Wednesday, June 13, 2012

ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၂)

အခန္း (၂)

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း

            မည္သည့္ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ဒီဇိုင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ စမ္းသပ္မႈ၊ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးကိုမဆို သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းဥပေဒ၊ စံႏံႈးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (အေမရိကန္ရိွ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစံႏံႈးမွာ DOT Regulations 49 CFR Part 192, “Transportation of Natural Gas and Other Gas by Pipeline: Minimum FederalSafety Standards”  ျဖစ္ပါသည္။) ထိုစံႏံႈးမ်ားသည္လည္း ဓါတ္ေင႔ြပိုက္လုိင္း မေတာ္တဆမႈ၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို မထိခိုက္ေစရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္သည္။
            အျခား ဒီဇိုင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအျပင္ အပိုဒ္ ၁၉၂ တြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ အရည္အေသြး၊ အနည္းဆံုး ဒီဇိုင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းအတြင္းအျပင္ကို ရာသီဥတုဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အစရိွသည္တို႔ကို သီးသန္႔ျပဌာန္းထားပါသည္။

၂၊ ၁။ ေယဘူယ် ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္

            မည္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မစမီ ပုိက္လုိင္းေျပးမည့္ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ ပုိက္လိုင္းတပ္ဆင္ေရးလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ စခန္းမ်ား၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္မည့္ ေနရာမ်ား၊ မည္သည့္သစ္ေတာေျမ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ စသည္တုိ႔ကို ျဖတ္သြားသနည္း စသည္တုိ႔ကို တိုင္းထြာ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳရပါမည္။ ရြာ၊ ၿမိဳ႔အနီး၊ စိုက္ခင္း စသည္တို႔ကို ျဖတ္သန္းရန္ လိုအပ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႔မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ သေဘာတူညီခ်က္ယူရပါမည္။ စိုက္ခင္းမ်ားျဖတ္သန္းျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး မ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
            ေလ်ာ္ေၾကးဆိုရာတြင္ လက္ရိွပ်က္စီးသြားေသာ သီးႏွံ၊ အပင္မ်ားကိုသာမက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ထားရသည့္အတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္ပါက အပင္မ်ားျပန္စိုက္ေပးမည္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ပင္လွ်င္ မည္မွ်ႏံႈးျဖင့္ ေပးေလ်ာ္မည္၊ အကယ္၍ သစ္ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရလွ်င္ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ႀကီးထြားလာေအာင္  မည္သို႔စီမံေပးမည္၊ အစရိွသည္ အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။ ထုိအရာမ်ားမွာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ၿပီးႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား မဟုတ္ရကား၊ ပိုက္လိုင္းမေျပးမီ လ အတန္ၾကာကပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
            ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပိုက္လိုင္းတစ္ခုေျပးေတာ့မည့္ ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

v  ေျမတိုင္းျခင္း
v  ပိုက္လိုင္းခ်ရန္ လမ္းအူေၾကာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊
v  ေျမရွင္းျခင္း၊ ေျမညိွျခင္း၊ ပိုက္လိုင္းတပ္ဆင္ေရးလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း
v  ပိုက္လိုင္းခ်ရန္ ေျမာင္းတူးျခင္း
v  ပိုက္မ်ားခ်ျခင္း
v  ေကြ႔သြားေသာေနရာမ်ားအတြက္ ပိုက္မ်ားကို ေကြးျခင္း
v  ဂေဟေဆာ္ျခင္း
v  ပိုက္မ်ားကို ေျမာင္းအတြင္းခ်ျခင္း
v  ပုိက္လိုင္းကို ေရထည့္စမ္းသပ္ျခင္း
v  ပုိက္လိုင္းအတြင္းပိုင္းကို သန္႔စင္ျခင္း
v  လိုအပ္ေသာကိရိယာ၊ မီတာ၊ အထိန္းေနရာမ်ားျဖင့္ ဆက္ျခင္း
v  အစမ္း ေမာင္းႏွင္ျခင္း

ဤစံပိုက္လိုင္းဆင္ျခင္း အစီအစဥ္အျပင္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ျပဳျပင္ယူရမည့္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရိွမည္ျဖစ္ရာ ထိုနည္းလမ္း မ်ားကို ပိုက္လိုင္းဆင္မည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္၊ တြက္ခ်က္ထားရန္ လိုပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပိုက္လိုင္းသည္ ရထားလမ္းမ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ရႊံညံြအိုင္မ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ ေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ ကတၱရာခင္းလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို ျဖတ္သြားသည့္အခါ မည္ကဲ့ သို႔ေသာ နည္းပညာျဖင့္ ျဖတ္သန္းမည္နည္း ဆုိသည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆလွ်က္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ ကန္ထရိုက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားရန္၊ ႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းထားရပါမည္။


၂၊ ၁၊ ၁။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား

            ပိုက္လိုင္းဟူသည္ ေဒသေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ရာ ပိုက္လိုင္းေျပးရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ႀကိဳတင္ရယူထားရန္ လုိပါသည္။ ထိုခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားတြင္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ခင္း၊ ေတာင္သူစိုက္ခင္း၊ သာသနာ့နယ္ေျမ၊ ႏြားစားက်က္၊ ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာ အစရိွသည္ အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။

ေဒသႏၱရ (ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႔နယ္)

v  အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ခြင့္
v  လမ္းမ်ားျဖတ္သန္းခြင့္

ျပည္နယ္၊ တုိင္း

v  ေျမတူးခြင့္၊ ေျမဖို႔ခြင့္၊ ေျမပံုခြင့္၊ ေျမထု ညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေရး
v  ပိုက္လိုင္းအား ေရထည့္စမ္းသပ္ရန္လိုအပ္ေသာေရ ရယူသံုးစဲြခြင့္
v  စမ္းသပ္ျခင္းမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာေရမ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ခြင့္၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေရး
v  ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ အင္းအိုင္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခြင့္
v  သာသနာပိုင္ေျမေပၚ ျဖတ္သန္းသြယ္တန္းခြင့္
v  ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုမ်ား မပ်က္စီးေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရး
v  ေတာေတာင္မ်ားအား ျဖတ္သန္းရလွ်င္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္၊ သစ္ပင္ပန္းမာလ္၊ ရွားပါးအပင္မ်ိဳးစိတ္စသည္တို႔ကို မထိခိုက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေရး
v  ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေရး
v  အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ခြင့္

အစိုးရ

v  စိမ့္ေျမ၊ ညြန္အိုင္ စသည္တို႔ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ ႏွင့္ ၎တို႔ကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္
v  ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ ႏွင့္ ၎တို႔ကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္
v  ရွားပါးငါး၊ တိရိစၦာန္၊ သစ္ပင္ပန္းမာလ္တို႔ကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္
v  (မီးခိုးမ်ားထုတ္လႊတ္မႈ) ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္
v  ပတ္၀န္းက်င္အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား (EIA Report etc…)
v  ဆူညံမႈ ထိန္းသိမ္းရန္
v  အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား
v  ရထားလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား

ထိုခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္ရယူထားရမည္။ ရလာေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔အားလံုးကို ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း မ်ားသို႔ တင္ျပရမည္။


၂၊ ၁၊ ၂။ ေျမတိုင္းျခင္း၊ အလံစိုက္ျခင္း

            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုး စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ မိမိတို႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွထားေသာ နယ္နိမိတ္အား အလံ တိုင္မ်ား စိုက္ထူသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနယ္ေျမတြင္ ပိုက္လိုင္းေျပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းထားမည့္ေနရာမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ၊ သာသနာနယ္ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ လမ္း၊ အေ၀းေျပးလမ္း၊ ရထားလမ္း စသည့္ေနရာတို႔တြင္ အလံတိုင္သာမက ျခံစည္းရိုးပါ ခတ္ထားရပါမည္။
            ပိုက္လိုင္းခ်ရန္ ေျမစမတူးမီ ေျမတိုင္းအဖဲြ႔သည္ ပိုက္လိုင္းအလယ္မွတ္ ႏွင့္ ေျမာင္းအက်ယ္မ်ားကို အလံတိုင္စိုက္ထူ သတ္မွတ္ ထားရမည္။

No comments: