Thursday, January 5, 2012

စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္း အေသးစိတ္

ေအာက္ပါေရးသားခ်က္အားလံုးမွာ စင္ကာပူအစိုးရ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာhttp://www.hdb.gov.sg မွ တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သြားေရယိုစရာ စင္ကာပူမွ အိမ္မ်ား
                                  HDB Flat
                                   Condo

Terrace House
သည္တြင္ resale flat ကို ကြ်န္ေတာ္က အိမ္ေဟာင္း ဟု သံုးပါမည္။ အိမ္ေဟာင္းဆုိသည္မွာ အိမ္သစ္မဟုတ္ပါ။ ရွင္းပါမည္။
ယခုမွ ေဆာက္ၿပီးခါစ အိမ္မွာ ပုဂၢလိကပိုင္ရွင္မရိွေသး။ HDB က ပိုင္သည္။ အိမ္၀ယ္လိုသူသည္ HDB မွ တိုက္ရိုက္ ၀ယ္ရသည္။ ထိုအိမ္ကို အိမ္သစ္ ဟု ေခၚ၏။ အိမ္သစ္ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ၀ယ္လို႔ရသည္။ သူတို႔က ျပန္ေရာင္း လိုက္ေသာအိမ္မ်ားမွာ resale flat တစ္ပတ္ႏြမ္းအိမ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေဟာင္း ျဖစ္၏။
ညားခါစ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္ထူေထာင္ရန္ အိမ္၀ယ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ အစိုးရမွ သူတို႔ကုိ ေငြသံုးေသာင္း ခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထို ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ မိဘမ်ား၏ အနီးအနားတြင္ ျပန္ေရာင္းေသာ အိမ္အေဟာင္းကို ၀ယ္မည္ဆိုပါက ေနာက္ထပ္ တစ္ေသာင္းတိုးကာ အစိုးရမွ ေငြ ေလးေသာင္း ခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အျခား ခ်ီးျမွင့္ ေသာ ေငြသားမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေသးရာ အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အိမ္၀ယ္ၿပီးလွ်င္မူ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ မိမိလက္၀ယ္တြင္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္ျခင္း ျပန္ေရာင္းခြင့္ မျပဳပါ။        
            စင္ကာပူတြင္ အိမ္အသစ္ကို အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ သို႔ အတြက္ ထိုအပိုင္းကို ခ်န္ခဲ့ၿပီး SPR မ်ား၀ယ္ႏိုင္ေသာ ျပန္ေရာင္းအိမ္(Resale Flat) မ်ား အေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။
            စင္ကာပူသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္ငယ္ကေလး ျဖစ္သျဖင့္ လူမ်ိဳးစုအဓိကရုဏ္းမ်ား မေပၚေပါက္ ရေလေအာင္ အစိုးရမွ အထူးဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤသည္ကို Racial Harmony ဟု ေခၚပါသည္။ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးဘ၀ကတည္းက အားလံုးလူမိ်ဳးမခဲြျခားဘဲ တစ္တန္းတစ္စားထည္း ဆက္ဆံႏိုင္တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလိုက္ပါသည္။
            အိမ္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ရာတြင္လည္း ဤ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ တစ္ေနရာထည္းတြင္ လူမိ်ဳးစုတစ္မ်ိဳးတည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္မေနေစရန္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အခ်ိဳးခ်ေပးထားပါသည္။ အကယ္၍ တိုက္တစ္ခုတြင္ လူမ်ိဳးစု တစ္စုသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိဳးထက္ နည္းေတာ့မည္ဆိုပါ က ထိုလူမ်ိဳးေရာင္းမည့္ အိမ္ကို အျခား လူမိ်ဳးမတူေသာ အိမ္ေထာင္စုသုိ႔ ေရာင္းပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ မိမိႏွင့္ လူမ်ိဳးတူကိုသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ အိမ္ရွင္သည္ တရုတ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက အျခား တရုတ္လူမ်ိဳး တစ္ဦးဦးကိုသာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး မေလး၊ သို႔မဟုတ္ အိႏိၵယ အမ်ိဳးသားမ်ားကို မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါ။ ဤသည္ကို Ethnic Group Eligibility ဟု ေခၚပါသည္။
မိမိ၀ယ္မည့္အိမ္သည္ မိမိ၀ယ္လို႔ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ကို http://services2.hdb.gov.sg/ web-site တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ စင္ကာပူရိွ အိမ္မ်ားကို အတန္းအစား သံုးမိ်ဳး ခဲြႏိုင္ပါသည္။ ေျမစိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္၊ ကြန္ဒိုမီနီယမ္
ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္အိမ္(HDB Flat) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (လံုးခ်င္းအိမ္တြင္လည္း ျခံ၀န္း တစ္ခုလွ်င္ အိမ္တစ္လံုးခ်င္း
ေဆာက္ထားသည့္ Bungalow ဘန္ဂလို အိမ္မ်ား၊ ဘန္ဂလိုအိမ္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ျခံ၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္
ႏွင့္ ရိွေနေသာ အတဲြလိုက္ လံုးျခင္းအိမ္မ်ား၊ အတဲြလိုက္ ပံုစံတူ ေဆာက္ထားၿပီး နံရံမ်ားျဖင့္ ျခားထားေသာ Terrace ဟု
ေခၚသည့္အိမ္မ်ား (တစ္ထပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ ရိွပါသည္) ဟု ကဲြသြားပါသည္။)

အိမ္၀ယ္ျခင္း အတြက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ (အက်ဥ္း)
၁။         မိမိ၀ယ္မည့္ အိမ္ခန္းသည္ Ethnic Group Eligibility ျဖစ္ပါသလား။ (အထက္ေဖာ္ျပပါ website တြင္ ၀င္ၾကည့္ပါ) ။
၂။         မိမိ၀ယ္မည့္ အိမ္ခန္းတန္ဘိုးသည္ မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏ အတြင္း ျဖစ္ပါသလား။
            အိမ္၀ယ္ျခင္းသည္ကား တန္ဘိုးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိလက္ထဲတြင္ လက္ရိွ စုမိေငြ မည္မွ် ရိွေနၿပီ နည္း။ ဘဏ္မွ မည္မွ် ထပ္ေခ်းရမည္နည္း။ ဘယ္ႏွႏွစ္ၾကာ ျပန္ဆပ္ရမည္နည္း။ တစ္လလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ဆပ္ရ မည္နည္း။ ဘဏ္တိုးသည္ မည္မွ် ျဖစ္သနည္း။ မိမိ၏ လခသည္ မိသားစု အသံုးစရိတ္အျပင္ အိမ္ခန္းတန္ဘိုး ျပန္ဆပ္ရန္ လံုေလာက္ပါရဲ့လား။ မိမိ CPF ျဖင့္ မလံုေလာက္လွ်င္ ေငြသားထပ္ျဖည့္ရန္ ေလာက္ရဲ့လား။
၃။         စိတ္ႀကိဳက္အိမ္ခန္းကို ရၿပီ။ ေစ်းကလည္း မိမိတတ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းအတြင္း ျဖစ္သည္။ ဘဏ္သို႔ျပန္ဆပ္ရမည့္ေငြ ကလည္း မိမိ လစာႏွင့္ အဆင္ေျပသည္ ဆိုလွ်င္ လက္ငင္းေပးေခ်ရမည့္ ေငြသားပမာဏ ျပည့္ေအာင္ စုရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္၀ယ္သည္ ဆိုရာ၌ အိမ္တန္ဘိုးသာမက အိမ္ရွင္သို႔ လက္ငင္း ေပးရမည့္ေငြ၊ ပဲြခ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ စသည့္ အခမ်ားပါ ထည့္တြက္ရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုေငြပမာဏ(upfront costs) ကိုပါ သိရိွထားရန္ လုိပါသည္။ 
၄။         OTP (စရံေငြေပးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား)
အိမ္ရွင္ႏွင့္ စရံေငြေပးစာခ်ဳပ္ OTP (Option to Purchase) ခ်ဳပ္ဆိုပါ။ ထို စရံေငြေပး စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ ေနာက္ပိုင္း “အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ အိမ္ယာေျမ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ “စင္ကာပူ ေျမယာအာဏာပိုင္ အဖဲြ႔” (Singapore Land Authority - အတိုေကာက္ အားျဖင့္ SLA - ျမန္မာျပည္ အေခၚ ေျမတိုင္း ဦးစီးဌာန) သို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုပါသည္။ အိမ္ယာေျမ အေဆာက္ အဦ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ SLA က အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ျပင္ ထိုဌာနက ထုတ္ေပးေသာ “ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္” ကသာ အတည္ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္ယာ၀ယ္သူမ်ား အေနႏွင့္ အျခား ဟိုဟို ဒီဒီ စံုစမ္းစရာမလိုဘဲ SLA မွ ထုတ္ေပးေသာ “အိမ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္တမ္း” ကို လက္ကိုင္ျပဳရံုႏွင့္ လံုေလာက္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ http://www.sla.gov.sg တြင္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
၅။         အိမ္၀ယ္ရန္ မိမိသည္ HDB မွ ေငြေခ်းလိုပါသလား။ သို႔ေသာ္ HDB ေခ်းေငြကို စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသားမွသာ ေလွ်ာက္လို႔ ရပါသည္။ အကယ္၍ HDB Loan မရလွ်င္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရယူရန္ ျပင္ဆင္ပါ။ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား အေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
၆။         အေရာင္းအ၀ယ္ သေဘာတူညီခ်က္
စရံေငြေပးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းသည္ ၀ယ္သူအေနႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို တဖက္သတ္ လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဌာနတစ္ခုခုမွ မကန္႔ကြက္လွ်င္ အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ၿပီ။ ထို အေတာအတြင္း ၀ယ္သူ၏ ေရွ႔ေနမွ “အိမ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္တမ္း” ကို ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ အေနႏွင့္ လူမဲြစာရင္း ခံထားျခင္း ရိွမရိွ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေလသည္။ ထို မွတ္တမ္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ မိမိ ထိုအိမ္ကို ပုိင္ဆိုင္ ေၾကာင္း ျပႏိုင္ေသာ တစ္ခုထည္းေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္သည္။ အလြန္ ရိုေသစြာ သိမ္းထားရမည့္ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္ပါသည္။
၇။         ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္ကို စစ္ေဆးျခင္း
            စရံေငြေပးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုမွာ ေရာင္းသူ၏ “ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္”
ကို ၀ယ္သူ၏ ေရွ႔ေနမွ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုကာလအတြင္း ေရာင္းသူအေနႏွင့္ ၀ယ္သူကို အသိမေပးဘဲ ေနာက္ထပ္ ၀ယ္လိုသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ မရိွပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ “ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္” ကို ၀ယ္သူ၏ ေရွ႔ေနမွ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ တရား၀င္ ၿပီးစီးသည္အထိ လက္၀ယ္သိမ္းထားၿပီး ပိုင္ရွင္အသစ္ (၀ယ္ယူသူ) အတြက္ SLA မွ “ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္မွတ္” အသစ္ ထုတ္ရန္ အခ်ိန္က်မွ အေဟာင္းကို ျပန္အပ္ေလ့ ရိွပါသည္။
ထို႔ေနာက္ Release Application (အိမ္ခန္း လဲႊေျပာင္းျခင္း) ေလွ်ာက္လႊာ တင္ပါ။
၈။         ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူႏွစ္ဦး စလံုးသည္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူေဆာင္ကာ ပထမရက္ခ်ိန္း (Attend 1st Appointment) အေနႏွင့္ HDB သို႔ သြားရပါမည္။
၉။         ထို႔ေနာက္ အိမ္၀ယ္သူသည္ မိမိအိမ္အား ေဆးသုတ္ျခင္း စေသာ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ရပါသည္။ 
၁၀။       အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ တရား၀င္ၿပီးစီးျခင္း (Attend Completion Appointment)
            အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ရန္ ၁ လခဲြမွ ၂ လခန္႔ ၾကာပါသည္။ ေရာင္းခ်ေသာ အိမ္ယာကို မလဲႊအပ္မီ တစ္ပတ္ခန္႔ အလိုတြင္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႔ေနမ်ားမွ အေရာင္းအ၀ယ္ အထေျမာက္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေရာင္းသူ ၀ယ္သူတို႔၏ ဘဏ္မ်ားသို႔ လဲႊအပ္သည္။ ယင္းထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူပါက ယခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ ၿပီးစီးျခင္းရက္ကို ထပ္မံ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုရက္တြင္ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား ႏွစ္ဦးလံုး HDB သြားရသည္။ HDB မွ အိမ္အေရာင္း အ၀ယ္စာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳေပးပါသည္။
အားလံုးအတည္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ၀ယ္သူက က်န္ေသာေငြအားလံုးကို အေၾက ေခ်ရပါသည္။ ေရာင္းသူ၏ ေရွ႔ေနက အိမ္ေသာႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးကို ၀ယ္သူ၏ ေရွ႔ေနသို႔ လဲႊအပ္ပါသည္။
ထိုအိမ္ခန္းလဲႊေျပာင္းျခင္း စာခ်ဳပ္တြင္ -
-       ေျမအမည္၊ တည္ေနရာ လိပ္စာ
-       ေရာင္းသူ အမည္
-       ၀ယ္သူ အမည္
-       စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္သည့္ေန႔စဲြ
-       အိမ္တန္ဘိုး
-       အိမ္ခန္း လဲႊေျပာင္းသည့္ ေန႔စဲြ
-       ေရာင္းသူဘက္မွ သက္ေသ
-       ၀ယ္သူဘက္မွ သက္ေသ - စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ထိုေန႔တြင္ ၀ယ္သူ၏ ေရွ႔ေနသည္ Certificate of Title (အိမ္ပိုင္ရွင္ အမည္) ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါသည္။ ထိုေန႔တြင္
ပင္ Singapore Land Authority က Certificate of Title ကို ထုတ္ ေပးလိုက္ပါလိမ့္မည္။
            ထို အခါက်မွပင္ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါသတည္း။
၁။ မည္သူမ်ား စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ခြင့္ရိွသနည္း (Eligibility To Buy)

အိမ္၀ယ္ရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးရိွ၏။ အိမ္အသစ္၀ယ္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေဟာင္းကို ျပန္၀ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္သစ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ၀ယ္လို႔ရသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္မသက္ဆိုင္ ဟု ယူဆကာ ဤတြင္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ယခု ေဖာ္ျပမည္မွာ အိမ္ေဟာင္းကို ျပန္၀ယ္ျခင္း (resale flat) ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေဟာင္းကို ၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဦး ဆံုးလုပ္ရမည္မွာ အသင္သည္ ဤအိမ္ကို၀ယ္ရန္ အခြင့္ရိွသူဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။
၁။ ႏိုင္ငံသား
၂။ အသက္
            ၃။ မိသားစု၀င္ (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္)
            ၄။ အထူးအေျခအေနမ်ား (ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္)
            ေအာက္ပါတို႔မွာ သူတို႔သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ပါ၏။ မူရင္းအဂၤလိပ္လိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က။ Public Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူတို႔ႏွင့္အတူ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
သင္၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ကေလး(ရိွလွ်င္) သို႔မဟုတ္
သင္၏ မိဘႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား(ရိွလွ်င္) သို႔မဟုတ္
(အကယ္၍သင္သည္ မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ၊ တစ္ခုလပ္ျဖစ္ပါက) သင္၏ တရား၀င္ကေလးမ်ား၊ ေမြးစားကေလးမ်ား
           
ခ။ Fiance/Fiancee Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူႏွင့္အတူ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
            လက္ထပ္ရန္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးသူ

ဂ။ Single Singapore Citizen Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္ေအာက္ပါ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ အိမ္ေဟာင္းကို ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
            လူပ်ိဳ / အပ်ိဳ သို႔မဟုတ္
            မုဆိုးဖို / မုဆိုးမ သို႔မဟုတ္
            မိဘမဲ့ သို႔မဟုတ္
            တစ္ခုလပ္

ဃ။ Joint Singles Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူ တစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးသံုးဦးျဖစ္ေစ (အမ်ားဆံုး ၄ ဦး) ပူးေပါင္း၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
လူပ်ိဳ / အပ်ိဳ သို႔မဟုတ္
            မုဆိုးဖို / မုဆိုးမ သို႔မဟုတ္
            မိဘမဲ့ သို႔မဟုတ္
            တစ္ခုလပ္

င။ Non Citizen Spouse Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူႏွင့္အတူ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
            သင္၏ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္

စ။ Non-Citizen Family Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူတို႔ႏွင့္အတူ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
            အသင္၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ အိမ္သားတစ္ဦးဦး (ဥပမာ - မိဘမ်ား)

ဆ။ Orphans Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္(မိဘမဲ့) သည္အိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူတို႔ႏွင့္ပူးတဲြ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
            အသင္၏ အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား

ဇ။ Conversion Scheme

            ဤအစီအစဥ္တြင္ သင္သည္ 3 room သို႔မဟုတ္ ပို၍ ငယ္ေသာအိမ္ေဟာင္းကို ေအာက္ပါသူတို႔ႏွင့္ပူးတဲြ ၀ယ္ယူႏိုင္ သည္။
သင္၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ကေလး(ရိွလွ်င္) သို႔မဟုတ္
သင္၏ မိဘႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား(ရိွလွ်င္) သို႔မဟုတ္
(အကယ္၍သင္သည္ မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ၊ တစ္ခုလပ္ျဖစ္ပါက) သင္၏ တရား၀င္ကေလးမ်ား၊ ေမြးစားကေလးမ်ား

            အကယ္၍ သင္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ပူးတဲြကာ အိမ္၀ယ္သည္ျဖစ္အံ့။ (အထက္ပါ ၁၊ ၄။ Joint Singles Scheme ကို ၾကည့္ပါ။) ဤအိမ္ကို မည္သို႔ခဲြေ၀ပိုင္ဆိုင္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ယခုကတည္းက ျပတ္ျပတ္သားသား သေဘာတူထားမွ ျဖစ္ေပမည္။ ဤတြင္ အိမ္ကို ပူးတဲြပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ၂ မ်ိဳးရိွသည္။

က။ Joint Tenancy

            ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ ၀ယ္စဥ္က မည္မွ်ထည့္၀င္သည္ျဖစ္ေစ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအားလံုး ညီတူညီမွ် ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွသည္။ အတူ၀ယ္ထားသူ တစ္ဦးဦးေသဆံုးခဲ့ပါက သူ႔ေ၀စုကို က်န္သူမ်ားက အလိုလို ပိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။

ခ။ Tenancy-in-Common
            ဤအစီအစဥ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ သူတို႔ထည့္၀င္ထားသေလာက္ ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်ထည့္၀င္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္တြင္မူ အညီအမွ်ေနၾကရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။
            သို႔ေသာ္ တစ္ဦးဦးေသဆံုးခဲ့မည္ ဆိုပါက ေသဆံုးသူ၏ ဆႏၵအတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေပးခြင့္ရိွသည္။ ေသဆံုးသူက မည္သည့္ဆႏၵမွ် မထားရစ္ခဲ့ပါက Intestate Succession Act ဥပေဒအတိုင္း ရပိုင္ခြင့္ကို ခဲြေ၀မည္။

HDB ေခ်းေငြေလွ်ာက္ျခင္း

            အသင္ေသာ္လည္းေကာင္း အသင္၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံသားျဖစ္မွ၊ တစ္လလွ်င္ လခ ၈၀၀၀ ထက္မေက်ာ္ပါမွ ဤေခ်းေငြကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤတြင္ခ်န္ခဲ့ပါမည္။

၂။ Resale Checklist for Buyers

            အဘယ္ေၾကာင့္ ဤ Resale Checklist လုပ္ရသနည္းဟူမူ HDB ၏ မူမ်ား၊ ေဘာင္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို အိမ္၀ယ္သူ အေနႏွင့္ သတိျပဳမိေစႏိုင္ရန္ျဖစ္၏။ ၀ယ္သူသည္ အိမ္၀ယ္ရန္ စရံမသတ္မီ ဤ Resale Checklist ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈ လက္မွတ္ထိုးရန္ လုိပါသည္။ ဤလက္မွတ္ထိုးထားေသာ Resale Checklistscan copy ကို အိမ္၀ယ္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။ ဤ Resale Checklist ကို ပံုေသမွတ္ထားလို႔မရ။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိထုတ္လိုက္ေသာ Resale Checklist သည္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Resale Checklist ျဖစ္ရန္ လုိေပသည္။ Resale Checklist မူရင္းကို First Appointment တြင္တင္ျပရမည္။
            Resale Checklist ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွသာလွ်င္ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္ေသာ Option To Purchase ကို သြားလို႔ ရပါသည္။ Resale Checklist ကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ Resale Checklist မွာ အိမ္ပဲြစားႏွင့္ ၀ယ္ျခင္းအတြက္ ႏွင့္ ပဲြစားမပါဘဲ၀ယ္ျခင္း ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ပံုစံကို သံုးရန္ ျဖစ္၏။

၃။ Option to Purchase (၀ယ္လိုက ၀ယ္ႏိုင္ပါသည္)

            Option to Purchase ဆိုသည္မွာ မိမိက အိမ္ကိုႀကိဳက္သျဖင့္ စရံသတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဤအိမ္အျပင္ အျခား ပိုေကာင္းသည့္အိမ္ကို ေတြ႔လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဤအိမ္အေပၚ သေဘာမက်သည္မ်ား ေတြ႔လာလွ်င္ အိမ္ကို လက္လႊတ္လိုက လႊတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္၏။ အိမ္ကို ေရာင္းသူ/၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုးသည္ HDB မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ Option to Purchase ပံုစံကုိသာ သံုးရမည္။ ထိုပံုစံအတြင္း တစံုတရာ ႏႈတ္ပယ္ျခင္း၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း ကိုခြင့္မျပဳ။ Option to Purchase တြင္ အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရိွသည္။
၁။ Option Period (ဆိုင္းငံ့ကာလ)
၂။ The Standard Practice (ပံုမွန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း)

၁။ Option Period (ဆိုင္းငံ့ကာလ)

            ၀ယ္သူဘက္မွ ဤအိမ္ကို၀ယ္ရန္သင့္မသင့္၊ အိမ္ရွင္တြင္ ျပႆနာ တစံုတရာရိွေနမေန၊ ဤအိမ္၀ယ္ရန္ မိမိတြင္ ပိုက္ဆံ အလံုအေလာက္ ရိွမရိွ။ ဤအိမ္သည္ upgrade လုပ္မည့္စာရင္းထဲ ပါေနမေန၊ upgrade လုပ္လွ်င္ ဤအခကို မိမိတို႔က က်ခံရ မခံရ၊ အျခားသည့္ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အိမ္ေတြ႔မေတြ႔ စေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားကာ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုလွ်င္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ရန္ ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္၏။ ဤကာလမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၄ ရက္ျဖစ္သည္။

၂။ Standard Practice 

Option Fee, deposit ႏွင့္ Option Period  တို႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

Option Fee
စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀၀ ထက္မမ်ားေသာေငြကို စရံေငြတင္ရမည္။
Deposit
စရံေငြ ၁၀၀၀ အပါအ၀င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထက္မမ်ားေသာေငြကို စရံသတ္ရမည္။
Option Period
စေန၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ option period မွာ option fee  ေပးအၿပီး ၁၄ ရက္ျဖစ္၏။
Option Expiry Time
သက္တမ္းကုန္မည့္အခ်ိန္
ညေန ၄ နာကုိ စံသတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ -
ေရာင္းသူသည္ ၀ယ္သူသို႔ option ေပးလိုက္သည့္ရက္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္ ဆိုပါက ထို option သက္တမ္းကုန္မည့္အခ်ိန္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီ ျဖစ္၏။

၃၊ ၁။ Option to Purchase  သံုးၿပီး ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ ၇ ဆင့္ရိွ၏။

အဆင့္ (၁) Resale Checklist for Sellers

(က) အကယ္၍ ေရာင္းမည့္သူသည္ ပဲြစား (Agent) မသံုးဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္ ဆိုပါက Resale Checklist for Sellers who do not engage Salesperson ကို နားလည္ေအာင္ ဖတ္ရႈကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပလုပ္ထားရမည္။ ဘာလုပ္ရမည္ဆုိသည္ကို Resale Checklist for Sellers ထဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာျ္ပပါ
ပံုစံတြင္ၾကည့္ပါ။

(ခ) အကယ္၍ ေရာင္းမည့္သူသည္ ပဲြစားကိုအပ္ကာ ေရာင္းမည္ဆိုပါက Resale Checklist for Sellers who engage Salesperson ကို နားလည္ေအာင္ ဖတ္ရႈကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ျပလုပ္ထားရမည္။ ဤပံုစံကိုလည္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပဲြစားႏွင့္လုပ္ျခင္းကား အလုပ္ရႈပ္သက္သာပါသည္။ အားလံုး သူ႔ဟာသူ လုပ္ေပးသြားလိမ့္မည္။ ဘာလို တယ္ဆိုတာ ေျပာျပလိမ့္မည္။ သူေျပာသမွ် ကိုယ္က လုပ္ေပးရံုမွ်ျဖစ္၏။
ဤအဆင့္တြင္ ေရာင္းသူသည္ အိမ္ျပန္၀ယ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွပါက မိမိေရာင္းလိုက္မည့္အိမ္တန္ဘိုးႏွင့္ ေနာက္၀ယ္မည့္အိမ္ တန္ဘိုးကို ခ်ိန္ဆကာ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ ေငြပမာဏကို ခ်ိန္ဆရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္ (၂) Resale Checklist Repository

ေရာင္းမည့္သူသည္Resale Checklist ကို  Resale Checklist Repository သို႔ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တင္ရမည္။ ဤကဲ့သို႔ တင္ျခင္းကို online လုပ္၍ ရပါသည္။

အေရးႀကီးေသာ မွတ္စုမ်ား

(က) ေရာင္းမည့္သူသည္Resale Checklist ကိုအားလံုးျဖည့္ၿပီးသြားၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ ေနာက္ေန႔တြင္ Resale Checklist  Scan copy ကို Resale Checklist Repository သို႔ တင္ရမည္။
(ခ) အကယ္၍ ေနာက္အိမ္၀ယ္ရန္ ေငြေၾကးစီမံထားပါက အိမ္ေရာင္း၊ ၀ယ္ရန္ၾကာျမင့္မည့္ အခ်ိန္ (ခန္႔မွန္း) ႏွင့္ ယခုအိမ္ ေရာင္းၿပီး ေနာက္အိမ္၀ယ္ျခင္းအတြက္ တြက္ခ်က္ထားေသာ Financial plan ကိုပါ တင္ရပါမည္။
(ဂ) အိမ္ေရာင္း၀ယ္ေနစဥ္ first appointment ၌ ေရာင္းမည့္သူသည္ ထို Resale Checklist မူရင္း ႏွင့္ ေနာက္အိမ္၀ယ္ရန္ တြက္ခ်က္ထားေသာ Financial plan တို႔ကို Repository သို႔ Option to Purchase  ႏွင့္အတူ တြဲတင္ရပါမည္။
(ဃ) Resale Checklist ေပၚမွ နံပါတ္သည္ တစ္ခုသာရွိ၏။ Resale Checklist တစ္ေစာင္ကို တစ္ႀကိမ္သာ သံုးႏုိင္သည္။
(င) Soft copy တင္မည့္သူမ်ားသည္ ဖိုင္ size ကို  1.0 MB ထက္ မေက်ာ္ေစရ။ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ PDF, JPG, GIF, PNG ဖိုင္မ်ားျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ ဖိုင္သည္ တစ္ခုထက္ပိုေနပါက စုစုေပါင္း file size သည္ 2.0 MB ထက္မပိုရ။
(စ) Resale Checklist ကို Repository တြင္ ၆ လ သိမ္းထားမည္။ အကယ္၍ ေရာင္းသူသည္ ၆လအတြင္း အိမ္၀ယ္သူကို မရွာႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ Resale Checklist အသစ္ထပ္ျဖည့္ကာ ထပ္တင္ရပါမည္။
(ဆ) အကယ္၍ မူရင္း Resale Checklist ေပၚမွရက္စဲြသည္ scan copy ေပၚမွ ရက္စဲြႏွင့္ ကဲြလဲြေနပါက။ သို႔မဟုတ္ Resale Checklist ေပၚမွရက္စဲြႏွင့္ Option to Purchase  ေပၚမွ ရက္စဲြသည္ ၇ ရက္အတြင္း ျဖစ္ေနပါက အိမ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကိစၥ ကို ျငင္းပယ္ျခင္းခံရမည္။

အဆင့္ (၃) Agreeing on the Resale Price of the Flat

ဤအဆင့္ကား ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ အိမ္ေစ်းကို ညိွၾက၊ သေဘာတူၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ သတ္မွတ္လိုက္ၾကေသာ အိမ္ေစ်းသည္ ေရာင္းသူဘက္မွေရာ၊ ၀ယ္သူဘက္မွပါ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံသည့္ ေစ်းျဖစ္ရမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

OTP(Option to Purchase) လုပ္သည့္အခါ -

-       ေရာင္းသူေရာ၊ ၀ယ္သူပါ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းအမွန္ ကို ေၾကျငာရပါမည္။ (ဤတြင္ ၾကားျဖတ္၍ ေျပာလိုသည္မွာ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်း ဆုိရာတြင္ အစိုးရလိုင္စင္ရ ရာျဖတ္မွ သတ္မွတ္ေပးေသာ အိမ္တန္ဘိုး (valuation price) ႏွင့္ အိမ္ျပဳျပင္ထားျခင္းအတြက္ အိမ္ရွင္မွသပ္သပ္ ထပ္ေတာင္းေသာတန္ဘိုး (COV – Cash Over Value) ႏွစ္ခု ေပါင္းကို ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ရာျဖတ္က သတ္မွတ္ေပးေသာ အိမ္တန္ဘိုးမွာ ေဒၚလာ ၄ သိန္း ၇ ေသာင္း ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ကေတာင္းေသာ COV မွာ ၃ ေသာင္းခဲြျဖစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း အိမ္တန္ဘိုးမွာ ၅ သိန္းႏွင့္ ၅ ေထာင္ ျဖစ္ပါ မည္။ ရာျဖတ္က ျဖတ္ထားေသာ အိမ္တန္ဘိုးကို ေစ်းဆစ္လို႔မရ။ အိမ္ရွင္ကေတာင္းေသာ COV ကိုမူ အိမ္ရွင္ႏွင့္ ေစ်းညိွ လို႔ရသည္။)
-       အိမ္ပဲြစားက အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် သိသင့္သိထိုက္သည္တို႔ကို မခြ်င္းမခ်န္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာျပ ရမည္။
အကယ္၍ ပဲြစားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္မေျပာ။ လိမ္ညာ၍ေျပာသည္ျဖစ္အံ့။ Oaths and Declaration Act အရ ဒါဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြဒါဏ္+ ၃ ႏွစ္ထက္မမ်ားေသာ ေထာင္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ခံရမည္။

ထို႔ျပင္တ၀ ေရာင္းသူေရာ၊ ၀ယ္သူပါ ဤ Option to Purchase ျပင္ပမွ အျခား အေႏွာင္အဖဲြ႔ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္သေဘာတူ ညီမႈ၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ကိုမွ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွ။
ယခု သေဘာတူထားေသာ အိမ္ေစ်းကို ယာယီသေဘာတူျခင္းျဖစ္သည္၊ ေနာက္ျပန္ညိွမည္ စသျဖင့္မလုပ္ရ။ ယခုေစ်းသည္ သာ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္မည့္ အတည္ေစ်းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္အံ့။ Housing & Development Act အရ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထက္မမ်ားေသာ ဒါဏ္ေငြ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္) ၆ လထက္မမ်ားေသာ ေထာင္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ (၄) Granting of the Option by the Seller to the Buyer

ေရာင္းသူအေနႏွင့္ ၀ယ္သူအား ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားေသာ ေစ်းႏံႈးျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေပးျခင္းမွာ Resale Checklist လုပ္ၿပီး ၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္၏။

ေရာင္းသူသည္ -
OTP ၏ စာမ်က္ႏွာ (၁) ကို ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္အမွန္တို႔ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းရမည္။
၀ယ္ရန္ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ ရက္စဲြ (option date) ႏွင့္ အိမ္လိပ္စာ
အိမ္ေစ်း (၀ယ္မည့္ေစ်း)
၀ယ္ခြင့္ျပဳေၾကး (option fee) ( ၁ ေဒၚလာမွ အမ်ားဆံုး ၁၀၀၀ အတြင္း) (စရံ)
၀ယ္ခြင့္သက္တမ္းကုန္မည့္ ရက္စဲြႏွင့္ အခ်ိန္
ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူတို႔၏ အမည္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (Name and NRIC No.)
၀ယ္သူအားလံုး၏ အမည္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား

ဤအဆင့္တြင္ ေရာင္းသူႏွင့္ ပဲြစားကသာ OTP ေပၚတြင္ ျဖည့္စြက္၊ လက္မွတ္ထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္သူအေနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုး ရန္ မလိုေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ၀ယ္ခြင့္ျပဳေၾကး (option fee) (စရံ) ကို ေရာင္းသူသို႔ ေပးရပါမည္။ ေငြပမာဏကို ေရာင္းသူႏွင့္ ညိွႏုိင္၏။ ၁ ေဒၚလာမွ အမ်ားဆံုး ၁၀၀၀ အတြင္းျဖစ္ပါသည္။
၀ယ္သူသည္ ေရာင္းသူသို႔ စေပၚေပးၿပီးသည္ႏွင့္ ေရာင္းသူသည္ အျခားတစ္ဦးဦးကို ထပ္မံ၀ယ္ယူခြင့္ မျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။ OTP သက္တမ္းကုန္သြားမွသာလွ်င္ အျခားတစ္ဦးကို ၀ယ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

အဆင့္ (၅) Resale Checklist for Buyers

အိမ္၀ယ္မည့္သူသည္ Resale Checklist ကို ဖတ္ရႈျဖည့္စြက္ရမည္။ ပဲြစားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ Resale Checklist for Buyers who do not engage Salesperson  ကို ျဖည့္ရန္လိုၿပီး ပဲြစားႏွင့္ ၀ယ္ယူမည့္သူမ်ားကေတာ့ Resale Checklist for Buyers who engage Salesperson ကို ျဖည့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး။) Resale Checklist ကို အိမ္၀ယ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။

အဆင့္ (၆) Option Period

Option Period အိမ္၀ယ္ရန္ခြင့္ျပဳထားခ်ိန္ သည္ OTP ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ တနဂၤေႏြ၊ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အပါအ၀င္ ၁၄ ရက္ ျဖစ္၏။ ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၏ ညေန ၄ နာရီတြင္ OTP  သက္တမ္းကုန္သည္။

၀ယ္သူအေနႏွင့္ ဤ ၁၄ ရက္ကို ပညာရိွစြာ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ရန္လုိသည္။ ေရာင္းသူသည္ ထို ၁၄ ရက္အေတာ အတြင္း မိမိမွလဲြ၍ အျခား၀ယ္သူတစ္ဦးႏွင့္ စကားမဆိုႏိုင္။ သို႔အတြက္ မိမိကဤအေတာအတြင္း -
ဤအိမ္ကို မိမိတကယ္၀ယ္ခြင့္ရိွတာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ရမည္။
ဤအိမ္၀ယ္ရန္ တကယ္ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္ရဲ့လား ဆိုတာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ တြက္ခ်က္ရမည္။
ဤအိမ္သည္ လက္ရိွပိုင္ရွင္အျပင္၊ အျခားမည္သူႏွင့္ ခဲြေ၀ပိုင္ဆိုင္ေနေသးသနည္း၊ ဤအိမ္သည္ အေၾကြးကင္းရဲ့လား။ အျခား ဘာျပႆနာေတြ ရိွေနေသးသနည္း၊ အေမြဆိုင္အိမ္ေလာ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္လိုပါသည္။ မိမိလက္ထဲေရာက္လာမွ ျပႆနာတစ္ၿပံဳႀကီးႏွင့္ဆုိလွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္မည္။ ထို႔ျပင္ လည္း ဤအိမ္ကို မိမိတကယ္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ဆိုတာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အိမ္၀ယ္ျခင္းဟူသည္ ဒါမႀကိဳက္လို႔ ဆိုၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေကာက္ကက္ ေျပာင္းလို႔ရတာမဟုတ္သည့္အတြက္ ၀ယ္ၿပီးမွ ဟုိအိမ္ေလးယူလိုက္ရ အေကာင္းသားဟု ေနာင္တ ရမေနဘို႔လည္း လုိပါသည္။

အဆင့္ (၆က) Exercising the Option to Purchase (if buyers wish to proceed with purchase)

Exercise လုပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ စရံေငြ အျပည့္ေပးျခင္းကို ေခၚပါသည္။ အသင္သည္ ဤအိမ္ကို ၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ Option Period အတြင္း exercise လုပ္ရပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ -

-       OTP ေပၚတြင္ပါသည့္ acceptance ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။
-       ၅၀၀၀ ထက္မမ်ားေသာ စရံ (option fee အပါအ၀င္) ေပးရပါမည္။
-       Option Period အတြင္း ေရာင္းသူသို႔ OTP ကို ေပးရပါမည္။

အကယ္၍ သင္သည္ အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွေငြေခ်းသည္ျဖစ္လွ်င္ exercise မလုပ္မီ ဘဏ္မွထုတ္ေပးထားေသာ ေငြေခ်းယူခြင့္ စာ (Letter of Offer) ရယူထားရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ Letter of Offer ေပၚမွ ရက္စဲြသည္ OTP ေပၚရိွ acceptance ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာရက္ထက္ ေစာေနရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အိမ္၀ယ္ရန္ ေသခ်ာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ဘဏ္မွေငြေခ်း သည့္ကိစၥကုိ အေဆာတလ်င္ လုပ္ထားရန္လိုပါသည္။

အဆင့္ (၆ခ) Letting the Option Expire (if buyers do not wish to proceed with the purchase)

အကယ္၍ ၀ယ္မည့္သူသည္ အိမ္ကိုမ၀ယ္လုိေတာ့ပါက ေရာင္းသူေရာ၊ ၀ယ္သူပါ ဘာမွဆက္လုပ္စရာမလိုေတာ့ပါ။ Option Period ကုန္သည္အထိ ေစာင့္ေနရန္သာ လိုပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း Option Period မွာ ပထမ စကားဆိုစဥ္ကရက္မွ စေရၿပီး (တနဂၤေႏြ၊ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္) ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၏ ညေန ၄ နာရီတြင္ သက္တမ္း ကုန္ပါသည္။

အဆင့္ (၇) Finalising on submission of resale application to HDB

ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူႏွစ္ဦးလံုးသည္ အိမ္၀ယ္ေလွ်ာက္လႊာ (resale application) အား HDB သုိ႔ မည္သည့္ေန႔၌ တင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ၀ယ္သူက exercise လုပ္အၿပီး ဘယ္ႏွရက္အၾကာတြင္ တင္မလဲ ဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            Resale Checklist, Option to Purchase စေသာ ပံုစံမ်ားကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၄။ အိမ္၀ယ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးစီမံခ်က္ (Financial Planning)အိမ္၀ယ္ျခင္းသည္ကား ႀကီးစြာေသာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏံွမႈတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဘဏ္မွေငြေခ်းၿပီး၀ယ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေၾကြးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏရိွ၊ မရိွ။ မိမိဆပ္ႏိုင္ေသာ ေငြ အတြင္းမွ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ဆိုသည္ကို က်က်နနတြက္ခ်က္၊ စီမံ၊ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါသည္။


မိမိမည္မွ် တတ္ႏုိင္သနည္း ဆုိသည္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ တြက္ခ်က္ႏုိင္ပါသည္။


v  လက္ငင္းေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏအတြက္ မိမိလက္ထဲတြင္ ေငြသားမည္မွ်စုမိထားၿပီနည္း။

v  မိမိ၌ CPF ပိုက္ဆံ မည္မွ် စုမိထားၿပီနည္း။

v  ဘဏ္မွေငြမည္မွ်ေခ်းၿပီး လစဥ္မည္သည့္ပမာဏကို မည္မွ်ၾကာၾကာ ျပန္ဆပ္ရမည္နည္း။

v   

၄၊ ၁။ လက္ငင္းေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏအတြက္ မိမိလက္ထဲတြင္ ေငြသားမည္မွ်စုမိထားၿပီနည္း။
ေငြသားျဖင့္ လက္ငင္းေခ်ရမည့္ ပိုက္ဆံမ်ားတြင္ -

၁။ စရံေပးေငြ - စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ (ဤတြင္ option အတြက္ ၁၀၀၀၊ exercise အတြက္ ၄၀၀၀ ဟု ႏွစ္ဆင့္ခဲြ ေပးရသည္။)၂။ အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွေငြေခ်းမည္ဆိုလွ်င္ -

အိမ္တန္ဘိုး၏ ၂၀ % ကို ေငြသားျဖင့္ လက္ငင္းေပးေခ်ရမည္။ ဤကဲ့သို႔ေခ်ရာတြင္ မိမိ၌ CPF ပိုက္ဆံအလံုအေလာက္ရိွပါက ထိုပမာဏ၏ ၅% ကို ေငြသားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၁၅% ကို CPF ပိုက္ဆံျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေပးလုိ႔ရသည္။ အကယ္၍ CPF ျဖင့္ေပးရန္ ေငြမေလာက္ပါကမူ ေငြသားျဖင့္ထပ္ျဖည့္ ေပးရမည္။


အေရးႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္။              ။ ဘဏ္မွ အမ်ားဆံုးေခ်းႏုိင္ေသာေငြမွာ အိမ္တန္ဘိုး (ရာျဖတ္က ျဖတ္ေပးေသာ အိမ္တန္ဘိုး - valuation price) ၏ ၂၀% ျဖစ္သည္။ မွားတတ္ၾကသည္မွာ အိမ္တန္ဘိုးကို valuation price + COV  ဟု ထင္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္မထားလွ်င္ ေငြေခ်းရာတြင္ လိုသည္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္သည္။


၃။ COV (Cash Over Value)


ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ရမည့္ ပိုက္ဆံမ်ားတြင္ COV လည္း ပါသည္။ COV မွာလည္း အိမ္ရွင္ကိုလိုက္၍ အေတာ္မ်ားသည္ျဖစ္ရာ ဤပိုက္ဆံကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္လိုပါသည္။ COV ပမာဏကို အေသမွတ္ထားလို႔မရ။ အခ်ိန္၊ အိမ္အေနအထား၊ ေနရာ၊ အထပ္အျမင့္၊ စသည္တို႔အေပၚမူတည္ၿပီး မ်ားစြာကြာႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ တစ္ေသာင္းေလာက္သာ ရိွၿပီး အခ်ိဳ႔မွာမူ ငါးေသာင္းေလာက္ထိ ေတာင္းပါသည္။


၄။ CPF စုေငြ


မိမိ၌ CPF စုေငြမည္မွ်ရိွသည္ကို CPF website (http://www.cpf.gov.sg) မွ my cpf တြင္ ၾကည့္လို႔ရပါသည္။ CPF စုေငြ သံုးမ်ိဳးရိွသည့္အနက္ အိမ္၀ယ္ရာတြင္ ေပးေခ်ရန္ Ordinary Account မွ ပိုက္ဆံကို သံုးႏုိင္ပါသည္။ CPF မည္မွ် သံုးလို႔ရမည္ ဆိုသည္ကုိ CPF Housing Withdrawal Limits Calculator တြင္မိမိဘာသာ တြက္ယူႏုိင္ပါသည္။


http://www.cpf.gov.sg/cpf_info/calculator/vl/vl_input.asp?prof=&src=&chkDis=1&propType=opt2


ဘဏ္မွေငြေခ်းသူမ်ားသည္ အိမ္၀ယ္ရန္ မိမိ၏ Ordinary Account ၌ ရိွသမွ် ပိုက္ဆံအားလံုးကို သံုးႏုိင္ပါသည္။


၅။ ပဲြစားခ

ပဲြစားခမွာ ပံုေသမရိွပါ။ အမွန္မွာ ၀ယ္သူအေနႏွင့္ ပဲြခေပးရန္ မလိုဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ေရာင္းသူမွ ၂ ရာခိုင္ႏံႈး၊ ၀ယ္သူမွ ၁ ရာခိုင္ႏံႈး ပဲြခ ေပးရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲြစားမ်ားမွာ အလြန္စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ မိမိလိုခ်င္သည့္ အိမ္ရသည့္တိုင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ၀ယ္သူမ်ားကလည္း သေဘာတူၾကည္ျဖဴစြာ ေပးၾကပါသည္။ ၁ ရာခိုင္ႏံႈး ဆိုသည့္တိုင္ ညိွ၍ရပါေသးသည္။


၆။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (Stamp Duty)


ပဲြခက သိပ္မမ်ားလွပါ။ အမ်ားဆံုးေပးရသည္မွာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ျဖစ္ပါသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကိုပါ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ရမည့္ ပိုက္ဆံမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရပါမည္။


တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွာ အိမ္တန္ဘိုး၏ ပထမ ၁ သိန္း ၈ေသာင္း အတြက္ ၁ ရာခိုင္ႏံႈး၊ ဒုတိယ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းအတြက္ ၂   

ရာခိုင္ႏံႈး၊ ထိုႏွစ္ရပ္ေပါင္း(သံုးသိန္း ေျခာက္ေသာင္း) အထက္ အတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏံႈး ေပးေဆာင္ရပါမည္။

            ဥပမာ - အိမ္တန္ဘိုးသည္ ေလးသိန္း ျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔။

ပထမ ၁၈၀၀၀၀ အတြက္ ၁ ရာခိုင္ႏံႈး = ၁၈၀၀။ ဒုတိယ ၁၈၀၀၀၀ အတြက္ ၂ ရာခိုင္ႏံႈး = ၃၆၀၀။

တတိယ က်န္ေငြ ၄၀၀၀၀-(၁၈၀၀၀၀+၁၈၀၀၀၀)= ၄၀၀၀၀ အတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏံႈး = ၁၂၀၀။

သို႔အတြက္ ေလးသိန္းတန္ အိမ္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ က်သင့္ေငြမွာ ၁၈၀၀+၃၆၀၀+၁၂၀၀=၆၆၀၀ ျဖစ္ပါသည္။Tax Rate for Mortgage Documents (ဘဏ္မွ ေငြေခ်းျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရေသာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္)

ထိုအခြန္မွာ ပံုေသအားျဖင့္ ဘဏ္မွေခ်းေငြ၏ ၀.၅ ရာခိုင္ႏံႈး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး S$500.00 သာ ေပးေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ -

မိမိသည္ အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွ ေငြရွစ္ေသာင္း ေခ်းသည္ဆိုပါစို႔။ ထို ေငြရွစ္ေသာင္း အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွာ-

S$ 80000 x 0.5 % = S$400.00

သို႔ေသာ္ မိမိသည္ ဘဏ္မွ ေငြ ေလးသိန္း ေခ်းသည္ ျဖစ္ပါမူ ထိုအတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွာ S$500.00 သာ ျဖစ္ပါသည္။၇။ Legal Fees

    ထို Legal Fees မွာ အိမ္၀ယ္ျခင္းအတြက္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရွ႔ေနခ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အိမ္တန္ဘိုး၏ ၀.၄ ရာခိုင္ႏံႈး သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုး S$ 2500 ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္တန္ဘိုး အနည္းအမ်ားေပၚလိုက္၍ ေျပာင္းႏိုင္ ပါသည္။ ဥပမာ ဦးဘ သည္ ဦးျမ ထံမွ ေထာင့္ဆံုးရိွ Terrace အိမ္တစ္လံုးကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၂သိန္း ၈ ေသာင္း ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ဦးဘ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေရွ႔ေနခမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၁၂၀ ျဖစ္ပါသည္။၄၊ ၂။ ဘဏ္မွေငြေခ်းျခင္း


ဤေနရာတြင္ ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းရံုးၿပီး သိသင့္သေလာက္သာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ေငြ အေျမာက္အမ်ားေခ်းျခင္းအတြက္ Terms and Conditions မ်ားမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးပါသည္။


မည္သူသည္ ဘဏ္မွေငြေခ်းႏိုင္သနည္း။


HDB loan မရႏိုင္သူမ်ား ဘဏ္မွေငြေခ်းႏုိင္သည္။ အိမ္၀ယ္ႏိုင္ၿပီဆိုမွေတာ့ ပိုက္ဆံအခ်ိဳ႔လက္ထဲတြင္ ရိွေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္မွေငြေခ်းရာတြင္ အခက္အခဲမရိွတတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာေအာင္ အိမ္၀ယ္ေတာ့ မည္ဆိုသည္ႏွင့္ ေငြေခ်းလို႔ရႏုိင္၊ မရႏိုင္ ဘဏ္သို႔သြားကာ ဦးစြာေမးထားရပါမည္။ အိမ္၀ယ္ရန္ အားလံုးအသင့္ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ဘဏ္မွေငြေခ်းမရလို႔ ဆိုလွ်င္ အလကား အလုပ္ရႈပ္၊ ပိုက္ဆံကုန္တာသာ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မည္။


ဘဏ္ေခ်းေငြ ပမာဏကို Valuation Limit ေပၚမူတည္ ေခ်းပါသည္။ ထိုေငြကို LTV (Loan-to-Value) ဟုေခၚၿပီး LTV သည္ Valuation Limit ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏံႈး ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခု သတိထားရမည္မွာ LTV နည္းလွ်င္ အတုိးႏႈန္း နည္းၿပီး LTV မ်ားလွ်င္ အတုိးႏႈံး မ်ားပါသည္။

ဘဏ္တိုးႏံႈးမ်ားကို Fixed Rate, Variable Rate / Floating Rate, Combination of Fixed and Variable Rate ဟု သံုးမ်ိဳး ခဲြႏိုင္ပါသည္။  Fixed Rate ဟူသည္မွာ မိမိ ေငြေခ်းထားသမွ် ကာလပတ္လံုး အတိုးႏံႈးမေျပာင္းလဲဘဲ ပံုေသ အတိုးႏံႈးသာ ယူ ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ Variable Rate / Floating Rate ဟူသည္မွာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဘဏ္တိုးႏံႈး ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ CPF Board မွ ခ်ေပးေသာ အတိုးႏံႈး အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ Combination of Fixed and Variable Rate ဟူသည္မွာ ေငြေခ်းေသာ အစပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ ပံုေသ အတိုးႏံႈးယူၿပီး အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတြင္ အတိုးကို ေျပာင္းယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွ်သာမက ဘဏ္တစ္ခုထဲမွာပင္ အတိုးမ်ားေသာ package မွ အတိုးနည္းေသာ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းတာမ်ိဳးလည္း ရိွပါသည္။ ၎ကို repricing ဟုေခၚပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ဘဏ္တစ္ခုမွ အျခား ပိုၿပီး မက္လံုးေကာင္းေသာ ဘဏ္တစ္ခုသို႔ လည္း ေျပာင္းႏိုင္ပါေသးသည္။ ၎ကို refinancing ဟု ေခၚၿပီး ဤကဲ့သို႔ေျပာင္းျခင္းအတြက္ စာခ်ဳပ္အသစ္ထပ္ခ်ဳပ္ ရသျဖင့္ ေရွ႔ေနခ ထပ္မံေပးရပါလိမ့္မည္။

ဘဏ္မ်ားတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျခင္း မတူႏိုင္ပါ။ ဤေနရာတြင္ UOB HDB Home Loan ကို နမူနာ ထား ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

- UOB မွ အိမ္၀ယ္ရန္ ေငြေခ်းလိုသူသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မွ ၆၅ ႏွစ္ အတြင္းရိွသူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္

   SPR ျဖစ္ရမည္။

            - UOB မွ ေငြေခ်းလွ်င္ တစ္ႏွစ္ အခမဲ့ မီးအာမခံရမည္။

            - UOB မွ ေငြေခ်းလွ်င္ အိမ္ကို မျဖစ္မေန မီးအာမခံထားရန္ လိုပါသည္။

            - ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ ကာလမွာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ အႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ပါ၏။ အသက္ႀကီးသူမ်ားအဖို႔ အသက္ ၆၅ ထဲမွ

  လက္ရိွ အသက္ကို ႏႈတ္လိုက္ပါ။ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ႏွစ္အေရအတြက္ ရ၏။ ဥပမာ သင္သည္ အိမ္၀ယ္ရန္ ေငြေခ်း

  သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ရိွေနၿပီ ဆိုပါစို႔။ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ႏွစ္မွာ ၆၅ - ၄၅ = ၂၀ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

            - ျပန္ဆပ္ေငြကို မိမိ၏ CPF စုေငြထဲမွ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္၏ လက္က်န္ သက္တမ္းမွာ အႏွစ္ ၆၀

  ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိသည္ CPF ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း မရပါ။

အိမ္၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွ ေငြေခ်းလိုလွ်င္ -

-       Property Loan Application Form (သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္ website မွ download လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။)

-       NRIC / Passport မိတၱဴ

-       ေနာက္ဆံုးထုတ္ လစာ ျဖတ္ပိုင္း

-       ေနာက္ဆံုးရရိွထားေသာ IR8A (၀င္ေငြခြန္) ပံုစံ မိတၱဴ

-       အလုပ္ရွင္ထံမွ မိမိအား အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္း စာ

-       OTP (Potion-to-Purchase)

-       ေနာက္ဆံုးရရိွထားေသာ CPF ေျပစာ


UOB ဘဏ္တိုးမွာ Fixed Rate Package ႏွင့္ Floating Rate Package ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွရာ -

-  Fixed Rate Package အတြက္ အတိုးႏံႈးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃.၉၈ ရာခိုင္ႏံႈး ပံုေသ ျဖစ္ပါသည္။

-  Floating Rate Package အတြက္ အတိုးႏံႈးမွာ ပထမႏွစ္တြင္ ၃.၂၅ ရာခိုင္ႏံႈး၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၃.၅၀ ရာခိုင္ႏံႈး၊ တတိယႏွစ္မွ  

   ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၃.၇၅ ရာခိုင္ႏံႈး၊ ပထမႏွစ္တြင္ ၃.၂၅ ရာခိုင္ႏံႈး၊ ျဖစ္ပါသည္။ (ဤအတိုးႏံႈးမွာ ပံုေသမရိွပါ။ အေျခအေန အမ်ိဳးမိ်ဳးကို လိုက္၍ ႏံႈးထား အမိ်ဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနတတ္ပါသည္။)

နမူနာအားျဖင့္ ယခု သင္သည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ရိွၿပီး လက္ရိွ ထုတ္ေနေသာ လစာမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္ ဆိုပါစို႔။ (အကယ္၍ သင့္တြင္ အသက္အာမခံ၊ ကား၀ယ္ျခင္းအတြက္ ျပန္ဆပ္ေငြ စေသာ ေပးဆပ္စရာ ေငြမ်ား မရိွဘူး ဆိုလွ်င္) သင္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ကာလမွာ အႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးေခ်းႏိုင္ေသာ ေငြမွာ S$352,600 ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္၏ လက္ရိွအသက္သည္ ၄၇ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္း၀ယ္ရန္ ဘဏ္မွ ေငြ ၂ သိန္း ကို Fixed Rate ျဖင့္ ေခ်းထား သည္ ဆိုပါစို႔။ သင္ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ကာလမွာ ၁၈ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္တြင္ S$1224, ဒုတိယႏွစ္တြင္ S$1248, တတိယႏွစ္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ S$1271 ျပန္ဆပ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ အားလံုး တြက္စစ္လိုက္ေသာ္ သင္သည္ ေငြ ၂ သိန္းေခ်းျခင္း အတြက္ ထို ၁၈ ႏွစ္အတြင္း အတိုး S$ 73,696 ေပးလိုက္ရပါသည္။

မိမိဘာသာ တြက္ၾကည့္လိုသူမ်ား http://www.uob.com.sg/ တြင္ ၀င္ေရာက္ တြက္ခ်က္ ႏိုင္ပါသည္။

POSB တြင္မေတာ့ မိမိ မည္မွ် ေခ်းသနည္း ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ပံုေသအတိုးႏံႈး (Fixed Rate) အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါမည္။

LTV Banding
LTV < 60 %
LTV > 60 % but < 70%
LTV > 70 % but < 80 %
LTV > 80 % but < 85 %
LTV > 85 % but < 90 %
No lock in Package
Completed
CHR*
CHR+0.25%
CHR+0.50%
CHR+1.0%
CHR+1.5%
1 Year Fixed Rate Package
Completed
2.75
3.00
3.25
3.75
4.25
2 Year Fixed Rate Package
Completed
2.90
3.15
3.40
3.90
4.40
3 Year Fixed Rate Package
Completed
3.05
3.30
3.55
4.05
4.55
စတုတၳႏွစ္ႏွင့္အထက္
Completed
CHR+0.75%
CHR+1%
CHR+1.25%
CHR+1.75%
CHR+2.25%အထက္ပါ ဇယားကို ရွင္းျပပါမည္။

*       CHR ဟူသည္ CPF Housing Rate ျဖစ္၏။ လက္ရိွတြင္ CHR ႏံႈးထားမွာ ၂.၅ ရာခိုင္ႏံႈး ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အေသမွတ္ မထားပါႏွင့္။ အေျပာင္းအလဲ ရိွပါသည္။

*       Lock in Package ဟူသည္ကား မိမိျပန္ဆပ္ရမည့္ ကာလ အပိုင္းအျခားကို ကန္႔သတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - မိမိသည္ 5 Years Lock in Package ျဖင့္ ေခ်းထားၿပီး မိမိ ျပန္ဆပ္ရမည့္ႏွစ္ကို အႏွစ္ ၂၀ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္ ဆိုပါစို႔။ အကယ္၍ ထီေပါက္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတြင္ ေငြမ်ားရလာသျဖင့္ ေငြေခ်းၿပီး ၄ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေငြအားလံုးကို တစ္လံုးထည္း အေက်ဆပ္လိုသည္ ဆိုပါစို႔။ မိမိသည္ 5 Years Lock in Package ကို ေခ်းမိလ်က္သား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘဏ္သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသေဘာ အတိုးတစ္ခ်ိဳ႔ေပးရပါလိမ့္မည္။ ဆိုလို သည္မွာ 5 Years Lock in Package အတြက္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိမိေခ်းထား ေသာ ေငြအားလံုးကို အေၾကဆပ္၍ မရပါ။ ဆပ္လိုလွ်င္ ငါးႏွစ္ ေက်ာ္မွသာ ေလ်ာ္ေၾကး တစံုတရာမေပးဘဲ ဆပ္၍ ရပါသည္။ အထက္ပါ ဇယားတြင္ No lock in Package ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရိွပါ။ မိမိ ဆပ္လိုသည့္ အခိ်န္တြင္ ဆပ္၍ ရပါသည္။

*       Completed ဟူသည္ကား မိမိ၀ယ္မည့္ အိမ္သည္ ေဆာက္လက္စ တန္းလန္း မဟုတ္ဘဲ လံုး၀ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး သျဖင့္ အဆင္သင့္ တက္ေန၍ရသည့္ အိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုပါသည္။

*       1 Year Fixed Rate Package ဟူသည္ မိမိေခ်းေငြအေပၚ ပထမႏွစ္အတြင္း အတိုးႏံႈး အေျပာင္းအလဲမရိွ။ မိမိ ေခ်းယူစဥ္က သေဘာတူထားေသာ အတိုးႏံႈးအတိုင္း(အျပင္ေစ်းကြက္ေၾကာင့္ အတိုးႏံႈးမ်ား တက္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်သည္ျဖစ္ေစ) မေျပာင္းလဲ ဘဲ တစ္သမတ္တည္း ယူျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

*       ထို႔အတူ 2 Year Fixed Rate Package သည္ ေငြေခ်းယူသည့္ႏွစ္မွ စကာ ပထမ ၂ ႏွစ္အတြင္း ပံုေသ အတိုးႏံႈး၊ 3 Year Fixed Rate Package ေငြေခ်းယူသည့္ႏွစ္မွ စကာ ပထမ ၃ ႏွစ္အတြင္း ပံုေသ အတိုးႏံႈး စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။


ဤဇယားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားလွ်င္ ေပးရေသာ အတိုးႏံႈးမ်ားၿပီး ေခ်းေငြနည္းလွ်င္ ေပးရေသာ အတိုးႏံႈး နည္းသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔အတြက္ မိမိ အိမ္၀ယ္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ အတိုးမ်ားမ်ား မေပးရေအာင္ ပိုက္ဆံ အလံု အေလာက္ စုထားသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုက္ရပါသည္။

အိမ္ငွားလိုလွ်င္ ေသာ္ည္းေကာင္း၊ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အိမ္ပဲြစားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လိုင္စင္ရ ပဲြစားမ်ား (SAEA-Singapore Accredited Estate Agencies) ျဖစ္ပါ၏။ အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္၊ အိမ္ငွား ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ရွာေဖြလိုလွ်င္ The Straits Times သတင္းစာ၊ Classified က႑ မွ Properties တြင္ ရွာႏိုင္ပါသည္။ 

402 – 542 Residential Properties for Sale (ေရာင္းမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား)

455 – 474 Residential Properties for Rent (ငွားမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား)

475 – 481 HDB Apartments for Rent (ငွားမည့္ HDB အိမ္ခန္းမ်ား) - စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။


စင္ကာပူသည္ လူမိ်ဳးေပါင္းစံုတိ႔ု စုေနေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းမွာ မည္သူ ျဖစ္မည္လဲ မေျပာႏိုင္။ အကယ္၍ အိႏိၵယအမိ်ဳးသားမ်ား ျဖစ္မည္ဆိုပါက ၎တို႔ဟင္းခ်က္ေသာအခါ အေရွ႔ခုနစ္အိမ္၊ အေနာက္ ခုနစ္အိမ္ ဟင္းန႔ံကို ရပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ ျငဳပ္သီးမ်ား ေၾကာ္ၿပီ ဆိုမွျဖင့္ မိမိအိမ္တံခါးကို အလံုသာပိတ္ထားပါ။ မဟုတ္ပါက တစ္အိမ္လံုး ဟပ္ခ်ိဳး ဟပ္ခ်ိဳး ျဖစ္ကုန္ပါလိမ့္မည္။     

စင္ကာပူတြင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလို အလႉခံသံ၊ အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင့္ ထီေရာင္းသံ စသည့္အသံမ်ားကို မၾကားရပါ။ မၾကာခဏ ၾကားၾကရသည္မွာ တရုတ္ရိုးရာ ဗံုႀကီးမ်ားကို အသားကုန္ထုကာ လင္းကြင္းမ်ားကို တစ္ခ်မ္းခ်မ္းတီးလွ်က္ လွည့္လာသံ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ဆံုးထပ္မွာ ေနသူတုိ႔အဖို႔ တိုက္ေအာက္ထပ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည့္ မေလး မဂၤလာေဆာင္မွ ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုသံ၊ အသုဘရိွလွ်င္ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ရြတ္ဖတ္သံမ်ားကို နားဆင္ရပါလိမ့္မည္။

အိမ္၀ယ္ရန္ ေငြေခ်းျခင္းအတြက္ ပိုၿပီးသိလိုေသးသူမ်ား -


About Home Loans:Borrowing Money - Look Before You Leap:Repaying Loans:About Loans: -  တို႔တြင္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။


ဤသည္မွာ အိမ္၀ယ္တာတစ္ခုတည္း ရိွေသးသည္။ အိမ္၀ယ္ၿပီးေနာက္ အိမ္ေျပာင္းရန္အတြက္၊ ေရမီးေလွ်ာက္ျခင္း၊ Town Council မ်ားသို႔ S&CC အခြန္မ်ားေပးရျခင္း၊ Property Tax ေပးရျခင္း၊ အိမ္အတြက္ အာမခံလုပ္ရျခင္း၊ အားပါး - အမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးသည္။ မ်ားျပားလွေသာ ဤကိစၥမ်ား ေရးရမွာ အလြန္ပ်င္းသြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ား ရွာေဖြသာ ဖတ္ၾကပါေတာ့ဟု အားနာပါးနာ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။


အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေအးၿငိမ္း

၅ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၁၂၊ ည ၁၁း၅၀ နာရီ
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663
ဖံုး - 97303027

3 comments:

Zar said...

ဆရာရွင့္ .. eligibility to buy house ကို သိပ္မရွင္းလို႕ ေမးခ်င္ပါတယ္ .. က်မက Singapore PR တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး၊ Singapore မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ Spass Holder တစ္ေယာက္ပါ၊ က်မ အေနနဲ႕ေရာ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေစ ၊ ညီအမ တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္တဲြဖက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိဘ နာမည္ ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး ျဖစ္ေစ Singapore မွာ အိမ္၀ယ္ခြင့္ရွိ ပါသလားရွင္? ၀ယ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို အမ်ိဳးအစား အိမ္ကို ၀ယ္ခြင့္ရွိပါသလဲရွင္? ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ အေန နဲ႕ အိမ္၀ယ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ ကလည္း .. ယခု ဆရာေျပာသြားတဲ့ PR တစ္ေယာက္ အိမ္၀ယ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အတူတူပါလား? ေျဖေပးပါရွင္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊

ေအးၿငိမ္း said...

EP ကေတာ့ Private Condo ကိုေတာ့ ၀ယ္လို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ S Pass ကိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါဘူး။ အိမ္ပဲြစားေတြ ဆီေမးၾကည့္ရင္ ပိုေသခ်ာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမးၿပီး ထပ္ေျဖေပးပါ့မယ္။ ပိုက္ဆံေခ်းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္ကို သြားေမးတာ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။ အိမ္တန္ဘိုးရဲ့ ၈၀ ရာႏံႈးေလာက္ေခ်းလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ကိုင္ထားတဲ့ S Pass အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ခိုင္မာသလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ေခ်းမွာျဖစ္လို႔ ေခ်းလို႔ရမယ္၊ မရဘူးဆိုတာကေတာ့ ဘဏ္က ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Zar said...

ြRely comment အတြက္ က်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။ က်မ နားစြန္နားဖ်ား ၾကားဖူးတာက ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႕လည္း အိမ္၀ယ္လို္႕ရတာမ်ိဳးကို ၾကားဖူးထားလို႕ပါ။ Far East Organization လို company ေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထိသြားၿပီး Marketing ဆင္းတဲ့ထိရွိေနတာသိရပါတယ္၊ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိပါဘူးရွင္၊ ဒါေၾကာင့္ ဗဟုသုတ အေနၿဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း ၾကိဳတင္သိထားခ်င္တာေၾကာင့္ပါ၊ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ Singapore မွာ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအေပၚ ဆရာ့ရဲ႕ personal opinion ကိုလည္းတင္ျပေပးေစလိုပါတယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊