Thursday, February 1, 2018

အမိႈက္မွသည္ စြမ္းအင္ဆီသို႔ ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ သတိျပဳစရာမ်ား

နိဒါန္း

လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္ခန္႔က ကြ်န္ေတာ္ အမိႈက္မွသည္ စြမ္းအင္ဆီသို႔ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ The Voice တြင္ ေရးခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စင္ကာပူတြင္ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ထုိစက္ရံုကို
Incineration plant ဟု ေခၚသည္။

ေန႔စဥ္လူတို႔စြန္႔ပစ္ေနသည့္ အမိႈက္မ်ားကို ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္းစြန္႔ပစ္ရန္ ႀကံဆၾကရာ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးေသာနည္းကို ေတြ႔သည္။ အမိႈက္ကို မီးရိႈ႔လိုက္လွ်င္ ျပာသာက်န္မည္ျဖစ္ရာ ထုထည္အားျဖင့္ မ်ားစြာေလ်ာ့က်သြားေသာေၾကာင့္ အမိႈက္ျပႆနာကို ရွင္းႏိုင္မည္။ အမိႈက္ကို မီးရိႈ႔ရံုသာရိႈ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ား ရိွ၏။ စင္ကာပူက်ေတာ့ မီးရိႈ႔ရာမွထြက္လာသည့္ အပူကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ ျပန္သံုးသည္။

ထိုစက္ရံုအေၾကာင္း မသိေသးသူမ်ားအား အက်ဥ္းမွ် ျပန္ေျပာျပပါမည္။

အမႈိက္ကိုမီးရိႈ႔ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးေသာ စက္ရံုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုစက္ရံုကို Waste-To-Energy plant (အမႈိက္မွ စြမ္းအင္ေျပာင္းစက္) ဟု ေခၚပါသည္။

စက္ရံုအလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ ရိုးရွင္းပါသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွ အမိႈက္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ကန္ထရိုက္တာေလးဦးက စုေဆာင္းကာ ထိုစက္ရံုမ်ားဆီပို႔သည္။ ၎တို႔မွာ အမ်ားျပည္သူထံမွ ထြက္ေသာအမိႈက္ကိုသိမ္းသည့္ public waste collector မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခား စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို သိမ္းသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွပါသည္။  ထိုစက္ရံုတြင္ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔သည္။ မီးရိႈ႔ရာမွ ရလာေသာအပူျဖင့္ ေရေႏြးေင႔ြတာဘိုင္မ်ားကို လည္ေစကာ ဂ်င္နေရတာမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ သူသူငါငါ သိရိွထားသည့္ ဗဟုသုတ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွ၏။

ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ Waste-To-Energy plant မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္၏။ မ်ားမၾကာမီ စတင္ လည္ပတ္ေပေတာ့မည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္မွာမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း ဆိုတာရိွေသးသည္။ သည္စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရး မထိခိုက္ေအာင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား လုိသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလထု၊ ေျမထုမညစ္ညမ္းေစရန္ ဤနည္းပညာမ်ားသံုးၿပီး လုပ္ကိုင္ပါမည္လား။

သည္စက္ရံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိႏုိင္ရန္ ထုိစက္ရံု၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကို အင္တာဗ်ဴး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရန္ စုစည္းေရးသားလုိက္ပါ၏။

၁။ Waste-To-Energy စက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု

သည္စက္ရံုတြင္ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ၿပီး ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္ကို ေမာင္းႏွင္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္၏ စြမ္းရည္ (Efficiency of steam turbine) ျဖစ္၏။ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေကာင္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေရေႏြးေငြ႔ အလံုအေလာက္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ steam flow rate လိုပါသည္။

အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔သည္ဆိုရာတြင္ အမႈိက္က အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတည္း လာတာမဟုတ္။ ေနရာေပါင္းစံု၊ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု၊ အိမ္ေပါင္းစံုမွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ အမိႈက္ေပါင္းစံုမ်ား ေရာက္လာတာ ျဖစ္သည္။ အမိႈက္ေျခာက္မ်ားပါသလို အမိႈက္စိုမ်ားလည္း ေရာပါလာသည္။ မီးအလြယ္တကူ ေလာင္ႏုိင္သည့္ အမိႈက္ပါသလုိ မီးေလာင္ရန္မလြယ္သည့္ အမိႈက္မ်ားလည္း ပါသည္။ အမိႈက္ထဲတြင္ ေရခဲေသတၱာမ်ား ပလတ္စတစ္မ်ား ပါလာသည္။ ေရခဲေသတၱာကို မီးေလာင္ရန္ မလြယ္။

ထိုအခါ အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွ ရလာသည့္အပူမွာလည္း မတည္ၿငိမ္ေတာ့။ မီးျပင္းသည့္အခါ ျပင္းသည္။ မီးအားေလ်ာ့သြားသည့္အခါ ေလ်ာ့သည္။ ေရာပါလာသည့္ အမိႈက္စိုမ်ားကို ေျခာက္ေအာင္ အမိႈက္ကန္ႀကီးထဲတြင္ ရက္အတန္ၾကာထားၿပီး ေျခာက္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ အမိႈက္သစ္၊ အမိႈက္ေဟာင္း၊ အမိႈက္စို၊ အမိႈက္ေျခာက္တို႔ကို ဝန္ခ်ီစက္ျဖင့္ ဖြေပးၿပီး ေရာေႏွာေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမိႈက္အားလံုးကို ေရာၿပီး မီးရိႈ႔ရသည္။ ထိုအခါ အမိႈက္စိုနည္းလွ်င္ မီးအားျပင္းသည္။ အမိႈက္စိုမ်ားလွ်င္ မီးအား ေလ်ာ့သြားသည္။ ထုိအခါ ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္၏ စြမ္းရည္လည္း က်ဆင္းသြားေတာ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အမႈိက္ကိုမီးရိႈ႔ၿပီးရေသာအပူျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္၏ စြမ္းရည္သည္  ေလာင္စာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရနံ၊ ဒီဇယ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ျဖင့္ လည္သည့္ ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္ထက္ စြမ္းရည္ မ်ားစြာ နိမ့္က်သည္။ ေလာင္စာမ်ားတြင္ heating value ျမင့္ေသာ္လည္း အမႈိက္မွာ heating value နိမ့္သည္။ ေလာင္စာ ၁ ကီလိုဂရမ္ကိုမီးေလာင္၍ ထြက္လာသည့္အပူကို Calorific value ဟု ေခၚၿပီး Megajoule per kilogram ျဖင့္တိုင္းသည္။ အမႈိက္မွ ရသည့္အပူမွာ 7 MJ/kg ေလာက္သာ ရိွ၏။

ေလာင္စာတြင္ ေရပါလာပါက ထိုေရအေငြ႔ပ်ံရန္ အပူအခ်ိဳ႔ထုတ္သံုးလိုက္ရသည္။ ထုိအခါ မီးေလာင္လုိက္၍ ရေသာ အပူအခ်ိဳ႔ ဆံုးရံႈးသြားသည္။ မီးေလာင္၍ရေသာ အပူစုစုေပါင္းကို GCV (Gross Calorific Value) ဟု ေခၚၿပီး ထိုအထဲမွ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ အပူကို ႏႈတ္လိုက္လွ်င္ Nett Calorific Nalue (NCV) ကို ရသည္။ အမိႈက္တြင္ အမိႈက္စိုမ်ားေရာပါလာ၍ အပူဆံုးရံႈးမႈ မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာင္စာမ်ား၏ NCV မွာ အလြန္နည္းသည္။

ၿခံဳ၍ဆိုရလွ်င္ အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွရသည့္အပူသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ရန္အတြက္ အားမထားေလာက္။ မီးရိႈ႔ရာမွ ရသည့္အပူ မ်ားကို အလဟႆ ဆံုးရံႈးမသြားေစဘဲ ဘယ္ေလာက္ရရ၊ ရသေလာက္ယူမည္ ဆုိသည့္သေဘာႏွင့္ သံုးတာေလာက္သာ ရိွပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ သည္စက္ရံုလည္ပတ္ရန္ လာပစ္သည့္အမိႈက္မ်ားကို တစ္တန္လွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၇ ေကာက္ပါသည္။ အမိႈက္က်ံဳးသည့္ကန္ထရုိက္တာမ်ားကို ေပးရန္လည္း အမႈိက္ခြန္ အလံုအေလာက္ ေကာက္ရန္ လို၏။ စင္ကာပူမွ ေရခမီးခ ေတာင္းခံသည့္ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္ကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ အမိႈက္ပစ္ခပါ ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

စင္ကာပူ စြမ္းအင္ေစ်းကြက္အာဏာပိုင္ (Singapore Energy Market Authority) က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမိႈက္မွစြမ္းအင္ထုတ္ စက္ရံုအားလံုးမွရေသာ လွ်ပ္စစ္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးထုတ္လွ်ပ္စစ္၏ ၃.၁ % မွ်သာရိွၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၉ % မွ်သာ ရိွပါသည္။


ဤသည္မွာ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဓိကႀကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။


၂။ အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွ ထြက္လာသည့္ ေလတြင္ပါသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ား

အမိႈက္မွစြမ္းအင္စက္ရံု၏ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ က်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္လည္း ႏွစ္ပိုင္းရိွ၏။ တစ္ခုမွာ စက္ရံုအနီးေနထိုင္သူ ျပည္သူလူထု၏က်န္းမာေရး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ စက္ရံု၌ အလုပ္လုပ္ေနသူ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ျဖစ္သည္။

အမိႈက္မွစြမ္းအင္စက္ရံုႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးျပႆနာအေၾကာင္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ National Center for Biotechnology Information ဌာနမွ သုေတသနျပဳထားသည့္ Understanding Health Effects of Incineration - Waste Incineration & Public Health စာတမ္းတြင္ အေတာ္ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထား၏။ ၄၃ မ်က္ႏွာရိွေသာ ဤစာတမ္းႀကီးကို ဤေနရာတြင္ အျပည့္အစံုေဖာျ္ပရန္ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္သာျဖစ္၍ သာမန္စာဖတ္ပရိတ္သတ္အတြက္ မလိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္က အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားပါမည္။ ထိုစာတမ္းကို အျပည့္အစံုဖတ္လိုသူမ်ား NCBI website/bookshelf တြင္ download လုပ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ link ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔လိုက္သည့္အခါ အမိႈက္ထဲမွ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို မီးေလာင္ေသာေၾကာင့္ မီးခိုးထဲတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္လာသည္။ ထိုဓာတ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အမႈန္အမႊား ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆုိဒ္၊ ဆာလဖာ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ကလိုရိုဒ္ စေသာ အက္စစ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ႏွင့္ အက္စစ္အမႈန္အမႊားမ်ား ကက္ဒ္မီယမ္၊ ခဲ၊ မာက်ဴရီ၊ ခရိုမီယမ္၊ အာဆင္းနစ္၊ ေဘရီလီယမ္စသည့္ သတၱဳအမႈန္အမႊားမ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္ကြန္ေပါင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုိင္ေအာက္ဇင္ ႏွင့္ ဖ်ဴရမ္ တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ အျပည့္အဝမီးမေလာင္ႏိုင္ရာမွ ထြက္လာသည့္ ပုိလီကလိုရီနိတ္တက္ ဘုိင္ဖီႏိုင္း၊ ပုိလီေအရိုမက္တစ္ ဟိုက္ၿဒိဳကာဘြန္ စသည္တိ႔ုလည္း ပါသည္။
(particulate matter (PM), carbon monoxide (CO), acidic gases (i.e., NOx, SO2, HCl), (acidic particles), (certain metals (cadmium, lead, mercury, chromium, arsenic, and beryllium), dioxins and furans, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polyaromatic hydrocarbons (PAHs)).

ယခင္က စင္ကာပူ၊ ဥလုပန္ဒန္း၌ Waste_To_Energy စက္ရံုတစ္ရံုကို ၃၀ ဇူလိုင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစက္ရံုက တစ္ေန႔လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၁၁၀၀ ကို မီးရိႈ႔ေပးခဲ့ၿပီး တစ္လလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ 5800 MWh ထုတ္ေပးခဲ့၏။ ထိုလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အိမ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို မီးေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အိမ္ေျခ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အႏွစ္ (၃၀) လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၀၉ ေန႔တြင္ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။

စက္ရံုမွထြက္သည့္မီးခိုးမ်ားတြင္ ပါလာသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထံုးမႈန္႔ (lime powder - calcium hydroxide) မ်ားကို မီးခိုးေခါင္းတိုင္အတြင္း မႈတ္ထည့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဒုိင္ေအာက္ဇင္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္ activated carbon မႈန္႔မ်ားလည္း ထည့္သည္။ ထိုအမႈန္အမႊားမ်ား ေလထဲေရာက္မသြားေစရန္ ေလစစ္ျဖင့္ ထပ္စစ္သည္။ ေလစစ္တြင္ အမႈန္မ်ား ကပ္က်န္ခဲ့ၿပီး သန္႔စင္ေသာေလ ထြက္သြားသည္။ ထိုေလစစ္မွ အမႈန္မ်ားကို ခြာခ်ၿပီး ပင္လယ္ေျမဖို႔သည့္ေနရာသုိ႔ ပို႔သည္။

Tuas South Incineration Plant ၌ ေလကုိစစ္ရန္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္၏။

1.     6 two-zone electrostatic precipitators
2.     6 ten-compartment catalytic bag lters each comprising 2,240 fabric bags
3.     2 concrete chimneys of 150m height with ceramic brick inner lining (အျမင့္ မီတာ ၁၅၀ ရိွ မီးခိုးေခါင္းတိုင္ ႏွစ္ခု)
4.     2 lime silos and 2 reaction product silos

ထြက္လာသည့္ေလ၏ အရည္အေသြးကိုတိုင္းရန္ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား၌ စက္မ်ားတပ္ထားရသည္။ ဖတ္၍ရသည့္ တန္ဘိုးမ်ားကို အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ NEA (National Environment Agency) က ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ေလအရည္အေသြးကို ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရာ ဥပေဒမွာ Environmental Protection and Management Act (Air Impurities) Regulations ျဖစ္၏။ ေလတြင္ပါဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အမ်ားဆံုး အညစ္အေၾကးပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

Parameter
Limit (units in mg/ Nm3)
Particulate substances
50
Hydrogen chloride
200
Sulphur dioxide
1700
Carbon monoxide
250
Dioxin and furans
0.1 ng TEQ/ Nm3
Mercury and its compounds
0.05

အကယ္၌ မီးခိုး၌ပါလာသည့္ အညစ္အေၾကးပမာဏသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္ ပိုမ်ားေနပါက စက္ရံုသို႔ လွမ္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ နာရီဝက္အခ်ိန္ေပးသည္။ နာရီဝက္အတြင္း မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက လက္ခံႏိုင္ေလာက္ ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးရသည္။ အကယ္၍ ေျဖရွင္းခ်က္မေပးႏုိင္ပါက သို႔မဟုတ္ ထိုပမာဏသည္ (၃) နာရီထက္ ပိုမို ေက်ာ္လြန္ေနပါက စက္ရံုကုိ ရပ္နားသည္ထိ အေရးယူသည္။

ေလအရည္အေသြးတုိင္းရာတြင္ပင္ ဒိုင္ေအာက္ဇင္းပါဝင္ႏႈန္းကိုတုိင္းရာ၌ အလြန္ေစ်းႀကီးသျဖင့္ စင္ကာတြင္မတိုင္းပဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ေလနမူနာယူကာ အေမရိကန္သို႔ပို႔၍ တိုင္းသည္ ဆိုပါသည္။ 

WHO ကသတ္မွတ္ထားေသာ Waste_To_Energy စက္ရံုမွထုတ္သည့္ ေလအရည္အေသြးစံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဤသည္မွာ အမိႈ္က္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွ ထြက္လာသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ ထိုအဆိပ္အေတာက္မ်ား ေလထုထဲ ေရာက္မသြားေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဆက္လက္ၿပီး ထုိအဆိပ္အေတာက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါမည္။

၃။ အမႈန္အမႊား (particulate matter (PM)

မီးခိုး၌ပါလာသည့္ ျပာအမႈန္အမႊားမ်ားထဲတြင္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုေရာပါလာသည္။ အမႈန္အမႊား၏အရြယ္အစားမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္၏။ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား မည္မွ်ပါလာသနည္း ဆုိသည္မွာ incineration plant မွထြက္လာသည့္ မီးခိုးကို နည္းပညာျဖင့္ မည္မွ် ျပဳျပင္ ထားသနည္းဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။

အမႈန္အမႊားကို ၎၏အရြယ္အစားျဖင့္တိုင္း၏။ အမႈန္၏အခ်င္း ၂.၅ မိုက္ခရိုမီတာ (တစ္မိုက္ခရိုမီတာ = တစ္မီတာ၏ တစ္သန္းပံု တစ္ပံု) ကို PM2.5, အမႈန္၏အခ်င္း ၁၀ မိုက္ခရိုမီတာကို PM10, အမႈန္၏အခ်င္း ၁၅ မိုက္ခရိုမီတာ ကို PM15 ဟုေခၚ၏။ အသက္ရႉလိုက္ေသာအခါ အမႈန္အမႊားမ်ား အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဝင္သြားသည္။ အမႈန္ေသးေလေလ ဝင္ႏိုင္အား ပိုေကာင္းေလေလျဖစ္၏။

PM10 အမႈန္သည္ အဆုပ္အထိဝင္ႏိုင္၏။ PM2.5 အမႈန္မွာမူ အဆုပ္မွ ေလျပြန္ကေလးမ်ားအတြင္းထိ ဝင္ႏိုင္၏။ ထိုအမႈန္ကေလးမ်ားကို ၾကာရွည္ရႉေနရသူသည္ အဆုပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလထဲတြင္ အမႈန္ပါႏႈန္းကုိ PSI (Pollutant Standards Index) ျဖင့္တိုင္း၏။ ေလထဲတြင္ PSI ပါဝင္ႏႈန္း ၁၀၁ ႏွင့္အထက္ကို က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေလဟု သတ္မွတ္သည္။ ေလတြင္ အမႈန္အမႊားပါဝင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စင္ကာပူမွ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။


ရွင္းလင္းခ်က္

၂၄ နာရီ - PSI တန္ဘုိး
က်န္းမာေရးေကာင္းသူမ်ား
အဘိုးအဘြား၊ ကေလးငယ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား
အဆုပ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ရိွသူမ်ား
၁၀၀ ထက္နည္း
(ျပႆနာမရိွ)
ပံုမွန္သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္
ပံုမွန္သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္
ပံုမွန္သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္
၁၀၁ မွ ၂၀၀
(က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္း)
ျပင္ပတြင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား လုပ္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
အျပင္တြင္ ၾကာရွည္မေနသင့္။ ခ်က္ျခင္းအိမ္ထဲ ျပန္ဝင္ပါ။
ျပင္ပ၌ၾကာရွည္ေနျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား မျပဳသင့္။
၂၀၁ မွ ၃၀၀
(က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္)
ျပင္ပတြင္ၾကာရွည္ေနျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳပါႏွင့္။
တတ္ႏိုင္သမွ် အျပင္မထြက္ ပါႏွင့္။
အျပင္မထြက္သင့္။
၃၀၀ အထက္
(အႏၱရာယ္ရိွ)
တတ္ႏိုင္သမွ် အျပင္မထြက္ ပါႏွင့္။
လံုးဝအျပင္သို႔မထြက္သင့္။
လံုးဝအျပင္သို႔မထြက္သင့္။

စင္ကာပူတြင္ ေလထဲ၌ အမႈန္အမႊားပါဝင္ႏႈန္းကို NEA website ၌ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အကယ္၍ အမႈန္အမႊား ပါဝင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာပါက သတိထားၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) အျပင္ထြက္ျခင္း၊ ျပင္ပ၌အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမ်ား ျပည္သူသို႔ ေၾကျငာပါသည္။ N95 ဖံုကာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

အကယ္၍ incineration plant ေဆာက္ၿပီဆိုပါက ထုိအနီး၌ အမႈန္အမႊားပါဝင္ႏႈန္း တိုင္းသည့္စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသင့္ပါသည္။ ထိုစက္အနီး ေနသူမ်ားအားလည္း ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ရပါမည္။ N95 ဖံုကာမ်ား အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝရပါမည္။

၄။ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား (Nitrogen Oxides)

အမိႈက္ကိုမီးရိႈ႔ရာမွထြက္လာသည့္ မီးခိုးတြင္ ႏိုက္ၾထစ္ေအာက္ဆိုဒ္ (Nitric oxide (NO) ပါလာသည္။ ၎သည္ ေလႏွင့္ထိေတြ႔ၿပီး ဓာတ္ျပဳကာ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ (NO2) ျဖစ္သြားသည္။ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

ပထမနည္းမွာ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ကို တိုက္ရိုက္ရႉသြင္းမိျခင္းျဖစ္၏။ ဒုတိယနည္းမွာ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ သည္ ေလထဲမွ အိုဇုန္းႏွင့္ဓာတ္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ ဤဒုတိယနည္းက ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို တိုက္ရိုက္ရႉမိျခင္းထက္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းကို ပိုမို ဒုကၡေပးႏုိင္သည္။

ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္သည္ ေရ၌ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္၏။ အသက္႐ႉသြင္း၍ အဆုပ္တြင္းဝင္သြားေသာအခါ အဆုပ္တြင္း ေလျပြန္မ်ားရိွ ေရႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ႏိုက္ၾထပ္အက္စစ္ (HNO2) ႏွင့္ ႏိုက္ၾထစ္အက္စစ္ (HNO3) မ်ားျဖစ္သြားသည္။ ထိုအက္စစ္မ်ားသည္  အဆုပ္ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစ၏။ အထူးသျဖင့္ ထိုမီးခိုးကို ၾကာရွည္ရႉေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။

၅။ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ ကလိုရိုဒ္ - Hydrogen Chloride (HCL)

မီးခိုးတြင္ပါလာသည့္ ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ကလိုရိုဒ္က လူ၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ဒုကၡေပးႏုိင္သည္။ ေလထဲတြင္ HCL ပါဝင္ႏႈန္း 5 ppm (ppm = parts per million) မွ်ပါလွ်င္ပင္ မ်က္စိမ်ားယားယံျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ပါဝင္ႏႈန္းသည္ 50 - 100 ppm ထိရိွလာလွ်င္ ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ အာေခါင္စသည္တို႔၌ ျပည္တည္နာမ်ား ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  ထို႔ျပင္ HCL ႏွင့္ ၾကာရွည္ထိေတြ႔ရပါက သြားမ်ားပဲ့ျခင္း၊ စားသြားျခင္း စသည္တို႔လည္း ျဖစ္တတ္ သည္။

၆။ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ (CO)

အမိႈက္မ်ားကို အားလံုးေလာင္ကြ်မ္းသြားလွ်င္ (complete combustion) ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ (CO2) ထြက္သည္။ မီးခိုးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ရာ၌ အားလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားသည္မဟုတ္။ အျပည့္အဝ မီးေလာင္မသြားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လည္း က်န္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အျပည့္အဝမီးမေလာင္ျခင္း (imcomplete combustion) ေၾကာင့္ မီးခိုးထဲတြင္ ကာဘြန္ မိုေနာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားပါလာသည္။

ေသြးထဲရိွေဟမိုဂလိုဘင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ရာတြင္ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္က ေအာက္ဆီဂ်င္ထက္ အဆ ၂၀၀ သာသည္။ ထို႔ျပင္ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ေပါင္းမိသြားေသာ ေဟမိုဂလိုဘင္ကို သန္႔စင္ေသာ ေဟမိုဂလိုဘင္အျဖစ္ လံုးဝျပန္မရႏိုင္ေတာ့။ ဤျဖစ္စဥ္က ေသြး၏ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ပို႔ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္၏။ လူ႔ဦးေဏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရေတာ့ပါက ၃ မိနစ္အတြင္း ေမ့ေျမာႏိုင္သည္။ ၅ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေသဘို႔ေျခလွမ္းစျပင္ေနၿပီျဖစ္၏။ ၁၀ မိနစ္ၾကာသည့္အခါ ဦးေဏွာက္သည္ အလုပ္လုပ္ ေနသည့္တိုင္ ေမ့ေျမာသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ဦးေဏွာက္သည္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္သြားပါက အသက္ ရွင္ဘို႔ရာ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဦးေဏွာက္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။

အကယ္၍ လူသည္ ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ 25 ppm ပါသည့္ေလကို ရႈသြင္းမိလွ်င္ carboxyhemoglobin (COHb) ပါဝင္ႏႈန္း ၅% ကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို ကေလးရရန္ ခဲယဥ္းသြားေပေတာ့မည္။
COHb ပါဝင္ႏႈန္း ၅၀% တြင္ အဆုတ္ႏွင့္ ဦးေဏွာက္၌ အႀကီးစားပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္လာမည္။ အကယ္၍ ဤပါဝင္ႏႈန္း ၇၀% ထိ ျမင့္တက္လာပါက အသက္ဆံုးရံႈးမည္။

ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ 35 ppm ပါသည့္ေလထဲတြင္ ၆ နာရီမွ ၈ နာရီၾကာ ေနထိုင္ရပါက COHb ပါဝင္ႏႈန္း ၅% ျဖစ္ဘို႔ ေသခ်ာ သေလာက္ျဖစ္သည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပထား၏။

ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုအတြင္း ကာဘြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္မ်ား ေရာက္မသြားေစဘို႔ Waste-To-Energy စက္ရံုမ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ားကို မီးေကာင္းေကာင္းရိႈ႔ေပးရန္ လိုေပသည္။

၇။ ကက္ဒ္မီယမ္

အမႈက္ကိုရိႈ႔လိုက္ရာမွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးထဲတြင္ သတၱဳမႈန္မ်ားလည္း ပါလာသည္ျဖစ္ရာ ထို သတၱဳမႈန္မ်ားေၾကာင့္ လူ၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျခင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ် တင္ျပပါဦးမည္။

ေလထဲတြင္ ကက္ဒ္မီယမ္ သတၱဳမႈန္ 1.8 × 10−3 per µg/m3  ခန္႔ပါလာပါက ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပမာဏ သိပ္မမ်ားလွ်င္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဗိုက္နာ စသည္တို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

၈။ ခဲ (Lead)

ခဲဓာတ္ပါသည့္ ေလကိုရႈမိလွ်င္ ခဲဆိပ္သင့္မည္။ ခဲဆိပ္သင့္ပါက အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္နည္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေျခလက္တို႔ နာက်င္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

၉။ ျပဒါး (Mercury)

ျပဒါးကုိ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီးက အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ထိပ္ဆံုး ဓာတုပစၥည္း (၁၀) မ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ျပဒါးပါသည့္ေလကို ရႈမိလွ်င္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္သာမက နာ့ဗ္ေၾကာစနစ္၊ အစာေခ်အဖဲြ႔အစည္း၊ အဆုပ္၊ ေက်ာက္ကပ္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရာၿပီးစနစ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု WHO ၏ Mercury and Health စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၀။ ခရိုမီယမ္ (Chromium)

ခရိုမီယမ္သည္ ရင္ၾကပ္ပန္းနာ၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အာသီးေယာင္ျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစ၏။ ခရိုမီယမ္အမ်ားအျပားပါသည့္ေလကို ရႈရိႈက္မိပါက အဆုပ္ကင္ဆာကိုပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၁၁။ အာဆင္းနစ္ (Arsenic)

အာဆင္းနစ္ကို ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာပစၥည္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ လူတို႔က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ ရိွေသာ ဓာတ္ပစၥည္းဟု မွတ္ယူထားရမည္။ အာဆင္းနစ္အမ်ားအျပား ရႉမိ၊ စားမိပါက ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေသသည္ထိ ျဖစ္တတ္သည္။

အာဆင္းနစ္ပါသည့္ေလကို ၾကာရွည္ရႉေနရပါက ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အဆုပ္ကင္ဆာတို႔ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေမြးလာမည့္ သေႏၶသားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အေရျပားမ်ား ကဲြ်ပုခံုးထလာမည္။ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္တတ္သည္။

၁၂။ ေဘရီလီယမ္ (Beryllium)

ေဘရီလီယမ္သည္လည္း ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အဆုပ္ကို ဒုကၡေပးသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ေဘရီလီယမ္ဝင္သြားသည့္အခါ အခ်ိဳ႔ပရိုတိန္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ျပဳၿပီး အဆိပ္မ်ားထုတ္သည္။ ထုိအဆိပ္မ်ားသည္ ေသြးမွတဆင့္ အျခား ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီ ေရာက္သြားၿပီး အေရျပား၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ နာ့ဗ္ေၾကာစနစ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။

ေဘရီလီယမ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ဖ်ားနာျခင္း၊ အသက္ရႉမဝျခင္း၊ ညဘက္ေခြ်းအမ်ားအျပားထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲလည္း ေနတတ္သည္။

၁၃။ ဒုိင္ေအာက္ဇင္စ္ ႏွင့္ ဖ်ဴရမ္မ်ား (Dioxins and Furans)

ထုိပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၾကာရွည္ထိေတြ႔ရလွ်င္ မ်ိဳးပြားအဂၤါစနစ္၊ ခႏၵာကိုယ္ ေရာဂါၿပီးစနစ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္၏။

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ဒိုင္ေအာက္ဇင္းဝင္သြားပါက (၇) ႏွစ္မွ (၁၁) ႏွစ္ၾကာထိ တည္ရိွေနႏိုင္သည္။ ဒုိင္ေအာက္ဇင္းေၾကာင့္ အေရျပားဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား၊ အသည္းေရာဂါမ်ား၊ နာ့ဗ္ေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။


နိဂံုး

ယခု ကြ်န္ေတာ္ အမိႈက္မွသည္စြမ္းအင္ဆီသုိ႔ (WTE = Waste-To-Energy) စက္ရံုမ်ားမွ ထြက္ေသာ မီးခိုးတြင္ပါသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိုဓာတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္လည္း WTE စက္ရံုမ်ား ထပ္ေဆာက္ပါလိမ့္ဦးမည္။ ထိုစက္ရံုမ်ားေဆာက္ျခင္းကို ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္ရံုေဆာက္ျခင္းႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေအာင္ တပါတည္း ထည့္သြင္းစီမံထားဘို႔ လုိပါလိမ့္မည္။ ထည့္သြင္းစီမံၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မစီမံရေသးဆိုလွ်င္လည္း စက္ရံုမလည္မီ အေဆာတလ်င္ စီမံၾကဘို႔ တုိက္တြန္းပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထု မညစ္ညမ္းေအာင္ တာဝန္ယူထားသည့္အဖဲြ႔မွာ NEA (National Environment Agency) ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထုညစ္ညမ္းေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားသံုးလ်က္ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ဥပေဒမ်ားလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ ျပဌာန္းထားသည္တို႔ကို မလုိက္နာပါကလည္း ျပတ္ျပတ္ သားသား အေရးယူ အျပစ္ေပးပါသည္။

ဤသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမွာ ယခုထိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေသးသည္။ ေလထုကိုတိုင္းတာဘို႔ဆိုတာ၊ တိုင္းတာ၍ရသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ထားၿပီး မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနဘို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရိွအေနအထားအရ ျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမည္လား။ လက္ေတြ႔တြင္မေတာ့ မိုးရြာလို႔ေရလွ်ံၿပီး အိမ္သာက်င္းမ်ားထဲမွ ထြက္လာသည့္ေရမ်ားထဲတြင္ပင္ လူမ်ား သည္အတိုင္း သြားလာေနၾကရေသးသည္။

ေဆးရံုမွထြက္လာသည့္ အမိႈက္မ်ားကို မည္သို႔ပစ္ၾကသနည္း။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ ခဲြစိတ္ၿပီး ေဆးေၾကာလုိက္သည့္ ေရမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သြန္ၾကသနည္း။ ဓာတုအမိႈက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံၾကသနည္း။

မည္သို႔မွ မစီမံပါ။ သည္အတိုင္း ပစ္လိုက္ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကား ေရာဂါပိုးေပါင္းစံုျပည့္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ေနထုိင္ၾကရကုန္၏။ မျဖစ္သင့္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္လည္း ျဖစ္ၾကကုန္၏။ မေသသင့္ဘဲလည္း ေစာစီးစြာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ေသၾကကုန္၏။

အသက္ဉာဏ္ေစာင့္ ဟူေသာစကားသည္ ရိွ၏။ ဉာဏ္ျဖင့္ေစာင့္ဘုိ႔ရာ ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္ေသာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ရိွမွ ျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္မည္နည္း။

ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသတည္း။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)
၅ ဇႏၷဝါရီ၊ ၂၀၁၈

ရည္ညႊန္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nea.gov.sg/
http://www.who.int/mediacentre/
https://www.ccohs.ca/oshanswers/

No comments: