိ႔ ရိွပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ခ်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ သီးသန္႔ေရးပါမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ CPF ထဲကေန ဘယ္ေလာက္သံုးလို႔ရမလဲ?

သင့္ CPF OA ထဲမွ ၄၀% ထိ သံုးလို႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘယ္ေလာက္ ေက်ာင္းစရိတ္ေပးရမလဲ ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ကာ အျခား ေပးစရာရိွသည့္ ဥပမာ - အိမ္ဘိုးေၾကြးဆပ္ျခင္း စသည္တို႔မွ ႏႈတ္ၿပီး က်န္တာေပးႏိုင္ပါသည္။

ပိုၿပီးျမင္သာထင္သာရိွရန္ ဥပမာ ဇယားကေလးကိုၾကည့္ပါ။

 EXAMPLE 1: (For members below 55 years old)


Case 1
$
Case 2
$
Case 3
$

Balance in Ordinary Account
10,000
30,000
45,000

Net Amount used for CPF Investment Scheme- Ordinary Account (CPFIS-OA)
Net amount used for education
25,000
0
20,000
15,000
35,000
5,000

Accumulated Ordinary Account Savings for education
35,000
65,000
85,000

40% of Accumulated Ordinary Account Savings for education
14,000
26,000
34,000

Less: Net amount used for education
(0)
(15,000)
(5,000)

Withdrawal limit for education
14,000
11,000
29,000
(A)
Cash balance in Ordinary Account
10,000
30,000
45,000

Less: Amounts reserved (if any)*
(3,000)
(0)
(9,000)

Net balance in Ordinary Account
7,000
30,000
36,000
(B)
Amount available for education (Lower of ‘A’ or ‘B’ figure)
7,000
11,000
29,000* These generally refer to amounts which have been reserved for housing and other schemes because of earlier commitments. In addition, CPF members should also take into account their monthly housing instalments, where applicable.


အကယ္၍ သင့္ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ သင့္ account ထဲမွ ေပးရန္ မေလာက္ဆိုပါစို႔။ သင့္ဇနီး account ထဲမွလည္း ခဲြေပးလို႔ ရပါသည္။ မည္သုိ႔ခဲြသနည္း။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။


ပညာေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ Ordinary Account အျပင္ အျခား account မ်ားမွ ေပးလို႔ရပါေသးသလား?

၀မ္းနည္းပါ၏။ မရပါ။

ေအာက္ပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေနသူမ်ားအတြက္သာ CPF Education Scheme ျဖင့္သံုး၍ရပါသည္။

The scheme covers all approved full-time subsidised undergraduate courses leading to a degree at the following institutions:

 • Nanyang Technological University (NTU),
 • National University of Singapore (NUS),
 • Singapore Management University (SMU),
 • Singapore Institute of Technology (SIT),
 • Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)*,
 • Institutions under the Polytechnic-Foreign Specialised Institution (“Poly-FSI”) Framework.

It also covers full-time subsidised diploma courses at:

 • LASALLE College of the Arts (LAS),
 • Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA),
 • Nanyang Polytechnic (NYP),
 • Ngee Ann Polytechnic (NP),
 • Republic Polytechnic (RP),
 • Singapore Polytechnic (SP),
 • Temasek Polytechnic (TP),
 • Institute of Technical Education (for students pursuing a Technical Engineer Diploma (TED) or a Technical Diploma in Culinary Arts).

*The Bachelor of Music (Honours) programme offered by NAFA, in partnership with the Royal College of Music (London) is included under the CPF Education Scheme with effect from July 2011.

၀မ္းနည္းပါသည္။ ဘဲြ႔လြန္ (မဟာ၊ ပါရဂူစသည္) သင္တန္းမ်ားသည္ CPF Education Scheme ႏွင့္ အႀကံဳးမ၀င္ပါခင္ဗ်ား။
ကြ်န္ေတာ့္အေဖ/အေမ၏ CPF OA ထဲမွ ထုတ္သံုးထားေသာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ့္ CPF ထဲမွ ျပန္ဆပ္လို႔ ရပါသလား ?
မရပါ။ ျပန္ဆပ္ေငြအားလံုးကို ေငြသားျဖင့္သာ ဆပ္ရပါမည္။
ကြ်န္ေတာ့္ ေက်ာင္းစရိတ္ေတြ အကုန္သြင္းၿပီးသြားၿပီဗ်။ အဲဒါေတြအတြက္ အေဖ့ CPF OA ထဲကေန ျပန္ထုတ္လို႔ ရဦးမလား?
မရပါ။ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႔ CPF OA ထဲမွ တုိက္ရုိက္ေပးျခင္းျဖစ္၏။ သြင္းၿပီးသားပိုက္ဆံ အတြက္ ျပန္ထုတ္ေပးရိုး ထံုးစံမရိွပါ။
ေက်ာင္းအပ္ရက္ ေက်ာ္သြားၿပီဗ်။ ကြ်န္ေတာ္ CPF Education Scheme ေလွ်ာက္လို႔ ရဦးမလား?
မရပါ။ ေက်ာင္းအပ္ေနစဥ္အတြင္းသာ လုပ္ေပးပါသည္။
ဒါဆို ေက်ာင္းကို ဘယ္အခ်ိန္ေငြသြင္းေပးတာလဲ?
ေက်ာင္းအပ္ရက္ပိတ္ၿပီး တစ္လအၾကာမွာ CPF OA ထဲမွ တုိက္ရုိက္ေပးပါ၏။
ကြ်န္ေတာ့္ CPF Education Scheme ေလွ်ာက္ထားတာ ရ၊ မရဆိုတာ ဘယ္မွာၾကည့္ရင္ ရမတံုး?
www.cpf.gov.sg ကို ခင္ဗ်ား SingPass နဲ႔ ၀င္ပါ။ ေနာက္ၿပီး 'My Activities' မွာ ၾကည့္ပါဗ်ား။
CPF Education Scheme ေအာက္ကေန ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုေၾကြးျပန္ဆပ္မလဲ တဲ့?
CPF Education Scheme ေအာက္မွ ေငြေခ်းထားသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေခ်းေငြကို အတိုးႏွင့္တကြ အားလံုး အေၾက ျပန္ဆပ္ရန္ လိုပါသည္။ ျပန္ဆပ္ေငြကို မူရင္းေခ်းေငြကို ထုတ္ခဲ့သူ၏ CPF Ordinary Account အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ထည့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ျပန္ဆပ္ႏိုင္သလုိ လစဥ္အရစ္က်လည္း ျပန္ဆပ္ႏုိင္၏။ ျပန္ဆပ္ ကာလမွာ အမ်ားဆံုး ၁၂ ႏွစ္ျဖစ္၏။
လစဥ္အရစ္က် ျပန္ဆပ္လို႔ရသည္ဆိုေစ။ သင့္မိဘမ်ား အလုပ္မွ အနားယူသည့္အခါ သူတို႔သံုးေရးစဲြေရးအဆင္ေျပေစရန္ ထိုျပန္ဆပ္ေငြကို မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ားျပန္ဆပ္ရန္ အႀကံျပဳပါ၏။ လစဥ္မ်ားမ်ားျပန္ဆပ္သျဖင့္လည္း ျပန္ဆပ္ကာလ တိုမည္၊ အတိုးလည္း သက္သာမည္ျဖစ္၏။
ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ေၾကြးျပန္ဆပ္လို႔ရသလဲဗ်?
ပိုက္ဆံေပးရန္နည္းလမ္းမ်ား စင္ကာပူမွာ မ်ားစြာရိွပါသည္။ လြယ္လည္း လြယ္ပါသည္။ www.cpf.gov.sg, my cpf Online Services SingPass ကိုသံုးၿပီး My Requests တြင္ေပးႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္တြင္ DBS/POSB, UOB, Citibank, OCBC တို႔အတြက္Internet Banking ရိွထားရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူတစ္၀ွမ္းရိွ AXS stations, iNETS kiosks စသည္တုိ႔တြင္လည္း ေပးႏုိင္ပါသည္။ Credit card ရိွသူတို႔အဖို႔ Visa/Mastercard တို႔ျဖင့္လည္း ေပးႏုိင္၏။
GIRO နဲ႔ေရာ ေပးလို႔မရဘူးလား၊ အလုပ္ရႈပ္သက္သာတာေပါ့။
ရပါ့။ ခင္ဗ်ားေလွ်ာက္ထားတဲ့ GIRO Application Status ကို www.cpf.gov.sg, under E-Services --> GIRO Application Status မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
GIRO ေပးရင္ ဘယ္ရက္ေတြမွာ ျဖတ္သလဲ ?
လစဥ္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ျဖတ္ပါသည္။
ေခ်းေငြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ စဆပ္ဖို႔လိုသလဲ?
သင္ဘဲြ႔ရအၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ေက်ာင္းကထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ကေန တစ္ႏွစ္တိတိၾကာတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ဆပ္ရပါမည္။ စဆပ္ရမည့္ လမတိုင္မီ ၃ လအလိုတြင္ CPF က သင့္ထံစာပို႔ပါလိမ့္မည္။
ေၾကြးျပန္ဆပ္ဘို႔ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ ဆိုတာ ဘယ္မွာၾကည့္လို႔ရမလဲ ?
ထံုးစံအတုိင္းေပါ့ဗ်ာ။ www.cpf.gov.sg, my cpf Online Services SingPass ကိုသံုးၿပီး My Statement  à Section C à Education à Details of my Redemption Statement  တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါ၏။
ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ ရက္ေရႊ႔ဆိုင္းေပးလို႔ ရပါသလားခင္ဗ်။ ရတယ္ဆို ဘယ္လိုအခ်ိန္ေတြမွာ ရပါမလဲ?
ဟုတ္ကဲ့။ ရပါ၏။
၁။ သင္စစ္ထဲသြားေနတံုး (Serving full-time National Service)
၂။ ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွာျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္းဆက္တက္ေနေသးတယ္ဆိုရင္
၃။ အလုပ္မရေသးခင္စပ္ၾကား
ေခ်းေငြကို ျပန္မဆပ္ဘဲေနလို႔ေရာ ရပါသလားခင္ဗ်။ ရတယ္ဆို ဘယ္လိုအခါမ်ိဳးေတြမွာ ရပါသလဲ?
ဟုတ္ကဲ့။ ရပါ၏။
၁။ သင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္သြားတ့ဲအခါ
၂။ သင့္ CPF Minimum Sum ျပည့္သြားတဲ့အခါနဲ႔ သင့္ Medisave Requirement Amount ျပည့္သြားတဲ့အခါေတြမွာ

မွတ္ခ်က္။            ။ သိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း CPF ႏွင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းမွာလည္း အလြန္မ်ားျပားလွ၏။ ဖတ္ရင္း၊ ေရးရင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလြန္ပ်င္းလာရၿပီျဖစ္ရကား ဤမွ်ႏွင့္နားပါမည္။ ဒါႏွင့္အားမရ၊ ဆက္သိလိုပါေသးသည္ ဆိုသူမ်ား
http://ask-us.cpf.gov.sg/explorefaq.asp?category=23068  ၌ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 
အလြန္မ်ားျပားလွေသာ CPF အေၾကာင္း ဤတြင္တစ္ခန္းရပ္ပါမည္။
 
မပ်င္းမရိ ဖတ္ရႈအားေပးသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
ေအးၿငိမ္း
၂၉-၁-၂၀၁၂ နံက္ ၁၁ နာရီ ၄၁ မိနစ္

No comments: