Tuesday, June 26, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဥပေဒ

 

ကြ်န္ေတာ္ ယခု ျမန္မာျပကၡဒိန္အေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသားရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ပံုမ်ားဆဲြျခင္း၊ ဇယားမ်ားေရးဆဲြျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းမွ ေခတ္မီ နကၡတ္က်မ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္ညိွႏိႈင္းၾကည့္ျခင္း၊ ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လက္ထဲရိွ ျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာျပန္လည္ဖတ္ရႈျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ ရိွပါ၏။

ခြက်သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္မရွင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးရန္ အနီးအနား၌ ဆရာႀကီးမ်ားမရိွျခင္းကတစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္၌လည္း ေန႔တိုင္းအလုပ္ဆင္းေနရသည္ျဖစ္ရာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ခရီးမေရာက္ႏိုင္ျဖစ္ေနရပါ၏။

ဥပမာ - အမရပူရၿမိဳ႔တည္ေနရာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ဦးအုန္းႀကိဳင္၏စာအုပ္၌ ၉၆ အံသာ ၁၆ လိတၱာဟု ေဖာ္ျပထား၏။ ကြ်န္ေတာ့္၌ရွိေသာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ၿမိဳ႔မ်ားတည္ေနရာျပ ဇယားတြင္မူ ၉၆ အံသာ ၄ လိတၱာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ဂူးဂဲအာ့သ္ (Google Earth) တြင္ေထာက္ၾကည့္ေသာအခါ ၉၆ အံသာ ၂ လိတၱာ၊ အမ်ားဆံုးမွ ၃ လိတၱာခန္႔သာ ရပါသည္။ ၉၆ အံသာ ၄ လိတၱာဆိုလွ်င္ အမရပူရမွေက်ာ္လြန္ကာ မႏၱေလးဘက္ ေရာက္သြားပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုက နကၡတ္မ်ားတည္ေနရာျဖစ္၏။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းလာ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာ၊ အိႏိၵယျပကၡဒိန္မွ နကၡတ္မ်ား တည္ေနရာ၊ ျမန္မာေဗဒင္စာအုပ္မ်ားမွ နကၡတ္မ်ားတည္ေနရာတို႔မွာ အကဲြကဲြအျပားျပား ျဖစ္ေနပါသည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းတစ္ေစာင္ထဲမွာပင္လွ်င္ နကၡတ္မ်ား၏တည္ေနရာကို ႏွစ္မ်ိဳး၊ သံုးမ်ိဳးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အေနာက္တိုင္း နကၡတၱေဗဒ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွ နကၡတ္တည္ေနရာမ်ားကို ရွာၾကည့္ေသာအခါ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းမွ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ကဲြလဲြေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကဲြသမွ အေတာ္ေလးကို လဲြေနတာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ နကၡတ္တာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ား မေပၚေသးခင္က က်မ္းစာမ်ားမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားထက္ ေခတ္သစ္ နကၡတ္က်မ္းမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုသာ (အထူးသျဖင့္ NASA မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား) ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါသည္။

သည္ေတာ့ သည္လိုကဲြလဲြခ်က္၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကို ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးခ်င္ ပါသည္။

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႔မ်ားတည္ေနရာႏွင့္ နကၡတ္တည္ေနရာမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သံုးေနေသာ ျပကၡဒိန္သည္ ျပကၡဒိန္အမွားႀကီး ျဖစ္ေနလွ်င္ ဟန္မက်ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ကူးသႀကၤန္ပဲြ ဆင္ႏဲႊလိုက္သည္။ အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္သျဖင့္ ထိုေန႔ကို သႀကၤန္အက်ေန႔၊ ထိုေန႔ကေတာ့ အတက္ေန႔၊ ထိုေန႔ရက္က ေတာ့ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟု သိရသည္။ သူတို႔ေၾကျငာလုိက္ေသာ အႏွီေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ အစစ္အမွန္ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလား မည္သူသိပါသနည္း။ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ား မွန္မမွန္ မည္သူ စစ္ေဆး၊ ခ်ိန္ကိုက္ တြက္ခ်က္ ၾကည့္ပါသနည္း။ ထိုေန႔သည္ လက္ေတြ႔တြင္ရိွေနေသာ ႏွစ္ဆန္းရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ကဲြလဲြေနပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ Happy New Year ေရသဘင္ပဲြႀကီးမွာ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၌ ထမနဲထုိးပဲြက်င္းပမိသကဲ့သိ႔ု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ဒါ ကြ်န္ေတာ္က အလကား စိတ္ထဲရိွတာ မဟုတ္တမ္းရားေတြ၊ ရီစရာအျဖစ္ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ သမိုင္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ သာဓကမ်ားရိွခဲ့ေလၿပီ။ ျပကၡဒိန္အေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ျပကၡဒိန္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားပါမည္။

တစ္ခ်က္မွာလည္း ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္မ်ား၊ နကၡတ္မ်ားမွာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ပင္ အျမဲေနတာမဟုတ္ဘဲ အစဥ္ေရြ႔လ်ား ေျပာင္းလဲေနသည္ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါးေျခာက္ရာ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္က (သည့္ထက္ပင္ ပိုခ်င္ပိုပါလိမ့္ဦး မည္) က်မ္းစာပါ ကိန္းမ်ားမွာ ထိုေခတ္အေနႏွင့္ မွန္ေကာင္းမွန္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္မူ မွန္ခ်င္မွ မွန္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲကို ျမန္မာျပကၡဒိန္ေရးဆဲြေရးကို တာ၀န္ယူထားေသာအဖဲြ႔မွ လက္ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ တိက်ခိုင္လံုသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရႏိုင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ေရးဆဲြရာတြင္ သူ႔ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္း ဆရာႀကီးမ်ား ျငင္းၾက၊ ခံုၾက၊ စစ္ထိုးၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီၾကာခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္မူ ထုိကဲ့သို႔ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ ပညာရိွႀကီးမ်ား အလြန္ရွားပါးသြားေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ထက္တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ျငင္းခံုပဲြႀကီးမ်ားကို မၾကားရေတာ့ပါ။ ဒါ သိပ္ေကာင္းလွေသာ လကၡဏာမဟုတ္ပါ။

ယခုေခတ္မွာ ကြန္ျပဴတာေခတ္ျဖစ္ေလရာ ယခင္က အလြန္တြက္ရခက္ခဲလွေသာ ျပကၡဒိန္တြက္ရိုးမ်ားမွာ ယခုေခတ္အေနႏွင့္ ဘာမွ ခဲယဥ္းလွမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး တိက်ခိုင္လံုေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာ ေပးလိုက္ပါက ျပကၡဒိန္ ပရိုဂရမ္ထုတ္ေပးမည့္ ပညာရွင္လူငယ္ကေလးမ်ား အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ယခုပင္လွ်င္ ကိုဇင္မင္း၊ ကိုရဲလင္းေက်ာ္၊ ကိုရန္ႏုိင္ေအး ႏွင့္ ကို၀ဏၰကို တို႔ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို သူတို႔ဟာသူတို႔ေလ့လာတြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

သာမန္လူမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို ဘယ္သူေတြကတြက္ခ်က္ၿပီး ဘယ္လုိထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာ သိခ်င္မွ သိပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္ဆိုတာ ငါတြက္တတ္တယ္ကြ ဆုိၿပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ တြက္ခ်င္တိုင္းတြက္လို႔ရတာမဟုတ္။  ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို ေရးဆဲြထုတ္ျပန္ရန္ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ ျပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္အဖဲြ႔ ထားခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္ အႀကံေပးအဖဲြ႔က ေရးဆဲြထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါသည္။ အႀကံေပးအဖဲြ႔ ဆိုေသာ္လည္း ထုိအဖဲြ႔ကပင္ ဆံုးျဖတ္ကာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သာ လုပ္လုိ႔ရမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအဖဲြ႔အား ျမန္မာျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖဲြ႔ ဟု ေခၚမည့္အစား ျမန္မာျပကၡဒိန္အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ ဟုသာ အမည္ေျပာင္းလိုက္ခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သူ၊ မည္မွ်တတ္ကြ်မ္း၊ မွန္ကန္ေနသည္ျဖစ္ပါေစ ထုိအဖဲြ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ လုိက္နာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။  

ယခုေခတ္တြင္ ထိုအဖဲြ႔၌ မည္သူမ်ားပါ၀င္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ဆရာေတာ္၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား ပါတယ္ဆိုတာ ေလာက္ေတာ့ သိပါသည္။ တြက္ခ်က္သူမ်ားမွာ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္လူငယ္မ်ားကို အထင္ႀကီးခ်င္မွ ႀကီးပါလိမ့္မည္။ ေခတ္သစ္နကၡတၱေဗဒကို ႏႈတ္ခမ္းမဲ့ခ်င္ မဲ့ပါလိမ့္မည္။ သူတို႔ႏွင့္မသိကြ်မ္းေသာေၾကာင့္ သူတို႔သေဘာ ဘယ္သုိ႔ရိွသည္ကို ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ခ်မွတ္ထားေသာ ျပကၡဒိန္တြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သေဘာမက်ပါ။ အလုပ္မျဖစ္ေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ အေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ားကို ဟန္သာရွိၿပီး အဆံမရိွေသာ၊ အထည္ႀကီးပ်က္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ႀကီးႏွင့္အတူ လႊင့္ပစ္လုိက္ကာ အေတြးအေခၚအယူအဆသစ္၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးေစလိုပါသည္။ တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း ေခတ္မီနကၡတ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးကာ ေခတ္သခ်ၤာနည္း (ကြန္ျပဴတာ ပရုိဂရမ္) ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရန္ အခ်ိန္က်ေနပါၿပီ။ မည္သည့္နည္းျဖင့္တြက္သည္ျဖစ္ေစ အေရးႀကီးသည္ မွာ လက္ေတြ႔ ေကာင္းကင္နကၡတ္ အသြားအလာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ျပကၡဒိန္တစ္ခုျဖစ္ေရးပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

အထူးကား ျပကၡဒိန္ုဟူသည္ လူတစ္ဦးတစ္ဖဲြ႔ကပိုင္ေသာ ပစၥည္းမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းတြက္ခ်က္ အေရးဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။ သို႔ေသာ္လဲေလ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေထာက္ျပခဲ့သလို) တာရိုးေပၚတက္ ေဆးရိုးလွန္းတာမ်ိဳး မျဖစ္ရ ေလေအာင္ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ေတာ့ လုပ္ထားရမေပါ့။ သဟာဆို ဘယ္လိုစည္းကမ္းလုပ္မလဲ။

ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္က သူ၏ ျမန္မာ့ပကၡဒိန္ သုေတသနက်မ္းတြင္ ၀ါထပ္မည္၊ ရက္ငင္မည္ ဆိုေသာကိစၥမ်ား အျငင္းမပြားရ ေလေအာင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းရန္ အႀကံျပဳေရးသားသြားပါသည္။ သူအႀကံေပးခဲ့သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ အူ၀ဲ ဘ၀ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပါ၏။ ဆရာက အလြတ္ေရးခဲ့တာမဟုတ္။ အေထာက္အထား အကိုးအကားခုိင္လံုစြာျဖင့္ က်က်နန သုေတသနျပဳကာ တင္ျပသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေခါင္းလံုးျဖဴသည္ထိ ျမန္မာျပကၡဒိန္ဥပေဒ ရိွသည္ဟု မၾကားမိဖူးသျဖင့္ မင္းဟာမင္း ေျပာခ်င္ရာေျပာေပါ့ကြာ၊ ငါတို႔လုပ္ခ်င္မွ ျဖစ္ေတာ့မေပါ့ ဟူေသာ ေခါင္းမာလွသည့္ ဆရာႀကီးမ်ား ျပကၡဒိန္ထုတ္ျပန္ေရးကို ႀကီးစိုးထားသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သည္အတိုင္းထင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ငါတို႔လုပ္ခ်င္တာေပါ့ကြာ၊ လုပ္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြရိွတယ္ကြ ဟု ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုလည္း ကြ်န္ေတာ္က ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ေလသံေပ်ာ့ကေလးျဖင့္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကား အညၾတ၊ ပမႊားကေလးမွ်ျဖစ္ေလရာ သည္ကိစၥကို မတတ္စြမ္းႏုိင္သည့္အတြက္ ေလသံေပ်ာ့ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြမ္းရိွသူမ်ားႏွင့့္ နီးစပ္သူမ်ားအား ျမန္မာျပကၡဒိန္ဥပေဒ ေပၚထြက္လာေရး တုိက္တြန္းအားေပး၊ ေဆာ္ၾသေပး၊ ေဘးတီးေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ျမန္မာျပကၡဒိန္ ဥပေဒ ေပၚထြက္လာသည့္အခါက်မွ ထိုဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြႏိုင္ပါမည္။ ထုိနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ခိုင္မာ၊ တိက်ေသာ ျပကၡဒိန္တြက္ကိန္းမ်ား၊ တြက္နည္းမ်ား၊ ၾကယ္ေျမပံုမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ နကၡတ္မ်ားအလိုက္ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရမည္ အစရိွသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပလိုက္လွ်င္ ဘာမွ အျငင္းပြားစရာ အေၾကာင္းမရိွေတာ့ပါ။ မည္သူမဆို လြယ္လင့္တကူ တြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

အႏွီသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ား သက္ရိွထင္ရွားရိွေနစဥ္၊ သတိသမၸဇဥ္မ်ား မခြ်တ္ယြင္းေသးမီ ၎တို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း ေရးဆဲြၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လုိက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။              

ကြ်ႏ္ုပ္လက္ရိွဖတ္မွတ္ ေလ့လာေနေသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၂၆-၆-၂၀၁၂

No comments: