Wednesday, May 16, 2012

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုသာ တုိင္တည္လုိက္ခ်င္

 


(စိုးရိမ္လုိ႔ ေျပာတာပါ ဟူသည့္ေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာျပည္မွ ဂ်ာနယ္မ်ားအတြက္ ေရးထားတာျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ရိွလက္ရိွ မေရးလိုက္ရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု စိတ္တိုင္းက် ျပန္ေရးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။)(၁)လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌ ကြ်န္ေတာ္ သြားေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ အစရိွသည့္ အရာရိွႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။  ထိုေဟာေျပာပဲြတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ေရႊဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

            ေရႊဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းအေၾကာင္းမေျပာမီ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဘိုပါးၿမိဳ႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယူနီယမ္ကာဘိုက္စက္ရံု ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈ ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ခန႔္ ေသေၾကပ်က္စီးကာ လူငါးသိန္းေက်ာ္တို႔ ဆြံ႔အျခင္း၊ နားမၾကားျခင္း၊ ဦးေဏွာက္ က်ပ္မျပည့္ျခင္း၊ ေမြးရာပါ ရူးသြပ္ျခင္း၊ ေျခလက္မ်ား မသန္စြမ္းျခင္း၊ ပံုသ႑ာန္မမွန္ေမြးဖြားလာျခင္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား လူငါးသိန္းေက်ာ္ ခံစားခဲ့ရပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ တဆက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔မွ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကူမင္ၿမိဳ႔သို႔ သြယ္တန္းသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္းအေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။

             ေအာက္ပါတို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ျပခဲ့ေသာ ထိုစီမံကိန္းမွ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔ျဖစ္၏။ ထိုဓါတ္ပံုမ်ားမွာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ လားရိႈးဘက္သို႔ အသြား ကားေပၚမွ ရိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္သည္ စင္ကာပူသို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရာက္စကတည္းက ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထိ  ၁၄ ႏွစ္မွ် ပိုက္လုပ္ငန္းတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ဤဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ခါမွ်ျဖင့္ ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းထားမႈမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ထစ္ခ် ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ပုိက္လိုင္းတစ္ခု ဆင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပိုက္လိုင္းေျပးမည့္ပံုမ်ား (Schematic Diagram, Piping and Instrument Diagram, Flow Diagram, General Arrangement Drawing, Isometric Drawing အစရိွသည္)၊ ပိုက္လိုင္းတြင္တပ္ဆင္ရမည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ တကြ ပိုက္လုိင္း၏ အတြင္း၊ အျပင္ဖိအား၊ အပူခ်ိန္အစရိွသည္တို႔ကို ဦးစြာတင္ျပရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပိုက္လိုင္းအေၾကာင္း အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္နည္းလက္စဲြ (Piping Procedure Specification) ကိုလည္း ေရးဆဲြတင္ျပရပါသည္။ ထုိလက္စဲြစာအုပ္ တြင္ ပိုက္လိုင္း၌တပ္ဆင္မည့္ ပိုက္၊ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း၊ ဗား၊ ပိုက္အထိုင္၊ ကိရိယာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပိုက္ကိုမည္ကဲ့သို႔ ဆင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပိုက္အထိုင္မ်ားဆင္ရမည္၊ မည္သည့္ေဆးကို မည္ကဲ့သို႔ သုတ္ရမည္၊ ပိုက္လိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရမည္။ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဂေဟေဆာ္လွ်င္ မည္သည့္စံႏံႈးမ်ား ႏွင့္ေဆာ္ရမည္။ ဂေဟေဆာ္သူသည္ မည္သည့္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္ အစရိွသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား၏။   

ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပိုက္အတြင္းရိွ ဖိအားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပိုက္လိုင္းသည္ အလ်ားလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးတိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ေရြ႔လ်ားမႈကိုထိန္းရန္ ပိုက္အထိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ်ကြာရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပိုက္အထိန္း (pipe guides) မ်ားထည့္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပုိက္လိုင္းအခ်ဳပ္ (anchor points) မ်ားထည့္ရမည္ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြရပါသည္။ ဤသို႔ ဒီဇိုင္းဆဲြျခင္းကို Stress Analysis ဟုေခၚၿပီး ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္အားျဖင့္ Caesar II Program ကို သံုးၾကပါသည္။

ပိုက္မ်ားမခ်မီကတည္းက ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆင္ထားရပါသည္။ ပိုက္မ်ားကို ဂေဟေဆာ္ၿပီးေနာက္ ဂေဟဆက္ မ်ားတြင္ အားမသက္ေရာက္ေစရန္ ပိုက္လိုင္းအား လႈပ္ရွားမႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထားရပါသည္။ ထုိဓါတ္ပံုမ်ားအရ ပိုက္လိုင္းမွာ ဂေဟဆက္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္အရေျပာရေသာ္ ထိုပိုက္လိုင္းကို ေျမသားအထိုင္ (bedding) ေပၚ တင္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္အထိုင္ထပ္မံမလုပ္ေတာ့ဘဲ ထုိေျမသားအထိုင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အေသျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။ ထိုပုိက္လိုင္းအထိုင္မ်ားမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြ၊ တြက္ခ်က္ထားတာလားဆုိတာ သံသယရိွစရာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မထင္ပါ။ ေျမႀကီးကို ေပါက္ျပားႏွင့္ ယက္ပံုထားျခင္း သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတြင္ ပုိက္လိုင္းအထိုင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မဟုတ္ပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူ ပိုက္လိုင္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။


ပိုက္လိုင္းဟူသည္ မသြယ္တန္းမီကပင္ ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာ လုပ္ထားရမည္ျဖစ္၏။ ပိုက္အထိုင္မေကာင္းပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအေပၚ အားသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွကာ ႏွစ္ၾကာလာလွ်င္ ပိုက္အဆက္မ်ား အက္ျခင္း၊ ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ထိုေနရာမ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ကာ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေနသည့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ မီးပြားတစ္ခုခုက်ခဲ့ပါက ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း ေပါက္ကဲြကာ အနီးအနားမွ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ပုိက္လိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားသည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႔၊ ရြာ၊ လမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္မွာ မလဲြပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း သြားရာတေလွ်ာက္မွ ၿမိဳ႔၊ ရြာေနျပည္သူမ်ားသည္ မိုင္းဗံုးေဘးတြင္ ေနေနၾကရသည္ႏွင့္တူပါသည္။ ပုိက္လိုင္းသာ အရည္အေသြး မျပည့္မီပါက အခ်ိန္မေရြးေပါက္ကဲြႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွပါသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုပိုက္လိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပိုက္မ်ား၊ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဗားမ်ား၊ အျခား ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္သူသည္ တာ၀န္ယူ၍ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္မႈကို စစ္ေဆးသည့္ Quality Control စနစ္ ရိွပါသလား။ ပိုက္အဆက္မ်ားဟူသည္ ပိုက္ကိုစျဖတ္ပါၿပီဆိုကတည္းက ေနာက္ဆံုး ပိုက္လိုင္းႀကီးတစ္ခုလံုး ၿပီးသြားသည္ထိ အဆင့္ဆင့္စစ္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ သဟာျဖင့္ သည္ပိုက္လိုင္းမွ အဆက္မ်ားကို စစ္ေဆးသည့္စနစ္ရိွပါသလား။ မည္သူတို႔သည္ ပိုက္လိုင္းအရည္အေသြးကို မည္သည့္ စံမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ဤပိုက္လိုင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို မည္ကဲ့သို႔ အာမခံထားပါသနည္း။ ပုိက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလိုက္ရေသာ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားပါသနည္း။

ပုိက္လိုင္းသည္ ရြာမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ယာခင္းမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ားကို ျဖတ္သြားမည္ မခြ်တ္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း သြားေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရံႈးရမႈမ်ားကို မည္သို႔ေပးေလ်ာ္သည့္စနစ္မ်ား စီမံထားပါသနည္း။ တကယ္ေရာ ေပးေလ်ာ္ ပါရဲ့လား။ ပုိက္လိုင္းႀကီးရြာအနီးျဖတ္သြားသျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ စိတ္မသက္မသာ ခံစားရခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္း ေပးပါသနည္း။

ေဟာေျပာပဲြအၿပီး ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွႀကီးတစ္ဦး ထလာကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လိုင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ကုန္းေပၚပုိက္လိုင္းတြင္သာမက ကမ္းလြန္ပိုက္လိုင္း မ်ားကိုပါ စနစ္တက် စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းပါသည္။

ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူလိုက္လာသူ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔အေနႏွင့္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းသည့္ေနရာသို႔သြားကာ ပိုက္လိုင္းဆင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စကားစေနေျပာဖူးပါေၾကာင္း၊ သူက ပိုက္လိုင္းအား ဂေဟဆက္ရာတြင္ မည္သည့္စံႏံႈးကို ကိုင္ကာ ဆက္ပါသနည္းဟု ေမးေသာအခါ ျပန္မေျဖႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ Welding Procedure Specification ကို သိပါသလား၊ သည္အဆက္ကို ဂေဟေဆာ္သည့္ WPS ကို သိပါရေစဟု ေမးေသာအခါတြင္လည္း WPS ဟူသည္ ဘာ ဆိုသည္ကိုပင္ နားမလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုိက္လိုင္းကို ဆင္ေနသူမ်ားမွာ တတ္သိနားလည္သူ၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ယံုၾကည္ရန္ အလြန္ခက္ပါေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။ (၂)           

             ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ပိုက္လိုင္းအတြက္ ခန္႔ထားသည့္ ၀န္ထမ္းအင္အား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုက္လိုင္းတြင္ မိတ္ေဆြမ်ား ေျပာျပသျဖင့္ သိရသသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို မခန္႔သေလာက္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူ အမ်ားစုမွာ သူရို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အလုပ္ၾကမ္း သမား အနည္းအက်ဥ္းကို ခန္႔ေသာ္လည္း တရုတ္စကားေျပာတတ္မွ ခန္႔သည္ဆို၏။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားရပါမည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ခန္႔လိုလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမည္မွ်ရိွမွ ႏိုင္ငံျခားသားမည္မွ်ခန္႔ထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈစနစ္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားတြင္ တတ္သိကြ်မ္းက်င္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးအရာရိွမ်ားကို ခန္႔ထားရပါ မည္။ သို႔မွသာ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားကို မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းေသာပစၥည္းမ်ား သံုးလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္အဆက္မ်ားမေကာင္းလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ခိုင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု စီမံကိန္းတြင္ တတ္သိနားလည္ေသာ ျမန္မာအရာရိွ မည္မွ်ခန္႔ထားပါသနည္း။ သည္ကိစၥ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။

စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို Foreing Workers Employment Act ဟူသည့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥပေဒမ်ား ကြ်န္ေတာ့္တြင္ အျပည့္အစံု ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား ခန္႔ထားသည့္ ဥပေဒမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ထိုဥပေဒမ်ိဳး အလ်င္အျမန္ ေရးဆဲြျပဌာန္းဘို႔ရန္ အခ်ိန္က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

            ယခု ပြင့္လင္းလာေသာ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ား မ်က္စပစ္ေနၾကပါသည္။ ဤသူတို႔ႏွင့္အတူ သူတို႔လူမ်ိဳးမ်ားပါ ေခၚလာခဲ့လွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးပါမည္နည္း။

မည္ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအား မည္သည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္။ ထိုသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘာသာစကား ကန္႔သတ္ခ်က္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္စဥ္လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စသည္တို႔ကို ယခုကတည္းက ဥပေဒေရးဆဲြထားသင့္ပါၿပီ။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဥပေဒကို တိတိက်က်လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါသည္။

(၃)            ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ့္ဦးေဏွာက္ တစ္မိုက္ေလာက္ႏွင့္ အစိုးရအရာရိွမင္းမ်ားအား အႀကံေပးျပေစ။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အေလးအနက္ထား ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္လည္း ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအား ညာတာပါေတးႏွင့္ နားလွည့္ ပါးရိုက္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အျမစ္က ျဖတ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

            အႏီွပိုက္လိုင္းကိုသာမက မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းတစ္ခုစေတာ့မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဦးစြာတင္ျပရန္လိုပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္သံုးမည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အာမခံထားေသာ လက္မွတ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သား၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အရာရိွမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈလက္မွတ္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ေထာက္ခံထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၿပီး အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ရွင္က ေက်နပ္မွ လုပ္ငန္းစတင္ရပါမည္။

            ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ဂဃနဏသိရန္ မလြယ္ပါ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ခါးစည္းခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပိုက္လုိင္းသည္ မည္သည့္ပိုက္လိုင္းျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားရိွသည္ကို မည္ကဲ့သုိ႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္း။ မသိသျဖင့္လည္း ပိုက္လုိင္းအနီးအနားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မိမည္။ မီးဖိုခ်င္လွ်င္ပင္ ဖိုမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ပိုက္လိုင္းမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားယိုစိမ့္ေနပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မွာ မေတြး၀ံ့စရာပါ။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ေပါက္ကဲြမႈမ်ားထက္ ဆိုးစရာရိွပါသည္။ ပိုက္လုိင္းအတြင္းမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ မရပ္မနား စီးဆင္းေနမည္ မဟုတ္ပါလား။

            ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၆၀ မွ်ေသာႏိုင္ငံသားမ်ား မီွတင္းေနထိုင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံသာယာ၀ေျပာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားလည္း သာယာေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ျပႆနာသည္ ႏိုင္င့ံျပႆနာျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ့အေရးသည္လည္း ျပည္သူတို႔အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အျမင္မေတာ္တာမ်ားရိွပါက ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ျပ၊ ျပင္ဆင္ၾကဘို႔ တာ၀န္ရိွပါသည္။ (See Something, Say Something) ဤသို႔ေထာက္ျပျခင္းမွာ အပ်က္ဘက္၊ အဆိုးဘက္မွ မေကာင္းျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္မီ အေရးယူ၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတိေပးျခင္းမွ်ျဖစ္သည္ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အျမင္ရွင္းရန္ လိုပါသည္။

            မိတ္ေဆြမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သူရို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တုိင္းျပည္အတြင္းလာကာ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကသည္ ဟု သိရပါသည္။ အခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ ပတ္စ္ပို႔ေတာင္ မရိွဟု ဆုိပါသည္။ သည္ကိစၥ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ သူမ်ားေျပာတာ ျပန္ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကာယကံရွင္မ်ားကေတာ့ ဘယ္လိုဆိုတာ သိပါလိမ့္မည္။

            ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တုိင္းျပည္အတြင္း၌ လာလုပ္ေနတာျဖစ္ပါလွ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို သူရို႔ဘာသာစကားမတတ္သျဖင့္ အလုပ္မခန္႔ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အိမ္ရွင္ကို ဧည့္သည္က ေစာ္ကားတာျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ အသည္းနာလွပါသည္။

            ဒီအတိုင္းသာသြားေနရင္ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ႀကီးဟာ - ာႏိုင္ငံျဖစ္မွာဘဲ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အတတ္သိလွ်က္ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ့ သည္ကို မၾကာခဏၾကားေယာင္ကာ -

            “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရ၊ က်ဳပ္တို႔တုိင္းျပည္ေတာ့ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့သလို သူမ်ားလုပ္တိုင္းခံေနရတဲ့ - ာႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္ေနပါေပါ့လား” ဟု သာ တုိင္တည္ ငိုလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သတည္း။    ေအးၿငိမ္း

၁၆ ေမ၊ ၂၀၁၂

Email: y_nyein@yahoo.com.sg

No comments: