Wednesday, May 9, 2012

စိုးရိမ္လို႔ ေျပာပါသည္
(၁)


လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုကို ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ ထိုပဲြကို တက္ေရာက္ နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္မတို႔မသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာသစ္ျဖစ္သည့္ျပင္ ေဟာေျပာသြားသည္မ်ားမွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

            ေဟာေျပာသြားသည္မ်ားထဲမွ ကြ်န္မစိတ္အ၀င္စားဆံုးမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဘိုပါးၿမိဳ႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ တဆက္တည္းျပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔မွ ကူမင္ၿမိဳ႔သို႔ သြယ္တန္းသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

             ေအာက္ပါတို႔မွာ သူျပခဲ့ေသာ ထိုစီမံကိန္းမွ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။ေဟာေျပာသူက ၎သည္ပိုက္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ဆယ့္ေလးႏွစ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္၍ ဤဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ခါမွ်ျဖင့္ ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္းထားမႈမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပိုက္လိုင္းဟူသည္ မသြယ္တန္းမီကပင္ ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသခ်ာ က်နစြာ လုပ္ထားရေၾကာင္း၊ ပိုက္အထိုင္မေကာင္းပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအေပၚ အားသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွကာ ႏွစ္ၾကာလာလွ်င္ ပိုက္အဆက္မ်ား အက္ျခင္း၊ ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ထိုေနရာမ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္ေနသည့္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ မီးပြားတစ္ခုခုက်ခဲ့ပါက ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းေပါက္ကဲြကာ အနီးအနားမွ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီး ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ပုိက္လိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႔၊ ရြာ၊ လမ္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္မွာ မလဲြ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားရာတေလွ်ာက္မွ ၿမိဳ႔၊ ရြာေနျပည္သူမ်ားသည္ မိုင္းဗံုးေဘးတြင္ ေနေနၾက ရသည္ႏွင့္တူေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ ပိုက္လိုင္းအဆက္မ်ားေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးသည့္စနစ္ရိွပါသလား၊ မည္သူတို႔သည္ ပိုက္လိုင္းအရည္အေသြးကို တာ၀န္ယူ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ဤပိုက္လိုင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို မည္ကဲ့သို႔ အာမခံထားပါသနည္း။ ပုိက္လိုင္းျဖတ္သန္းသြားသည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလိုက္ရေသာ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားပါသနည္း။ ဤပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ရိွေနသည့္အတြက္ ပိုက္လိုင္းစီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မည္မွ်ခန္႔ထားပါသနည္း။ ထုိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထဲတြင္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ က်ဴစီ (အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအရာရိွ)၊ ပိုက္လုိင္းအင္ဂ်င္နီယာတို႔ ပါပါသလား ဟု ေမးခြန္းထုတ္ သြားပါသည္။

ေဟာေျပာပဲြအၿပီး ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ အရာရိွတစ္ဦးထလာကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ကုန္းေပၚပုိက္လိုင္းတြင္သာမက ကမ္းလြန္ပိုက္လိုင္းမ်ားကိုပါ စနစ္တက် စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းပါသည္။

ထိုအခါ လာေရာက္နားေထာင္သူမ်ားထဲမွ အင္ဂ်င္နီယာဟု ယူဆရသူတစ္ဦးက သူ႔အေနႏွင့္ ထိုဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္း သည့္ေနရာသို႔သြားကာ ပိုက္လိုင္းဆင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စကားစေနေျပာဖူးပါေၾကာင္း၊ သူက ပိုက္လိုင္းအား ဂေဟဆက္ရာတြင္ မည္သည့္ စံႏံႈးကို ကိုင္ကာဆက္ပါသနည္းဟု ေမးေသာအခါ ျပန္မေျဖႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ Welding Procedure Specification ကို သိပါသလား၊ သည္အဆက္ကို ဂေဟေဆာ္သည့္ WPS ကို သိပါရေစဟု ေမးေသာအခါတြင္လည္း WPS ဟူသည္ ဘာ ဆိုသည္ကိုပင္ နားမလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုိက္လိုင္းကို ဆင္ေနသူမ်ားမွာ တတ္သိနားလည္သူ၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ယံုၾကည္ရန္ အလြန္ခက္ပါေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသြားပါသည္။ (၂)


            ကြ်န္မသည္ ေရနံပိုက္လိုင္းတြင္ က်ဴစီအျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာလုပ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားေလာက္ မတတ္ကြ်မ္းေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းတစ္ခု၏ အရည္အေသြးကို မည္ကဲ့သို႔စစ္ေဆးရသည္၊ မည္သည့္စံႏႈံးမ်ားအရ မည္သည္တု႔ိျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္ဆိုသည္မ်ားကိုမူ ေသေသခ်ာခ်ာ သိပါသည္။

            ပုိက္လိုင္းတစ္ခု ဆင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပိုက္လိုင္းေျပးမည့္ပံုမ်ား (Schematic Diagram, Piping and Instrument Diagram, Flow Diagram, General Arrangement Drawing, Isometric Drawing အစရိွသည္)၊ ပိုက္လိုင္းတြင္တပ္ဆင္ရမည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ တကြ ပိုက္လုိင္း၏ အတြင္း၊ အျပင္ဖိအား၊ အပူခ်ိန္အစရိွသည္တို႔ကို ဦးစြာတင္ျပရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုပိုက္လိုင္းအေၾကာင္း အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္နည္းလက္စဲြ (Piping Procedure Specification) ကိုလည္း ေရးဆဲြတင္ျပရပါသည္။ ထုိလက္စဲြစာအုပ္ တြင္ ပိုက္လိုင္း၌တပ္ဆင္မည့္ ပိုက္၊ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း၊ ဗား၊ ပိုက္အထိုင္၊ ကိရိယာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပိုက္ကိုမည္ကဲ့သို႔ ဆင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပိုက္အထိုင္မ်ားဆင္ရမည္၊ မည္သည့္ေဆးကို မည္ကဲ့သို႔ သုတ္ရမည္၊ ပိုက္လိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔ စမ္းသပ္ရမည္။ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပိုက္ႏွင့္ပိုက္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဂေဟေဆာ္လွ်င္ မည္သည့္စံႏံႈးမ်ား ႏွင့္ေဆာ္ရမည္။ ဂေဟေဆာ္သူသည္ မည္သည့္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္ အစရိွသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထား၏။    

ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပိုက္အတြင္းရိွ ဖိအားေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပိုက္လိုင္းသည္ အလ်ားလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးတိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္း ေရြ႔လ်ားမႈကိုထိန္းရန္ ပိုက္အထိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္မွ်ကြာရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပိုက္အထိန္း (pipe guides) မ်ားထည့္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပုိက္လိုင္းအခ်ဳပ္ (anchor points) မ်ားထည့္ရမည္ စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြရပါသည္။ ဤသို႔ ဒီဇိုင္းဆဲြျခင္းကို Stress Analysis ဟုေခၚၿပီး ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္အားျဖင့္ Caesar II Program ကို သံုးၾကပါသည္။

            ပိုက္မ်ားမခ်မီကတည္းက ပိုက္အထိုင္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆင္ထားရပါသည္။ ပိုက္မ်ားကို ဂေဟေဆာ္ၿပီးေနာက္ ဂေဟဆက္မ်ားတြင္ အားမသက္ေရာက္ေစရန္ ပိုက္လိုင္းအား လႈပ္ရွားမႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထားရပါသည္။ ထုိဓါတ္ပံုမ်ားအရ ပိုက္လိုင္းမွာ ဂေဟဆက္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္အရေျပာရေသာ္ ထိုပိုက္လိုင္းကို ေျမသားအထိုင္ (bedding) ေပၚ တင္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္အထိုင္ထပ္မံမလုပ္ေတာ့ဘဲ ထုိေျမသားအထိုင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အေသျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။ ဤတြင္ ထို ပုိက္လိုင္းအထိုင္မ်ား မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီဇိုင္းဆဲြ၊ တြက္ခ်က္ထားတာလားဆုိတာ သံသယရိွစရာျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတြင္ ပုိက္လိုင္းအထိုင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မဟုတ္ပါက ပိုက္အဆက္မ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ ထို႔အတူ ပိုက္လိုင္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။

            ေဟာေျပာသူ ေနာက္တစ္ခ်က္ ေထာက္ျပသြားသည္မွာ ပိုက္လိုင္းအတြက္ ခန္႔ထားသည့္ ၀န္ထမ္းအင္အား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုက္လိုင္းတြင္ သိရသေလာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကို မခန္႔သေလာက္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနသူ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားရမည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ခန္႔လိုလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမည္မွ်ရိွမွ ႏိုင္ငံျခားသားမည္မွ်ခန္႔ထားႏိုင္သည္ကို သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းကို Foreing Workers Employment Act ဟူသည့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရာ ထိုဥပေဒမ်ိဳး မေတြ႔ဖူးေသးပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အား အလုပ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ထိုဥပေဒမ်ိဳးကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆဲြျပဌာန္းသင့္ေပသည္ ဟုလည္း ေထာက္ျပသြားပါသည္။

            သူေျပာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ မၾကာမီ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားအား မည္သည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္နည္း။ ထိုသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘာသာစကား ကန္႔သတ္ခ်က္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္စဥ္လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စသည္တို႔ကို ယခုကတည္းက ဥပေဒေရးဆဲြထားသင့္ပါသည္။ ဥပေဒရိွၿပီး ျဖစ္လွ်င္လည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ သို႔မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒကို တိတိက်က်လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း အေရးႀကီးပါသည္။(၃)            ဤတြင္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကြ်န္မေတြးမိသည္ကို တင္ျပပါမည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါက တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အေလးအနက္ထား ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုပါသည္။

            ထုိပိုက္လိုင္းသာမက မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းတစ္ခုစေတာ့မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဦးစြာ တင္ျပရန္လိုပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္သံုးမည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အာမခံထားေသာ လက္မွတ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သား၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အရာရိွမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈလက္မွတ္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ေထာက္ခံထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား စသည္ျဖင့္ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၿပီး အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ရွင္က ေက်နပ္မွ လုပ္ငန္းစတင္ရပါမည္။

            ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္သည့္အတြက္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ဂဃနဏသိရန္ မလြယ္ပါ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ခါးစည္းခံၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပိုက္လုိင္းသည္ မည္သည့္ပိုက္လိုင္းျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ရိွသည္ကို မသိႏိုင္ပါသျဖင့္ ပိုက္လုိင္းအနီးအနားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မိမည္။ မီးဖိုခ်င္လွ်င္ပင္ ဖိုမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ပိုက္လိုင္းမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ယိုစိမ့္ေနပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မွာ မေတြး၀ံ့စရာပါ။

            ကြ်န္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၆၀ မွ်ေသာႏိုင္ငံသားမ်ား မီွတင္းေနထိုင္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံသာယာ၀ေျပာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားလည္း သာယာေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ျပႆနာသည္ ႏိုင္င့ံျပႆနာျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ့အေရးသည္လည္း ျပည္သူတို႔အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း အျမင္မေတာ္တာမ်ားရိွပါက ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ျပ၊ ျပင္ဆင္ၾကဘို႔ တာ၀န္ရိွပါသည္။ (See Something, Say Something) ဤသို႔ေထာက္ျပျခင္းမွာ အပ်က္ဘက္၊ အဆိုးဘက္မွ မေကာင္းျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္မီ အေရးယူ၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတိေပးျခင္းမွ်ျဖစ္သည္ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ အျမင္ရွင္းရန္ လိုပါသည္။

            သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ ဤကိစၥမ်ားအေပၚ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ရပါသည္ရွင့္။ 


ခိုင္ႏွင္းျဖဴ
၈ ေမ၊ ၂၀၁၂

2 comments:

Sean OK, Sai said...

တကယ္ကိုစိုးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္.. က်ေနာ္ရွမ္းၿပည္ၿပန္ေတာ့ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ ေတြ့ခဲ့ရတာက ပိုက္လံုးေတြ မညီမညာၿဖစ္ေနတဲ့ ေၿမၿပင္ ေပၚမွာ ပိုက္အထိုင္ေလး လုပ္ရံုလုပ္ထားၿပီး ပိုက္တင္ထားရံုတင္ထားတာပါ.Pipe Guide/ Bracket ဘာမွတပ္ထားၿခင္းမရိွိပါဘူး.. expansion joints ဆိုတာလဲမရွိပါဘူး..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150569535855256&set=a.10150569491470256.397117.814755255&type=3&theater

ၿပီးေတာ့ ၿမန္မာအလုပ္သမားဆိုတာလဲမေတြ့ခဲ့ရပါဘူး.

က်ေနာ္ ့အေဖၚကိုေၿပာမိခဲ့တာကေတာ့ ပိုက္ က အပူရွိန္ေၾကာင့္ expansion ၿဖစ္ၿပီး ေရြ ့သြားတာ ေၿမာက္ၾကြသြားရင္မေတြးရဲစရာ ပဲလို့..

ဒီ post ထဲကလိုပါပဲ က်ေနာ္တို့အမိႏိုင္ငံမွာ ၿဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္းေတြပါပဲ..လုပ္စား ၾကတာၾကီးပဲဆိုေတာ့ ဘာ safety, regulation မွ ထည့္မတြက္ထားပါဘူး.. ပိုက္ဆံအိပ္ထဲေရာက္ေနရင္ၿပီးသြားပါၿပီ..ဘာနဲ့လုပ္လုပ္..ဘယ္လိုလုပ္လုပ္.. နိုင္ငံၿခား အလုပ္သမား ဘယ္ေလာက္၀င္၀င္ ဘာဂရုမွမစိုက္ နားလဲမလည္ပါဘူး..

Harry Lwin said...

အဲဒီပိုက္လုိင္း တေလွ်ာက္ ေနၾကတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ မေတြးဝံ့စရာပါပဲ ... WPS ေတာင္ ဘာမွန္းမသိဘဲ Welding ေဆာ္ေနတယ္ ဆုိကတည္းက ျဖစ္လာမဲ့ consequence ကို က်ေနာ္ေတာ့ မေတြးဝံ့ဘူး ... ေနာက္တခုက စာေရးသူေျပာထားသလိုပဲဗ်ာ ... ပိုက္လုိင္းမွာက Above Ground နဲ႕ Underground မွာ UG pipeline ေတြက အႏၱရာယ္ပိုကင္းပါတယ္ ... ဒီလို Cross-country pipeline ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ Underground ပဲ ဆဲြေလ့ရွိပါတယ္ ... aboveground မဆဲြရဘူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ... ဒါေပမဲ့ ဆဲြရင္ အမ်ားအားျဖင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကတဲ့ Code က ASME B31.8 အတုိင္း လုိက္နာရပါတယ္ ... Support ေတြတင္မကဘူး ... အစစအရာရာ အဖက္ဖက္က တြက္ရတာပါ ... ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီးပါ ... ဒီကိစၥက တာဝန္ရွိသူသိေအာင္ တင္ျပမွေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ...