Thursday, December 11, 2008

Working in Singapore Part III

၁၊ ၂။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္သူေနသူ တစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A) ဟု ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ထို ဥပေဒထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈလိုသူမ်ား ေအာက္ပါ link တြင္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါ၏။
http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_getdata.pl?actno=1968-REVED-91&doctitle=EMPLOYMENT%20ACT%0a&date=latest&method=part&segid=888373176-000783#888373176-000879

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ Industrial Sector လုပ္ငန္း ၅ မိ်ဳးခဲြထားပါသည္။

1. Manufacturing Industry - ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
2. Construction Industry - ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
3. Marine Industry - သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း
4. Process Industry - ေရနံဓါတုကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း
5. Services Industry - ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း - စသည္တို႔ျဖစ္ပါ၏။


Work permit (WP) ကိုင္ေဆာင္သူ တစ္ဦး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား

ျမန္မာျပည္မွ work permit ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ လာမည့္ သူမ်ားသည္ စင္ကာပူမွ safety မ်ားအေၾကာင္း တင္ႀကိဳေလ့လာထားရန္ လိုသည္။ စင္ကာပူသို႔ အလုပ္လာလုပ္သူ မည္သူမဆိုအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အစိုးရမွ တစ္ရက္ သင္တန္း (Construction Safety Orientation Course – CSOC) ေပးကာ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုေစသည္။ ယခင္ကေတာ့ ကိစၥမရိွ။ တစ္ခါမေအာင္ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ေျဖ။ မေအာင္မခ်င္းေျဖ။ ယခုေတာ့ ကိစၥ ရိွလာၿပီ။ ၂၀၀၇ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ ထိုစာေမးပဲြကို သံုးခါပဲ ေျဖခြင့္ရိွေတာ့သည္။ သံုးခါေျဖလို႔ မွ မေအာင္လွ်င္ တာ့တာ။ ဘိုင့္ဘိုင္။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္လို႔ မရေသး။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ျပန္ကာ ေလ့လာ လိုက္ဦး။ ေသခ်ာမွ ျပန္လာ။ အဲေလ၊ ေအးဂ်င့္ဖီးေလးေတာ့ ၃-၄ ေထာင္ေလာက္ ထပ္ကုန္မွာေပါ့။
စင္ကာပူေျမသို႔ ေျခခ်မိသည္မွ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ထိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို စာေမးပဲြေအာင္လွ်င္ SOC pass ကဒ္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္၏။ ထိုကဒ္ရမွသာ Work Permit ကဒ္ကို ထုတ္ယူခြင့္ ရိွမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ ထို သင္တန္းကို မေအာင္ျမင္။ က်ရံႈးသည္ျဖစ္အ့ံ။ ၎၏ အလုပ္ရွင္သည္ ေနာက္ထပ္ သံုးလအေတာအတြင္း ေနာက္ထပ္ Work Permit အသစ္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ တားျမစ္ခံရမည္ ျဖစ္၏။ သက္တမ္းတိုးမည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ သက္တမ္းတိုးမည့္ ရက္ ထက္ CSOC ကဒ္၏ သက္တမ္းက အနည္းဆံုး တစ္လ ပိုေနရမည္ ျဖစ္၏။
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိခန္႔ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစိုးရသို႔ levy ေပးေဆာင္ရပါသည္။ မိမိလုပ္ငန္းအလိုက္ levy မွာ အမိ်ဳးမ်ိဳးရိွ၏။ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား လက္မွတ္ရ (low levy) မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၁၅၀ (ယခု ၅၀)၊ မကြ်မ္းက်င္သူ (high levy) မ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၂၄၀ မွ ၄၇၀ အထိ မိမိလုပ္ငန္း၊ ခန္႔ထားေသာ လုပ္သားဦးေရကို လိုက္ကာ အစားစား ေပးေဆာင္ ရပါသည္။ (Ref: http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/communities/work_pass/work_permit/application/requirements/foreign_worker_levy.html)
high levy တစ္ဦးသည္ စင္ကာပူတြင္ ၾကာၾကာ လုပ္၍မရ။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္ သာ ခြင့္ျပဳသည္။ Low levy သမားဆိုလွ်င္ေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ထိ(ယခင္က ၁၅ ႏွစ္သာ) လုပ္လို႔ ရသည္။ သို႔အတြက္ WP တစ္ဦးအေနႏွင့္ Low levy ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးေသး၏။
ကြ်န္ေတာ္အသိ အခ်ိဳ႔ WP မ်ားထဲတြင္ သူတို႔ အလုပ္ရွင္က သူတို႔ကို levy ဆိုကာ ပိုက္ဆံ ျဖတ္သည္ ဆို၏။ အမွန္မွာ levy သည္ အလုပ္ရွင္က ေပးေဆာင္ရမည္သာျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရိွ။ ဤသို႔ျဖတ္ သည္ဆိုပါက MOM (Ministry of Manpower) တြင္ တိုင္ကာ ျပန္ေတာင္းလို႔ရပါသည္။ (သို႔ေသာ္ မိမိ Work permit သက္တမ္းကုန္ၿပီး ဤကုမၸဏီမွ ထြက္ေတာ့မည္ ဆိုမွ တိုင္တာေကာင္းသည္ေပ့ါ။ မဟုတ္လွ်င္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ နွင့္ သူတို႔က Work permit ကို cancel လုပ္လိုက္လွ်င္ မခက္ပါလား။ ေနာက္ၿပီး နားလည္ တတ္ကြ်မ္းသည့္ သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္သင့္သည္ ဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။)
အလုပ္ရွင္သည္ WP တစ္ဦးအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေဆးကုသစရိတ္ က်ခံႏိုင္ရန္ အလုပ္ေခၚစဥ္ကတည္းက အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ S$5000.00 တင္ထားရပါ၏။ ၀န္ထမ္းအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က ေပးစရာမလိုပဲ အာမခံ ကုမၸဏီက ေပးပါသည္။ သို႔အတြက္ မိမိတို႔ မမာမက်န္းျဖစ္၍ ေဆးခန္းသြားသည့္ စရိတ္စက အားလံုးကို ကုမၸဏီသို႔ ျပန္ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
Work permit ေလွ်ာက္ျခင္း၊ အသစ္ျပန္လုပ္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ သက္တမ္းျပည့္၍ျဖစ္ေစ သက္တမ္း မျပည့္ေသးမီ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ပို႔သည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ လံုျခံဳေရး အာမခံေၾကး၊ Safety Orientation Course, Safety Induction Course မ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး စသည္ အားလံုးကို အလုပ္ရွင္ ကသာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အလုပ္သမား၏လုပ္ခထဲမွ ျဖတ္၍မရပါ။ (ရည္ညႊန္း ၊ http://www.mom.gov.sg/publish/etc/medialib/mom_library/work_pass/files.Par.8149.File.dat/WP_S_Pass_Conditions.pdf ) Second Schedule အပိုဒ္ ၃၄။

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ရရိွရမည့္ လခကို လခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ထုတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အထက္ပါ ရည္ညႊန္း Third Schedule အပိုဒ္ ၄။)
အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ Work permit မူရင္းကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ သိမ္းမထားရပါ။ အလုပ္သမားသည္သာ Work permit မူရင္းကို ကိုင္ထားပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။(အထက္ပါ ရည္ညႊန္း Third Schedule အပိုဒ္ ၁၃။)
အလုပ္ရွင္သည္ မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနစရာစီစဥ္ေပးရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရပါက ေလ်ာ္ေၾကး ရရပါမည္။ မည္သည့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမ်ားအတြက္ မည္မွ်ေလ်ာ္ေၾကးရထိုက္သည္ကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
အကယ္၍ မိမိအလုပ္သမားသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အတြင္း အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ပါက အလုပ္သမား၏ ရုပ္အေလာင္းကို သျဂိဳဟ္စရိတ္၊ ရုပ္အေလာင္း ကို မိသားစုထံ ျပန္ပို႔စရိတ္၊ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ပစၥည္း၊ ေငြ စသည္တို႔ကို မိသားစုထံ ျပန္ပို႔ စရိတ္အားလံုးကို အလုပ္ရွင္ က က်ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အထက္ပါ ရည္ညႊန္း Third Schedule အပိုဒ္ ၁၇။)

၁၊ ၃။ Work permit (WP) ကိုင္ေဆာင္သူ တစ္ဦး လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွေသာ အခ်က္မ်ား

WP ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ မိမိကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ Work permit ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုထဲတြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ Construction Industry မွ လုပ္သားတစ္ဦးသည္ Marine Industry တြင္ သြားလုပ္လို႔ မရ။ အျပန္အလွန္ သေဘၤာက်င္း မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ေဆာက္လုပ္ေရး တြင္ေတြ႔ရိွပါက ဖမ္းလို႔ ရသည္။ သည္ အခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားရန္ လိုေပသည္။
အကယ္၍ အလုပ္သမားသည္ အိမ္ေဖာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါက မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အိမ္တြင္သာ လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ထိုအိမ္ႏွင့္ အိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းမွလဲြ၍ အျခားအိမ္တြင္ လုပ္ခြင့္မရိွပါ။
မိမိ၏ Work Permit ကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သြားေလရာအျမဲ ယူသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ လိုအပ္၍ ေတာင္းခံလာလွ်င္ ထုတ္ျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
WP ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း မည္သူႏွင့္မွ် (လူမိ်ဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး) လက္ထပ္ခြင့္မရိွ။ WP ကိုင္ေဆာင္သူသည္ အမိ်ဳးသမီးျဖစ္ပါက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခြင့္၊ သားဖြားခြင့္ မရိွ။
WP ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မလြတ္မကင္းေသာ ကိစၥရပ္တို႔တြင္ မည္သည့္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္မွ် ပါ၀င္ ပတ္သက္ခြင့္မရိွ။

၁၊ ၄။ မည္သူမ်ား Work Permit ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သနည္း

အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၅၀ အတြင္း (မေလးရွားမ်ားကိုေတာ့ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ထိ လက္ခံသည္)၊ လခ S$၁၈၀၀ ေအာက္ ရရိွသူမ်ား စင္ကာပူတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္လိုလွ်င္ work permit ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။ သူတို႔လာရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးခဲြထားရာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ NTS (Non-Traditional Sources) ထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးမွာ -
၁။ မေလးရွား
၂။ NAS (North Asian Sources) - ထိုအုပ္စုထဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ တို႔
ပါ၀င္ပါသည္။
၃။ NTS (Non-Traditional Sources) - ထိုအုပ္စုထဲတြင္ အိႏိၵယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ျမန္မာ၊
ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
၄။ PRC (People’s Republic of China) - တရုပ္ျပည္
Work permit ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားကို ေခၚေဆာင္ခြင့္မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို စင္ကာပူတြင္ ေက်ာင္းထားလိုပါက အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြ QT (Qualifying Test) သို႔မဟုတ္ AEIS (Admissions Exercise for International Students) ေျဖဆိုေအာင္ျမင္လွ်င္မူ တက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
* Dependent pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္လိုပါက Work pass division တြင္ Letter of Consent ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

No comments: