Friday, August 15, 2014

သင္ယူမႈပံုစံကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း အပုိင္း (၂)

ပညာ ငတ္ပါ (အသိတရားကို ေရငတ္သကဲ့သုိ႔ ငတ္မြတ္ပါ)

ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးသင္ယူေနမႈ၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။

သင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအနက္ မည္သည့္အရာက သင့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ပုိမိုတိုးတက္လာေစသနည္း။
ထိုတန္ဘုိးရိွေသာကြ်မ္းက်င္မႈသည္ကား “မည္သုိ႔သင္ယူရမည္ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။ ဤကြ်မ္းက်င္မႈသည္ သင့္တစ္ဘ၀လံုး မည္သည့္အရာကို ေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ေလ့လာႏိုင္ေစသည္။
အနာဂတိၱပညာရွင္ အယ္လ္ဗင္ ေတာ္ဖလာက ၂၁ ရာစုတြင္ စာမတတ္ျခင္းဟူသည္ မေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္ျခင္းကို မဆိုလို။ မေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ မေလ့လာျခင္းႏွင့္ ထပ္ျပန္တလဲလဲေလ့လာေနရျခင္းကိုသာ ဆုိလိုသည္ ဟု သတိေပးခဲ့၏။
အကယ္၍သာ သင္သည္ “မည္သုိ႔သင္ယူရမည္ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း” ၏ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေသေသခ်ာခ်ာသိနားလည္ၿပီး သင့္ေလ့လာမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစလိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ကေလးမ်ားက ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္ကေလးမ်ားကား သင့္ကိုယ္တြင္း၌ရိွေနသည့္ ေလ့လာလိုမႈ မီးတိုင္ကို ထြန္းညိွေပးမည့္ မီးျခစ္ဆံကေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထင္ဟပ္ျခင္း ႏွင့္ ေရးသားျခင္း

(မွတ္ခ်က္။          ။ Reflection ကို မည္သည့္ ျမန္မာစကားလံုးျဖင့္ ဖလွယ္လွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ကို ကြ်န္ေတာ္ အတိအက် မသိပါ။ အဘိဓာန္မ်ားကို လွန္ၾကည့္ေသာအခါ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း၊ ထင္ဟပ္ျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္ဆိုထားသည္ ကို ေတြ႔ရပါသည္။ Reflection ဟူသည္ မိမိေျပာဆိုျပဳမူလုိက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရိွလာေသာ ေ၀ဘန္အႀကံျပဳခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္)

            မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ဤအလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္ၾက။ သို႔ေသာ္ ထင္ဟပ္ျခင္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေရး၏ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကလည္း ဤအခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ့၏။
            “ပညာရွာမီွးရာတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ အေရးႀကီးသည္။
            ပထမအခ်က္မွာ ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤအခ်က္ကား အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။
            ဒုတိယအခ်က္မွာ အတုခိုးျခင္း ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္မွာ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေပသည္။

တတိယအခ်က္မွာ အေတြ႔အႀကံဳျဖစ္၏။ ဤအခ်က္မွာမူကား အခါးသီးဆံုးျဖစ္ေပသည္။”


            စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြးေခၚပညာရွင္ ပီတာဒရပ္ကာကလည္း ဤအခ်က္ကို အသားေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူက ဆိတ္ၿငိမ္တဲ့ ထင္ဟပ္မႈေနာက္မွာ ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈ ကပ္ပါပါေစ။ တိတ္ဆိတ္တဲဲ့ထင္ဟပ္မႈေတြဟာ ပိုၿပီးထိေရာက္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္ ဟု ဆို၏။
            စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူေနမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရိွေနေစရန္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို လိုက္နာပါ။
၁။ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း စေရးပါ။
၂။ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ့အဆံုးမွာ ငါ ဒီေန႔ဘာေလ့လာခဲ့ၿပီးၿပီလဲ လို႔ ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ပါ။
၃။ အဲဒီ ေလ့လာမိခဲ့တဲ့အခ်က္ကို ခ်ေရးၿပီး မွတ္ထားပါ။
            စာေရးဆရာ မာ့ခ္တိြန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ့ပက္တန္၊ သဘာ၀တၱပညာရွင္ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၊ ဂီတပညာရွင္ ေဗ့သုိဗင္၊ အေမရိကန္ ထူေထာင္ေရးဖခင္ႀကီး ဘင္ဂ်မင္ ဖရင္ကလင္၊ ေခတ္စမ္းအႏုပညာရွင္ႏွင့္ ေတြးေခၚပညာရွင္ လီယိုနာဒုိ ဒါဗင္ခ်ီ စသူတို႔ အားလံုး၌ ဘံုတူညီေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရိွ၏။
            ထိုအရာမွာ ၎တို႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မွတ္ထားရန္ မွတ္စုစာအုပ္ တစ္အုပ္ အၿမဲထားရိွျခင္းျဖစ္၏။ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုႀကီးက်ယ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အလြန္ရိုးစင္းလွေသာလမ္းစဥ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လိုက္မေလွ်ာက္ႏိုင္ရပါမည္နည္း။

 Mark Twain

 Beethoven


ပညာကို ငတ္မြတ္ပါ၊ ေမးခြန္းထုတ္ပါ

            ပညာရွာမီွးမႈ၌ မြတ္သိပ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရိွသူသည္ ေလ့လာသင္ယူဘို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပညာကုိမြတ္သိပ္မႈ ဟူသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာသနည္း။
            ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုသို႔ အလည္မသြားမီ မည္သည့္အရာမ်ား သင္လုပ္ပါသနည္း။
            ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ပါ။
Ø  ခရီးသြားေတြကို ဆဲြေဆာင္တဲ့အရာေတြဟာ ဘာေတြလဲ?
Ø  ကုိယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔တတ္ႏိုင္တာ ဘယ္ေဟာ္တယ္ေတြ ရွိသလဲ?
Ø  ဘယ္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြ ရိွသလဲ?
            ဤေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကိုရရန္ သင္ရွာေဖြေနစဥ္မွာပင္ သင္သည္ ထိုေနရာအေၾကာင္းကို တစ္ခဏအတြင္း၌ ေလ့လာၿပီးသား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ 
            ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ကေလးစိတ္ပညာပါေမာကၡ ေပါလ္ ဟားရစ္စ္က ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေမးခြန္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔ကုိ ေမးေလ့ရိွၾကသည္ ဆုိ၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမးခြန္းမည္မွ် ေမးၾကသနည္း။ ဂူဂယ္မွတစ္ဆင့္ အေျဖမ်ားထက္ ေမးခြန္းမ်ားကပုိမ်ားေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတိထားမိပါသေလာ။ (ဂူဂယ္မွတစ္ဆင့္ ဆိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါလိမ့္မည္။ ဂူဂယ္ဟူသည္ မိမိသိလိုသည္တို႔ကို အင္တာနက္တြင္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြႏိုင္ေသာ ကိရိယာျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာျပန္သူ)
            ပညာငတ္ဖို႔အတြက္ စူးစမ္းလိုစိတ္ေမြးပါ၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ေမးခြန္းမွန္သမွ်သည္ သင္ယူေလ့လာမႈအသစ္တိုင္းအတြက္ တံခါးေပါက္မ်ားျဖစ္သည္ကို သတိရပါ။

မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္းဆံုး သင္ယူရမည္ကို သိပါ။

Harvard Business Review မွ ဂႏၶ၀င္ေျမာက္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒရပ္ကာ က “အေရးႀကီး ေသာ ကိုယ္ပုိင္ဗဟုသုတမ်ားအနက္ မည္ကဲ့သုိ႔သင္ယူရမည္ကို သိနားလည္ျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ရဘို႔ အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။           
            တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင္ယူေလ့လာပံုျခင္းမတူၾကပါ။ တခ်ိဳ႔က နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႔ကဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႔က ရုပ္ပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႔က ဟုိဟုိသည္သည္ေလွ်ာက္သြားျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း သင္ယူၾကသည္။
            ဒရပ္ကာက ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာ၊ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံေရးသမား ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီကို ဥပမာေပးသည္။ ခ်ာခ်ီက စာေရးသားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္စုမ်ားကို မိတၱဴကူးကာ သိမ္းဆည္းတတ္သူ ေဗ့သုိဗင္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း သင္ယူသည္။ ဒရပ္ကာကုိယ္တိုင္ကမူ ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ သင္ယူသည္။
            မည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္းဆံုးသင္ယူရမည္ကို သိႏိုင္ရန္ VARK Inventory website; http://business.vark-learn.com/questionnaire/ သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ။ VARK ဟူသည္ Visual, Arual, Read/Write and Kinaesthetic ၏ အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။
            VARK ကို ကနဦးတြင္ နယ္သာလင္ႏိုင္ငံ၌ ေနးလ္ဖလဲမင္းက ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ VARK ဟူသည္ သင့္၌ရိွေသာ သင္ယူႏိုင္စြမ္းကို သိနားလည္ေစရန္ ေမးခြန္း ၁၆ ခုျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ VARK က ေအာက္ပါ ဦးစားေပးသင္ယူမႈ ေလးမ်ိဳးအတြက္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ား ကို ပ့ံပိုးေပးသည္။

Visual (V) - အျမင္အာရံုကို ပိုမိုႏွစ္သက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမပံု၊ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္၊ ဂရပ္မ်ား၊ အရုပ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားစသည့္ ၾကည့္ရႉရေသာ အရာမ်ားမွေန၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း၌ ပိုမိုလြယ္ကူလွ်င္ျမန္သည္။ ထိုသူမ်ားအား ရုပ္ပံုမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္းက ပုိမိုလြယ္ကူ ထိေရာက္ေစသည္။

Aural/auditory (A) - အၾကားအာရံုကို ပိုမိုႏွစ္သက္သူမ်ားအေနႏွင့္ စကားေျပာျခင္းကဲ့သုိ႔ အသံျဖင့္ သင္ယူျခင္းက ပိုမို လြယ္ကူေစသည္။ ဤအမ်ိဳးအစား သင္ယူသူမ်ားအား တယ္လီဖံုးျဖင့္ စကားေျပာျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စည္းေ၀းပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ စကားေျပာျခင္းကို အေျခခံသည့္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ိဳးကို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမို လြယ္ကူ ထိေရာက္ေစသည္။

Read/Write (R) - စာေရးစာဖတ္၀ါသနာပါသူမ်ားအေနႏွင့္ စာေပ၊ စာအုပ္စာတမ္း ဥပမာ - အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ စာရင္း ဇယားမ်ား၊ လက္ကမ္းစာအုပ္မ်ား၊ စာေစာင္မ်ား၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေရးသားထားေသာ စီမံခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ သင္ယူျခင္း က ပိုမိုအဆင္ေျပေစသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စာလံုးအမ်ားအျဖစ္ အမ်ားဆံုးျမင့္ေတြ႔ရသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္သာလုပ္ရပါက ၎တို႔အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပ၊ ေပ်ာ္ေမြ႔ေပလိမ့္မည္။ (ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စာနယ္ဇင္းအလုပ္ကိုပါ ထည့္ခ်င္ပါသည္။ ဘာသာျပန္သူ)

Kinaesthetic (K) - ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို ၀ါသနာပါသူမ်ားအေနႏွင့္ သရုပ္ျပျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္အေတြ႔အႀကံဳကို ရယူျခင္း၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းတို႔မွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းက ပိုမိုတတ္ေျမာက္ေစသည္။ ထိုသူမ်ားအေနႏွင့္ စာဖတ္ၿပီး ေလ့လာျခင္းထက္ သရုပ္ျပျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေစျခင္းတို႔က ပုိမုိလြယ္ကူ ထိေရာက္ေစသည္။

နိဂံုး

            ဤသံုးခ်က္ -
Ø  ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးျခင္း
Ø  စူးစမ္းလိုစိတ္ရိွျခင္း
Ø  သင့္ကိုယ္ပိုင္မူျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
- က သင္၏ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို သင့္ရင္ထဲ စဲြသြားေစပါလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေတာ္ဖလာကဲ့သုိ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား တကယ့္စာတတ္ေျမာက္သူဟု အသိအမွတ္ျပဳရပါေတာ့မည္။
            “အပင္စုိက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ က။ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က အခု” ဟူေသာ တရုတ္စကားပံု ရိွသည္။
            အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္ယူေလ့လာမႈဟူေသာ မ်ိဳးေစ့ကို ယေန႔ မခ်ႏိုင္ရပါမည္နည္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၅ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၄။ ေန႔လည္ ၂ နာရီတိတိ

(ယေန႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပေရာဂ်က္တြင္ တေစၦႀကီးပဲြလုပ္သျဖင့္ စားေသာက္ၿပီး အားလံုးျပန္ကုန္ၾကၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က မျပန္ေသးဘဲ စာထိုင္ေရးေနျခင္းျဖစ္၏။)

Source: Rekindle the fire of learning By: Atul Mathur
Be thirsty to Know: The Straits Times: 10 July, 2014; Page: C24.

Futurist Alvin Toffler: Born : October 4, 1928, Los Angeles, California, US; Know for Future Shock, The Third Wave


No comments: