Friday, September 26, 2014

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) စာအုပ္

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) စာအုပ္ ေရွ႔လထဲထြက္ပါမည္။ ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ စာအုပ္အလိုရိွသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါရန္

ဦးျမတ္သြင္ - ရန္ကုန္ ဖံုး - ၀၉၄၉ ၂၇၂၁ ၂၄

ေဒၚက်င္က်င္ - ရန္ကုန္ ဖံုး - ၇၀၉၅၁၀No comments: