Wednesday, August 15, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း (၁၂)

 

၂၊ ၃။ မကာရႏ ၱတြက္ရိုး            ဤစာအုပ္တြင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း သီးသီးမွ်သာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ား မည္သို႔ တြက္ခ်က္စီစဥ္ခဲ့သည္ ဆုိသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤျပကၡဒိန္ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ မည္သည့္ စာအုပ္ စာတမ္းတြင္မွ ေဖာ္ျပျခင္းမခံရ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္၏သမိုင္းေၾကာင္း မည္သို႔ရိွသည္ကို သိသူရွားလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဦးသန္းေမာင္၏ ၃၂ ႏွစ္ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ေကာက္နည္း စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  

            ျမန္မာ့လက္ရာ ေရွးေဟာင္းနကၡတၱေဗဒပညာကို မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မေမ့စေကာင္း။ ေက်းဇူးမကန္းစေကာင္း။ အဘယ္မွ်ေလာက္မွားသည္၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ရိွသည္၊ ျပင္ဆင္၍ မရႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ပင္ မွားသေလာ။ ထုိအမွားမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ေလာ။ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာကာ လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ရန္မွာ နကၡတၱေဗဒပညာကို လုိက္စားေသာ ျမန္မာျပည္ဖြား တုိင္းရင္းသားတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

အင္း၀ မိုးညွင္းမင္းတရားသည္ ပုဂံသကၠရာဇ္ ၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္သို႔ေရာက္လတ္ေသာ္ အၾကြင္း ၂ ႏွစ္ထားလွ်က္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၉၈ ႏွစ္ကို ပသွ်ဳဆိဒၶမုနိကိန္းအျဖစ္ ၿဖိဳရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သကၠရာဇ္မၿပိဳဘဲ ရိွခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ပင္ မၿပိဳေစကာမူ ထုိၿဖိဳခဲ့ေသာ အၾကြင္း ၂ ကိုမူတည္တြက္ရသည့္ မကာရႏၱတြက္ရိုးသစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုမကာရႏ ၱတြက္ရိုး ျဖင့္ပင္ ျပကၡဒိန္လုပ္ျခင္း၊ ဇာတာဖဲြ႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။ ထို မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကုိ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၉ ခုႏွစ္ထိ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၀ မွစကာ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကုိပယ္လွ်က္ သံဒိဌတြက္ရိုးသစ္ျဖင့္ အစားထိုးသံုးစဲြ လာခဲ့ၾကရာ ယခုေခတ္တိုင္ေအာင္ပင္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၃၁ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အသက္ရွည္ခဲ့ သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ က်ည္းကန္ကိုရင္ႀကီး ရွင္နႏၵဓဇ၊ ငယ္မည္ေမာင္ႏု၊ ၁၁၁၉ ခုဖြား၊ စေနသား ၏ ‘သံုးပါးျမတ္စြာ၊ ရတနာမိုး၊ ျမတ္ထီးမိုးလွ်က္၊ လက္ရိုးျဖန္႔ခ်ိ၊ လြယ္ကူသိစိမ့္’ အစခ်ီေသာ “က်ည္းကန္လက္ရိုးလကၤာက်မ္း” ေပၚလာသည္။ ထိုလက္ရိုးလကၤာကား မကာရႏ ၱတြက္ရိုးတစ္ေစာင္လံုးကို ေနာက္လူတို႔ ႏႈတ္တက္အာဂံုေဆာင္ၿပီး တြက္ႏုိင္ၾကရန္ ေရးသားခဲ့ေသာ လကၤာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗားကရာဆရာေတာ္ကလည္း ‘မကာရႏ ၱဗိုလ္ဋီကာ ႏွင့္ နာရီဋီကာ’ တို႔ကို စကားေျပ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ၁၂၃၀ ျပည့္ႏွစ္ကစ၍ သံဒိ႒တြက္ရိုး ေပၚလာေသာ္လည္း မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကိုသာ ေလ့လာခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ၁၂၄၇ခုႏွစ္ သီေပါမင္းနနး္က်ၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္ထိတိုင္ သံဒိ႒တြက္ရိုး ကိုမသံုးဘဲ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကိုသာ ဆက္လက္သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္။ သံဒိ႒သႀကၤန္က်ခိ်န္ကို အဂၤလိပ္အစိုးရ ေၾကျငာသည့္တုိင္ မကာရႏ ၱအစဲြရိွေသာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔ခံဘုန္းႀကီး၏ ၾသဇာအတိုင္း မကာရႏ ၱသႀကၤန္ႏွင့္ပင္ သႀကၤန္က်၊ ႏွစ္သစ္ကူးၾက ေၾကာင္း လူႀကီးမိဘမ်ား ေျပာဆုိဖူးသည္။

မကၡရာဆရာေတာ္၏ မကာရႏ ၱတြက္ရိုး စကားေျပက်မ္းတစ္ေစာင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္က ေပၚခဲ့ေသးသည္။ ေဗဒင္ဆရာႀကီး ဦးသကၠ ၏ ေဗဒလက္စဲြက်မ္း တတိယတဲြတြင္ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးႏွင့္ သံဒိ႒တြက္ရိုးမ်ားကို တြက္နည္းမ်ားႏွင့္ တကြ လက္ေတြ႔တြက္ျပထားသည္။

မကာရႏ ၱတြင္ လဂ္တြက္နည္းႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္တြက္နည္းမ်ား အလြန္ၾကမ္းလွသည္။ အတြင္းနာရီ၊ အျပင္နာရီမ်ားႏွင့္ ပဟိုရ္နာရီတိုင္ ၈ တိုင္ထားၿပီးတြက္ေစကာမူ ေဒသႏ ၱရမမွန္၊ အတြင္း၊ အျပင္နာရီမ်ားကို ခန္႔မွန္းကာ ကိန္းေသလုပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ၾကမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးစာဆိုတို႔၏ ၁၂ ရာသီဖဲြ႔ ကဗ်ာမ်ားတြင္ ၁၂ လ၏ ေန႔တာ၊ ညတာ၊ အခိ်န္နာရီမ်ားမွာ မမွန္ကန္။ မြန္းတည့္ဘ၀ါးကား မွားခ်င္တိုင္း မွားေနၾကသည္။

မြန္းတည့္ဘ၀ါးကို မိႆရာသီမွ အစျပဳ၍ (စစ္၊ ကိုင္း၊ အ၊ ေနာက္၊ အုတ္၊ ေက်ာက္၊ ဆစ္၊ ရာ၊ မွတ္၊ သား၊ ေပ၊ ေလာ့) ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အရ နံသင့္ဂဏန္းမ်ားကို လက္၀ဲရစ္ ၁၂ ရာသီအေစ့ခ်လွ်င္ မိႆမွာ ‘စစ္’ က်၍ မြန္းတည့္ဘ၀ါး ‘၃’ ရသည္။ တန္ခူးလအေနႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးမွန္ေသာ္လည္း ျပိႆ၊ ေမထုန္စေသာ ရာသီတို႔၏ ဘ၀ါးမ်ားမွာ အလြန္မွားယြင္းသြား ေတာ့သည္။ အမွားကို ျပင္ရန္ မခက္လွေပ။ ႏွစ္ကာလအရွည္ တည္တံ့ေစျခင္းငွာ တနဂၤေႏြ မႏၵဥစ္၌ ၂ ရာသီ၊ ၁၇ အံသာ၊ ၁၇ လိတၱာ ရိွရမည့္အစား၊ ၂ ရာသီ ၂၀ အံသာ ထားၿပီးတြက္ခဲ့သည္။
   ရမည္းသင္းၿမိဳ႔အေရွ႔ ၅ မိုင္ကြာ၊ သိမ္ကုန္းရြာ၊ ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးစာရိတၱ၏ ေဗဒင္တြက္ရိုး ၁၈ ေစာင္တဲြတြင္ မကာရႏ ၱတြက္ရိုး လကၤာက်မ္း ပါေလသည္။ အမွားအခ်ိဳ႔ကို ျပင္တန္သေလာက္ ျပင္ထား၏။ မကာရႏ ၱ ပဋိေလာမဗိုလ္တြက္နည္းကိုပါ ကိန္းဆင္ၿပီးထည့္ေပးထားသျဖင့္ ၇၉၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ႏွစ္မ်ားကိုပါ တြက္ယူႏုိင္သျဖင့္ တန္ဘိုးရိွလွသည္။


၂၊ ၅။ ျမန္မာျပည္သို႔ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း ေရာက္ရိွလာပံု            အမရပူရ ပထမၿမိဳ႔တည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အိႏိၵယမွ ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း အမ်ားအျပားေရာက္ရိွ လာၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထုိထိုသကၠဋက်မ္းမ်ားကို ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ က ပါဠိနိသ်ႏွင့္ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရသည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကိုလည္း နိသ်ျပန္ဆိုရသည္။ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ ျပန္ဆိုေၾကာင္းကို ၎၏ အထၳဳပၸတိၱတြင္ေတ႔ြရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတြက္ရိုးက်မ္းမ်ားတြင္ တစိုးတစိမွ မေဖာ္ျပ ၾကေခ်။

            ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္သည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ သာသနာပိုင္ျဖစ္သည္။ ဘဲြ႔မည္ ရွင္ဉာဏ၊ ငယ္မည္ ေမာင္ျမတ္ေန၊ ေမာင္းေထာင္ရြာသားတည္း။ ဘဲြ႔ သံုးႀကိမ္ရသည္။ ၁၁၄၄ တြင္လူထြက္သျဖင့္ ေမာင္းေထာင္လူထြက္ႀကီးဟု တြင္၏။ လူထြက္ေသာအခါ ဘိုးေတာ္ဘုရားက မဟာဓမၼသႀကၤန္ဘဲြ႔ႏွင့္ မင္းတိုင္ပင္အမတ္ႀကီး ခန္႔သည္။ ခ်ည္ပါရြာကို အပိုင္စားေပးသည္။ ေဆးက်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္းႏွင့္ ေလာကုတၱရာက်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို နိသ်ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ေဗဒင္တြက္ရိုး ဖက္ကဆိုလွ်င္ သူရိယသိဒၶႏ ၱ၊ သူရိယသိဒၶႏ ၱငယ္ ႏွစ္မူခဲြ၊ ဘာသုတိ၊ သိဒၶႏ ၱရဟႆ၊ ဒါယဘာရသိဒၶႏ ၱ စသည္တို႔ႏွင့္ ေဗဒင္ အေဟာက်မ္းဖက္ကဆိုလွ်င္ ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတက၊ ရာဇမတၱဏ္၊ သရေဒြး၊ ေဇာတိသုဇာတက၊ လဃုသဂၤဟ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကို ျပန္ဆိုခဲ့ပါလွ်က္ ျမန္မာတြက္ရိုးက်မ္းေလာကတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေနျခင္းကို မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။

            ထို႔ေနာက္ အမရပူရ စတုတၳနန္းစံ၊ ပုဂံမင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ ဗာရာဏသီမွ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္ ပုဏၰား၊ ဘ၀ါနိဒိန္သည္ ၀ိသြာနာထ ဆရာေရးေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာႏွင့္တကြ အျခား ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္းမ်ားကို ယူေဆာင္ လာသည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာကို ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔ေတာ္အရ သကၠဋ နာဂရီဘာသာမွ မဂဓပါဠိနိသ်ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ သို႔ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဦးစီးကာ သကၠဋ၊ နာဂရီတတ္ကြ်မ္းေသာ ပုဏၰားပညာရိွ၊ ျမန္မာမူးမတ္ပညာရိွမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆုိရာ ၈ လ ၾကာမွ ၿပီးစီးသည္။

            ဘယ္မင္းလက္ထက္မွ မေရာက္လာစဖူး၊ ဤမင္းလက္ထက္က်မွ ဘုန္းကံထူးၿပီး ေရာက္လာရေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱ  ဋီကာအား ၎ဋီကာနိသ်၏ နိဒါန္းတြင္ အဆမတန္ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ထားေလသည္။ ၎နိဒါန္းအက်ယ္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီ လထုတ္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာမဂၢဇင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ (ပ်ဥ္းမနားဦးသန္းေမာင္) ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္၏ တပည့္ရင္း ေနမ်ိဳးစည္သူေက်ာ္ထင္ ႏွင့္ မင္းထင္သခၤယာ ႏွစ္ဘဲြ႔ရ ျမစ္စင္၀န္ ေရႊခဲရင္း ေလွအုပ္သည္ “၀ရကနက၊ နိကၡဇာတိ၊ ထြန္းညိလွ်ံထိန္၊ ေလးေရာင္ရိွန္တြင္” အစခ်ီကာ “သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္း တြက္ပံု လကၤာက်မ္း” ကို ေရးသားခဲ့၏။ လကၤာေပါင္း ၅၃ ပုဒ္၊ နိဂံုးလကၤာ ၅ ပုဒ္၊ သံေပါက္ ၁၂ ပုဒ္တို႔ ပါရိွသည္။

            သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္းလကၤာကုိ ၁၂၁၁ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ ေရးစပ္ ၿပီးစီးသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေရးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း နိဂံုး၏ င - ပုဒ္တြင္ . . .

“ရုစာသုဓမၼ၊ စာရလိႈင္းေၾကာ္၊ ႏိႈင္းမေျမာ္သည္၊ ႏွမေတာ္ျမတ္၊ ၾကာနတ္စႏီၵ၊ ထြန္းေရာင္ညီသည္၊ သီရိပ၀ရ၊ တိေလာက ရတနာ၊ မဂၤလာေဒ၀ီ၊ သိဂႌ၀င္းလွ်ပ္၊ ေရႊဘဲြ႔တပ္သား၊ ျမန္ရပ္ဇမၺဴ၊ လိႈင္ၾကူပ်ံ႔မႊန္း၊ ေရႊခြန္းမိန္႔ႏႈတ္၊ ကမုဒ္ၾကာသြင္၊ ပန္ဆင္ မယြင္း၊ ထပ္ခါသြင္း၍၊ ေနမင္းေဟာညႊန္၊ က်မ္းသိဒၶန္ကို၊ ေ၀ဘန္အလြယ္၊ အကြယ္အက်ဥ္း၊ မခဲယဥ္းသား၊ အလွ်င္းသင့္မွန္၊ မ်က္ျမင္ျပန္၍၊ သိဒၶာန္သံဒိဌ္၊ အဖံုးပိတ္လွ်က္၊ ေဗဒိႆရ၊ ဉာဏလက္မြန္၊ က်မ္းရင္းမွန္ကို၊ ဖန္ဖန္ေ၀ခဲြ၊ စဲြစိမ့္ေရႊလက္၊ ဦးတင္ ဆက္သည္၊ ေလ့က်က္ဗိုလ္လူ၊ မွတ္ယူမယြင္း၊ ကံုလံုတည္း . . .” ဟု စပ္ဆိုထားသည္။

            နကၡတၱပညာကို ၀ါသနာႏွင့္ေလ့လာတတ္ေျမာက္သျဖင့္ ထုိစဥ္က ပညာရိွမ်ားအလယ္တြင္ တင့္တယ္လွေသာ သာယာ၀တီမင္း၏ သမီးေတာ္၊ ပုဂံမင္း၏ ႏွမေတာ္၊ သီရိပ၀ရ တိေလာကရတနာ မဂၤလာေဒ၀ီ က ေရးသားရန္ အမိန္႔ရိွသျဖင့္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္းလကၤာကို ေရးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ ဤမင္းသမီးသည္ မင္းတုန္းမင္း နန္းတက္ေသာအခါ မိဖုရားႀကီးျဖစ္လာသည္။

            ေရႊခဲရင္းေလွအုပ္၏ သူရိယသိဒၶႏ ၱလကၤာမွာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းတစ္ေစာင္လံုးကို ဘာသာျပန္ကာ လကၤာေရးျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာနကၡတၱေဗဒပညာအတြက္ ၿဂိဳဟ္စင္တြက္နည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားသိသင့္သိထိုက္ေသာ တြက္နည္းမ်ားကို ညႊန္ျပေသာ လကၤာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ မစံုလင္ေသး။ မ်ားစြာက်န္ေနေသး၏။

            ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာနိသ်၊ ေရႊခဲရင္းေလွအုပ္၏ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္းလကၤာတို႔ ထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ တပည့္ပင္ျဖစ္ေသာ ျမင္းစည္ ကုကၠိဳလွရြာအုပ္ ေနမ်ိဳးမင္းလွေက်ာ္သူက အဆိုပါ လကၤာက်မ္းကိုမူတည္ၿပီး သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းႀကီး ဟု အမည္တပ္လွ်က္ ျမန္မာစကားေျပသက္သက္ႏွင့္ ေရးခဲ့ျပန္သည္။

            ကုကၠိဳလွရြာအုပ္သည္ သူ၏က်မ္းတြင္ နိဒါန္းလည္းမေ၇း၊ စလွ်င္စျခင္း “ေနမင္းသည္ သီရိသူရိယသိဒၶႏ ၱ အမည္ရိွ ေသာက်မ္းကို ကတယုဂ္တိုင္း၊ ကတယုဂ္တိုင္း တန္ခိုးရိွေသာ ရေသ့တို႔အား ေဟာ၏။ ထိုေဟာဆိုေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း ကို မယ အမည္ရိွေသာ အသူရာေတာင္းပန္သျဖင့္ ေနမင္း၏ အစိပ္ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားျမတ္သည္ ဤသို႔ေဟာဆို၏”  ဟု အစခ်ီၿပီး ကပ္ဆန္းသကၠရာဇ္တြက္နည္းကို စကားေျပေရးေလေတာ့၏။ ေရႊခဲရင္းေလွအုပ္၏ လကၤာကို စကားေျပေရးသား ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ နိဂံုးလည္း မပါေခ်။ နကၡတ္တာရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းမွ နကၡတ္တာရာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာနကၡတ္ပညာရ နကၡတ္ ၂၇ လံုး၊ အတြင္းတာရာႀကီး ၉ လံုး၊ အျပင္တာရာ ၂၈ လံုး စသည္တုိ႔ကိုသာ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

            ၎က်မ္းကို ယေန႔ထက္တိုင္ လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ၀ါသနာပါေသာ ရဟန္းရွင္လူတို႔ တြက္ခ်က္ေနၾကေပေသးသည္။ ထိုက်မ္းသည္ ျမန္မာနကၡတၱေဗဒပညာ၏ အသက္တည္း။ ထိုက်မ္းအတိုင္းတြက္တတ္လွ်င္ ျမန္မာျပည္မွာ အေက်ာ္အေမာ္ ျဖစ္ကာ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္ႏိုင္ေလေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုက်မ္းထက္ေကာင္းေသာ က်မ္းမရိွ။ ေညာင္ကန္ ဆရာေတာ္၏ ဋီကာနိသ်ကား ေပစာထဲမွာသာ ရိွသည္။ ေတြ႔ဖူးသူ၊ ဖတ္ဖူးသူရွိမည္မဟုတ္။ ပိဋကတ္တိုက္အခ်ိဳ႔မွတပါး မရိွ တတ္။ အလြန္ရွားပါးလွ၏။

              ျမန္မာျပည္သို႔ သူရိယသိဒၶႏ ၱႏွင့္ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာတို႔ ေရာက္လာပံုကို မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ မဟာမင္းလွ သခၤယာဘဲြ႔ရ တဘက္ဆဲြရြာစား ဦးျမရင္၏သား ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဂုဏ္ထူးစာတမ္းႏွင့္ ၾကက္သေရေဆာင္ ေရႊနာရီဆု ရရိွေသာ ေဗဒင္ပညာရိွ ဦးလူကေလးက သံဒိ႒ဋီကာ နိဒါန္းတြင္ ဤသို႔ေရးခဲ့၏။

            “သူရိယသိဒၶႏ ၱေဗဒင္က်မ္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေရးေပအံ့။ အမရပူရ ပထမၿမိဳ႔တည္၊ စႏၵာမုနိေစတီေတာ္ ဒါယကာ မင္းတရားႀကီးလက္ထက္၊ ကာသိတိုင္း၊ ဗာရာဏသီျပည္မွ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္ ပုဏၰား ဘ၀ါနိဒိန္ ေဆာင္ယူဆက္သေသာ သီရိသူရိယသိဒၶႏ ၱေဗဒင္က်မ္းႀကီးကို သကၠဋဘာသာမွ မဂဓဘာသာ၊ ျမန္မာနိသ်ျပန္ဆို ေတာ္မူရင္း ဉာဏ၀ဇီရသီရိသဒၶမၼ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု တံဆိပ္နာမံေတာ္ရိွေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းႀကီးႏွင့္ အက်ဥ္းတြက္ရန္ သႏိၵ႒ေဗဒင္က်မ္းကို အမရပူရ ဒုတိယၿမိဳ႔တည္ ေဇာင္းကေလာ ကန္ဦး ေလာကမုနိစူဠာေစတီေတာ္ဒါယကာ မင္းတရားႀကီးထံတင္သြင္းရာ မင္းတရားႀကီးက ေရွးတြက္ရိုးေဗဒင္က်မ္းမ်ားသည္ တြက္ရအတုိင္း မ်က္ျမင္ႏွင့္ ညီသည့္အခါလည္းရိွသည္၊ မညီသည့္အခါလည္း ရိွသည္။

ယခု ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တြက္ရအတိုင္း မ်က္ျမင္ႏွင့္ ညီညြတ္မွန္ကန္ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းႀကီး၊ ထိုက်မ္းႀကီးအတိုင္း ညီညြတ္မွန္ကန္ေသာ သႏိၵ႒ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားကို သကၠဋဘာသာမွ မဂဓဘာသာ၊ ျမန္မာနိသ် ေရးသား တင္သြင္းသည္ျဖစ္၍ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးထံ ပညာရိွတို႔ သင္ၾကားၾကရမည္ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည့္အတိုင္း ပညာရိွတို႔ သင္ၾကားၾကေသာကာလ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တပည့္ရင္း၊ အရပ္ရပ္ တြက္ရိုး၊ ေဗဒင္က်မ္းတုိ႔ကို တတ္ေျမာက္၍ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာ ျမစ္စည္၀န္၊ ေရႊခဲရင္းေလွအုပ္ ပညာရိွအမတ္ႀကီးသည္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းလကၤာကို ေရးသားေလသည္။

            မႏ ၱေလးၿမိဳ႔တည္ မဟာေလာကမာရဇိန္ ေစတီေတာ္ ဒါယကာ ပဥၥမ သဂၤါယနာတင္ မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ ပညာရိွ ကႏီၷအတြင္း၀န္ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ သခၤယာသည္ သူရိယသိဒၶႏ ၱ က်မ္းဋီကာႏွင့္ သႏိၵ႒က်မ္းလကၤာကို ေရးသား၍ နန္းမေတာ္မိဖုရားေခါင္ႀကီးကို ဆက္သည္။”

            ၎က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၇၀ တြင္လည္း ဤသို႔ ေရးျပန္၏။

“ေလာကမဏိစူဠာ ေစတီေတာ္ ဒါယကာ မင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီး အထက္ ေစလႊတ္ေတာ္မူရင္း ကာသိကရာဇ္တိုင္း၊ ဗာရာဏသီျပည္မွ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္ပုဏၰား ဘ၀ါနိဒိန္သည္ ဒုတိယေဆာင္ယူ ဆက္သေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာက်မ္းႏွင့္ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္တြက္ေသာ သရ၀ိေဇၨာဒယက်မ္းမ်ားကို ေဆာင္ယူဆက္သရာ၊ အထက္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကို ျပန္ဆိုေတာ္မူရင္း ဉာဏ၀ဇီရ သီရိသဒၶမၼ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု တံဆိပ္နာမံေတာ္ရိွေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို ျပန္ဆုိေတာ္မူပါ ေလွ်ာက္ထားေပရာ ရွစ္လႏွင့္ နာဂရီမူအေရးမွ၊ သကၠဋ၊ မဂဓဘာသာ၊ ျမန္မာနိသ် ျပန္ဆိုအၿပီးေရာက္သည္ကို ေပးအပ္ေတာ္မူရာ ျမန္မာပညာရိွ နာရီေတာ္မႉး၊ ရဲရမန္းရြာစားႀကီး မဟာမင္းေက်ာ္ သခၤယာက ေနၾကတ္လၾကတ္တြက္ရိုးမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသက္သက္ ေရးသားဆက္သြင္းရမည္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း အလြန္နက္နဲ ခက္ခဲသိမ္ေမြ႔ေသာ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ကို တြက္ရာတြက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သရ၀ိေဇၨာဒယက်မ္းကို ေရးသား ဆက္သေလသည္။”

ကုကၠိဳလွရြာအုပ္၏ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းႀကီးတြင္ နိဒါန္းႏွင့္ နိဂံုးမ်ားမပါရိွၾကေပ။ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀သူတို႔၏ နိဒါန္းကား ဤသို႔တည္း။

“ပုဂံ၊ ျမင္စိုင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ ျပည္ေထာင္မင္းအဆက္ဆက္တို႔ လက္ထက္ အျမြက္မွ် မၾကားဖူး၊ မေရာက္ဖူး၊ အမရပူရ စတုတၳနန္းစံ ၊ဆဒၵန္ဆင္မင္းသခင္ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ အဘိသိက္ေတာ္ဆက္ ပုဏၰား ဘ၀ါနိဒိန္သည္ ကာသိတိုင္း ဗာရာဏသီၿမိဳ႔မွ ယူေဆာင္ဆက္သ သျဖင့္ ေရႊဘုန္းေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ ရရိွေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းႀကီးႏွင့္ ၀ိသြာနာထဆရာ ေရးသားအပ္ေသာ ၎ဋီကာတို႔ႏွင့္အညီ စီကံုးဖဲြ႔ဆိုအပ္ေသာ က်မ္းရင္း လကၤာအရ ပညာရိွ ျမစ္စည္ကုကၠိဳလွရြာအုပ္ ေနမ်ိဳးမင္းလွေက်ာ္သူ စကားေျပသက္သက္ တြက္ခ်က္ထုတ္ႏုတ္ ေရးသားစီရင္ အပ္ေသာ ပထမ - ဒုတိယ - တတိယ က႑သံုးပိုင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပိဋကတ္ေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး ပံုႏိွပ္တိုက္မွ ရိုက္ႏိွပ္ရာ၀ယ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပကၡဒိန္ဆက္အဖဲြ႔ အထက္ပိုင္း ပညာရိွစု ဥကၠဌ၊ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရိွ ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တိုက္ရိုက္တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္၍ စက္တင္ပံုႏိွပ္ျခင္း ျပဳပါသတည္း။”

            ၎က်မ္းကား ယခင္က်မ္းေဟာင္းအတုိင္း ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ တည္းျဖတ္သူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ အာေဘာ္ အနည္းငယ္ကို သက္ဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမွ်အထိ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စကားရပ္တို႔ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ၾကည့္ပါက ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ဗာရာဏသီမွ ယူေဆာင္ေရာက္ရိွလာ ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္းႏွင့္ ၎က်မ္းကို နိသ်ျပန္ဆိုခဲ့သည္ဟု အဆိုရိွေသာ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ အေၾကာင္းကို တစိုးတစိမွ် မေဖာ္ျပၾကေခ်။

            ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး အဆိုအတိုင္း ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ေရာက္လာၾကေသာ ေဗဒင္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္းမ်ားႏွင့္အတူ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း ပါလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဏၰား ဘ၀ါနိဒိန္ ယူေဆာင္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကိးမွ ထုတ္ႏႈတ္ခ်က္            ေသာဠသတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ က်မ္းဂန္စာေပ အေဆာင္အယူခဲြ၍သြားသည့္ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰား ၀ါသိ႒ျဗဟၼာ၊ ရမၼာ၀တီ ၿမိဳ႔၀န္၊ ေရႊေတာင္သာဂရသူတို႔လည္း ဓါတုဓိရတိ နိဗၺာယနက်မ္း၊ ေဇာတိသတၳ၊ သူရိယသိဒၶႏ ၱေဗဒင္က်မ္း၊ ေဘသဇၨနိဃ႑ဳ ေဆးက်မ္း၊ ဂဇသွ်ၾတဆင္လကၡဏာက်မ္း၊ သူပိနနိဒၵာရ အိပ္မက္က်မ္း၊ ဓါတုျပသံသေဆးက်မ္း၊ အဆန္းအၾကယ္ကို ေဟာေသာ သွ်ေဒြးက်မ္း (သရေဒြး)။ တိတ္နိမိတ္ကိုဆိုေသာ ျဂဟသႏီၱယၾတာက်မ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားကို ကာသိတိုင္း၊ ဗာရာဏသီမင္းက ပုေရာဟိတ္ပုဏၰား မဟာေဒ၀ဘတ္၊ မဟာနႏၵဘာဘူဘတ္၊ ေသရူနတ္ႏွင့္ ပုဏၰားႀကီးႏွစ္က်ိိပ္ ေျခာက္ေယာက္တုိ႔ကို ၾကပ္မေစၿပီးလွ်င္ ရမၼာ၀တီၿမိဳ႔၀န္၊ ေရႊေတာင္သာဂရသူတို႔ႏွင့္အတူ ေျခေတာ္ဦးခိုက္ အဆက္အသ ထည့္လုိက္၍ ျပန္ခဲ့သည္။

            ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ ေထရုပတိၱတြင္သာ ေဆးက်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားအနက္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကိုလည္း ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ကပင္ နိသ်ျပန္ဆုိသည္ဟု ေတြ႔ရ၏။ ဤအဆိုမွန္မမွန္ သံသယျဖစ္ရျပန္သည္။ ရတနာပူရ စတုတၳၿမိဳ႔တည္ နန္းတည္၊ ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၁၉၄၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ လူထြက္ႀကီး၊ ခ်ည္ပါရြာစား မဟာဓမၼသႀကၤန္ကြယ္လြန္သည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂဳိဟ္သည္။ နိသ်ျပန္ဆိုေရးသားေသာ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာက်မ္းမ်ားကို ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားအနက္ သရေဒြးေခၚ သေရာဒယ၊ ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတက ႏွင့္ ရာဇမတၱဏ္တို႔ကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဗဒင္တြက္ရိုးေလာကတြင္ အလြန္နာမည္ႀကီးလွေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းအမည္ကို မေဖာ္ျပေခ်။

            ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ နိသ်ျပန္ဆိုခဲ့ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာ၏ နိဒါန္းတြင္လည္း ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ျပန္ဆို ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱအေၾကာင္း မပါေခ်။ ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္ လက္ထက္မ်ား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မေရာက္လာခဲ့ဖူးေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာအေၾကာင္းကိုသာ ခ်ီးက်ဴးေရးသားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကို ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္  နိသ်ျပန္မျပန္မွာ သံသယျဖစ္ဘြယ္တည္း။ ၎ျပင္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းရင္းခ်ည္း သပ္သပ္မရိွ။ ဋီကာႏွင့္သာ ရိွသည္ဟု ထင္မိသည္။ ထိုမွွတစ္ပါး ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတကကို နိသ်ျပန္ဆုိေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ႏွင့္ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာကို နိသ်ျပန္ဆိုေသာ္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္တို႔မွာ တစ္ပါးတည္းမဟုတ္။ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးစီသာ ျဖစ္သည္။ သံဒိ႒ ဋီကာဆရာ ဦးလူကေလး၏ အေရးအသားမ်ားမွာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးတည္းလိုလို ျဖစ္ေနသည္။

            ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတကကို နိသ်ျပန္ဆိုေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ကား တတိယ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ၁၁၁၅ ခုဖြား၊ တနလၤာသား၊ ဘဲြ႔ - ဦးက၀ိႏၵ၊ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ က၀ိႏၵာဘိ၀ံသ၊ သီရိသဒၶမၼဓဇ မဟာဓမၼရာဇာဂုရု ဘဲြ႔တံဆိပ္ကို ရရိွသည္။ ၿဗိဳ႔ဟဇ္ဇာတကနိသ်ႏွင့္ ရာဇမတၱဏ္နိသ်တို႔ိုကို ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၁၈၃ ခုႏွစ္၊ ဘႀကီးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။

            သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာကို နိသ်ျပန္ဆိုေသာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ကား ဒသမေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ျဖစ္သည္။ ဘဲြ႔- ဦးဉာဏိႏၵ၊ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ၁၁၅၅ တြင္ ဖြားျမင္သည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ၁၂၂၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။ ၎၏ ေထရုပၸတိၱတြင္ သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္အတြက္ သံဒိ႒ျပကၡဒိန္ကို ေရးသားခဲ့သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

            သာယာတတီမင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႔လက္ထက္တြင္ သာသနာပိုင္ ဒုတိယေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ ဦးေဉယ် တစ္ပါး ရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာကုတၱရာက်မ္းမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေဗဒင္စေသာ ေလာကီက်မ္းမ်ားကို ေရးသားေသာ ဆရာေတာ္ မဟုတ္ေပ။

            ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ပထမ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္သည္ ၿဗိဳ႔ဟဇ္နိသ်ႏွင့္ ရာဇမတၱဏ္နိသ်မ်ားကို ေရးသားခဲ့ရာ ေပစာမ်ား အထင္အရွားရိွေပသည္။ ၿဗိဳ႔ဟဇ္နိသ်ပံုႏွိပ္မူလည္း ရိွခဲ့ဖူးသည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱနိသ်ကုိ ေရး-မေရးသာ လွ်င္ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ေရးခဲ့လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာတြက္ရိုးက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပကိုးကား ေရးသားျခင္းကို မျပဳလုပ္ ၾကသနည္း။

            သူရိယသိဒၶႏ ၱဋီကာအေၾကာင္းကို ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီးတြင္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မေဖာ္ျပေခ်။ ဗာရာဏသီမွ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္အျဖစ္ ေရာက္လာေသာ ပုဏၰားဘ၀ါနိဒိန္ႏွင့္ အျခားပုဏၰားမ်ား ဘဲြ႔ေပးျခင္းမွ်ေလာက္ကိုသာ ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

            ယခင္က ျမန္မာျပည္တြင္ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးႏွင့္သာ တြက္ခ်က္လာခဲ့ၾကရာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရိွ၊ ကႏီၷအတြင္း၀န္က သူရိယသိဒၶႏ ၱ က်မ္းဋီကာႏွင့္ သႏိၵ႒က်မ္းလကၤာကိုျပဳစု။ ျမစ္စည္ကုကၠိဳလွရြာအုပ္က စကားေျပ သို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၾကရာ ယခင္ကသံုးခဲ့ေသာ မကာရႏ ၱတြက္ရိုး၏ အမွားမ်ားကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သူရိယသိဒၶႏ ၱတြက္ရိုး အသံုးတြင္က်ယ္လာ၍ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးမ်ား တျဖည္းျဖည္း တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရေလေတာ့သတည္း။၂၊ ၆။ သကၠရာဇ္ၿဖိဳျခင္းပထမသကၠရာဇ္ ၿဖိဳကိန္း
စဥ္

မင္း

ၿဖိဳကိန္း

ၿဖိဳခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း


အာကာရဌမင္း

မဟာသုဒၶ၀ယကိန္း

၁၁၄၉၇၈၅


ကုသမင္း

နာတိမဇၨလဒံၶ၀ိယကိန္း

၁၄၉၃၈၅၆၀


ဘိုးေတာ္အဥၨနမင္း

မာဃစေႏၵကိန္း

၈၆၄၅


အဇာတသတ္မင္း

ေဒ၀ိယကိန္း

၁၄၈


သုမုျႏီၵမင္း

ေဒါေဒါရသကိန္း

၆၂၂


ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း

ခန္းဆပဥၥကိန္း

၅၆၀


အင္း၀ မိုးညွင္းမင္း

အဌ၀နသတၱကိန္း

၇၉၈

(မေအာင္ျမင္)ဒုတိယသကၠရာဇ္ ၿဖိဳကိန္း (ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္းမွ ၿဖိဳေသာ သကၠရာဇ္မ်ား)
စဥ္

မင္း

ၿဖိဳခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း


ဓမၼရာဇာမင္း

၁၈၁၂


နႏၵမင္း

၅၀၀


ေဂါဓမၼမင္း

၄၀၀


ေသာကပါလမင္း

၃၆၀


မယူရမင္း

၁၀၇


ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း

၅၆၀

ကလိယုဂ္ႏွစ္ေပါင္း

၃၇၃၉            ျပကၡဒိန္၏ မူရင္းက်မ္းျဖစ္ေသာ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းတြင္ ႏွစ္မ်ားကို စတုယုဂ္ႏွစ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပသည္။ စတုယုဂ္တစ္ခုတြင္ ယုဂ္ေလးပါးပါၿပီး ယုဂ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ သက္တမ္းႏွစ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

ယုဂ္အမည္

ႏွစ္ေပါင္း


ကတယုဂ္

၁၇၂၈၀၀၀


ေၾတတာယုဂ္

၁၂၉၆၀၀၀


ဒြါပရာယုဂ္

၈၆၄၀၀၀


ကလိယုဂ္

၄၃၂၀၀၀

စတုယုဂ္ႏွစ္ေပါင္း

၄၃၂၀၀၀၀

           

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္ရာတြင္ အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လက္ရိွသံုးေနေသာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္မ်ားမွာ ဘိုးေတာ္အဥၨနမင္း ၿဖိဳၾကြင္းသကၠရာဇ္မ်ား(ပထမသကၠရာဇ္ၿဖိဳကိန္း) ျဖစ္ၿပီး သံဒိဌတြက္ကိန္းမ်ားႏွင့္ တြက္ေသာအခါ ကလိယုဂ္ႏွစ္မ်ား (ဒုတိယသကၠရာဇ္ၿဖိဳကိန္း) ကို ယူတြက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပကၡဒိန္တြက္ကိန္း အားလံုးမွာ စတုယုဂ္ႏွစ္မ်ားကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။

            ဘိုးေတာ္အဥၹနမင္းလက္ထက္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိဉာဥ္ရ ေဒ၀ီလဆရာရေသ့ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး ရိွရင္းသကၠရာဇ္ ၈၆၄၇ မွ ၂ ႏွစ္ အၾကြင္းထားကာ ၈၆၄၅ ႏွစ္ကိုၿဖိဳလိုက္သည္။ ထိုၿဖိဳၾကြင္းသကၠရာဇ္မ်ားကို “မဟာသကၠရာဇ္” မ်ားဟု ေခၚ၏။ ဤသကၠရာဇ္ မ်ားမွာ ဘုရားရွင္၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္သံုးသည့္ သကၠရာဇ္ႏွစ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူသည္။

ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳအၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ အရွင္မဟာကႆပ ႀကီးမႉး၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို စုစည္းရြတ္ဆိုသည့္ ပထမ သဂၤါယနာတင္ပဲြ က်င္းပသည္။ မာဂဓတိုင္း၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ အဇာတသတ္မင္းက ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပံ့သည္။ အဇာတသတ္မင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳလွသျဖင့္ သဂၤါယနာတင္ေသာႏွစ္မွာပင္ ရိွရင္း မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ကိုၿဖိဳကာ လူတို႔သံုးေသာသကၠရာဇ္ႏွင့္ သာသနာႏွစ္တူညီေစရန္ သာသနာႏွစ္ ၁ ဟု အစျပဳခဲ့သည္။

ထိုသာသနာႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရိွလာခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္က မည္သို႔မည္ပံုေရာက္ရိွခဲ့မွန္း သမိုင္းအေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ရပါ။ သေရေခတၱရာ ပ်ဴေခတ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ေအဒီ ၁ ရာစုခန္႔တြင္ အိႏိၵယျပည္ ေတာင္ပိုင္းမွ ဟိႏၵဴတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ဒဂံု၊ ပဲခူး၊ သထံု စသည့္ေဒသမ်ားသို႔လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾက၏။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ၎တို႔၏ အယူ၀ါဒ၊ စာေပတို႔ကိုပါ သယ္ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ႏွစ္ အသံုးအႏံႈးသည္လည္း ထိုအိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္အတူပါလာျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။

သာသနာႏွစ္ ၆၂၄ ခုႏွစ္ (ေအဒီ ၇၉) ေရာက္ေသာအခါ သေရေခတၱရာျပည္ ၂၅ ဆက္ေျမာက္မင္းျဖစ္ေသာ သုမုႏၵရီမင္းလက္ထက္၌ နကၡတ္ကိန္းခမ္းမ်ား မညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ရန္ ေဒါေဒါရသကိန္းျဖင့္ လက္ရိွသာသနာႏွစ္ ၆၂၄ မွ ၂ ႏွစ္အၾကြင္းထားကာ ၆၂၂ ႏွစ္ကို ၿဖိဳခဲ့သည္။ (ေဒါ = ၂၊ ရသ = ၆။ ေဒါေဒါရသ = ၆၂၂)

ဤၿဖိဳေသာႏွစ္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏိၵယျပည္၌လည္း မယူရမင္းလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၇ ကိုၿဖိဳၿပီး သာကႏွစ္ အစျပဳခဲ့၏။ ဤသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ သေရေခတၱရာေခတ္၌ ေဗဒင္နကၡတ္ပညာရပ္မ်ား အေတာ္ထြန္းကားေနၿပီကို သိႏိုင္ပါ သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ စာေပအႏုပညာ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ားလည္း ထြန္းကားရမည္မွာ မလဲြေပ။ ျပကၡဒိန္မွ တြက္ကိန္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ နကၡတ္ ကိန္းခမ္းမ်ားမညီညြတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ရန္ နကၡတ္တြက္ကိန္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နနတြက္တတ္မွ ျဖစ္ႏုိင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေရေခတၱရာေခတ္ ျပဴစာမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈမွာမူ အလြန္နည္းပါးလွ၏။

သေရေခတၱရာသကၠရာဇ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေရတြက္ခဲ့ရာ သေရေခတၱရာသကၠရာဇ္ ၅၃၅ တြင္ ပုဂံမင္းဆက္ (၂၀) ေျမာက္ ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း နန္းတက္သည္။ သဃၤရာဇာမင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပါပစုတ္သား ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေသးသည္။ ပိဋကဋ္ေဗဒင္ အထူးတတ္ကြ်မ္းလွ၏။ ထိုမင္းနန္းတက္၍ ၂၇ ႏွစ္ၾကာေသာအခါ သကၠရာဇ္ ၅၆၂ တြင္  အၾကြင္း ၂ ႏွစ္ထားကာ ခဆပဥၥကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆၀ ကို ၿဖိဳျပန္္သည္။ ထိုႏွစ္မွစကာ ပုဂံသကၠရာဇ္ ၂ ဟုစတင္ ေရတြက္သည္။ ထိုသကၠရာဇ္မ်ားသည္ကား ယခုလက္ရိွသံုးေနေသာ သကၠရာဇ္ႏွစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သုမုျႏီၵမင္းလက္ထက္မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၇ အလို၊ သာသနာႏွစ္ ၄၂၄ ၌နန္းတက္ေသာ သေရေခတၱရာမင္းဆက္ (၁၁) ဆက္ေျမာက္ သီရိရာဇ္မင္းသည္ ပုပၸါးမဏိ၊ ဣျႏိၵယ၊ ကိတၱရိယ၊ စျႏိၵယ၊ သကၠ၊ မႆ အမည္ရိွေသာ ဆရာ ေျခာက္ ေယာက္တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ သကၠရာဇ္ ၄၀၃ ကို ၿဖိဳ၏။ ကိန္းလက္မေျမာက္၍ မၿပိဳဟု အဆိုရိွသည္။

သေရေခတၱရာ (၁၄) ဆက္ေျမာက္မင္းျဖစ္သူ ရန္မုကၡကား ေဗဒင္ေလးပံုကို အၿပီးတုိင္တတ္ေျမာက္သည္ဟု ရာဇ၀င္ မ်ားက ဆိုသည္။ (၁၇) ဆက္ေျမာက္ ေဘရိႏၵမင္းသည္လည္း မင္းသားဘ၀က တကၠသိုလ္ျပည္သို႔သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့သျဖင့္ ေဗဒင္၊ ေဆး၀ါး၊ မႏၱယားအတတ္ပညာတုိ႔ အထူးတတ္ကြ်မ္းလွသည္ ဆို၏။ ဤသည္တို႔ကို ေထာက္ရႈ၍ သေရေခတၱရာေခတ္၌ ေဗဒင္ကိန္းခန္း၊ နကၡတ္ပညာမ်ား အထင္အရွားထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း ယံုမွားသံသယရိွရန္ မလိုပါ။

            အင္း၀ေခတ္ (၈) ဆက္ေျမာက္ မိုးညွင္းမင္းတရားသည္ ပုဂံသကၠရာဇ္ ၇၈၇ တြင္ နန္းတက္သည္။ သကၠရာဇ္ ၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္သို႔ေရာက္လတ္ေသာ္ စႀကိဳသူျမတ္၊ မင္းေက်ာင္းသူျမတ္တို႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ကာ အၾကြင္း ၂ ႏွစ္ထားလွ်က္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၉၈ ႏွစ္ကို ပသွ်ဳဆိဒၶမုနိကိန္းအျဖစ္ ၿဖိဳရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တုိင္းသူျပည္သားတို႔ လက္ခံသံုးစဲြျခင္း မျပဳသျဖင့္ သကၠရာဇ္မၿပိဳဘဲ ရိွခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ပင္မၿပိဳေစကာမူ ထုိၿဖိဳခဲ့ေသာ အၾကြင္း ၂ ကိုမူတည္တြက္ရသည့္ မကာရႏၱတြက္ရိုးသစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုမကာရႏၱတြက္ရိုးျဖင့္ပင္ ျပကၡဒိန္လုပ္ျခင္း၊ ဇာတာဖဲြ႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။ ထို မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကုိ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၉ ခုႏွစ္ထိ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၃၀ မွစကာ မကာရႏ ၱတြက္ရိုးကုိပယ္လွ်က္ သံဒိဌတြက္ရိုးသစ္ျဖင့္ အစားထိုးသံုးစဲြလာခဲ့ၾကရာ ယခုေခတ္တိုင္ေအာင္ပင္တည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ -

ယခုလက္ရိွသကၠရာဇ္ + ၅၆၀ = သုမုျႏီၵသကၠရာဇ္

            သုမုျႏီၵသကၠရာဇ္ + ၆၂၂ = သာသနာႏွစ္ ျဖစ္၏။

            သေရေခတၱရာၿဖိဳကိန္း ၆၂၂ + ပုဂံေခတ္ၿဖိဳကိန္း ၅၆၀ = သာသနာႏွစ္ ၁၁၈၂

            ထို႔ေၾကာင့္ သာသာနာႏွစ္ = ေကာဇာသကၠရာဇ္ + ၁၁၈၂

သံဒိဌက်မ္းအရ ေဗဒင္ကိန္းခန္းမ်ားတြက္ရာတြင္သံုးေသာ ကလိယုဂ္ႏွစ္ = ေကာဇာသကၠရာဇ္ + ၃၇၃၉

(၃၇၃၉ ေပါင္းရျခင္းကို ဒုတိယ သကၠရာဇ္ၿဖိဳကိန္းတြင္ၾကည့္ပါ။)

ေဂါစရ = => ေကာဇာ (ေဂါစရ = လွည့္လည္သြားလာျခင္း)
 

No comments: