Monday, January 23, 2012

CPF အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁)

အခ်ီး


စင္ကာပူ၌ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအဖို႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ CPF ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိသလိုလိုႏွင့္ မသိေသးေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကေလးမ်ား မ်ားစြာရိွ၏။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က မိတ္္ေဆြမ်ား CPF အေၾကာင္း ဂဃနဏ သိရေအာင္ အေသးစိတ္ ေရးပါမည္။ သုိ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးရွည္ပါမည္။ အားလံုးဖတ္ရမွာ ပ်င္းလွ်င္ မိမိသိလိုသည္ကိုသာ ေရြးဖတ္ပါေလ။

ဤတြင္ေရးသားထားသမွ် အခ်က္အလက္အားလံုးမွာ စင္ကာပူအစိုးရ website ျဖစ္ေသာ http://cpf.gov.sg/ ႏွင့္ Wikipedia website, http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Provident_Fund မွ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ CPF ဆိုတာ ဘာလဲ

Central Provident Fund (CPF) ဟူသည္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ စင္ကာပူ PR (Permanent Resident) မ်ားအား အလုပ္မွ အနားယူမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အိမ္၀ယ္ယူမႈ စသည္တို႔အတြက္ မစုမေနရ စုရန္ အစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာ အစီအမံတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို CPF ကို Ministry of Manpower (MOM) ေအာက္ရိွ CPF Board အဖဲြ႔မွ စီမံခန္႔ခဲြပါသည္။

CPF ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည္။

CPF ရံုးခ်ဳပ္မွာ 79 Robinson Road, #02-00, Singapore 068897 ျဖစ္ပါသည္။

၂။ CPF သမိုင္း

စင္ကာပူကြ်န္းကို ဂ်ပန္သိမ္းအၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာ၊ အၿငိမ္းစားမ်ားသည္ အိုမင္းမစြမ္းအခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရ ျပန္သိမ္းေသာအခါ ထိုအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူ၌ CPF စနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူ၏ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လူေနမႈစနစ္ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းလည္း တိုးလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစကာ CPF စုေငြကို အသက္ ၅၅ ႏွစ္ထိ မိမိတို႔ လုပ္စာလခထဲမွ ထည့္၀င္ၾကရသည္။

CPF တံဆိပ္မွာ ေသာ့သံုးေခ်ာင္းျဖစ္၏။ စက္၀ိုင္းက ၿပီးျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဒိုင္းပံုစံမွာ မိမိတို႔ အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးကိစၥအားလံုးကို ကာကြယ္ေပးထားျခင္း ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္၏။ ေသာ့သံုးေခ်ာင္း ၏ အဓိပၸါယ္မွာကား အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္၏။ အစိမ္းေရာင္မွာ CPF ၏ အျမဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ သေဘာကို ေဆာင္၏။

၃။ CPF Accounts (CPF ေငြစာရင္းမ်ား)

အလုပ္သမား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔သည္ အလုပ္သမား၏ ၀င္ေငြ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို CPF စုေငြအျဖစ္ လစဥ္ ထည့္၀င္ၾကရ သည္။ ဤေငြမ်ားကို CPF ေငြစာရင္းသံုးခုသို႔ ခဲြေ၀ထည့္သြင္း စုေဆာင္း၏။ ထုိေငြစာရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။

၁) Ordinary Account

ထိုေငြစာရင္းမွ ေငြမ်ားကို အိမ္၀ယ္ျခင္း၊ အာမခံအတြက္ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ပညာေရး တို႔အတြက္ သံုးႏုိင္သည္။

၂) Special Account

ဤေငြစာရင္း စုေငြမ်ားကို အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးႏုိင္သည္။

၃) Medisave Account

အတည္ျပဳထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ား ႏွင့္ ေဆးရုံတက္ကုသျခင္းမ်ားအတြက္ ဤစုေငြထဲမွ သံုးႏုိင္သည္။

၄။ စုေဆာင္းေငြ အခ်ိဳး

CPF စုေငြကို ၀န္ထမ္းက မည္မွ်၊ အလုပ္ရွင္က မည္မွ်ထည့္ရမည္ ဆုိသည္မွာ အေတာ္ေလး ရႈပ္ေထြးပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စကာ Medisave စုေငြကို ၅ ရာခိုင္ႏံႈးတိုးျမွင့္လုိက္သည္။ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ အလုပ္ ရွင္၏ ထည့္၀င္ေငြကို ေနာက္ထပ္ ၅ ရာခိုင္ႏံႈးတိုးလိုက္ပါသည္။ ထိုတိုးလိုက္ေသာ ပိုက္ဆံသည္ Special Account အတြင္း ေရာက္သြားမည္။ ထိုအခါ အလုပ္ရွင္က ထည့္၀င္ရသည့္ စုစုေပါင္းရာႏံႈးမွာ ၁၅.၅ % ျဖစ္သြားၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထည့္၀င္ေငြမွာ ၃၅.၅% ထိ တိုးသြားသည္။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ အလုပ္ရွင္ထည့္၀င္ေငြကို ေနာက္ထပ္ ၅ % တိုးျမွင့္လုိက္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထည့္၀င္ေငြမွာ ၃၆% ထိ ေရာက္လာပါသည္။

ဤတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါမည္။

၅။ CPF စုေဆာင္းေငြမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးႏိုင္သနည္း။

ယခု ေယဘူယ်သေဘာေျပာပါမည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံရွင္းျပပါမည္။

၁) အၿငိမ္းစားယူျခင္း

အနည္းဆံုးစုေဆာင္းထားရိွရမည့္ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ ျပည့္ၿပီးေနာက္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိမိ CPF စုေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ တစ္သက္တာမသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားလွ်င္လည္း မိမိတို႔ CPF စုေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

CPF စုေငြမ်ားကို အသက္အာမခံ၀ယ္ရန္ သံုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ CPF ရိွ အၿငိမ္းစားေငြစာရင္း (Retirement Account) တြင္ လည္း သိမ္းထားႏိုင္သည္။ အသက္အာမခံေငြကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ CPF စုေငြထဲမွ အလိုလိုေပးသြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ CPF စုေငြမ်ားကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္မွစကာ လစဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ စ၍ထုတ္မည့္အခ်ိန္ ေနာက္က်ေလ ေငြထုတ္ခ်ိန္ ပိုၾကာေလျဖစ္ပါမည္။ ဥပမာ - အသက္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ စထုတ္ပါက စုေငြကို အသက္ ၈၂ ထိသာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ ထုတ္မည့္အစား အသက္ ၆၃ ႏွစ္က်မွ စထုတ္မည္ဆုိပါက ထိုစုေငြကို အသက္ ၈၄ ႏွစ္ထိ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စကာ CPF စုစုေပါင္း အနည္းဆံုးစုေငြ (CPF Minimum Sum) ကို ယခင္က ၁၀၆၀၀၀ မွ်သာ သတ္မွတ္ထားရာမွ အနည္းဆံုး စင္းေဒၚလာ ၁၁၇၀၀၀ ရိွရမည္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထိုေငြပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀၀၀၀ ေရာက္သည္ထိ ႏွစ္စဥ္ တိုးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္၏။ ႏွစ္စဥ္ေငြေဖာင္းပြမႈေပၚမူတည္၍လည္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

CPF Minimum Sum ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ရမည္သာမက Medisave Account မွ ေငြကိုလည္း ေငြျပန္ထုတ္မည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ရပါမည္။ အကယ္၍ နည္းေနလွ်င္ Oridinary Account မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ Special Account မွေသာ္လည္းေကာင္း ပိုလာသည့္ေငြကို ေျပာင္းထည့္မည္ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငြျပန္ထုတ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ေနာင္ဆက္ထုတ္သြားမည့္ ေငြမ်ားတြင္လည္း ဤအတိုင္းျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။            ။ ယခုမွာ ေယဘူယ် ရွင္းျပခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအေခၚအေ၀ၚမ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးသူ စာဖတ္သူမ်ား အဖို႔ မ်က္စိလည္စရာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမည္။ ေနာက္ပိုင္းက် ကြ်န္ေတာ္ အေသးစိတ္ထပ္မံရွင္းျပပါမည္။

၂) က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးျခင္း

က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သံုးႏုိင္ေစရန္ လစဥ္ ထည့္၀င္ေနရသည့္ Medisave Account မွ ပိုက္ဆံမ်ားက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ထုိေငြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုမီွခိုေနသူမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း သံုးႏုိင္ပါမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အျပင္လူနာကုသျခင္းမ်ားအတြက္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သံုးႏုိင္၏။

(ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ ကု၍မေပ်ာက္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားရိွရာ ေသသည္အထိ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားေနရမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔အတြက္ ၂ လ သို႔မဟုတ္ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အျမဲ ေဆးခန္းျပရသည္။ Jurong Poly clinic တြင္ျဖစ္၏။ ထိုအခါ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးဘိုး၊ ဆရာ၀န္ျပခ၊ မ်က္လံုးစမ္းခ၊ ေသြးစစ္ခ စသျဖင့္ ေဆးကုစရိတ္ ၁၃၀ ေလာက္က်ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဤေငြအားလံုးကို ေငြသားျဖင့္ေပးမည့္အစား ကြ်န္ေတာ့္ Medisave Account ထဲမွ ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကုန္ေတာ့ ေပးလို႔မရ။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္၏။

Ø  Medisave ကို သံုးရန္ ေဆးကုသစရိတ္ အနည္းဆံုး ၅၀ ရိွရမည္။

Ø  ေဆးကုသစရိတ္၏ ၇၅% ေလာက္ကိုသာ Medisave ႏွင့္ေပးလို႔ရမည္။ ဒါေတာင္ ပံုေသမဟုတ္ပါ။ ေဆးကုစရိတ္မ်ားလာသည္ႏွင့္ ထုိရာႏံႈးကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါသည္။

Ø  Medisave ႏွင့္ေပးသည္ဆိုေစ။ ထင္တိုင္းေပးလို႔မရ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀၀ သာေပးခြင့္ျပဳပါသည္။

Ø  တစ္ခါ Medisave သံုးတိုင္းလည္း admin fee ဆိုကာ ၃ က်ပ္ခဲြလည္းေပးရေသး၏။ မွတ္ကေရာ့။)

မွတ္ခ်က္။            ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား ေဆးကုသရာတြင္ အခက္အခဲမရိွေစရန္ စင္ကာပူအစိုးရက 3M System ကို ခ်မွတ္ေပးထား၏။ Medisave, Medishield, Medifund စနစ္ျဖစ္၏။ ယခုက ကြ်န္ေတာ္ CPF ကို ဦးတည္သြားေနတာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤ 3M System အေၾကာင္း ခ်န္ခဲ့ပါမည္။ နည္းနည္းလည္း ရႈပ္၏။ ေနာက္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ သပ္သပ္ ေရးပါမည္။ သို႔ေသာ္ ပ်င္းစရာေကာင္းလွေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၏။

Medisave စုေငြမ်ားကို Mesishield အတြက္ သံုးႏိုင္သည္။ Medishield မွာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွေသာ အသည္းအျပင္းေရာဂါမ်ား စသည္တို႔ကို ကာမိရန္ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္မူ Eldershield စနစ္ ရိွ၏။ ၾကာရွည္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ စရိတ္စကအတြက္ အစီအမံျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပပါမည္။

၀င္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ Medifund စနစ္ထားေပးသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးေရးပါမည္။

က) Medisave စုေငြပမာဏ (Medisave Minimum Sum) ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၃၄၅၀၀ မွ ၃၆၀၀၀ ထိ တိုးျမွင့္လုိက္၏။ မိမိစုေငြသည္ ထုိပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနသည္ဆိုပါစို႔။ ထုိပုိေငြကို အသက္ ၅၅ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ျပန္ထုတ္လို႔ ရသည္။  

ခ) မိမိ၏ Medisave Account ထဲ၌ အမ်ားဆံုးထားႏုိင္ေသာ ေငြပမာဏကို Medisave Minimum Sum + ၅၀၀၀။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္းစုေငြ စင္းေဒၚလာ ၄၁၀၀၀ ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ ၎ကို Medisave Contribution Ceiling (MCC) ဟုေခၚ၏။ ထိုပမာဏထက္ပိုေသာ ပိုက္ဆံအားလံုးကို Special Account အတြင္း လဲႊေျပာင္းထည့္ေပးပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကာမိေအာင္ ဤကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

(ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကေလးတစ္ခု ရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ဤလုပ္ငန္းမွေန၍ လခမထုတ္သည့္ အတြက္ CPF ထည့္စရာမလို။ သို႔ေသာ္ ပထမ ၂ ႏွစ္က ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၁၉ က်ပ္ CPF ထဲ ေပါင္းထည့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာစိတ္ကူးေပါက္သည္မသိ။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ဆိုကာ မႏွစ္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ Medisave Account အတြင္းသို႔ ၃၈၈၀ သြင္းခုိင္းပါသည္။ ၂၀၁၀ ႏွစ္တြင္မူ ၄၅၀၀ ထည့္ခိုင္းပါသည္။ မႏွစ္ကေတာ့ တစ္လံုးထဲ ထည့္ခိုင္းသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ GIRO ျဖင့္ ျဖတ္သည္။ သို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ Medisave Account အတြင္းမွ ေငြသံုးေသာင္းေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို လွ်ာထုတ္ကာ ေျပာင္ေလွာင္ျပေန၏။ သည္ပိုက္ဆံမ်ားကို ေဆးရံုတက္မွသာ သံုးခြင့္ ရမည္။ သည္အတုိင္းကေတာ့ ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရေသာ ေငြစမ်ားျဖစ္ပါ၏။ တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ တို႔ခြင့္၊ ထိခြင့္မရိွသျဖင့္ သည္ေငြပမာဏ တိုးလာေနသည္ကို အျမဲမျပတ္ျမင္ေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)   

၃) အိမ္၀ယ္ရန္ သံုးျခင္း

အိမ္၀ယ္ရန္ မိမိ၏ CPF Ordinary Account ၌ ရိွသမွ်ပိုက္ဆံ အကုန္သံုးလို႔ရပါသည္။ ေနာက္ၿပီး ဘဏ္မွေခ်းေငြကိုလည္း ထို account အတြင္းမွပင္ ဆပ္လို႔ရသည္။ ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါ။ ဘဏ္က CPF ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ သူတို႔ဟာသူတို႔ ျဖတ္သြား လိမ့္မည္။


ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိလိုသူတို႔အတြက္ အခ်ဳပ္ျဖစ္၏။ ယခု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ အေသးစိတ္သျဖင့္လည္း အေတာ္ရွည္ပါလိမ့္မည္။

CPF ကို မည္သို႔ထည့္၀င္ရသနည္း

ဤကိစၥကား အေတာ္ရွည္လ်ားေထြျပားလွသည့္ ကိစၥျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ မလိုတာေတြဖယ္ကာ လုိသေလာက္ ခ်ဳ႔ံေရးျပပါမည္။

အပိုင္း (က)

၁။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား

၂။ ပင္စင္မစားရေသာ ဥပေဒ၀န္ထမ္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား

၃။ ပင္စင္မစားရေသာ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား - အတြက္

မွတ္စု။    ။ ထို၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာမန္ အျမင့္ဆံုးလစာ မွာ ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ဇယား (က၁)

က) စင္ကာပူႏိုင္ငံသား

ခ) PR ရၿပီး ၃ ႏွစ္ျပည့္သူမ်ား

ဂ) PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္မွ်သာ ရိွေသးေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအတြက္ ထည့္၀င္ရန္ရိွသည့္ CPF ကို အျပည့္အ၀ထည့္၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးသူ - မ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း၏ အသက္ (ႏွစ္)
ထည့္၀င္ရန္ႏံႈး (လခ ၁၅၀၀ အထက္)
မည္သုိ႔ခဲြေ၀သည္
အလုပ္ရွင္
၀န္ထမ္း
စုစုေပါင္း
OA
SA
MA
၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္
၁၆
၂၀
၃၆
၂၃
၃၅ မွ ၄၅
၁၆
၂၀
၃၆
၂၁
၄၅ မွ ၅၀
၁၆
၂၀
၃၆
၁၉
၅၀ မွ ၅၅
၁၂
၁၈
၃၀
၁၃
၅၅ မွ ၆၀
၁၂.၅
၂၁.၅
၁၁.၅
၆၀ မွ ၆၅
၆.၅
၇.၅
၁၄
၃.၅
၉.၅
၆၅ အထက္
၆.၅
၁၁.၅
၉.၅


OA = Ordinary Account

SA = Special Account

MA = Medisave Account

ရွင္းလင္းခ်က္။      ။ အသင္သည္ အသက္ ၄၀ ရိွၿပီး လခ ၂၀၀၀ ရသည္ဆိုပါစို႔။

အသက္ ၄၀ ျဖစ္သျဖင့္ ဇယားမွ (၃၅ မွ ၄၅) အတန္းတြင္ၾကည့္ပါ။ အလုပ္ရွင္ထည့္၀င္ႏံႈး ၁၆၊ ၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ႏံႈး ၂၀ ဆိုတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ CPF Account အတြင္းသို႔ သင့္အလုပ္ရွင္က ထည့္ေပးမည္မွာ  ၂၀၀၀ ၏ ၁၆% = ၃၂၀

                                                          သင့္လခထဲမွ ထည့္၀င္ရမည္မွာ ၂၀၀၀ ၏ ၂၀% = ၄၀၀

ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ထည့္၀င္ေငြ = ၃၂၀ + ၄၀၀ = ၇၂၀ ျဖစ္၏။ ( တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ၏ ၃၆%)

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လခ ၂၀၀၀ ရသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တကယ္လခထုတ္လွ်င္ ေငြသားျဖင့္သင္ရမည့္ပိုက္ဆံမွာ ၂၀၀၀ - ၄၀၀ = ၁၆၀၀ သာျဖစ္ပါ၏။ (မိန္းမကိုလည္း နားလည္ေအာင္ရွင္းျပထားအံုးဗ်။ မဟုတ္ရင္ ေတာ္ေျပာေတာ့ ၂၀၀၀ ရတယ္ဆို။ ခု ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ ၁၆၀၀ ပဲေပးသတံုး။ က်န္တဲ့ ၄၀၀ ကို ဘယ္ဖဦးထုပ္မ သြားေထာက္ပံ့ေနသလဲ လို႔ ရန္ေထာင္ခံ ထိေနအံုးမယ္။)

ထို ထည့္၀င္ေငြ ၇၂၀ ကို CPF Account သံုးခုအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေပးပါသည္။

အထက္ပါဇယား (၃၅ မွ ၄၅) အတန္းတြင္ CPF Account မ်ား ခဲြေ၀ပံုကို (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) ဟု ျပထား၏။

ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ CPF Account မ်ားအတြင္းသို႔ ခဲြထည့္ေသာ ရာခိုင္ႏံႈး  (OA - ၂၁ , SA - ၇, MA - ၈) မွာလည္း လခ၏ ရာခိုင္ႏံႈးမ်ားျဖစ္၏။ ( ၂၁+၇+၈ = ၃၆)

ထို႔ေၾကာင့္ OA = Ordinary Account အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၂၁% = ၄၂၀ ထည့္ေပးမည္။

SA = Special Account အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၇% = ၁၄၀ ထည့္ေပးမည္။

MA = Medisave Account  အတြင္းသို႔ ၂၀၀၀ ၏ ၈% = ၁၆၀ ထည့္ေပးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄၂၀+၁၄၀+၁၆၀ = ၇၂၀ ျဖစ္၏။

လခ ၁၅၀၀ ေအာက္ရသူမ်ားအတြက္ ဇယားသီးသန္႔ရိွပါသည္။ (ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာေတြအကုန္လံုး လခ ၁၅၀၀ အထက္ရၾက သူေတြခ်ည္းပဲလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး ၁၅၀၀ ေအာက္ဇယားကို ခ်န္ခဲ့မယ္ေနာ။ သိခ်င္တဲ့သူေတြ http://mycpf.cpf.gov.sg/NR/rdonlyres/B2F1F51A-1894-4A52-8259-F8914EB6934C/0/SingaporeCitizen3rdyearSPR_PTENPENSep2011.pdf မွာၾကည့္ပါ။)

ဇယား (က၂)

PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
TW ၏ ၄%+$ 30+ 0.06 (TW - $750)
$30+ 0.6 (TW-$750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9%(OW)]*+9%(AW)
Upto Maximum of $450
5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၃၅ မွ ၅၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$42.96 + 0.0568 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၅၀ မွ ၅၅ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$41.04 + 0.0632 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ အသက္ ၅၅ မွ ၆၀ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$38.40 + 0.072 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[9% (OW)]* + 9% (AW)
* Up to a maximum of $450
5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ရိွေသးသူ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
9% (TW) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၃၅ မွ ၅၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$96.72 + 0.1276 (TW - $1,200) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၅၀ မွ ၅၅ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$92.52 + 0.1416 (TW - $1,200) +
$90 + 0.18 (TW - $750)
$90 + 0.18 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[24% (OW)]* + 24% (AW)
* Up to a maximum of $1,200
[15% (OW)]* + 15% (AW)
* Up to a maximum of $750


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၅၅ မွ ၆၀ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$57.60 + 0.108 (TW - $1,200) +
$75 + 0.15 (TW - $750)
$75 + 0.15 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[18.5% (OW)]* + 18.5% (AW)
* Up to a maximum of $925
[12.5% (OW)]* + 12.5% (AW)
* Up to a maximum of $625


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$45 + 0.09 (TW - $750)
$45 + 0.09 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[11% (OW)]* + 11% (AW)
* Up to a maximum of $550
[7.5% (OW)]* + 7.5% (AW)
* Up to a maximum of $375


PR သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ရိွသူ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ အထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

၀န္ထမ္း
အလုပ္ရွင္+၀န္ထမ္း ထည့္၀င္ေငြေပါင္း
၀န္ထမ္းမွ ထည့္၀င္ရမည့္ေငြ
လခ ၁၂၀၀ မွ ၁၅၀၀
$29.40 + 0.077 (TW - $1,200) +
$30 + 0.06 (TW - $750)
$30 + 0.06 (TW - $750)
လခ ၁၅၀၀ အထက္
[8.5% (OW)]* + 8.5% (AW)
* Up to a maximum of $425
[5% (OW)]* + 5% (AW)
* Up to a maximum of $250


Notes:

OW: Ordinary Wages. CPF is computed up to OW Ceiling of $5,000. (သာမန္လစာ)

AW: Additional Wages (အပိုေၾကး)

TW: Total Wages (Ordinary Wages + Additional Wages) (စုစုေပါင္း လစာ)

ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ CPF အဘယ္မွ် ရႈပ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ သတိျပဳမိေလာက္ပါၿပီ။ ဤသည္မွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ေသး။ ရႈပ္ေထြးလွေသာ ဇယားႀကီးမွ သိသင့္သေလာက္ ထုတ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(ခ) ကား ပင္စင္စားရသူတို႔အတြက္ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္မဆိုင္ဟု သေဘာထားကာ ခ်န္ခဲ့ပါမည္။ သိလိုသူမ်ား

http://mycpf.cpf.gov.sg/Employers/Gen-Info/cpf-Contri/ContriRa.htm တြင္သြားဖတ္ပါေလ။

အတိုးႏံႈး (Interest) (၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ) (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ ႀကိမ္ review လုပ္ပါမည္။)

သာမန္ Ordinary Account အတြက္ - 2.5%
အထူး Special Account အတြက္ - 4%
ေဆး Medisave Account အတြက္ - 4%

အကယ္၍ မိမိ CPF စုေငြအားလံုးသည္ ၆ ေသာင္းႏွင့္အထက္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၁% ပိုေပးမည္။ သုိ႔ေသာ္ OA ၌ အနည္းဆံုး ၂ ေသာင္းရိွေနရမည္။

သုိ႔အတြက္ အသံုးမလိုလွ်င္ အတိုးမ်ားမ်ားရရန္ OA မွ SA သို႔ေျပာင္းထည့္ပါဆို၏။ သို႔ေသာ္ သူက တစ္လမ္းသြားျဖစ္သည္။ SA ထဲေရာက္သြားေသာ ပိုက္ဆံကို OA ထဲ ျပန္ေျပာင္းလို႔မရေတာ့ပါေလ။ ထို႔ေၾကာင့္ OA ထဲတြင္ မလိုေတာ့တာ ေသခ်ာမွ SA ထဲေျပာင္းသင့္ပါသည္။

CPF Minimum Sum Scheme (MSS) (CPF အနည္းဆံုး စုေငြေပါင္း အစီအစဥ္)

CPF Minimum Sum ဆိုသည္မွာ သင္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သင့္ CPF စုေငြထဲ၌ ရိွေနရမည့္ အနည္းဆံုး စုေဆာင္းေငြ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဤေငြမွာ သင္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ကာလမွစကာ ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္ထိ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္ အခဲမရိွေလေအာင္ စုေပးထားသည့္ ပိုက္ဆံျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ စုေဆာင္းေငြ သင့္ account ထဲ၌ရိွေနၿပီဆိုလွ်င္ အတိုးႏံႈးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄% ေပးသည္။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စုေငြျပည့္ၿပီဆုိလွ်င္ CPF တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စတင္ ထုတ္ယူ၍ရပါၿပီ။ မည္မွ်ထုတ္ယူႏိုင္သနည္း ဆုိသည္မွာ စုေငြမည္မွ်ရိွၿပီနည္း ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။

ဤစုေငြကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၈ ေသာင္း သတ္မွတ္သည္။ ထိုေငြပမာဏကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၀,၀၀၀ ေရာက္သည္ထိ ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင့္သြားမည္။ CPF ပိုက္ဆံႏွင့္ အိမ္၀ယ္ထားသူတို႔အဖို႔ အသက္  ၅၅ ႏွစ္ေရာက္သည့္တိုင္ ထို CPF Minimum Sum  ကို ျပည့္မီေအာင္ မထည့္ႏိုင္ဆိုပါစို႔။ အသင့္အိမ္တန္ဘိုး၏ ထက္၀က္ကို ထို CPF Minimum Sum  အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ေအာက္တြင္ တြက္နည္းဥပမာကို ျပထားပါသည္။

တြက္နည္းဥပမာ (၁)

EXAMPLE 1

Where the co-owner’s CPF usage is less than 50% of the residual value of the property

HDB’s average valuation price
(သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan
(အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$150,000

Residual value :
(က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$150,000

Co-owner's CPF usage :
(စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 40,000

Member's share :
(CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 75,000


အထက္ပါဇယားတြင္ အိမ္တန္ဘိုး သံုးသိန္း (Valuation Price) ျဖစ္၏။ အိမ္ကို အသင္ႏွင့္ အသင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ ထက္၀က္စီပိုင္ၾကသည္။ အိမ္တန္ဘိုးျပန္ဆပ္ရန္ တစ္သိန္းခဲြေၾကြးက်န္ေသးသည္။ အကယ္၍ သင့္ Minimum Sum သည္ $131,000 ျဖစ္ပါက ထိုအိမ္အတြက္ သင္ $75,000 (သို႔ေသာ္ အမ်ားဆံုး $65,500) သာ ျပႏိုင္မည္ျဖစ္၏။

တြက္နည္းဥပမာ (၂)

EXAMPLE 2

Where the co-owner’s CPF usage is more than 50% of the residual value of the property

HDB’s average valuation price
(သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan
(အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$200,000

Residual value :
(က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$100,000

Co-owner's CPF usage :
(စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 80,000

Member's share :
(CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 20,000


တြက္နည္းဥပမာ (၃)

EXAMPLE 3

Where the co-owner did not use CPF for the property and has 50% share ownership

HDB’s average valuation price
(သင့္အိမ္တန္ဘိုး)

:$300,000

Less outstanding HDB loan
(အိမ္ဘိုးေပးရန္ေၾကြးက်န္)

:$250,000

Residual value :
(က်န္ေသာေငြပမာဏ)

:$50,000

Co-owner's CPF usage :
(စပ္တူ၀ယ္သူအတြက္)

:$ 0

Member's share :
(CPF တြင္ သင္ျပႏုိင္ေသာပမာဏ)

:$ 25,000


CPF မွ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြကို အသက္ ၆၂ ႏွစ္တြင္ စတင္ေပးပါမည္။ ေနာက္ဆံုး သင့္ CPF စုေငြအားလံုးကုန္သြားသည္ထိ ေပးပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CPF ပိုက္ဆံ ၾကာၾကာသံုးႏိုင္ရန္ ျပန္ထုတ္ေသာႏွစ္ကို ေနာက္က်ႏိုင္သမွ် ေနာက္က်ပါေစဟု အႀကံျပဳ ထားပါသည္။

အသင္၏ CPF Minimum Sum သည္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုေနပါက သင့္ဇနီး၊ မိခင္၊ ဖခင္၊ အဖိုး၊ အဖြား၊ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ တို႔၏ CPF အတြင္းေျပာင္း ထည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ OA account မွ ပိုက္ဆံကုိသာ ေျပာင္းထည့္ေပးလို႔ ရပါသည္။

အသင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ မသန္မစြမ္း သို႔မဟုတ္ လခ ၄၀၀၀ ထက္မေက်ာ္ပါက အသင့္ပိုက္ဆံကုိ သူ႔ CPF အား top up လုပ္ရန္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ သံုးခဲ့သည္ဆုိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္းေဒၚလာ ၇၀၀၀ ထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳပါသည္။

ႏွစ္စဥ္တိုးျမင့္လာသည့္ CPF Minimum Sum ကုိေအာက္ပါအတိုင္း ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

55th birthday on or after
Minimum Sum
(in 2003 dollars)
Minimum Sum
(after adjustment for inflation)
1 July 2003
$80,000
$80,000
1 July 2004
$84,000
$84,500
1 July 2005
$88,000
$90,000
1 July 2006
$92,000
$94,600
1 July 2007
$96,000
$99,600
1 July 2008
$100,000
$106,000
1 July 2009
$104,000
$117,000
1 July 2010
$108,000
$123,000
1 July 2011
$112,000
$131,000
1 July 2012
$116,000
} To be
1 July 2013
$120,000
} announced

မည္သူမ်ားသည္ CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္သနည္း

၁။ စင္ကာပူ PR ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သူမ်ား၊ စင္ကာပူမွထုတ္ေပးထားသည့္ သက္တမ္းရိွ Work Permit, Employment Pass တစ္ခုခုကို ကိုင္ေဆာင္မထားသူမ်ား။

၂။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အထက္ရိွသူမ်ား။

၃။ အသက္ ၅၀ ႏွင့္ ၅၅ ႏွစ္ၾကား။ သို႔ေသာ္ CPF ျပန္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ၂ ႏွစ္ အလုပ္မလုပ္ ခဲ့သူမ်ား။

၄။ ကိုယ္ခႏၶာအရ သို႔မဟုတ္ စိတ္အေျခအေနအရ အလုပ္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့သူမ်ား။

၅။ စင္ကာပူ ႏွင့္ West Malaysia မွ အၿပီးအပိုင္ထြက္ခြာသြားသူမ်ား။ (၎တို႔သည္ စင္ကာပူ၌ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လာလုပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွသူမ်ား ျဖစ္ရမည္)

CPF ပိုက္ဆံမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ထုတ္ယူရမည္နည္း

CPF ပိုက္ဆံမ်ားျပန္ထုတ္ရန္ Online မွ SingPass ျဖင့္ ေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပံုစံျဖည့္ၿပီးလည္း စာတုိက္မွ ပို႔ႏိုင္သည္။ ပို႔ရမည့္လိပ္စာမွာ -

CPF Board

Withdrawal Schemes Department

79 Robinson Road

Singapore 068897လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္းသံုးခဲ့ေသာ ပတ္စ္ပို႔

၂။ PR ကို cancel လုပ္ၿပီးေၾကာင္း ICA မွစာ

၃။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီနာမည္မ်ား (အလုပ္စ၀င္သည့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္မွ ထြက္လာသည့္ရက္အပါအ၀င္)

၄။ CPF nominate လုပ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ခဲ့ေသာ နာမည္အားလံုး၊ မလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း မလုပ္ဖူး ဆိုသည့္စာ

၅။ သင့္နာမည္သည္ CPF ထည့္၀င္ေနေသာ နာမည္ႏွင့္ မတူပါက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ အမည္ေျပာင္းစာရြက္စာတမ္း၊ ဘဏ္စာရင္းစာရြက္ စသည္တင္ျပရမည္။

ပုိက္ဆံကို မည္ကဲ့သို႔ျပန္ေပးမည္နည္း

၁။ အကယ္၍ သင့္တြင္ စင္ကာပူ PR ကဒ္ႏွင့္လုပ္ထားေသာ POSB account ရိွပါက Bank GIRO ႏွင့္ ျပန္ထည့္ေပးလိမ့္မည္။

၂။ အကယ္၍ သင့္ႏိုင္ငံ (ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ) ရိွ ဘဏ္သို႔လဲႊေစလိုပါကလည္း TT (Telegraphic Transfer) ျဖင့္လဲႊႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘဏ္သည္ စင္ကာပူေဒၚလာကို လက္ခံေသာဘဏ္ျဖစ္ရမည္။ ထိုဘဏ္၏ လိပ္စာ၊ SWIFT code၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္တို႔မွန္ကန္ေၾကာင္း ဘဏ္မွေထာက္ခံစာ စသည္တုိ႔ တင္ျပရပါမည္။

၃။ အကယ္၍ သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမျပည့္စံု၍ ဘဏ္သို႔မလဲႊႏုိင္သည္ျဖစ္အံ့။ သင့္ပိုက္ဆံကို စင္ကာပူေဒၚလာ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထို ခ်က္လက္မွတ္ကို clear လုပ္ရန္ ဘဏ္မွပိုက္ဆံေတာင္းပါလိမ့္မည္။ ဤစရိတ္မ်ားကို သင္က်ခံရပါလိမ့္မည္။

၄။ သင္၏ CPF ျပန္ထုတ္ခြင့္ approve ျဖစ္ပါက IRAS (အခြန္ရံုး) သို႔ သင္က်န္ရိွေနေသးေသာ အခြန္အခမ်ားအား ရွင္းလင္း ရန္လုိပါသည္။

၅။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ျပန္အမ္းေငြကို သင့္မိဘမ်ားအား လဲႊေပးပါလိမ့္မည္။CPF ပိုက္ဆံျပန္ထုတ္ရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စံုပါက -

စာရြက္ျဖင့္တင္မည္ဆိုလွ်င္
Online ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္
Bank GIRO
Bank GIRO မဟုတ္ပါက
Bank GIRO
Bank GIRO မဟုတ္ပါက
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္
အလုပ္လုပ္ရက္ ၂၀
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၀ ရက္
အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္


မွတ္ခ်က္။            ။ အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၅ ရက္တြင္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားမပါပါ။ ဥပမာ - ယခု ၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ဆိုၾကပါစို႔။ ႏွစ္ကူး ၁၊ ၂ ႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ကူး ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားမွာ ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္လလံုး အလုပ္လုပ္ရက္ေပါင္းမွာ ၁၉ ရက္မွ်သာ ရိွသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သည္တြင္ ၁၅ ရက္၊ အရက္ ၂၀ ဟုေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ တစ္လခန္႔ၾကာပါလိမ့္မည္။

ထပ္မံသိလိုေသးသည္ျဖစ္အံ့။ closing-account@cpf.gov.sg သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖံုးနံပါတ္ - 1800-227-1188 သို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Draw-Down Age

Draw-Down Age ဟူသည္ သင္ CPF စုေငြထဲမွ လစဥ္ျပန္လည္ခံစားရမည့္ အသက္ျဖစ္၏။ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ စတင္ခံစားရမည္ စသည္။

Year of Birth
Applicable Draw Down Age (DDA)
1944 to 1949
62
1950 and 1951
63
1952 and 1953
64
1954 and after
65


၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ျပည့္သူမ်ား၏ Draw-Down Age မွာ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ပါဦးမည္။
ေအးၿငိမ္း
၂၃-၁-၂၀၁၂ ည ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ္

2 comments:

ေအးၿငိမ္း said...

ဦးေဇာ္ေအာင္ ပို႔လိုက္ေသာ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေ၀မွ်လိုက္ပါ၏။

အစုိးရသည္ သူေဌးအၾကီးစားျဖစ္သည္။

အာဏာရယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အာဏာပိုင္ႏွင့္ေပါင္းေဖၚအမ်ိဳးစပ္ျခင္းသည္ အျမန္ဆံုးေသာသူေဌးျဖစ္နည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းအာဏာမက္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအတြက္လည္း တိုက္ခိုက္ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွၾကံဖြတ္အစိုးရႏွင့္ စင္ကာပူမွ ပီေအပီအစိုးရမ်ားသည္ အာဏာမလြတ္ရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္လုပ္ေနၾကပါသည္။

လူေကာင္းမ်ားေသာ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ထံမွေငြကို မလိမ့္တပတ္ျဖင့္စုေဆာင္းေစျပီး တိုင္းျပည္လိုအပ္ေသာ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရးမ်ားတြင္ သံုးစြဲေစပါသည္။ စုေဆာင္းေငြမ်ားတြင္ စင္ကာပူ၏ စီပီအက္ဖ္ သည္ ေခတ္သစ္အစၥေရးနည္းလမ္းကို အမွွီျပဳထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ဆိုရွယ္စစ္က်ဴရတီနည္းလမ္းထက္ မ်ားစြာအဆင့္ျမင့္ပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ ဆိုရွယ္စစ္က်ဴရတီ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို လြတ္ပ္ဟိုး Loop Hole မ်ားမွ Lawer & Doctor မ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကျပီး တိုင္းျပည္အစိုးရ တေျဖးေျဖးဆင္းရဲလာသည္။ စင္ကာပူ၊တရုပ္ႏိုင္ငံမ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆိုရွယ္စစ္က်ဴရတီစနစ္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ တေျဖးေျဖးခ်မ္းသာလာၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူသည္ ႏွစ္၄၀အတြင္း တစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြ per capital income တြင္ ကမၻာ့နံပါတ္၂သို႔တက္လွမ္းလာျခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ အထူး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေရးေသာ စင္ကာပူေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ျမန္မာမ်ား ေဆာင္းပါးတြင္ စကာပူႏွင့္ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေပါင္းျပီး REC ဆိုေသာ ဆိုလာပင္နယ္စက္ရံုအတြက္ ေဒၚလာ ၆.၃ဘီလွ်ံ ေငြစုေဆာင္းျပီး၊ ေနာ္ေ၀းႏွင့္ဥေရာပျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြလိမ္ယူျခင္းမွာ သူေဌးအၾကီးဆံုး (အစိုးရမ်ား) ၏ Big Cheating ပင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရေငြရွာနည္းတခု Government Level Making Money
ပါနီထဲကေရ - ပါနီထဲျပန္ေရာက္ ဆိုစကားအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ ၁၃ႏွစ္လုပ္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူအစိုးရဆီမီးကြန္ဒက္တာ ကုမၼဏီလည္း အစိုးရကအရံႈးခံျပီး လုပ္ပါသည္။ ရလဒ္ကေတာ့ ကမၻာ့ဆီမီးကြန္ဒက္တာကုမၼဏီမ်ားစြာ စင္ကာပူတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ စက္ရံုအတြက္အထူးလိုအပ္ေသာ 3M Man (ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား), Material (ကုန္ၾကမ္း), Method (စက္အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ကုမၼဏီမ်ား) စင္ကာပူတြင္လာေရာက္အေျခခ်ၾကပါေတာ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ ေရတိုစီးပြားေရးမဟုတ္ ..ေရရွည္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ အသီးအပြင့္ခံစားရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အစိုးရက အရံႈးခံျပီး CPF စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ ဘီလွ်ံႏွင့္ခ်ီျပီး ထိုကုမၼဏီသို႔ ရင္းႏွီးေငြ ထုတ္ေခ်းပါသည္။ ယခုအခါ စင္ကာပူတြင္ ဆီမီးကြန္ဒက္တာ 3M လိုအပ္ခ်က္ျပည့္သြားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကုမၼဏီ Chartered Semiconductor Manufacturing ကို အာရပ္ (ဒူဘိုင္း) သူေဌးမ်ားအား ေရာင္းခ်လိုက္ျပီးျဖစ္သည္။ ကုမၼဏီနာမည္အသစ္ျဖစ္သည္ Global Foundries. ထိုကုမၼဏီသည္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္စင္ကာပူျပည္သူမ်ား၏ ပိုလွ်ံစုေဆာင္းေငြ (CPF saving သာမက၊ ပါစင္နယ္ Bank Saving ) ကို ရေအာင္ IPO စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ရွယ္ရာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြရွာေဖြသြားပါသည္။


သူေဌးဆိုသည္မွာ


သူမ်ားထံမွေငြကို မည္သို႔၊ရေအာင္ယူရမည္ကို အျမဲၾကံေနေသာေၾကာင့္ လူကိုျမင္လွ်င္ ပိုက္ဆံမ်ားဟု သေဘာထားျပီး ဆက္ဆံေရးအလြန္ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဂါးဗားမင့္ဟုေခၚေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ သူေဌးအၾကိးစားမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွာ အခြန္ရေအာင္ေကာက္ျပီး၊ ထိုေငြျဖင့္ တိုင္းျပည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္သည္။ သူတို႔အိပ္ကပ္မ်ားထဲသို႔လည္း ထည့္သည္။ (Corruption). ထို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာရွာသည့္နည္းလမ္းတြင္ စီးပြားသမားမ်ားက ဘဏ္မ်ားမွေငြေခ်းျပီး စီးပြားလုပ္ၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားက (ရရစားစားမ်ား) ရွိတာေလးေတြ ဘဏ္ထဲစုေဆာင္းၾကသည္။ ထို၂မ်ိဳး (ျပည္သူလူထုႏွင့္စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား) ထံမွ ဂါးဗားမင့္ဆိုသူက ထပ္မံအခြန္ေကာက္ေတာ့သည္။

အခြန္ေကာက္တတ္ေသာအစိုးရ (ယခင္အေမရိကန္အစိုးရ ႏွင့္ ယခုတရုပ္ျပည္၊ယခုစင္ကာပူအစိုးရ) တို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ အခြန္မေကာက္တတ္ေသာအစိုးရမ်ား (လပ္စားမႈမ်ားသည့္ႏိုင္ငံ - ဥပမာ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားသည့္ႏိုင္ငံ - ဥပမာ ဂရိ၊ ျဗိတန္ ႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ) တို႔မွာ တေျဖးေျဖး ဆင္းရဲလာၾကသည္။

American JournalisThomas Friedman (born July 20, 1953 ရဲ့ စာအုပ္မ်ားမွာ ေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။ ပူလစ္ဇာဆုမ်ားစြာရေသာ မီလွ်ံနာ ဂ်ာနယ္လစ္စ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္၀င္းဘာသာျပန္တဲ့ World is Flat စာအုပ္ႏွင့္၊ ေမာင္စူးစမ္းဘာသာျပန္ေသာ The Lexus and the Olive Tree: စာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေလာကမွာေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။

ေအးၿငိမ္း said...

အတိုးႏႈန္းတြက္ပံု (ဘဏ္ႏွင့္အသက္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား)
If a person buys S$100 worth of gold in 1970, that amount of gold would be worth around S$1900 in 2011. In comparison, the same amount of money would be S$740 today if it is assumed that CPF pays 5% interest every year.

M = P( 1 + i )n

M is the final amount including the principal.

P is the principal amount.

i is the rate of interest per year.

n is the number of years invested.

ဥပမာ ျမန္မာျပည္တြင္ တႏွစ္၁၃ရာႏႈန္းဘဏ္တိုးႏႈန္းျဖင့္ ေငြတရာကို ၁၀ႏွစ္စုေဆာင္းပါက အတိုး၊အရင္းေပါင္း ၃၃၀က်ပ္ရရွိမည္ ..ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(အစိုးရ)က ေၾကညာထားပါသည္။


=100*POWER(1.13,10)

ထိုနည္းျဖင့္ လူမ်ား (သူေဌးႏွင့္စီးပြားေရးသမားမပါ) ၏ စုေဆာင္းေငြကို ဘဏ္မ်ားကရရွိပါသည္။ ထိုစုေဆာင္းေငြမ်ားကို ဘဏ္မ်ားက အိမ္ေပါင္၊ ေျမေပါင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၁၅-၁၈ရာႏႈန္းျဖင့္ လပိုင္း (သို႔မဟုတ္) လပိုင္း အတိုးျပန္ေခ်းေပးပါသည္။ Business Loan or Housing Loan. အိမ္၀ယ္သူမ်ားကိုေခ်းေပးျခင္းမွာ မိမိအိမ္ကိုျပန္လည္ေပါင္းႏွံျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူလည္မ်ားက မိမိအိမ္၊ေျမ၊ျခံကို ဘဏ္ ၂ခု၊ ၃ခု ထံ တျပိဳင္တည္းေပါင္ႏွံျခင္းမရွိရန္ ဘဏ္မ်ားအဆက္အသြယ္ရွိထားရပါသည္။ (သက္ေသခံလက္မွတ္ - အိမ္ဂရမ္ကို ဘဏ္ထံအေပါင္ထားရပါသည္။)

ေနာက္တနည္း -လူမ်ားထံမွ ပိုက္ဆံကို ဥပေဒေဘာင္ျဖင့္ ရယူေသာလုပ္ငန္းမွာ အသက္အာမခံျဖစ္သည္။ လူမ်ားကို အာမခံထားေစျခင္းျဖင့္ ေငြစုေဆာင္းေစပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အေမရိကာမွ အသက္အာမခံကုမၼဏီတခုအတြက္ တႏွစ္ေအးဂ်င့္အငွားလုပ္ေပးခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ..ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္အာမခံေအးဂ်င့္သည္ အလြန္အျမက္အစြန္းရရွိေၾကာင္း၊ လူမ်ား၏ အာမခံစုေဆာင္းေငြမ်ားကို ဘဏ္တိုးႏႈန္း (Fix Deposit) ထက္ အမ်ားၾကီးပိုမိုေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အသက္အာမခံအတြက္ စုေဆာင္ကာလမွာ ၅ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္၊ တသက္လံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္အာမခံကုမၼဏီမ်ားမွာ အလြန္ခ်မ္းသာၾကပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကိုလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရကုမၼဏီ (ဥပမာ - စင္ကာပူ NTUC Income) ကသာ လက္၀ါးအုပ္ထားပါသည္။နိဂံုး
ကိုေအးျငိမ္း ကိုးကားေသာ ၀ိကိပိဒိယတြင္ အစိုးရမ်ား ျပည္သူ႔ေငြကို စုေဆာင္းေစေသာစနစ္အခ်ိဳ႔ေရးထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္စိတ္အ၀င္စားဆံုးမွာ အစၥေရးအစိုးရက မည္သည့္နည္းျဖင့္ သူ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေငြကိုရေအာင္ယူသနည္း ..ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ (ဂ်ဴး ..ဆိုေသာသူသည္ ေငြစုေဆာင္းသည့္ေနရာႏွင့္စီးပြားရွာသည့္ေနရာတြင္ ကုလား၊တရုပ္မ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ပါသည္။ ထိုဂ်ဴးသေဌးမ်ား ..အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပမွ ထြက္ခြာျပီး ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ စင္ကာပူ၊ေဟာင္ေကာင္၊တရုပ္ျပည္မ်ားသို႔ ထြက္ခြာေနၾကျပီျဖစ္သည္။