Monday, March 19, 2018

လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္း

လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား အမ်ိဳးအစားမ်ား


            ေယဘူယ်အားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၌ အသံုးျပဳေသာ စက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 


လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေဝးေရးအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စက္ေမာင္းခိုင္းေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသူအား စက္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ ေမာင္းႏွင္ရမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ယခုမွ စက္ကို စ ကိုင္မည့္သူ ျဖစ္ပါက ၎တစ္ဦးတည္း လယ္ထဲတြင္ မေမာင္းခိုင္းပါႏွင့္ဦး။ တတ္ကြ်မ္းသူ တစ္ဦးက ေဘးမွလိုက္ပါလ်က္ ရြာထဲတင္ပင္ သို႔မဟုတ္ လွည္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမာင္းတတ္သည္ထိ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ စက္ကုိ ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္တတ္ၿပီဆိုမွ အလုပ္လုပ္ရန္ ေစခိုင္းပါ။ လယ္ထဲတကယ္ဆင္းၿပီဆိုလွ်င္ တတ္ကြ်မ္းသူ တစ္ဦးဦးက ေဘးမွ ေစာင့္ၾကည့္ကာ လုိအပ္သည္မ်ားကို ျပသေျပာဆိုေနရပါမည္။
ထို႔ျပင္ မိမိသည္ လယ္သမားမွ်သာျဖစ္၍ စက္အေၾကာင္း နားမလည္ႏိုင္ပါ။ သို႔အတြက္ စက္ပ်က္ပါက ရမ္းမႏိႈက္ပါႏွင့္။ တတ္ကြ်မ္းသူကိုသာ ျပင္ခိုင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ စက္ေကာင္းေကာင္းျပင္တတ္သူ ရွားပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္ရံု အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ားကို မိမိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏုိင္ရန္ စက္ျပင္နည္းကို ေလ့လာသင္ယူထားသင့္ပါသည္။ (ေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစား စက္ျပင္နည္းအေၾကာင္းကို ဆက္ေရးပါမည္။)
ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကူညီ လုပ္ကိုင္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ ကေလးမ်ားကို စက္မေမာင္းခိုင္းပါႏွင့္။ ကေလးသည္ စက္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း မကိုင္ႏိုင္သျဖင့္ အသက္ အႏၱရာယ္ပင္ ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ စက္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁။ စက္ကိုအသံုးမျပဳမီ စက္ပိုင္ရွင္လက္စဲြ (Owner's Manual) ကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ လက္စဲြစာအုပ္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ စက္ကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရမည္ကို အေသးစိတ္ေရးသားထားသည္။ စာအုပ္ထဲ၌ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အတိအက် လုိက္နာပါ။ (စက္တစ္လံုးဝယ္သည့္အခါ စက္တိုင္းတြင္ Owner's Manual ပါရပါမည္။ မပါပါက ဆိုင္၌ ေတာင္းယူပါ။)
၂။  စက္ေမာင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ငါ စက္ကို တကယ္ေမာင္းတတ္သလား ဟု ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေမးၾကည့္ပါ။ မေမာင္းတတ္ပါက မေမာင္းပါႏွင့္။
၃။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ စက္ကို မည္သို႔ ရပ္တန္႔ရမည္ကို သိေနပါေစ။
၄။ ကုန္းတက္၊ ကုန္းဆင္းမ်ားတြင္ ထြန္စက္ကို ဂီယာႀကီးျဖင့္သာ တက္/ဆင္း ရမည္။ မည္သည့္အခါမွ အျမန္ေမာင္းၿပီး တက္/ဆင္းျခင္း မျပဳရ။
၅။ ထြန္စက္ကို တစ္ဦးတည္းသာ ေမာင္းႏွင္ရမည္။ လူပိုမတင္ရ။
၆။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာအတိုင္း ေရေဆး၊ ဆီထိုးစသည့္ ပံုမွန္စက္ႀကံ့ခိုင္ေရးလုပ္ပါ။ 
၇။ စက္လည္ေနစဥ္ စက္ကိုျပင္ျခင္း၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားရွင္းျခင္း မလုပ္ရ။ လုပ္လိုပါက စက္ကို လံုးဝ ရပ္ထားရမည္။
၈။ စက္၏ လည္ပတ္၊ လႈပ္ရွားေနသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အုပ္ထားသည့္ အဖံုးမ်ားကို မျဖဳတ္ပါႏွင့္။ ပ်က္စီးေနလွ်င္ ျပန္ျပင္တပ္ရပါမည္။
၉။ စက္ေမာင္းေနစဥ္ လက္ပတ္နာရီ၊ ဆဲြႀကိဳး၊ ဟန္းခ်ိန္း စသည္တို႔ကို မဝတ္ရ။
၁၀။ ကေလးငယ္မ်ား စက္ႏွင့္ေဆာ့ကစားျခင္းကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားျမစ္ထားပါ။
၁၁။ စက္ေမာင္းသည့္အခါ ပုဆိုး၊ အက်ႌမ်ား ဘိုသီဘတ္သီျဖစ္မေနရ။ ဆံပင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထံုးေႏွာင္ထားပါ။
၁၂။ အမ်ားျပည္သူသြားလမ္းမ်ားေပၚတြင္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အျမန္ မေမာင္းရ။ ျဖည္းျဖည္း သာ ေမာင္းပါ။ လယ္ယာသံုးစက္မ်ားသည္ အျမန္ေမာင္းရန္ ဒီဇုိင္းလုပ္ထားျခင္းမဟုတ္၍ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။
၁၃။ ေနာက္တဲြယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားေပၚတြင္ ဝန္ပိုတင္ျခင္းသည္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားလွ၏။ 
၁၄။ ေနာက္တဲြယာဥ္ကို လူတင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါက လူတင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။


No comments: