Monday, August 20, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း (၁၃)

 
၂၊ ၇။ ေရွးေခတ္ ျပကၡဒိန္မ်ား


ျပကၡဒိန္သည္ လူတို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀အတြက္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္၏။ ဘဏ္မ်ားသည္ အတုိးႏႈံး တြက္ရန္ ျပကၡဒိန္ကိုၾကည့္ရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္၊ စာေမးပဲြစစ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စသည္တို႔ကို ျပကၡဒိန္ရက္စဲြမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ရသည္။ အလႉ၊ ဆြမ္းေကြ်း၊ မဂၤလာေဆာင္၊ ေမြးေန႔ အစရိွေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ အတြက္ ျပကၡဒိန္မွ ရက္စြဲမ်ားသည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ဘာသာေရးပဲြလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပသည့္အခါလည္း ကဆုန္ လျပည့္ေန႔၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ စသျဖင့္ ျပကၡဒိန္ကိုပင္ ရည္ညႊန္းရသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားသည္လည္း မ်ားစြာေသာ စီမံခန္႔ခဲြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းေ၀းပဲြမ်ား၊ တရားရံုးမ်ားမွ ရံုးခ်ိန္းမ်ား စသည္ တုိ႔တြင္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မရစေကာင္းေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးယခင္ေခတ္မ်ားကပင္ ကမ ၻာအရပ္ရပ္မွ လူသားတို႔သည္ မိမိနည္းမိမိဟန္ျဖင့္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို တီထြင္ခဲ့ၾကေလသည္။

            ေရွးေခတ္လူမ်ားသည္ ျပကၡဒိန္ကို ႀကံဆတီထြင္ၾကရာတြင္ ေကာင္းကင္၌ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ ေန၊ လ ႏွင့္ နကၡတ္ တာရာမ်ားကို အေျခခံခဲ့သည္။ ေန႔ရက္မ်ား၊ လမ်ား ႏွင့္ ရာသီဥတုမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပကၡဒိန္ကို စီစဥ္ၾကသည္။ ဤသို႔တီထြင္ၾကရာတြင္တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ညကို တစ္ရက္၊ ေကာင္းကင္မွ လမင္းႀကီးစေပၚလာခ်ိန္မွ ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေပၚလာခ်ိန္ထိကို တစ္လ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ရက္အပိုင္းအျခားကို ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေနာက္တစ္ေန႔ေနထြက္ခ်ိန္ထိ သတ္မွတ္၏။ စက္နာရီမ်ားေပၚလာေသာအခါမွသာ တစ္ရက္ကို ပထမသန္းေခါင္မွ ေနာက္ သန္းေခါင္ထိ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ကာလမွာ အတိအက် သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရိွေသး။ ေႏြ၊ ေႏြဦး၊ ေဆာင္း၊ ေဆာင္းဦး ဟူေသာ ရာသီမ်ား တစ္ပတ္လည္ခ်ိန္ကို တစ္ႏွစ္ဟု ေခၚဆိုသည္။

            ရာသီဥတုမ်ားမွာ ေနသြားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လမ်ားကို သတ္မွတ္ ရာတြင္မူ လမင္းႀကီး၏သြားႏံႈးကို မူတည္သတ္မွတ္သည္။ လသြားႏံႈးႏွင့္ ေနသြားႏံႈးမွာ မတူရကား လ ႏွင့္ ႏွစ္မ်ား အလဲြလဲြ အမွားမွား ျဖစ္လာသည္။ လူတို႔သံုးေနေသာ လမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုမ်ား မကိုက္ညီေတာ့။ ဤသည္ကို နကၡတ္ပညာရွင္၊ သခ်ၤာ ပညာရွင္မ်ားက ညိွယူၾကသည္။ ရာသီဥတုတစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅.၂၄၂၁၈၉၆၆၉၈ ရက္ရိွၿပီး လက ကမၻာကိုတစ္ပတ္ပတ္ရန္ ၾကာ ခ်ိန္မွာ ၂၉.၅၃၀၅၈၈၈၅၃၁ ရက္ျဖစ္၏။ ရာသီဥတုတစ္ႏွစ္လွ်င္ လသြားႏံႈးကိုအေျခခံသည့္ လေပါင္း ၁၂.၃၆၈၂၆၆၃၉၂၇၅ လ ရိွသည္။ ထိုအခါ ရာသီဥတုတစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ စျႏၵမာသ တစ္ႏွစ္က ၁၀.၈၇၅၁၂၃၄၃၂၆ ရက္ လိုေနသည္။ ထိုအခါ ထို လိုေနေသာရက္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္ထည့္ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အပိုတစ္လ ေဆာင္းထည့္ရ၊ လထပ္ရသည္။

            အမွန္စင္စစ္ ျပကၡဒိန္သမိုင္းဆိုသည္မွာ ဤကဲ့သုိ႔ ေနသြား၊ လသြားကာလမ်ားကို ညိွယူေသာ သမိုင္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ဂရိၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ျပကၡဒိန္မ်ားရိွ၏။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လထပ္မည္ဆိုသည္ကို ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႔က ဆံုးျဖတ္သည္။

            ဘီစီ ၅ ရာစုႏွစ္တြင္ ေပၚထြန္းခ့ဲေသာ ဂရိနကၡတၱေဗဒပညာရွင္ ေအသင္ၿမိဳ႔သား မီတြန္ (Meton of Athens – 5th Century BC) က ဘီစီ ၄၃၂ ၌ ယေန႔ မက္ေတာနစ္ စက္၀န္း (Metonic cycle) ဟု လူသိမ်ားသည့္ ၁၉ ႏွစ္လထပ္ကိန္းကို တီထြင္ခဲ့သည္။ သူ၏ တြက္ကိန္းအရ သူရိယမာသ ၁၉ ႏွစ္၏ သာ၀နရက္မ်ားသည္ စျႏၵမာသ ၂၃၅ လရိွရက္မ်ားႏွင့္ ညီ၏။ ထိုရက္မ်ားကို ရက္ျပည့္ဖဲြ႔လိုက္ပါက ၆၉၄၀ ရက္ ရသည္။ ၁၉


ရက္ေပါင္း ၆၉၄၀ သည္ ၁၉ ႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ႏွစ္မွာ (၆၉၄၀ ÷ ၁၉ = ၃၆၅.၂၆၃၁၅၇၈၉၄) ရက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုတစ္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၃၆၅.၂၄၂၁၈၉၆၆၉၈ ရက္ႏွင့္ အနည္းငယ္ကြာသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉ ႏွစ္၌ (၁၉ x ၁၂ = ၂၂၈) လ ရိွရာ စျႏၵမာသ ၂၃၅ လက ၇ လ ပိုေနသည္။ ထို ၇ လမွာ အပိုေဆာင္းေပးရမည့္လမ်ား (လထပ္ျခင္း) ျဖစ္၏။ သို႔တိုင္ ထိုေခတ္က အာယနကို မေတြ႔ရိွေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း နကၡတ္ႏွင့္ႏွင့္ ရာသီဥတုႏွစ္တို႔၏ ကြာျခားခ်က္ကိုလည္း ထည့္မတြက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ထိုအခါ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ မက္ေတာနစ္စက္၀န္းကို မတီထြင္ႏိုင္ခဲ့။

            သခ်ၤာတြက္ကိန္းမ်ားအရ ေဖာ္ျပရေသာ္ ၁၉ -

            ရာသီဥတု ၁၉ ႏွစ္  = ၆၉၃၉.၆၀၂ ရက္ (၁၂ x ၃၅၄ ရက္ + ၇ x ၃၈၄ + ၃.၆ ရက္)

            စျႏၵမာသ ၂၃၅ လ = ၆၉၃၉.၆၈၈ ရက္

            နကၡတ္လ ၂၅၄ လ = ၆၉၃၉.၇၀၂ ရက္ (၁၉+၂၃၅)


            ၁၉ ႏွစ္လထပ္ကိန္းမွာ အိႏိၵျပည္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉ ႏွစ္လထပ္ကိန္း၏ တြက္နည္းမွာ သကၠရာဇ္ကိုတည္၊ ၁၉ ျဖင့္စား။ ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း ခဆပဥၥၿဖိဳၿပီးေသာ သကၠရာဇ္ ၁ မွ စ၍ စားၾကြင္း ၂၊ ၅၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၈ ႀကံဳေသာႏွစ္မ်ား၌ လထပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၇၂၃ အင္း၀ေခတ္မွသည္ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၆ အမရပူရေခတ္အထိ စားၾကြင္း ၂၊ ၅၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၈ ႀကံဳေသာႏွစ္မ်ား၌ လထပ္ခဲ့၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၈ ႏွစ္ေက်ာ္ စားၾကြင္းကို မျပင္ဘဲ ကိန္းေသလထပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရလျပည့္၊ လကြယ္မ်ားသည္ သဘာ၀ လျပည့္၊ လကြယ္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေတာ့ေခ်။ ၁၉ ႏွစ္လထပ္ကိန္း၏ အေျခခံမူမွာ အဓိမာသ္ၿပိဳကိန္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။

            ဤလထပ္ကိန္းကို အေျခခံကာ ဘီစီ ၃၃၀ ၌ ဂရိနကၡတ္ႏွင့္ သခ်ၤာပညာရွင္ ကလစ္ပတ္စ္ (Callippus - 370BC ~ 300BC) က ၇၆ ႏွစ္ လထပ္ကိန္း (Callippic Cycle) ကို ထပ္မံတြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ထို လထပ္ကိန္း၌ ၁၉ ႏွစ္ လထပ္ကိန္း ၄ ႀကိမ္ ပါသည္။ ထိုကိန္းစဥ္အရ သူရိယမာသ ၇၆ ႏွစ္ သည္ စျႏၵမာသလေပါင္း ၉၄၀ သို႔မဟုတ္ သာ၀နရက္ ၂၇၇၅၉ ရက္တို႔ႏွင့္ ညီမွ်သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔နည္းမွာ အတိအက်မွန္သည္ေတာ့ မဟုတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၈ ႏွစ္ၾကာတိုင္း တစ္ရက္လဲြသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူက တစ္ႏွစ္တြင္ ၃၆၅.၂၅ ရက္ရိွသည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပံုမွန္ရိွရမည့္ရက္ထက္ ၁၁.၂၄ မိနစ္ပိုရွည္ေနသည္။ ေျပာၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ မက္ေတာနစ္စက္၀န္း ထက္ပင္ ပိုဆိုးေနေခ်ေသး၏။ ၂၀

            ဂရိနကၡတ္၊ ေျမတိုင္းႏွင့္ သခ်ၤာပညာရွင္ ဟစ္ပါးခဲ့စ္ (Hipparchus: 190BC ~ 120BC) ကား သခ်ၤာပညာေလာက တြင္ ႀတီဂိုႏိုေမႀတီကို စတင္တီထြင္သူျဖစ္သလို ေမာ္ဒန္နကၡတၱေဗဒ၏ ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏အေရးႀကီးဆံုး ေတြ႔ရိွခ်က္မွာ ကမ ၻာ့၀င္ရိုး တိမ္းေစာင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အာယန (နကၡတ္စက္ ေရြ႔လ်ားမႈ) ျဖစ္သည္။ ဤအေရြ႔မွာ ၇၂ ႏွစ္လွ်င္ ၁ ဒီဂရီ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀၀ ၾကာလွ်င္ မူလေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္လာမည္။ (အာယနအေၾကာင္း ကို ၁၊ ၇။ အာယနအံသာ တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။) ထိုမွ်သာမက ေနၾကတ္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ႏိုင္ေသာ ပထမဦးဆံုး နကၡတၱေဗဒပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။

            ၎က သာယနႏွစ္ေပါင္း ၃၀၄ ႏွစ္သည္ စျႏၵမာသေပါင္း ၃၇၆၀ (သာ၀နရက္ေပါင္း ၁၁၁၀၃၅) ႏွင့္ ညီသည္ဟု တြက္ျပခဲ့၏။

            ၎ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာနည္းကို တြက္ၾကည့္ပါမည္။


               
သူရိယမာသ ႏွစ္ေပါင္း
၃၀၄
x
၃၆၅.၂၅၈၇၅၆
=
၁၁၁၀၃၈.၆၆၁၈၂၄
ရက္
စျႏၵမာသလေပါင္း
၃၇၆၀
x
၂၉.၅၃၀၅၈၈
=
၁၁၁၀၃၅.၀၁၀၈၈
ရက္

ေ၀ါဟာရမာသ ၃၀၄ ႏွစ္တြင္ -
               
သာမန္ႏွစ္
၁၉၂
x
၃၅၄
=
၆၇၉၆၈
ရက္
၀ါထပ္ႏွစ္
၁၁၂
x
၃၈၄
=
၄၃၀၀၈
ရက္
ရက္ငင္
၅၉
ရက္
စျႏၵမာသရက္ေပါင္း
=
၁၁၁၀၃၅
ရက္

            ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလထပ္ကိန္းတြင္ ေ၀ါဟာရမာသ ၃၀၄ ႏွစ္အတြင္း သာမန္ႏွစ္ ၁၉၂ ႏွစ္၊ ၀ါငယ္ထပ္ႏွစ္ ၅၃ ႏွစ္၊ ၀ါႀကီးထပ္ႏွစ္ ၅၉ ႏွစ္ရိွမည္။ ၃၀၄ ႏွစ္မွ ၁၆ မိနစ္ခန္႔သာကြာသျဖင့္ အေတာ္အားကိုးရေသာ ကိန္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လထပ္မည္နည္းဆိုသည္မွာ လထပ္စည္းကမ္းမ်ားေပၚ မူတည္ပါသည္။
၁။ အဓိမာသ္ၿပိဳေသာႏွစ္၌ လထပ္ေသာ္ တင္ႀကိဳ၍ လထပ္ျခင္းမည္၏။
၂။ အဓိမာသ္ၿပိဳၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္လထပ္ေသာ္ ၿပိဳၿပီးမွ လထပ္ျခင္းမည္၏။

၂၊ ၇၊ ၁။ ေရွးအီဂ်စ္ျပကၡဒိန္

            ေရွးအီဂ်စ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကား အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရိွသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ခဲ့၏။ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္သည္ ပိရမစ္ႀကီးမ်ား၊ စဖင့္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ျပကၡဒိန္အေမြအႏွစ္ကိုပါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားေပးခဲ့၏။ ေဘဘီလံုသား၊ ဂရိႏွင့္ ေရာမပညာရွင္တို႔ႏွင့္ မတူစြာပင္ အီဂ်စ္တို႔က ၎တို႔၏ ျပကၡဒိန္ကို ေနသြားလာမႈ တစ္ခုတည္းေပၚတြင္သာ အေျချပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္းျမစ္၏ ႏွစ္စဥ္ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏံုးတင္ေျမႏုမ်ားက အီဂ်စ္တို႔အား စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့၏။ ေရွးအီဂ်စ္ျပကၡဒိန္ကို ဘီစီ ၄၂၃၆ မွစတင္တီထြင္ သံုးစဲြခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
            အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္ကား ရိုးစင္းသည္။ တစ္ႏွစ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ရိွေသာလေပါင္း ၁၂ လရိွၿပီး ထို ၁၂ လအျပင္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္း၌ ၅ ရက္အပိုေဆာင္းေပးသည္။ ထို ၅ ရက္သည္ကား အီဂ်စ္တို႔၏ နတ္ဘုရားမ်ား ေမြးေန႔ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပဲြလမ္းသဘင္မ်ား က်င္းပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္တြင္ တစ္ႏွစ္၌ ၃၆၅ ရက္ ရိွသည္။ အီဂ်စ္မ်ားသည္ကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သုိ႔ ရက္ငင္ျခင္းအလုပ္မ်ားမလုပ္ပဲ ထိုအတိုင္းသာ ရိုးရွင္းစြာ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသို႔ရက္မငင္ျခင္းအတြက္ ၎တို႔ျပကၡဒိန္သည္ ရာသီဥတုႏွင့္ မကိုက္ညီ။ တျဖည္းျဖည္းေရြ႔လွ်က္ရိွေၾကာင္းကိုမူ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာစေသာ ေန႔အမည္မ်ားမရိွေသးေခ်။ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ရိွေသာ ဒီကိတ္ ၃ ခုလွ်င္ တစ္လဟု သတ္မွတ္၏။ ရာသီဥတုကို သံုးပိုင္းပုိင္းထားသည္။ တစ္ရာသီလွ်င္ ၄ လရိွ၏။ ဥတုသံုးပါးမွာ ေရတက္ရာသီ၊ ေကာက္စိုက္ ရာသီ၊ ေကာက္သိမ္းရာသီ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
            အီဂ်စ္တို႔က ၎တို႔ျပကၡဒိန္ကို သဘာ၀တရားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ရာတြင္ ေခြးၾကယ္ႀကီး ေနမထြက္မီ စတင္ေပၚထြက္လာ သည့္ရက္ႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၾကသည္။ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္မေပၚမီအခ်ိန္ထိ လႏွင့္ႏွစ္မ်ားကို ပံုေသသတ္မွတ္သံုးစဲြသည့္ လူထုသံုး ျပကၡဒိန္ဟူ၍ အီဂ်စ္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုသာ ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

            အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြင္းသံုးစဲြရန္ ေတာ္လမီ ၃ (Ptolem III Euergetes) က ဘီစီ၂၃၈ တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း လူထုက မလုိက္နာခဲ့သျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၅ ၂၊ ၇၊ ၂။ ႏုမာ ျပကၡဒိန္


            ေရာမတို႔က သူတို႔၏ ျပကၡဒိန္ကို ရုိမ်ဴလပ္စ္ (Romulus ) က ၇၅၃ဘီစီ တြင္ စတင္တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾက သည္။ အီဂ်စ္ျပကၡဒိန္မွလဲြ၍ ေရွးေရာမျပကၡဒိန္မွာ ဂရိၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံသံုး ျပကၡဒိန္ကဲ့သို႔ပင္ လသြားႏံႈးေပၚ အေျခခံေသာ ျပကၡဒိန္ ျဖစ္သည္။ ေနသြားႏံႈးႏွင့္ လသြားႏံႈးမွာ မတူသျဖင့္ လထပ္ေပးရေသာ ႏွစ္မ်ားရိွ၏။ ဤျပကၡဒိန္တြင္ တစ္ႏွစ္၌ ၁၀ လ ရိွသည္။ လအမည္မ်ားမွာ မာတီးယုစ္၊ ဧပရယ္လစ္စ္၊ ေမ၊ ဂ်ဴနီယုစ္၊ ကြင္းတီးလစ္၊ ဆက္စ္တီးလစ္၊ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ (Martius, Aprilis, Maia, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္မွ ဇႏၷ၀ါရီ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (Januarius and Februarius) ကို ထပ္ထည့္ျခင္း ျဖစ္၏။ ေရာမျပကၡဒိန္၏ ပထမလမွာ မတ္လ ျဖစ္သည္။ ကြင္းတီးလစ္မွ ဒီဇင္ဘာထိ လက္တင္ဘာသာႏွင့္ ၅ မွ ၁၀ ထိ ဂဏန္း အေရအတြက္မ်ားျဖစ္၏။ ကြင္းတီးလစ္ ႏွင့္ ဆက္စ္တီးလစ္မွလဲြ၍ က်န္လအမည္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ မေျပာင္းမလဲ သံုးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။ ၂၂

            ယေန႔ေခတ္ႏွင့္မတူစြာပင္ ေရာမတို႔သည္ ၎တို႔၏ ျပကၡဒိန္ရက္မ်ားအား ပံုေသရက္သံုးခု ျဖစ္သည့္ Kalends, Nones, ႏွင့္ Ides တို႔ကို ရည္ညႊန္းေရတြက္သည္။ Kalends ဟူသည္ ျမန္မာလို လဆန္း ၁ ရက္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ တြင္ လ ကို စ မျမင္ရေသး။ အကယ္တန္တု လကြယ္ဟုပင္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။ Nones မွာ ျမန္မာလို လဆန္း ၈ ရက္ ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ Ides ကေတာ့ လျပည့္ျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္တြင္ လ၀န္းႀကီး လံုး၀ျပည့္ေနေသာရက္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ Kalends ကာလမွာ လျပည့္မွ လကြယ္ထိ ျဖစ္သျဖင့္ အၾကာဆံုးကာလျဖစ္၏။ ၂၃  

            တစ္လရိွရက္မ်ားကို အတိအက်သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ထို ပံုေသရက္ သံုးခုကိုလည္း ပံုေသသတ္မွတ္လိုက္ သည္။ ၃၁ ရက္ရိွေသာလမ်ားျဖစ္သည့္ မတ္၊ ေမ၊ ကြင္းတီးလစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္ Ides ရက္မွာ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္၏။ က်န္ ၂၉ ရက္ရိွေသာလမ်ားတြင္မူ ထိုေန႔ကို ၁၃ ရက္ေန႔ ဟု သတ္မွတ္သည္။ Ides ရက္မ်ားမွာ (လဆန္း ၈ ရက္မွ လျပည့္ ေန႔ထိ) စုစုေပါင္း ၈ ရက္ျဖစ္၏။ Nones ရက္မ်ားမွာ (Kalends မွ Nones ထိ) ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ ျဖစ္သည္။ Kalend ရက္မ်ား မွာ ၁၆ ရက္မွ ၁၉ ရက္ထိ ရိွပါသည္။ ၂၃

ေရာမတို႔သည္ကား အလြန္အယူသီးသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔က မ, ဂဏန္းမ်ားမွာ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး စံုဂဏန္းမ်ားမွာ ကံမေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု အယူရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လအားလံုးကို မ, ဂဏန္းမ်ားခ်ည္း ထားရာ ေရာမျပကၡဒိန္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္၏။

လအမည္
တစ္လရွိရက္
မတ္လ (မာတီးယုစ္)
၃၁
ဧၿပီလ (ဧပရယ္လစ္စ္)
၂၉
ေမလ
၃၁
ဇြန္လ (ဂ်ဴနီယုစ္)
၂၉
ကြင္းတီးလစ္လ
၃၁
ဆက္စ္တီးလစ္လ
၂၉
စက္တင္ဘာလ
၂၉
ေအာက္တိုဘာလ
၃၁
ႏို၀င္ဘာလ
၂၉
ဒီဇင္ဘာလ
၂၉


            အစပိုင္းတြင္ ေရာမျပကၡဒိန္မွာ ဤဆယ္လသာရိွသည္။ က်န္အခ်ိန္မ်ားမွာ အလြန္ေအးၿပီး ဆီးႏွင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္းေန သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပကၡဒိန္အတြင္း ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္းမျပဳ။ ထုိရက္မ်ားမွာ အတည္ တက်မရိွ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းမ်ား၏ သေဘာအတိုင္း အစီအစဥ္ျပဳရသည္။

             ရိုမ်ဴလပ္စ္ကို ဆက္ခံသည့္ ဒုတိယေရာမဘုရင္ ႏုမာပြန္ပီလီယပ္ (Numa Pompilius – 715BC ~ 673BC) က ဘီစီ ၇၁၃ ခုခန္႔တြင္ မူလရွိေသာ ဆယ္လ၌ ေနာက္ထပ္ ဇႏၷ၀ါရီ ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (January and February) ၂ လ ထပ္ထည့္လိုက္ သည္။ ထိုအခါ မူလက ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ စသျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေရတြက္လာခဲ့ေသာ (ႏို၀င္ဘာ = ၉၊ ဒီဇင္ဘာ = ၁၀) တို႔မွာ ၎တို႔၏ နံပါတ္ကို ကိုယ္စားမျပဳေတာ့ဘဲ ေရြ႔လ်ားသြားေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ ယခင္ေပးခဲ့ေသာ နာမည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳဘဲ ယခုထက္တိုင္ ဆက္လက္သံုးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။ (၂၂)(၂၃)

            ႏုမာဘုရင္က တစ္ႏွစ္တြင္ ၃၅၄ ရက္ရိွေစလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလျပကၡဒိန္တြင္ ၅၁ ရက္ ထပ္တိုးလိုက္၏။ သို႔ေသာ္ အယူသီးလွေသာ ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားက ျပကၡဒိန္လမ်ားကို မ, ဂဏန္းမ်ားသာ ထားလိုသည္။ ထိုအခါ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွလဲြ၍ က်န္လမ်ားကို မ,ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ စီစဥ္လုိက္သည္။ ႏုမာျပကၡဒိန္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေလးႏွစ္တဲြျပကၡဒိန္ ျဖစ္၏။ (၂၂)(၁)

ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ႏွစ္ပိုင္းရိွ၏။ ပထမပိုင္းမွာ ၂၃ ရက္ရွိျပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ ၅ ရက္ရိွသည္။ ရာသီဥတုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ လထပ္ေသာအခါ ထို ေဖေဖာ္၀ါရီလ၏ အပိုင္းႏွစ္ခုအၾကား ထပ္လိုက္၏။ လထပ္ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္၌ ၃၇၇ သို႔မဟုတ္ ၃၇၈ ရက္ရိွ၏။
           
တစ္လတြင္ရိွေသာ ရက္မ်ား
လအမည္
ပဌမႏွစ္
ဒုတိယႏွစ္
တတိယႏွစ္
စတုတၳႏွစ္
မွတ္ခ်က္
ဇန္န၀ါရီလ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂၈
၂၃
၂၈
၂၄

ဒု ေဖေဖာ္၀ါရီလ
-
၂၇
-
၂၇
လထပ္ႏွစ္
မတ္လ
၃၁
၃၁
၃၁
၃၁

ဧၿပီလ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

ေမလ
၃၁
၃၁
၃၁
၃၁

ဇြန္လ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

ကြင္းတီးလစ္လ
၃၁
၃၁
၃၁
၃၁

စကၠတီးလစ္လ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

စက္တင္ဘာလ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

ေအာက္တိုဘာလ
၃၁
၃၁
၃၁
၃၁

ႏို၀င္ဘာလ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

ဒီဇင္ဘာလ
၂၉
၂၉
၂၉
၂၉

တစ္ႏွစ္ရိွရက္ေပါင္း
၃၅၅
၃၇၇
၃၅၅
၃၇၈
၁၄၆၅


၂၊ ၇၊ ၃။ ဂ်ဴလီယန္ ျပကၡဒိန္ ၂၄

            ေရာမျပကၡဒိန္ကို ဂ်ဴလိယက္ဆီဇာ (Julius Caesar : July 100BC ~ 15 March 44BC) က ၄၆ဘီစီ တြင္ ျပင္ဆင္ ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျပကၡဒိန္ကို ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္ (Julian Calendar) ဟု ေခၚၿပီး ၄၅ဘီစီ မွသည္ ၂၀ရာစုတိုင္ေအာင္ တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္။
ေရာမကဗ်ာဆရာ လုကန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်င္းပေသာ စားေသာက္ပဲြတစ္ခုတြင္ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာ အား ယူဒိုးဆပ္စ္ (Eudoxus of Cnidus: 408BC ~ 347BC) ၏ျပကၡဒိန္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိက်ေသာ ျပကၡဒိန္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံေပးသည္။ ယူဒိုးဆပ္စ္ ဆိုသူမွာ အျခားမဟုတ္။ တစ္ႏွစ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ၁/၄ ရက္ ရိွေၾကာင္းတြက္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာ ပေလတို၏တပည့္ရင္း၊ ဂရိ နကၡတ္ႏွင့္သခ်ၤာပညာရွင္ ျဖစ္၏
            သို႔ေသာ္ ဆီဇာမွာအီဂ်စ္စစ္တပ္မ်ား၏ အႀကိမ္မ်ားစြာ တုိက္ခိုက္မႈကို အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ဤကိစၥကို အေကာင္ အထည္မေဖာ္ႏိုင္။ အီဂ်စ္၏ ထိုးႏွက္မႈကို ေအာင္ပဲြခံၿပီးေနာက္ ႏိုင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ကလီယိုပါထရာႏွင့္ ၄၇ဘီစီ၊ ဇြန္လ တိုင္းျပည္မွမထြက္ခြာမီထိ အေပ်ာ္ခရီးထြက္လုိက္ေသးသည္။
            ထို႔ေနာက္ ေရာမသို႔ ၄၆ဘီစီ တြင္ျပန္လာခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ေရာမတြင္ အေတာ္ဆံုး ဒႆန ႏွင့္ သခ်ၤာပညာရွင္ဟု ေက်ာ္ၾကားသူ ပလူတာ့ခ္ (Plutarch) က ဆီဇာကို အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနေသာ ျပကၡဒိန္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ၂၄


ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္ျဖစ္လာေစရန္ အဓိက ဒီဇုိင္းေရးဆဲြခဲ့သူမွာ ဂရိနကၡတၱေဗဒႏွင့္ သခၤ်ာပညာရွင္ စုိဆီဂ်င္းနစ္ (Sosigenes of Alexandria; 1st century BC) ျဖစ္၏။ ေရာမျပည္တြင္းစစ္ (၄၉ဘီစီ မွ ၄၅ဘီစီထိ) ၿပီးသြားေသာအခါ ဆီဇာသည္ အကဲြကြဲအျပားျပား၊ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနသည့္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို စုစည္းကာ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ ျပကၡဒိန္တစ္ခုကို ေရာမလက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ သံုးစဲြႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။  

            စိုဆီဂ်င္းနစ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ေနျပကၡဒိန္ (solar calendar) ကို ဆက္လက္သံုးစဲြခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိုေနေသာ ရက္တစ္စိတ္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွရန္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရက္ထပ္သည္။ ဤျပကၡဒိန္ကို ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္ဟု ေခၚခဲ့ၿပီး ၄၅ဘီစီ မွ စတင္သံုးစဲြခဲ့သည္။ ၂၆

သုိ႔ေသာ္ စုိဆီဂ်င္းနစ္၏ အယူအဆလဲြမွားမႈေၾကာင့္ အစပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရက္ထပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရက္ထပ္သည္။ ၾသဂပ္စတပ္ (Augustus Caesar : 23 Sept, 63BC ~ 19 Aug, 14AD) လက္ထက္က်မွ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ရက္ငင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ စိုဆီဂ်င္းနစ္သည္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းသံုးေစာင္ ျပဳစုခဲ့ေသာ္လည္း ထိုက်မ္းစာမ်ားကို မည္သူမွ ရွာမရခဲ့ဟု သိရပါသည္။ ၂၆

 (မွတ္ခ်က္။         ။ ၀ီကီပိဒိယတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သံသယရိွစရာ ျဖစ္ပါသည္။ လုကန္ကို ရွာၾကည့္ရာတြင္ ေအဒီ၃၉ မွ ေအဒီ၆၅ အတြင္း ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ပလူတာ့ခ္ မွာ ေအဒီ ၄၆ မွ ေမြးခဲ့သူျဖစ္၏။ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာမွာ ဘီစီ ၄၄ တြင္ေသဆံုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ၎ေသၿပီးေနာက္မွ ေပၚလာသူမ်ားက ဆီဇာကို အႀကံေပးသည္ဆုိျခင္းမွာ မွားယြင္းေနေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ နာမည္တူျဖစ္ေနလွ်င္ေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထို Internet Link မ်ားမွာလည္း ထို၀ီကီပိဒိယမွာပင္ ေပးထားေသာ လင့္ခ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မစဥ္းစားတတ္ ေအာင္ ျဖစ္ရပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္။)


ႏွစ္မ်ားကို ခ်ိန္ညိွျခင္း ၂၄


            စနစ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ေျပာင္းျခင္းသည္ လြယ္ကူလွေသာကိစၥမဟုတ္။ လူဟူသည္ အစဲြအလမ္းႀကီးတတ္ေသာ သဘာ၀ ရိွသည့္အေလ်ာက္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းကို ဖက္တြယ္ထားလိုသူတို႔ မ်ားစြာရိွေပလိမ့္မည္။ ဆီဇာတို႔လူစုသည္ လည္း ထုိေခတ္ေဟာင္းသမားမ်ား လက္ခံလာေအာင္ မ်ားစြာေသာတြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳ၍ သက္ေသျပရေပလိမ့္မည္။

            အေရးႀကီးဆံုးမွာ ျပကၡဒိန္အသစ္ကို မည္သည့္ေနရာမွစတင္မည္နည္း ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္၏။

            မွားယြင္းေနေသာႏွစ္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွျခင္းအား ၄၆ဘီစီ ခုႏွစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္အား ဇႏၷ၀ါရီ ၁ ရက္မွ ပင္အစျပဳခဲ့၏။ ယခင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၅၅ ရက္သာ ထားခဲ့သျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာရက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ကာ ဤႏွစ္တြင္ အစားထုိးေပးခဲ့သည္။ မူလအားျဖင့္ပင္ ဤႏွစ္သည္ လထပ္ႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ ပံုမွန္ ၃၅၅ ရိွရမည့္အစား (ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္လ တိုးကာ) ၃၇၈ ရက္ ရိွေသာႏွစ္ျဖစ္ေန၏။ (အထက္ပါ ႏုမာျပကၡဒိန္ဇယားမွ စတုတၳႏွစ္တြင္ၾကည့္ပါ။) လိုေနေသးေသာ ၆၇ ရက္ကို ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအၾကားတြင္ Intercalaris Prior ႏွင့္ Intercalaris Posterior ဟု အမည္ေပးၿပီး ႏွစ္လထပ္ထည့္လိုက္သည္။ (သို႔ေသာ္ Undecimber ႏွင့္ Duodecimber ဟုလည္း အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေခၚေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။)

            သို႔ျဖင့္ ၄၆ဘီစီ သည္ ရက္ေပါင္း ၄၄၅ ရက္ၾကာရွည္ကာ “မေရရာမႈတို႔၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (Last Year of Confusion)” အျဖစ္ စနစ္ေဟာင္းျပကၡဒိန္၏ အခန္းက႑ နိဂံုးကမၼသတ္ အဆံုးသတ္လုိက္ပါေတာ့သည္။ ဂ်ဴလီယန္ ျပကၡဒိန္ သစ္သည္ ၄၅ဘီစီ မွစတင္ခဲ့၏။လမ်ားကို ခ်ိန္ညိွျခင္း


ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္၏ အေျခခံမွာ တစ္ႏွစ္တြင္ ၃၆၅.၂၅ ရက္ ရိွသည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ႏွစ္တာကာလမွာ ၃၆၅.၂၅ ရက္ထက္ အနည္းငယ္ပင္ ေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း ထိုမိနစ္ပိုင္းကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ တြက္ရလြယ္ေစရန္ ေလးႏွစ္လွ်င္ တစ္ရက္တိုးျခင္းျဖင့္ ျပကၡဒိန္ကို စီစဥ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ ေရာမျပကၡဒိန္မွ ယူခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတိုင္း ထားကာ တစ္ႏွစ္တာကာလကုိမူ ၃၆၅ ရက္ အျဖစ္ျပင္ဆင္သံုးစဲြခဲ့၏။ တစ္ႏွစ္တြင္ စြန္းေနေသာ ရက္တစ္စိတ္အတြက္ ေလးႏွစ္ျပည့္တုိင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တစ္ရက္တိုးေပးသည္။ ၂၄

ထိုအခါ ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္လာသည္။


ေရွးအီဂ်စ္ျပကၡဒိန္
ဂ်ဴလီယန္ ျပကၡဒိန္
အမွတ္စဥ္
လအမည္
ရက္
လအမည္
ရက္
ဇန္န၀ါရီလ
၂၉

ဇန္န၀ါရီလ
၃၁
ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂၈

ေဖေဖာ္၀ါရီလ*
၂၈
မတ္လ
၃၁

မတ္လ
၃၁
ဧၿပီလ
၂၉

ဧၿပီလ
၃၀
ေမလ
၃၁

ေမလ
၃၁
ဇြန္လ
၂၉

ဇြန္လ
၃၀
ကြင္းတီးလစ္လ
၃၁

ဇူလိုင္လ
၃၁
စကၠတီးလစ္လ
၂၉

ၾသဂုတ္လ
၃၁
စက္တင္ဘာလ
၂၉

စက္တင္ဘာလ
၃၀
၁၀
ေအာက္တိုဘာလ
၃၁

ေအာက္တိုဘာလ
၃၁
၁၁
ႏို၀င္ဘာလ
၂၉

ႏို၀င္ဘာလ
၃၀
၁၂
ဒီဇင္ဘာလ
၂၉

ဒီဇင္ဘာလ
၃၁
တစ္ႏွစ္ရိွရက္ေပါင္း
၃၅၅
တစ္ႏွစ္ရိွရက္ေပါင္း
၃၆၅
မွတ္ခ်က္။        ။ * ရက္ငင္ႏွစ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၂၉ ရက္ရိွသည္။


            ရက္မ်ားကို ခ်ိန္ညိွၿပီးေနာက္ ယခင္က ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ လထပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းကိုလည္း ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။ ထိုအစား ၄ ႏွစ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၌ တစ္ရက္တိုးသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့၏။ သို႔တိုင္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို အစပိုင္းႏွစ္မ်ား က ၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ရက္ထပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၃ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရက္ထပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔သံုးလာခဲ့ၿပီး ၃၆ ႏွစ္ၾကာသည့္အခါမွ ရက္ထပ္ႏွစ္မ်ား မ်ားေနသည္ကို သတိျပဳမိကာ ျပန္လည္စိစစ္တြက္ခ်က္ကာ ပုိထပ္မိေသာ ရက္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိန္ညိွရန္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ႀကံဳရသည့္ရက္ထပ္ႏွစ္မ်ားကို ရက္မထပ္ေစဘဲ သာမန္ႏွစ္မ်ားအတိုင္းထားခဲ့သည္။ ထိုမွေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ရက္ထပ္ခဲ့သည္။ ၂၄


လအမည္မ်ားေပးျခင္း


            ႏွစ္မ်ား၊ ရက္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွသကဲ့သို႔ ေရာမတို႔သည္ လအမည္အခ်ိဳ႔ကုိလည္း ေျပာင္းခဲ့သည္။ ျပကၡဒိန္သစ္ ျဖစ္လာေစရန္ လံု႔လျပဳခဲ့သည့္ ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကြင္းတီးလစ္လ (Quintilis) ကို ဇူလိုင္လ (Iulius) (July) ဟု ၄၄ဘီစီ တြင္ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆီဇာ၏ ေမြးလမွာ ကြင္းတီးလစ္လ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။

ဆက္စ္တီးလစ္လ (Sextilis) ကို ၾသဂုတ္လ (Augustus)(August) ဟု ၈ဘီစီ တြင္ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိုလ သည္ကား ၾသဂပ္စတပ္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေရးအတြက္ အလြန္ထင္ရွားလွေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆို၏။

ထိုမွ်သာမကေသး။ ဂ်ဴလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ား အမည္ေျပာင္းသည္ကိုအားက်လွ်က္ အျခားသူမ်ားစြာတို႔သည္လည္း လ အမည္မ်ားကို မိမိတုိ႔အမည္၊ မိမိတို႔၏ မိခင္၊ ဘခင္တို႔အမည္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္သာ ၎တို႔အမည္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယခုမျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအဒီ၃၇ တြင္ Caligula က စက္တင္ဘာလကို သူ႔အေဖ၏အမည္ Germanicus ဟု လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၆၅ တြင္ Nero က ဧၿပီလကို Neroneus၊ ေမလကို Claudius၊ ဇြန္လကို Germanicus ဟု လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၈၄ တြင္ Donitian က စက္တင္ဘာလကို Germanicus၊ ေအာက္တိုဘာလကို Domitianus စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဘုရင္တို႔သည္ လအမည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားၾက၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေျပာင္းေသာလအမည္မ်ားမွာ သူတို႔ေသဆံုးသည္ႏွင့္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၾကသည္။၂၄


ဆက္ပါဦးမည္။ေအးၿငိမ္း

၂၀ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၂ ည ၁၁း၂၁ နာရီ

No comments: