Wednesday, March 9, 2016

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ေန႔က ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔အလည္ျပန္ပါသည္။ ေရာက္တံုးေရာက္ခိုက္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ Safety professional မ်ား၊ safety အေၾကာင္း စိတ္၀င္စားေသာ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ကိုေအာင္ကိုးတိ႔ု AK Safety သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြ စကား၀ိုင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ဆီမွ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရခဲ့၏။

အရင္တံုးက ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံျခားသြားေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမို႔လို႔ အႏွိမ္ခံရသည္။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမို႔လို႔ပဲ အႏွိမ္ခံရျပန္သည္။ ဤသည္မွာ အေဖလုပ္သူအသံုးမက်၍ သားသမီးမ်ား မ်က္ႏွာငယ္ရျခင္းျဖစ္၏။ တျခားဟာေတြအသာထားလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က Safety အေၾကာင္းေျပာတာဆိုေတာ့ safety ႏွင့္ ပတ္သက္တာပဲ အနည္းအက်ဥ္းေျပာျပပါမည္။

ကိုဟိုနင္းတို႔ဆိုဒ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးက (ေနပါဦး Safety အေၾကာင္းေျပာရေအာင္ မင္းတို႔ဆီမွာ ဘာဥပေဒေတြမ်ား ျပဌာန္းထားလို႔တံုး) ေျပာသည္ ဆို၏။ ဤသည္မွာ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ လူလည္က်ျခင္းျဖစ္၏။

ထို႔ျပင္ ေလယာဥ္ကြင္းအသစ္ ပေရာဂ်က္၌လည္း အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ လက္ေလးေခ်ာင္းျပတ္သြားတာကို ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒျပပါ ဟု အေရးဆိုလာသည္ ဆို၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ညီငယ္၊ ညီမငယ္၊ တူ၊ တူမငယ္မ်ား သိေစရန္ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ရိွသမွ် ေ၀မွ်ေပးပါမည္။

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဌာန္းထားရိွၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔မွာ safety ႏွင့္ သက္ဆိုင္သလို အခ်ိဳ႔လည္း မသက္ဆိုင္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ရွာေဖြ ကိုးကားႏိုင္ပါသည္။

၁။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ (1951 Factory Act) - လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤဥပေဒကို ကုိးကားႏိုင္ပါသည္။ ထုိဥပေဒကို ၂၀၁၆၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားတာရိွ၏။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ဟု ေခၚပါသည္။

၂။ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကး ဥပေဒ - The Workmen’s Compensation Act, 1923. လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဥပေဒကို ကိုးကားႏုိင္သည္။ ထိုဥပေဒကို The Law Amending the Workmen’s Compensation Act, 1923 ဆိုၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ထုတ္ခဲ့သည္။

အျခားဥပေဒမ်ားမွာ -

၃။ ၁၉၅၄ လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ
၄။ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ
၅။ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား အက္ဥပေဒ
၆။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ
၇။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး အက္ဥပေဒ
၈။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ကန္႔သတ္ေရး အက္ဥပေဒ
၉။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ
၁၀။ ေရနံေျမ (အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒ
၁၁။ လယ္ယာအလုပ္သမား အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ
12. The Dock Workers
13. The Dock Labours Act
14. The Oilfields Act
15. The Trade Disputes Act
16. The Trade Unions Act စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
 
ထိုဥပေဒအားလံုးကိုစုစည္းကာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ဟု  ထုတ္ေ၀ခဲ့၏။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျဖစ္သည္။
ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏စာအုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ scan ဆဲြကာ dropbox ၌ ထည့္ထားေပးပါသည္။ ေဒါင္းၾက၊ ဖတ္ၾက၊ မွတ္ၾကပါကုန္။၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ


The Workmen’s Compensation Amendment Act, 2005


ထို ဥပေဒမ်ားကို အင္တာနက္၌ အလြယ္တကူဖတ္ရႈေလ့လာ၊ download လုပ္၍လည္း ရပါသည္။

Myanmar Laws - Download links:

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲလာၿပီး အေက်ာမခံရေစရန္ မိမိတို႔၏ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္ထားၾကပါ ဟု တိုက္တြန္းပါသည္။
ေနာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ အရည္အေသြးျမင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား လုိပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ရန္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ရမည္၊ မွတ္ရမည္၊ ေလ့လာရမည္၊ ေမးျမန္းရမည္။ စူးစမ္းရမည္။ က်က္မွတ္ရမည္။

ဖတ္လိုသည့္စာအုပ္မ်ားရိွပါက ကြ်န္ေတာ့္ထံ လွမ္းေတာင္းလုိက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ရွာေပးပါမည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ မရိွလွ်င္ေတာင္ Amazon မွာ ၀ယ္လို႔ရသည္။ ဘာမွ မခဲယဥ္းပါ။ မတ္လျပန္သည့္အခါ ကြ်န္ေတာ့္ရိွသမွ်စာအုပ္မ်ား (ebooks) ကို external hard disk ျဖင့္ ေကာ္ပီကူးကာ စက္မႈတကၠသုိလ္အတြက္ တစ္စံု၊ MES သို႔တစ္စံု၊ ကုိတင္လတ္တို႔ေက်ာင္းဘုိ႔ တစ္စံုေပးမည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ ထိုေနရာမ်ား၌လည္း သြားေရာက္ ကူးယူႏုိင္ၾကပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၆၊ ည ၁၁း၂၃ နာရီ

2 comments:

Unknown said...

Tax နဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့ စာအုပ္ေလးမ်ား ရွိရင္ ဖတ္ခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ. nyanooyan@gmail.com

ေအးၿငိမ္း said...

Already send by email. Check please.